Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1
ИмеПравилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер159.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obspazardjik.com/new/p/pravilnik_ombud071010.doc
П Р А В И Л Н И К


за дейността на обществения посредник на община Пазарджик


Октомври 2010 г.

Глава първа

Общи положения


Чл. 1. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал.3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Чл. 2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната администрация.


Чл. 3. (1) В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява само на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.


(2) Общественият посредник осъществява дейността си въз основа на този правилник.


Чл. 4. Дейността на обществения посредник е публична.


Чл. 5. (1) Общественият посредник осъществява своята дейност като прави

предложения и препоръки до органите на местното самоуправление и местната администрация.

(2) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството и достъпността на обществените услуги, предоставяни от общината.


Чл. 6. Органите на местната власт и местното самоуправление оказват съдействие

на обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, които са изпратени до него.


Чл. 7. (1) Общественият посредник може да си сътрудничи, взаимодейства и да обменя информация с омбудсмана на Република България.


(2) Общественият посредник работи в сътрудничество и може да се сдружава с обществени посредници от други общини. / в страната и в чужбина /


Глава втора

Принципи


Чл. 8. (1) В дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на: законност, независимост, обективност, безпристрастност, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.


(2) Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.


Глава трета

Избор, заемане на длъжност и освобождаване на обществения посредник


Чл. 9. (1) Общинският съвет избира обществен посредник след проведена процедура по предварителен подбор на кандидатите.

(2) Процедурата по избор на обществен посредник се открива с решение на общинския съвет, което се обявява публично.


Чл. 10.
(1) (изм. решение №181/2005 г., изм. решение №145/2010 г., Протокол №10 ) За обществен посредник се избира български гражданин, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Пазарджик, който не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, със завършено висше образование – с минимална образователна степен бакалавър, пет години общ стаж по трудови, граждански или служебни правоотношения, с високи морални качества и привързаност към идеите на хуманизма и демокрацията.

(2) За участие в процедурата по избор на обществен посредник кандидатите представят:

1. заявление;

2. автобиография;

3. свидетелство за съдимост;

4. копие от трудовата/служебната книжка или документ, удостоверяващ

трудовия стаж;

5. копие от диплома за висше образование;

6. препоръки – не по-малко от 2 броя;

7. концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници;

8. (изм. решение №184/2009 г., Протокол №17) удостоверение за липса на задължения към “Местни данъци и такси” и НАП.

9. (нова, решение №184/2009 г., Протокол №17, отм. решение №145/2010 г., Протокол №10)


Чл. 11. (1) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:

1. длъжност в държавната или общинската администрация;

2. с качеството му на общински съветник или народен представител;

3. длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;

4. членство в политическа партия или синдикална организация.

(2) Общественият посредник не може:

1. да получава възнаграждение за труд по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение;

2. да извършва търговска дейност;

3. да изпълнява друга обществена функция.

(3) липсата на обстоятелства по ал. 1 и ал. 2 се удостоверяват с декларация, която се подава до общинския съвет при встъпване в длъжност.


Чл. 12. (1) Общинският съвет създава временна комисия от 9 души за предварителен подбор на кандидатите за обществен посредник и одобрява критериите за подбор.

(2) (изм. и доп. с решение №184/2009 г., Протокол №17) Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник се състои от седем общински съветници и двама представители на неправителствени организации.

(3) Председателят на общинския съвет отговаря за организацията на процедурата по издигане на кандидатури за временната комисия.

(4) Предложенията за членове на временната комисия се правят до председателя на общинския съвет от общински съветници, общинска администрация, медии, неправителствени организации или от граждани на общината. Предложенията се правят в двуседмичен срок от приемането на Правилника или на самото заседание на общинския съвет за избор на членове на временната комисия.
(5) Председателят на общинския съвет предлага за обсъждане и гласуване всички постъпили кандидатури за членове на временната комисия на следващото поред заседание на общинския съвет.

(6) Общинският съвет на същото заседание гласува поименно за членове на комисията.
(7) (изм. и доп. с решение №184/2009 г., Протокол №17) Временната комисия избира свой председател, който представя на Общинския съвет кандидатите за обществен посредник.


Чл. 13. (изм. с решение №184/2009 г., Протокол №17) Непосредствено след избора на временната комисия председателят на общинския съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник в община Пазарджик поне в 2 местни вестника.


Чл. 14. (изм. и доп. с решение №184/2009 г., Протокол №17, изм. решение №145/2010 г., Протокол №10) (1) Кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 10, ал. 1, представят или лично, или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, документите по чл. 10, ал. 2.

(2) Документите по чл. 10, ал. 2, трябва да са поставени в запечатан плик със саморъчно написани от кандидата трите му имена и предназначение “За участие в избор на обществен посредник”. Върху всеки плик се поставя входящ регистрационен номер с дата и час на постъпване. Документи, подадени след изтичане на обявения срок не се приемат, а пристигналите по пощата или чрез куриер се връщат на подателя.

(3) В обявените ден, час и място, временната комисия в присъствието на явилите се кандидати, представители на медиите и юридически лица с нестопанска цел и заинтересовани граждани, отваря пликовете с документи по реда на постъпването им, проверява и обявява на присъстващите тяхното съдържание.

(3а) (нова, решение №145/2010 г., Протокол №10) Кандидат, който не се е явил на заседанието на Временната комисия по ал. 3, не се допуска до участие в избора на обществен посредник.

(4) След приключване на действията по ал.3, комисията в закрито заседание преглежда повторно и обстойно всички представени документи, провежда обсъждане и приема решения за недопускане и допускане на съответните кандидати до участие в избор на обществен посредник.

(5) Концепциите по чл.10, ал.2, т.7 на недопуснатите до участие кандидати не се разглеждат, а тези на допуснатите до участие се публикуват в Интернет-страницата на ОбС- Пазарджик.

(6) За извършените действия и приетите решения, комисията съставя протокол. Протоколът е валиден, ако е подписан от повече от половината от членовете на комисията.

(7) (изм., решение №145/2010 г., Протокол №10) Комисията внася в общинския съвет предложение за избор на обществен посредник на община Пазарджик, заедно с протоколите по ал. 6 и документите на допуснатите кандидати

(8) Всеки гражданин има право да представи в писмен вид становище и/или да отправи въпроси към кандидатите за обществен посредник в деловодството на Общинския съвет до деня, предхождащ заседанието по обсъждането и избора. Председателят на Общинския съвет предоставя на съветниците и съответния кандидат копия от постъпилите становища и въпроси.


Чл. 15. (изм. решение №181/2005 г., изм. и доп. с решение №184/2009 г., Протокол №17) (1) Общинският съвет избира обществен посредник в открито заседание, при спазване на следните правила:

1.всеки кандидат може да направи устно изложение на своята концепция и намерения за дейността на обществения посредник в рамките на 5 минути;

2.след приключване на изложението, съветниците могат да отправят въпроси на съответния кандидат;

3.след изслушването на всички кандидати, се провеждат обсъждане и дебати по кандидатурите и изложените концепции.

(2) За кандидат, който не се е явил на заседанието за провеждане на избор на обществен посредник или оттегли кандидатурата си, обсъждане и гласуване не се провеждат.

(3) (изм., решение №145/2010 г., Протокол №10) След изчерпване на реда по ал. 1, се провежда тайно гласуване по реда на чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. За избран се смята кандидатът, получил не по-малко от 2/3 от гласовете от общия брой на съветниците

(4) (изм., решение №145/2010 г., Протокол №10) В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, посочено в предходната алинея, провежда се второ гласуване, по реда на ал. 3, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При положение, че повече от двама кандидати получат равен брой гласове за първо или второ място, същите участват при второто гласуване. Избран и при второто гласуване е кандидатът, получил гласовете на мнозинството по чл. 15, ал. 3.

(5) В случай, че нито един от кандидатите не бъде избран, в eдномесечен срок се провеждат нова процедура и нов избор на кандидати за обществен посредник по реда на този првилник.


Чл. 16. Общественият посредник се избира за срок от четири години и за не повече от два последователни мандата.


Чл. 17. (1) Пълномощията на избрания обществен посредник възникват по силата на решението за избор на общинския съвет. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по встъпване и полагане на клетва пред общинския съвет на същото заседание, на което е избран.

(2) Клетвата е със следното съдържание: “Заклевам се да спазвам Конституцията и законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Пазарджик”.


Чл. 18. (1) Общественият посредник може да има до трима сътрудници.

(2) Общественият посредник създава правила за вътрешна организация за тяхната дейност, които да бъдат съгласувани с Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация в община Пазарджик и Устройствен правилник на общинска администрация, Пазарджик.

(3) По предложение на обществения посредник кметът на общината назначава и освобождава сътрудници на обществения посредник съгласно предвидените средства за дейността на обществения посредник в одобрения годишен бюджет на общината и структурата на общинската администрация.


Чл. 19. (1) Общественият посредник има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

(2) Размерът на месечното възнаграждение на обществения посредник се определя с решение на общинския съвет. Размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от три минимални работни заплати за страната.

(3) Общественият посредник ползва годишен отпуск не по-малко от 25 работни дни, но не повече от 30, като за ползването на отпуск уведомява писмено председателя на общинския съвет и кмета на общината.


Чл. 20. (1) Правомощията на обществения посредник се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред общинския съвет;

2. установяване на несъвместимост по чл. 11 от този правилник;

3. фактическа невъзможност да изпълнява функциите си повече от три месеца;

4. системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца;

5. груби нарушения на този правилник;

6. влизане в сила на присъда, наложена за извършване на престъпление от общ характер;

7. смърт.

(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник по ал. 1 т. 2, 3, 4 и 5 се приема от общинския съвет с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници по искане на повече от половината от общия брой на общинските съветници. Основанията по ал. 1 т. 1, 6 и 7 се обявяват от председателя на общинския съвет на заседание на общинския съвет.
(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник, общинският съвет в същото заседание взема решение за откриване на процедура за избор на обществен посредник, който да довърши мандата на освободения от длъжност обществен посредник.

(4) Общественият посредник има право да бъде изслушван от общинския съвет в случаите на ал. 1, т.1; т.2; т.3; т.4; т.5.


Чл. 21. (изм. и доп. с решение №184/2009 г., Протокол №17) (1) Процедурата по избор на нов обществен посредник се провежда не по-късно от един месец преди изтичането на срока, за който е избран действащият обществен посредник.

(2) Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.


Глава четвърта

Правомощия на обществения посредник


Чл. 22. Общественият посредник:

1. приема и разглежда жалби и сигнали от граждани и юридически лица за нарушения на правата им от органите на местното самоуправление и местната администрация;

2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали;

3. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред съответните органи;

4. посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;

5. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;

6. уведомява националния омбудсман, ако случаят е от неговата компетентност;

7. уведомява органите на МВР или на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер;


8. може да търси съдействие от средствата за масово осведомяване и от други държавни и граждански структури.


Чл. 23. (1) Общественият посредник има право:

1. да иска и да получава навременна, точна и пълна информация по конкретна жалба или сигнал от органите на местното самоуправление и местната администрация, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения по тези случаи;

2. да изразява публично мнение и становище във връзка с дейността си, включително в средствата за масово осведомяване.

(2) Общественият посредник е длъжен:

1. да проявява обективност към случаите, с които е ангажиран;

2. да предоставя възможност за преразглеждане на позициите на местната администрация;
3. да спазва разпоредбите на този правилник.

(3) Органите на местното самоуправление и местната администрация са длъжни да предоставят на обществения посредник поисканите сведения и данни в двуседмичен срок от поискването.

(4) Общественият посредник може да действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и законните интереси на гражданите и техните организации.
(5) Общественият посредник уведомява писмено общинския съвет и кмета на общината за случаите на отказ за съдействие и предоставяне на информация при извършване на проверка по жалба или сигнал.


Чл. 24. Председателят на общинския съвет оказва съдействие на обществения посредник, като в първото предстоящо заседание на общинския съвет внася за разглеждане повдигнатите от обществения посредник въпроси, доколкото те са от компетентността на съвета.


Чл. 25. (1) Общественият посредник няма право:

1. да разгласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна, или са от личен характер;

2. да се ангажира с политически каузи и да изказва публично мнение по политически въпроси.

(2) Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

1. случаи, възникнали преди повече от две години преди датата, на която е бил сезиран;
2. въпроси от личния живот на гражданите;

3. случаи, чието решаване не е в правомощията на органите на местната власт.

4. случаи, които са били предмет на съдебен процес и по които има влязло в сила съдебно решение.


Чл. 26. (1) Жалбите до обществения посредник и всички приложени документи се разглеждат публично.

(2) Жалбоподателят има правото да поиска жалбата му да бъде разгледана поверително. В този случай жалбата и другите документи, изброени по-горе, не са публично достъпни.

(3) Ако общественият посредник започне проверка, дори жалбата да е поверителна, тя трябва да бъде изпратена на засегнатата институция. Случаите на обществения посредник, считани за поверителни, се публикуват в неговия годишен доклад в анонимна форма.


Чл. 27. Общественият посредник няма право да представлява пред съд лицата, които са се обърнали към него като към обществен посредник.


Чл. 28. Подаването на жалби и сигнали и разглеждането им от обществения посредник е безплатно.


Чл. 29. (1) Общественият посредник приема граждани във време и място, определени и публично обявени от него.

(2) Общественият посредник организира периодично приемни в населените места на общината.

Глава пета

Подаване на жалби и сигнали до обществения посредник


Чл. 30. Жалби и сигнали до обществения посредник могат да подават физически и юридически лица във връзка с действията или бездействията на органите на местното самоуправление и местната администрация на общината.


Чл. 31. (1) Жалбата и сигналът могат да бъдат писмени или устни, подадени лично или чрез надлежно упълномощено лице.

(2) Жалбата и сигналът трябва да съдържат името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу което се подава жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.

(4) Ако жалбата или сигналът са устни, се съставя протокол, в който се съдържа информацията, изискуема по ал. 2. Протоколът се подписва от лицето, подало жалбата или сигнала, и обществения посредник.


Чл. 32. (1) Гражданите и техните организации подават жалби и сигнали до обществения посредник в случаите на:

1. нарушаване на законови и подзаконови актове от органите на местното самоуправление и местната администрация;

2. нарушаване на изискванията за законосъобразност при издаването на административните актове и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. в случаите на настъпили неблагоприятни последствия от прилагането на административни актове или от действия или бездействия на органите на местното самоуправление и местната администрация;

4. неспазване на процедури и срокове за издаване на административни актове и предоставяне на обществени услуги;

5. нарушаване правото на достъп до информация;

6. прояви на некомпетентност, недобросъвестност, бавност и незачитане на достойнството на гражданите.

(2) При липса на компетентност общественият посредник в двуседмичен срок уведомява жалбоподателя и препоръчва други средства за защита на неговите права и интереси.

(3) Общественият посредник е длъжен да предостави писмено становище по случая на жалбоподателя в едномесечен срок от подаване на жалбата.


Чл. 33. Общественият посредник поддържа регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.

Чл. 34. (1) Органите на местното самоуправление и местната администрация, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да ги разгледат в двуседмичен срок. Те го уведомяват за предприетите мерки в едномесечен срок от датата на постъпването на становищата, предложенията и препоръките.

(2) Общественият посредник внася в общинския съвет справка за случаите, в които не е получил информация за предприетите мерки по ал. 1.


Глава шеста

ОтчетностЧл. 35. Общественият посредник представя в края на всеки четвърти месец анализи за постъпилите жалби и сигнали до общинския съвет и кмета на общината.


Чл. 36. (1) Общественият посредник представя годишен доклад за дейността си през предходната година до 31 януари.

(2) Общественият посредник представя доклад за дейността си за изтеклия период на мандата му.


Чл. 37. (1) Докладът / и анализите / са публични и съдържат:


1. информация за постъпилите жалби и сигнали;

2. резултат от приключилите проверки по постъпилите жалби и сигнали;

3. информация за случаите, когато намесата е имала резултат;

4. информация за случаите, когато намесата е останала без резултат и причините за това;

5. информация за направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;

6. становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите;

7. предложения за подобряване на обществените услуги, предоставяни от общината;

8. резюме.

(2) По искане на общинския съвет или по своя инициатива общественият посредник изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.


Чл. 38. Общинският съвет разглежда доклада /и анализите/ на обществения посредник на заседание на общинския съвет.


Чл. 39. (1) Докладите и анализите на обществения посредник са публични и заедно със стенограмата от обсъждането им от общинския съвет се публикуват на официалната интернет страница на общинския съвет.

(2) Копия на доклада и становищата по него се предоставят в приемната на обществения посредник и в общината на разположение на гражданите и техните организации.


Преходни и заключителни разпоредби


§ 1. (1) Дейността на обществения посредник в община Пазарджик се финансира за времето от избора му за периода от 01.12.2004 г. до 31.08.2005 г. по проект “Обществен посредник в община Пазарджик” - № S-BU800-04-GR-103, реализиращ се от Регионален фонд – ИГА, финансиран от Демократичната комисия към Американското посолство в София.

(2) Дейността на обществения посредник може да се финансира и чрез дарения от други местни и чуждестранни източници без условия, които поставят в зависимост обществения посредник или общината.

(3) Кметът на общината осигурява помещение и необходимото оборудване за дейността на обществения посредник.

(4) В едномесечен срок от постъпване на средствата по ал. 2 в общинския бюджет кметът внася доклад в общинския съвет за:

1. името на дарителя;

2. произхода на средствата;

3. начин на изразходване на средствата за дейността на обществения посредник.
(5) Не се допуска финансиране от анонимни източници.


§ 2. Правилникът е приет Решение № 194 от 25.11.2004 г. на Общински съвет – Пазарджик и влиза в сила от деня на приемането му.


§ 3. (нов) Правилникът е изменен и допълнен с Решение №181/27.10.2005 г., взето с Протокол №12. Измененията и допълненията влизат в сила от деня на приемането им.


§ 4. (нов) Правилникът е изменен и допълнен с Решение №184/29.10.2009 г., взето с Протокол №17. Измененията и допълненията влизат в сила от деня на приемането им.


§ 5. (нов, решение №145/2010 г., Протокол №10) Този Правилник е изменен и допълнен на основание чл. 21а, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с Решение №145 от 30.09.2010 г., взето с Протокол №10. Измененията влизат в сила от приемането им.

Свързани:

Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconАнализ за дейността на обществения посредник
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Пазарджик. Анализът се предоставя на кмета на община Пазарджик...
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconОбщи положения
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Перник
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconПравилник за организацията и дейността на
Ното положение, организацията и дейността на обществения посредник и неговия екип на територията на община Елхово, както и редът...
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от
Относно: Изменение на чл. 21, ал. 2 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconПроект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1)
Чл. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата, нормите, задълженията и правомощията на Община Сливен...
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconАнализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01. 04. 2007 30. 09. 2007 год
Обществения посредник за времето от 01. 04. 2007 година до 30. 09. 2007 година. Целта на тези анализи е да се запознаят кмета на...
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Правилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1 iconПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град добрич
За организацията и дейността на обществения посредник на територията на община – град добрич
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом