Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год
ИмеРешение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер65.46 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R AND 255_12.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 9


гр. Раднево 31.01.2013 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Радневския районен съд в публичното заседание на eдинадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христина Вълчанова


с участието на секретаря Ж.М. и в присъствието на прокурора ….като разгледа докладваното от СЪДИЯ Вълчанова НАХД №255 по описа за 2012 г. на Радневския районен съд , за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН, във връзка с чл.93 ал.1 т. 1 от Закона за автомобилните превози..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- К.Т.Б. е депозирал жалба против НП №430000313 от 27.07.2012г.,издадено от господин Л. Г. Г.- и.д. началник ОО”КД-ДАИ” град С. З., с което за това, че на хх.хх.ххххг.часа в село К., община Р. ,на паркинга на ТЕЦ2,извършва специализиран превоз на пътници по маршрут ТЕЦ-2- жп гара видно от пътен лист №703019 от 10.07.2012г. с автобус марка „С.” С ххх ХД” с рег.№ СТ хххх АХ, собственост на СД „А……Г. и сие „ като 1. В момента на проверката водача не представя маршрутно разписание за специализиран превоз и договор към него , като възложители ТЕЦ-2 и превозвач „хххххххххх”СД. За това деяние на нарушителя му е наложена глоба в размер на 1500(хиляда и петстотин лева) на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози.

ВЪЗЗИВАЕМИЯ ИА „Автомобилна администрация”Областен отдел „КД-ДАИ” град С. З.не се явяват и не изпращат представител.

Съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Факти по делото:

При извършена проверка от С.Т. в качеството му на младши инспектор при ДАИ Стара Загора нахх.хх.хххх0.00,на паркинга на ТЕЦ2,извършва специализиран превоз на пътници по маршрут ТЕЦ-2- жп гара видно от пътен лист №703019 от хх.хх.ххххг. с автобус марка „С.” С ххх ХД” с рег.№ СТ хххх АХ, собственост на СД „хххххххххххх„ като в момента на проверката водача не представя маршрутно разписание за специализиран превоз и договор към него , като възложители ТЕЦ-2 и превозвач „хххххххххххххе”СД.

.

Като нарушение , както в акта ,така и в наказателното постановление е посочена разпоредбата на чл.66 т.8 от Наредба №33 на Министерство на транспорта. А именно:

Чл.66 т.8”По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи следните документи:

Разписание за специализиран превоз,съгласувано с началника на съответния областен отдел,”Контролна дейност „ДАИ”

В хода на съдебното следствие съдът е разпитал актосъставителя и свидетеля по съставянето на акта.Те установиха ,че акта е бил съставен в присъствието на нарушителя ,след което му е предявен и подписан от него.Представена е разписка ,установяваща връчването на акта на нарушителя.При връчването на акта не са вписани възражения в същия.В хода на съдебното следствие се наведе възражението, че акта е съставен в момент на престой пред портала на ТЕЦ -2 в село К..Свидетеля по акта И.Т. установи , че са били спирани няколко автобуса и че бил видял , че е извършван превоз.Но конкретно не можа да си спомни нито водача ,нито автобуса му.Твърдението му”-Не си спомням дали сме го спирали, в движение ли е бил , или е бил на паркинга”дава основание на съда да счита,че нарушението не е установено непосредствено от проверяващите.В подкрепа на това съждение са и показанията на разпитания по делото свидетел Кольо Костадинов Колев- който на свой ред установи, че в момента на съставянето на акта е присъствал и че повода да бъдат в ТЕЦ-2 е бил извършвания преглед.Всички тези гласни доказателства съвпадат и с часа на установяването на нарушението, който е фиксиран в акта и наказателното постановление- 10.00 часа.Работниците се превозват около 07.00 часа сутринта т.е. не е възможно в часа ,вписан като час на нарушението такова да е осъществено.

Воден от горното съдът дава вяра на показанията на свидетеля Колев- че всъщност в този ден не е извършван специализиран превоз,а автобуса е придвижен до паркинга за да му се направи преглед.

В цялата административно-наказателна преписка няма доказателства ,че е извършван специализиран превоз ,нито за обстоятелството, че автобусът действително принадлежи на „ххххххххххххх”СД,а доказателствената тежест в административно-наказателното производство безспорно е на административно-наказващия орган.При поставен от съда въпрос в съдебно заседание защо няма представени и доказателства ,установяващи собствеността на автобуса бе даден отговор от актосъставителя , че не разполагат с техника , за да снимат на място необходимите документи.

В съдебното заседание актосъставителя не установи пред съда да са събрани доказателства в подкрепа на установеното в акта , че става въпрос за специализиран,а не за случаен превоз.Няма такива доказателства приложени по преписката,образувана пред административно наказващия орган.

Член 93 ал.І т. 1 от Закона за автомобилните превози гласи:

Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със:глоба 1500 лв. - при първо нарушение;

Съгласно §1 от Закона за автомобилните превози „Обществен превоз „ е превоз, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.

"Превоз на пътници" е дейност на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, за превоз на пътници срещу заплащане, която се осъществява със специално конструирани и оборудвани моторни превозни средства независимо дали са натоварени или не.

"Превоз за собствена сметка" е:

превоз на пътници без заплащане с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.

Съгласно разпоредбата на чл. 61 от наредбата специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие или учебно заведение. Неразделна част от договора е разписание по образец (приложение № 9а), което е съобразено с началото и края на работното (учебното) време на клиента. Разписанието е подписано от двете страни по договора за превоз и е съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" по месторегистрация на превозвача. Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" съгласува разписанието по ал. 2 при подадени от клиента списък на превозваните лица съгласно договора и декларация, че същите са негови работници, служители или ученици. А по силата на чл. 62 от същата наредба при специализираните превози всеки пътник трябва да има карта, издадена от превозвача, по образец (приложение № 10), удостоверяваща правото му да пътува. Картите са с размери 60 мм x 100 мм, с черни букви на бял фон.

От събраните по делото доказателства /акт за установяване на административно нарушение, показанията на разпитаните актосъставители и др./ се установява по категоричен начин, че при проверката не са представени договор за специализиран превоз, разписание по образец, съгласувано от ОО "КД" ДАИ-С. З., нито пътниците са представили(нито пък са им изисквани), изискващите се съгласно наредбата карти. Цитираните документи не са представени пред настоящата инстанция. Липсват доказателства, от които да се направи извод, че превозваните пътници(ако е имало такива), са били работници на ТЕЦ-2. За да се приеме, че даден превоз е специализиран е необходимо да са изпълнени всички изисквания на закона и наредбата, отнасящи се до този вид превоз.т.е. недоказано остава твърдението на актосъставителя и наказващия орган,че превоза е специализиран.Няма такива доказателства приложени към преписката.Съставът на разпоредбата на чл.93 ал.1 т.1 от Закона за авт.превози- не съдържа понятието специализиран превоз- а обществен превоз.Разликата между специализиран и обществен превоз е твърде съществена и за установяването на кой вид от превозите е всъщност осъществяван е следвало да се съберат доказателства и представят пред наказващите органи.Същите доказателства е следвало да се съдържат в преписката за да може да се установи в какво всъщност се състоят обстоятелствата около нарушението на жалбоподателя..В този смисъл липсата на индивидуализация на извършеното нарушение напълно лишава жалбоподателя от правото да разбере в какво точно е уличен.

Тези нарушения са достатъчни и абсолютни основания наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно постановено.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №ххххххххх на и.д.началник Л. Г. Г. Областен отдел „КД-ДАИ”, град С. З. ,кв.”хххххххх”,определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.9е ал .2 от Закона за автомобилните превози,с което е наложено наказание глоба в размер на 1500(хиляда и петстотин )лева на основание чл.93 ал.1 т. 1 от Закона за автомобилните превози на К.Т.Б. ЕГН. ********** , жив. гр.Г., обл. С. З., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И НЕПРАВИЛНО.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд С. З. от съобщаването му на страните.


Съдия в Районен съд:

Свързани:

Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на единадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconПриета с решение №223/15. 06. 2004 год.,взето с Протокол №14,изм и доп с решение №392/24. 11. 2004 год.,решешие №544/30. 03. 2005 год.,решение №548/30. 03. 2005 год.,решение №1404/25. 04. 2007 год изм с решение №73/30. 01. 2008 год.; изм и доп с решение №709/25. 11. 2009 г

Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и пети април двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №247 гр. Раднево 09. 11. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и втори октомври, двехиляди и десета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №142 гр. Раднево 13. 08. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и трети юли двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №18 гр. Раднево 25. 02. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на първи февруари през две хиляди и десета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №246 гр. Раднево 22. 10. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и втори октомври,двехиляди и десета година, в състав
Решение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год iconРешение №216 гр. Раднево 08. 11. 2011 год
Радневския районен съд в публичното заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом