До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер32.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/predlojenie-pangelov2191010.doc
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Петър Ангелов – Общински съветник
ОТНОСНО: Изменение на чл. 21, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Правилникът за дейността на обществения посредник е поднормативен акт, приет с решение №194/25.11.2004 г.

В чл. 21, ал. 2 е записано: “Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.” Това е условие, което блокира по-нататъшния избор с квалифицирано мнозинство. Усеща се търговията с влияние, спокойствието за безразличие към личността, която избираме. Тази непълнота на правилника, която не поставя категоричен край на мандата, както е при всички закони с избор и мандатност, поставя общинския съвет пред много неизвестни, от които има лична изгода единствено избраният, независимо кой е той.

Това пък води до съмнение за законността на възнагражданието, което получава. Възниква и следният въпрос: Какво правим когато изтече и вторият мандат на обществения посредник, а по правилник няма право на трети?

Но преди да отговорим на този въпрос, си задаваме въпроса “От кога започва да тече вторият мандат на обществения посредник”? /От полагането на клетва или от избора на следващия, който не се е състоял/.

В тази обстановка общественият посредник изпада в безтегловност, която се отразява на неговата репутация.

Разбираемо е, че няма закон за обществения посредник, че омбудсманът на Република България се избира с мнозинство 50+1 от общия брой на народните представители и при балотажа с 50+1 от общия брой присъстващи в залата. Тогава отново си задаваме въпроса: “Каква е тази измишльотина обществен посредник, който не е общински съветник, общински служител, държавен служител или каквото и да било друго, облечен в закона и отговарящ на принципите на законност, независимост, обективност, безпристрастност, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност?” Ни риба, ни рак.

Особено в тези два принципа за публичност и прозрачност общественият посредник не подава декларация по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Кой е той, какви доходи има, какви задължения към банки? Има ли свързани лица и фирми, с които работи и т. н. За да не изпадаме по-нататък във времето в такава безпринципна ситуация и да покажем отговорно отношение към един подзаконов нормативен акт – да бъде пълен и завършен, предлагам следното изменение:

Чл. 21, ал. 2 да придобие следния текст: “Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си не повече от 30 дни след изтичане на мандата му.

Отпада: “до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник”.


Предвид гореизложеното, за да се избегне безрезултатното провеждане на процедури за избор на обществен посредник и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2, във връзка с чл. 21а, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


ПРЕДЛАГАМ:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,

ПЕТЪР АНГЕЛОВ


Общински съветник

ПРОЕКТ!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Еот ……… 2010 година, взето с Протокол №


ОТНОСНО: Изменение на чл. 21, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Петър Ангелов – общински съветник, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2, във връзка с чл. 21а, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


Чл. 21, ал. 2 да придобие следния текст: “Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си не повече от 30 дни след изтичане на мандата му.

Отпада: “до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник”.


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, пл. „Константин Величков” №1, етаж 1
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на Общински съвет гр. Пазарджик предложени е
Във връзка с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Утвърждаване на промяна в цената на билета за превоз на пътници с Тролейбусен транспорт в град Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Бойка Маринска – общински съветник и председател на пк „Образование и наука относно
Относно: Откриване на подготвителна група в оу „Климент Охридски” – гр. Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Кмета на Община Пазарджик, в законоустановените срокове да представи пред Министъра на образованието, младежта и науката мотивирано...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Направено от Христо Генков Керанов предложение до Община Пазарджик, като съсобственик, да купи неговата част от упи іv-204...
До председателя на общински съвет пазарджик предложени е от iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Относно: Откриване на социална услуга от резидентен тип в общността „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични проблеми”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом