Общи условия за участие в Innovation Garage
ИмеОбщи условия за участие в Innovation Garage
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер105.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://show.xs-software.com/xssoftware/Innovation_Garage_Main_Terms.doc

Общи условия за участие в Innovation Garage


Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция Innovation Garage („Гаража”), която е организирана от „Ексес Софтуер АД („Организатор"). Общите условия са публикувани на интернет страницата http://www.xs-software.com/Innovation_garage.php.


І. Описание на конкурса, условия за участие

  1. Първата сесия на Гаража се провежда в периода от 01.08.2012 г. до 30.10.2012 г. („Сесия"). Гаражът е отворен за неопределен брой сесии.

  2. Потребителите, които желаят да участват в Гаража („Участници/те”) следва да изпратят свой сценарий за игра, предназначена за: Browser, Social network, iPhone app, iPad app, Android phone app, Mobile WAP app, Multiplatform (във формат .doc и до 6000 символа), резюме (във формат .doc и до 460 символа) и допълнителни приложения на имейл: innovation_garage@xs-software.com.

  3. Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително но не само: текстове, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие снимки (изображения) и текстове, които противоречат на цитираните в настоящата точка изисквания. Публикуването на снимките (изображенията) се извършва единствено след предварителното одобрение от Организатора (с оглед на горепосочените критерии).

  4. Оценяване:

4.1. Експертна комисия от служители на Организатора ще оценява сценариите и ще излъчва финалисти. При оценяването ще бъдат взети предвид четири основни критерия. Критериите са, както следва:

 • Оригиналност – Иновативна ли е концепцията? Има ли предложения, които не са правени до момента? Използвани ли са тези механики досега?

 • Възможност за реализация – Сложна ли е играта за изпълнение? Какво е съотношението производствен ресурс – краен продукт?.

 • Атрактивност – Доколко играта ще бъде интересна за потребителите? Съобразени ли са актуалните тенденции и търсенето на пазара?

 • Детайлност на концепцията – Представена ли е концепцията ясно, подредено и детайлно?

4.2. Авторите на сценариите, селектирани от журито, ще имат възможността да представят концепциите си на среща – дискусия с екипа на Организатора.

4.2. Авторите на селектираните сценарии ще имат възможност да получат конкструктивна обратна връзка от експертната комисия на Организатора.

  1. Няма ограничения за броя сценарии за участие в Гаража.


ІІ. Награди

  1. Кандидатите защитили успешно концепцита за игра ще получат възможността да разработят своята идея/концепция, като служители на Ексес Софтуер с достъп до технологии, сървъри, специалисти и ноу-хау на позиция, избрана от тях (програмист, гейм дизайнер, уеб дизайнер, гейм продуцент и др.).

  2. Ако Участниците в Гаража проявят желание одобрената им концепция да бъде осъществена само от Ексес Софтуер, тя може да бъде закупена.

  3. Обявяване на победителите - победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на Гаража и на страницата на Ексес Софтуер АД във Фейсбук. Печелившите се уведомяват чрез имейл от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на тяхното обявяване.

  4. Награждаване - победителите ще получат покана за среща на Главния изпълнителен директор на Ексес Софтуер АД за договаряне на условията за разработване на играта.ІII. Съгласие с Общите условия

  1. С участието си в Гаража, Участникът заявява, че е запознат с Общите условия и се съгласява да не предявява претенции за авторски права върху описаните в апликацията му/й идеи.IV. Промени в Общите условия

  1. 11. С оглед периодично допълване и модификации на Гаража, и неговото усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

  2. 12. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата http://www.xs-software.com/Innovation_garage.php и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.

  3. 13. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на имейл до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.V. Права върху интелектуална собственост

  1. Правата върху съдържанието, публикувано от Организатора на Гаража, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко негово ползване изисква предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.

  2. Всички Участници със своето участие се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на Участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата Гараж, в това число да се публикуват на интернет страницата имената (потребителски имена на Участниците) и снимки/образ и изявления на Участниците и да се ползват при рекламиране на Гаража, продукти и услуги на Организатора, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на Участници в Гаража в такива реклами.

  3. Чрез изпращане на свой сценарий, резюме и приложения на имейл: innovation_garage@xs-software.com, Участникът декларира, че: е притежател на авторските права и/или има изричното съгласие на автора, за използване по всякакъв начин на обекта на авторското право, в това число и правото да дава съгласие за безвъзмездното му разпространение, нищо в изпратените изображения и текст не е непристойно, клеветническо, обидно, не нарушава права (нормативни, обичайни или морални) на трети лица по какъвто и да било начин, в това число права на собственост или други вещни права, авторски права, права за неприкосновеност на личността, права за публикуване, или всякакви други права на трети лица. Участникът изрично се съгласява и дава право на организатора да използва, излъчва и използва по всякакъв начин изпратените изображение и текст и да ползва правата, предоставени с тези Общи условия без ограничения и/или заплащане към Участника или трети лица и Участникът се отказва от всички права по отношение на изпратените изображения и текст. Участникът декларира, че е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към изпратените изображение и текст и използването на изображенията и текстове от Организатора няма да накърни никакви права на третите лица. Организаторът има право да не публикува всяка изпратена от Участниците информация (текст или изображение), за която има съмнение, че нарушава авторски и други права на трети лица.

  4. Всички Участници с регистрацията си за участие неотменимо се съгласяват всички техни идеи, текстове и изображения, създадени и публикувани за целите на Гаража да бъдат безвъзмездно ползвани от Организатора за рекламни и търговски цели за максималния срок съгласно Закона за авторското право и сродните му права и за територията на целия свят.VІ. Ограничаване на отговорността

  1. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Гаража e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в Гаража вреди, освен ако са причинени умишлено.

  2. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в Гаража информация и материали, под формата на текст.

  3. Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на организаторите или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

  4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Гаража при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

  5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

  6. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Гаража, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

  7. Организаторът не гарантира, че участието в Гаража ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Гаража.VІІ. Временни санкции

  1. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Гаража, както и до премахване на публикуван от Участника текст.

  2. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувано видео съдържание или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Гаража.

  3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

  4. В хипотезите по предходния член, в случай, че на Участник е наложена временна санкция - спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваното видео съдържание, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.VIII. Обезщетения

  1. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Гаража в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.IХ. Защита на личните данни

  1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за участие (след изпращане на сценарий, резюме и приложения, ако има такива) се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.

  2. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

  3. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

  4. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на Гаража, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

  5. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.

  6. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

  7. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.

  8. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в Гаража и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент;

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на Гаража;

 • други, посочени в закона случаи. Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

  1. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.Х. Други условия

  1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора, линк и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

  2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

  3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

  4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

  5. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в Гаража, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

  6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.01.08.2012 г.

София
Свързани:

Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи Условия за участие Определен ия
Организатор: юридическото лице –Галяни еоод предоставящо услугите на singlesdatingbg com
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия за участие в Innovation Garage iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом