Формуляр за жалба на ес
ИмеФормуляр за жалба на ес
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер105.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iaja.government.bg/IAJI/wwwFWRAEA.nsf/0/6ea0900bad467e5bc225737e0042dfae/$FILE/EU com


ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ, ПОЛЗВАЩИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

ФОРМУЛЯР ЗА ЖАЛБА НА ЕС


Настоящият формуляр може да се използва за подаване на жалба до железопътни оператори, продавачи на билети, началник гара и/или национални изпълнителни органи


Права и задължения на пътниците, ползващи железопътен транспорт съгласно Регламент 1371/2007


ИНСТРУКЦИИ


1) Преди да изпратите жалбата си до компетентния изпълнителен или независим орган, който разглежда оплакванията, моля първо подайте жалбата си до железопътния превозвач, продавач на билети, началник гара.

2) В случай, че железопътният превозвач, продавачът на билети или началникът на гарата не успеят да отговорят на Вашата жалба в рамките на 1 месец1 от датата на получаване на жалбата или отговорa не Ви удовлетворява, моля попълнете и върнете настоящия формуляр на изпълнителния орган в държавата – членка, в която се е случил инцидента на територията, на която е разположено седалището на железопътния превозвач.

3) Настоящият формуляр за жалба трябва да се използва само в случаите, в които се отнася до предоставяне на информация на пътниците за наличност на билети, отговорност за пътници и багаж, задължения към пътниците в случай на отменено пътуване или закъснение на влак, защита или оказване на помощ на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, както и рискове за личната сигурност на пътниците.

4 ) Моля обърнете внимание, че Регламент 1371/2007 се прилага за всички влакови услуги в рамките на Европейския Съюз. Националните изключения се отнасят за вътрешните регионалните, градските и крайградските услуги, както и за услуги, голяма част от които се извършват извън територията на ЕС. Списъкът с националните изключения се намира на следния уебадрес:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/national_exemptions_en.hmt.

5) За всяка друга жалба, свързана с друг вид инциденти, тоест въпроси, свързани със заплащане, може да се свържете с Европейските потребителски центрове2, които са разположени във всяка една държава-членка на ЕС или национални потребителски организации3, откъдето ще получите допълнителни насоки.

6) Моля попълнете формуляра с главни печатни букви.


Жалба подадена от:

Ф


амилия: Име:

А

дрес:

Г

рад, пощенски код: Държава:

E-mail: Тел:

Жалба срещу:

Ж

елезопътен превозвач/продавач на билети/началник гара:

Н


омер на влак: ………………………….. Вид билет4:

Ц


ена:

Н


ачална гара (на пътуването):

Крайна гара (на пътуването):

В

ръзка в гара (ако има такива): ………………………………………………………………..

Д

ата на пътуването:

Ч

ас на заминаване по разписание: Действителен час на заминаване:

Час на пристигане по разписание: Действителен час на пристигане:

М


ясто, на което се е случил инцидента:


Отбележете съответното квадратче и попълнете само местата, които са приложими към Вашето жалба:


1


. Вид жалба/ инцидент:

 Наличие на информация (моля преминете директно към точка 2)

 Наличие на билети и резервации (моля преминете директно към точка 3)

 Велосипеди (моля преминете директно към точка 4)

 Телесна повреда или смърт на пътници (моля преминете директно към точка 5)

 Загубен или повреден багаж, регистриран багаж, превозни средства, животни и/или други предмети (моля преминете директно към точка 6)

 Отменени пътувания и закъснения (моля преминете директно към точки 7-9)

 Закъснение от 60 до 119 минути
Закъснение от 120 минути и повече
Оказване на съдействие в случай на закъснение или отменено пътуване (моля преминете директно към точка 10)
Оказване на помощ на лица с увреждания или лица с ограничена подвижност (моля преминете директно към точки 11-19)

 Лична сигурност на пътниците (моля преминете директно към точка 20)

 Процедиране при подаване на жалби (моля преминете директно към точки 21-23)


Предоставяне на информация и издаване на билети

2.  Железопътният превозвач/продавач на билети/началник гара не ми предостави информация за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт.

3.  Липса на информация за закупуване на билети и резервации

Моля конкретизирайте:

Велосипеди

4


.  Отказан достъп на велосипеди въз основа на:

…………………………………………………………………………………………...

Загуба или щета

5.  В случай на телесна повреда или смърт, не беше изплатен аванс

6.  Железопътният превозвач не ме компенсира за загубата или повредата на багаж, регистриран багаж, превозни средства, животни и/или други предмети.

Конкретизирайте подробности: ………………………………………………………………


Закъснения или отменени пътувания


7


. Бяхте ли пренасочени по друг маршрут или Ви върнаха парите?
Да, пренасочени към:


Доставчика на услуга: ………………………………………………

Н


омера на влака: ………………………………………………

Ч

ас на заминаване:

Ч

ас на пристигане: по разписание : действително:
Да, върнаха ми парите  цялата сума за билета  част от сумата за билета

 Не


8

. Получихте ли финансово обезщетение?

 Да Сума лева


 Ваучер: моля конкретизирайте

 Не

9.  Железопътният превозвач/продавачът на билети/началникът на гарата не ми предоставиха информация за закъсненията и/или отменените пътувания.

1


0.  Не получих следната форма на съдействие:

 Храна


 Напитки
Хотел или друг вид настаняване

 Транспорт между мястото за настаняване и жп. гарата

 Транспорт от влака към гарата, към алтернативното място на отпътуване или към крайната точка на пристигане, предвидена в услугата

 Алтернативен транспорт

 Средства за комуникация (тел/ факс/ e-mail)


 Други коментари


Лица с увреждания или лица с ограничена подвижност

1


1.  В качеството ми на лице с увреждания или лице с ограничена подвижност , не бях информиран за достъпността на железопътната услуга и условията за достъп до железопътния състав.

12.  Като лице с увреждане или лице с ограничена подвижност ми беше отказан достъп.


13. Железопътният превозвач, продавачът на билети и/или тур операторът информира ли Ви в рамките на 5 дни за причините, поради които Ви беше отказан достъп?

Да, моля конкретизирайте посочените причини:

 Не

14.  Като лице с увреждане или лице с ограничена подвижност, не ми беше оказана помощ при качването или слизането от влака и при обслужването на влака.

15.  В гара без персонал, не получих лесно информация за най-близката гара с персонал.


1


6. Информирахте ли железопътното предприятие, началника на гара, продавача на билети и/или тур оператора 48 часа предварително, че ще Ви е необходима подкрепа?

 Да
Не
Ако не, железопътното предприятие, началникът на гарата, продавачът на билети и/или тур операторът направили ли са необходимите усилия, за да осигурят помощ.

 Да

 Не

17.  Нямаше пункт на жп. гарата, където да заявя искане за необходимата ми помощ и да съобщя за моето пристигане.


1


8. Представихте ли се на определения пункт в заявено на час (не по-късно от 60 минути преди часа на заминаване или преди часа, в който са приканени всички останали пътници да се явят на влака) или в случай, че не е заявен час представихте ли се на железопътния превозвач или на началник влака 30 минути преди отпътуване?

 Да

 Не

19.  Железопътният превозвач не ме обезщети финансово за цялостната или частичната липса на оборудване за придвижване или конкретното оборудване.


Л


ична сигурност


2


0.  Личната ми сигурност, като пътник беше изложена на риск във влака или на гарата. Моля конкретизирайте: …………………………………………………………………………………………...

Процедиране при подаване на жалба


2

1. Вече подадох жалба на:

 Железопътния превозвач:
Посредническата организация:

 Друга частна или публична институция:

 Все още не съм подал жалба

22.  Железопътният превозвач не предостави отговор на моята жалба в рамките на 1 месец.

2


3. Очаквам следното обезщетение:

 Финансово обезщетение

 Възстановяване на разходи поради липса на оказване на помощКомпенсация за оборудването за придвижване или друго конкретно оборудване, което се използва за лица с увреждане или лице с ограничена подвижност.

 Други


Д


опълнителни обяснения или забележки:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Списък на необходимите документи, в подкрепа на жалбата:

(Приложения на билет, резервации, копия от разписките за допълнителни разходи, ако изисквате възстановяване на допълнителните разходи, от отговора на железопътния превозвач и/или от отговора на посредническата институции или на друг орган, който е преразгледал жалбата и т.н.)
  1. ……………………………………………………………...…………………………  2. …………………………………………………………………………………….......
  3. …………………………………………………………………………………….......
  4. …………………………………………………………………………………….......

  5. ……………………………………………………………………………………….......

! Моля подпишете и изпратете Вашия формуляр на жалба на железопътния превозвач, продавача на билети, началник гарата или на компетентния национален изпълнителен орган. Съветваме Ви да изпратите формуляра с препоръчана поща (необходимо е да си запазите копие).


Изготвен на (място)__________________________на (дата)_______________________

Подпис:

1 Срокът от 1 месец може да се удължи до 3 месеца в доказани случаи, предвид, че са Ви консултирали в рамките на 1 месец.

2 http//ec.europa.eu/consumers/redress/ecc network/webcenters en.htm

3 Комисия за защита на потребителите

4 Еднопосочен, двупосочен, запазено място.


Свързани:

Формуляр за жалба на ес iconРаботен формуляр на проекта
Работният формуляр може да бъде изготвен на всеки официален за Европейски Съюз език
Формуляр за жалба на ес iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр за жалба на ес iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр за жалба на ес iconФормуляр 3 Декларация
Членовете на научния колектив в състав според Формуляр 4 имат авторски права (основани на Чл. 3, Ал. 1; точки. 1 и 8 на запсп) върху...
Формуляр за жалба на ес iconРегистрационен формуляр методически семинар на Джеръми Хармър
Моля изпратете попълнения формуляр на електронен адрес promotion@longman-bulgaria com или факс 052 655 504
Формуляр за жалба на ес iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за жалба на ес iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за жалба на ес iconИнструкции за попълване на регистрационния формуляр
Този документ съдържа допълнителна информация, която да ви помогне да попълните регистрационния формуляр правилно. Точките от 1 до...
Формуляр за жалба на ес iconИнструкции за попълване на регистрационния формуляр
Този документ съдържа допълнителна информация, която да ви помогне да попълните регистрационния формуляр правилно. Точките от 1 до...
Формуляр за жалба на ес iconКонкурс „потърси българия 2010 г. Формуляр за участие
Участието се извършва изцяло по електронен път, чрез изпращане на попълнен Формуляр за участие и копие от материала, с който кандидатствате,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом