Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
ИмеBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер223.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/011581206.docx
01158-2012-0006

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДП "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Людмила Иванова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079944, E-mail: l.ivanova@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция "Управление на европейски фондове"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/text/index.php?category_id=42.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ДП "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Надежда Терзийска, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079968, E-mail: n.terziiska@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: направление "Финанси и счетоводство"

Интернет адрес/и:

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ДП "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" No 69, За: Елена Савова, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: канцелария

Интернет адрес/и:

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на речно - информационен център Русе"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение
Място на изпълнение: Пристанище Русе
Код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С договора се предвижда: Дейност 1: Изготвяне на интегриран План за безопасност и здраве (ПБЗ), 2. Изготвяне на Проект за временна организация на движението за осигуряване на достъп до строителната площадка от уличната пътна мрежа за времето на изграждане на обектите по дейности № 2, № 3 и №4. 3. Изготвените ПБЗ и ПВОД да се представят на Възложителя в три екземпляра. Дейност 2: "Изграждане на постоянна организация на движението и ж.п. прелез към улица “Пристанищна”, съдържаща: 1.Част Изграждане на пътен подход, пресичащ съществуващ железен път за осигуряване на достъп до обекта от уличната пътна мрежа - Пътни подходи и прелезна настилка, Отводняване, Допълнително оборудване на прелеза, Сигнализация на автомобилния път с пътни знаци. 2. Част Геодезия - Полски геодезически работи, Изготвяне на цифров модел на обекта, Вертикална планировка, Трасировъчен план. 3. Част Електрическа - Контактна мрежа, Електрозахранване и външно осветление на прелез, Трафоуредба 27.5/0.22kV; 5 kVA, 4. Част Осигурителна техника и телекомуникации, 5. СМР - кабелна част, Апаратура за управление, Външни съоръжения, Електрозахранване, 6. Част Видеонаблюдение с кабелна част, 7.Част Организация на движението, 8. Част Пожарна безопасност - Пасивни мерки за пожарна безопасност, Клас на функционална пожарна опасност, Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи, Генерална планировка на строежа, Водоснабдяване за пожарогасене, Пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене. Дейност 3: "Строителство, техническо оборудване и озавеждане на сградата на РИС център Русе в УПИ І-5964 по плана на гр. Русе и площадкови електро, вик и газови инсталации; вертикална планировка и озеленяване на недвижим имот". Проектираната сграда да се ситуира в определеното, от застроителните линии, петно. Новопроектираната сграда да се изпълни с кота +0.00=21.50, с около 50 см по високо от кота „0“ на съществуващата сграда на Морска администрация. Съгласно Виза за проектиране, сградата трябва да бъде на 3 нива. Част Архитектура - Градоустройствени показатели: сградата е изцяло съобразена със съществуващия ПУП – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I-5694 по плана на град Русе, с 4бр. паркоместа извън сградата, както е предвидено по ПУП и 2бр. покрити места за паркиране на автомобили в обема на сградата на партерно ниво и покрит хангар за два броя катери. Инженерните инсталации са подробно описани в проектите по части.Сградата е проектирана със стоманобетонна конструкция, фундирането е пилотно. Материалите, предвидени в интериора са висококачествени, износоустойчиви и изцяло съобразени с функцията на всяко отделно помещение. Акустични изисквания за диспечерската зала - минимално прослушване между работните места и минимален фонов шум, звукопоглъщане и звукоизолация. Предвижда се звукоизолация и за полифункционалната зала. Предвижда се изпълнение на СМР по следните части от проекта: Хидроизолации,Конструкции, Електротехническа, Система за сградна автоматизация,ВиК,Отопление,вентилация и климатизация (ОВК), МТ-газификация, Електротехническа и КИПиА, Пожароизвестяване, Автоматично пожарогасене, Пожарна безопасност, Технология на асансьорната уредба, Вертикална планировка, Паркоустройство и благоустройство, Рекламно-визуална комуникация. Дейност 4: "Реконструкция на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад и изграждане на вътрешен път". Реконструкцията на съществуващия наклонен кей ще се реализира със смесена гравитационна конструкция - наклонен тип дунавска кейова стена, вертикализирана в горните 3 метра. Вертикализиране чрез монтажни ъглови стоманобетонни елементи с височини 3,20 метра, обединени с монолитна стоманобетонна шапка. Дейност 5: Информация и публичност.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45240000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвижда се да бъде изготвен (ПБЗ) и Проект за ВОД за осигуряване на достъп до строителната площадка от уличната пътна мрежа за времето на изграждане на обектите, включени в предмета на поръчката. Обектите са: - Изграждане на постоянна организация на движението и ж.п. прелез към улица “Пристанищна”. Част Изграждане на пътен подход, пресичащ съществуващ железен път за осигуряване на достъп до обекта от уличната пътна мрежа. Проектът третира изграждането на ж.п.прелез на км.5+243 по околовръстна ж.п.линия в участъка Пост 12- гара Русе-Запад (в района на гара Русе запад – между входен сигнал „А” и начало стрелка №1 в гара Русе запад) при спазване на изискванията на Наредба № 4/27.03.1997г. за железопътните прелези. Пътни подходи и прелезна настилка. Прелезната настилка е предвидена да се изпълни с ширина 8,40m от еластични прелезни елементи. Отводняване, допълнително оборудване на прелеза, сигнализация на автомобилния път с пътни знаци, електрозахранване и външно осветление на прелез. Предвижда се изграждане на трафоуредба 27,5/0.22кV;5kVA върху съществуващ ж. р. стълб. - Строителство, техническо оборудване и озавеждане на сградата на РИС център Русе в УПИ І-5964 по плана на гр. Русе и площадкови електро, вик и газови инсталации; вертикална планировка и озеленяване на недвижим имот. Местоположение: област: Русе, община: Русе, землище: ул. „Пристанищна” № 20, имот с идентификатор 63427.2.5694. Зададените с визата ограничителни застроителни линии са на мининално разстояние 3м, максимално – 4 м от странична регулация (парцел на Морска Администрация). Проектираната сграда да се ситуира в определеното, от застроителните линии, петно. Функционално и композиционно решение: Новопроектираната сграда да се изпълни с кота +0.00=21.50, с около 50 см по високо от кота „0“ на съществуващата сграда на Морска администрация. Целта на това задигане е да се гарантира, че при следващо достигане на най-високо ниво на р.Дунав, партерът на сградата няма да бъде залят (наводнен). Съгласно Виза за проектиране, сградата трябва да бъде на 3 нива. Градоустройствени показатели: Сградата е изцяло съобразена със съществуващия ПУП – План за застрояване /ПЗ/ на УПИ I-5694 по плана на град Русе. Показатели По ПУП По проект Площ на УПИ 901 м2 901 м2 Застроена площ 252 м2 251,50 м2 Разгъната застроена площ 810 м2 807,5 м2 Кинт 0,9 0,9 Плътност на застрояване 28% 28% Сградата ще се състои от партерно ниво с обслужващи функции, ниво с основно предназначение DATA CENTER и ниво с полифункционална зала. Покривната площ ще се използва като технологична площадка и върху нея ще са разположени фотоволтаици. Предвидено е с разработения инвестиционен проект сградата да е високотехнологична. Всички необходими инсталации и системи, предвидени в проекта са съобразени с най-съвременните решения и със специфичните изисквания сградата да е нискоенергийна и пасивна. Предвижда се асансьор: електрически без машинно помещение високочестотен, товароподемност мин 800кг 10 лица; кабина с луксозен интериор – под – технически камък от фоайе; стени стъклени със скрито осветление, таван стъклен – аналогично на стените. - Реконструкция на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад и изграждане на вътрешен път. Съществуващата кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе – Запад е с разрушена, амортизирана облицовка, което се влошава в посока надолу към реката и не позволява изпълнение на предназначението и. Отделни места от облицовката са с големи фуги и може да се счита, че са разрушени. Разрушените “петна” са с приблизителни размери 1.5х1.5 м. По видимата откосна част на стената се наблюдава частична тревна растителност и много големи площи с млада дървесна растителност с корени във фугите между отделните блокове. Съоръжението трябва да следва приблизително контура на съществуващата стена. Дължината на новата реконструирана кейова стена да не е по-малка от 138 м. Предвиждат се табели, спец. събития и инф. ма-ли.

Прогнозна стойност без ДДС

6000123.81 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

16


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие като участникът избира сам формата на гаранцията за участие, както следва: 1.Депозит на парична сума по сметка на Възложителя – внася се по набирателна сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”, IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД, клон „Химимпорт” или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Гаранция за участие в размер на 59 500 (петдесет и девет хиляди и петстотин лева). Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срока на валидност на офертата. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, избраният изпълнител следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: 1. Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която е в размер на 3 % от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева. След подписване на договора за възлагане на обществена поръчка избраният изпълнител, следва да внесе гаранция за авансово плащане. Размерът на гаранцията за авансово плащане е равен на предлагания от избрания за изпълнител участник процент (%) на аванса, според техническото му предложение от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, но не повече от 10 %. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Всички текстове в приложените банкови гаранции са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!!

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане за извършени и приети работи по дейност № 1: (1) Окончателното плащане в размер на 100% от цената за изпълнение на Договора за ДЕЙНОСТ № 1, без ДДС, се извършва въз основа на: 1.1 Представен и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ интегриран План за безопасност и здраве (ПБЗ), Проект за временна организация на движението за осигуряване на достъп до строителната площадка от уличната пътна мрежа за времето на изграждане на следните обекти: - ж.п. прелез към улица “Пристанищна”, - сградата на РИС център Русе в УПИ І-5964 по плана на гр. Русе - съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад; 1.2 Подписан двустранно окончателен приемо-предавателен протокол; 1.3 Представяне на фактура. Начин на плащане за извършени и приети работи по дейност № 2, № 3, И № 4 и № 5: Общ размер на авансовото плащане - максимум 10 %, като точният размер ще бъде според офертата на избрания за изпълнител участник; Минимален размер на Актовете за Междинни Плащания по дейности №№ 2, 3 и 4 - 15 % от Приетата Договорна Стойност; Междинните плащания по дейност № 5 се извършват в срок до 15 календарни дни след представяне на технически отчет за изпълнение на съответната поддейност – събитие/информационен материал и одобрението му с подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни и данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Окончателно плащане - сума, формирана от разликата между действително извършените дейности по договора и реално изплатените до окончателното плащане суми.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма такова изискване. Предвидено е с "Указания към участниците" от документацията, Раздел II: 1.5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице или не е дружество по Закона за задълженията и договорите с БУЛСТАТ/ ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват нотариално заверено споразумение помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: а) че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; б) да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; в) участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата; г) че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; д) не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. 1.5.5. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. 1.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Документация за участие в процедурата е достъпна на интернет страницата на Възложителя – http://www.bgports.bg/text/index.php?category_id=42. Технически изисквания, продължение: • Технически ръководител за дейност № 3: О-е и к-я: магистър по специалност „ПГС”/ССС, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ. ОПО минимум 5 години общ трудов стаж като строителен инженер; • Технически ръководител за дейност № 4: О-е и к-я: магистър по специалност „ХТС”, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ. ОПО минимум 5 години общ трудов стаж като строителен инженер; • Технически ръководител: Образование и квалификация: „ОВК” с образователно квалификационна степен „магистър”, които да отговарят на условията по чл. 163а от ЗУТ Общ професионален опит: да има минимум 3 години трудов стаж в строителството; • Технически ръководител: Образование и квалификация: „Електротехническа” с образователно квалификационна степен „магистър”, които да отговарят на условията по чл. 163а от ЗУТ. Общ професионален опит: да има минимум 3 години трудов стаж в строителството; • Геодезист: Образование и квалификация: специалност „Геодезия”. Общ професионален опит: да има стаж по специалността минимум 3 години; • Координатор по безопасност и здраве. Образование и квалификация: със съответстващ валиден сертификат, Общ професионален опит: да има минимум 3 години трудов стаж на тази позиция; 2.7. Участникът трябва да разполага с персонал, който да е над необходимия очакван брой за обекта по съответната дейност но не по-малко от 30 (тридесет) лица, които да са регистрирани и осигурени в Националния осигурителен институт (в т.ч. се включва и персонала на подизпълнителите). При обединения това изискване е комулативно за всички участници. 2.8. Декларациите и списъците се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 2.9. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ч. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство и услуги съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентни документи, издадени от съответния орган в държавата, в която са установени (документите се представят на оригиналния език и в превод на български език). При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Оферта(Приложение № 1); 2.Списък на документите,подписан(Пр-е 2); 3.Документ за внесена гар-я за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гар-я);4. Административни сведения за участника(Пр-e 3);5. Д-я за запознаване с условията в документацията и приемането им(Пр-е № 4);6. Копие от документа за регистрация или ЕИК; 7.Нот. заверено споразумение за създаване на обединение(представя се в случаите когато участника е обединение), в което задължително се посочва представляващият;Списък на лицата в консорциума(Пр-е № 5). Дек-я от член на обе-ие за отговорности и задължения(Пр-е № 6). Нот. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 8. Д-я по чл. 47, ал. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП(Пр-е № 7); 9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 (наличието на тези обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата) и ал. 5, т. 2 от ЗОП(Пр-е № 8); 10. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП(Пр-е № 8а). Декларациите се подготвят в съответствие с чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с подготовка на инвестиционни проекти и извършване на строително-монтажни работи съгласно чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура; 11.Д-я по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП(Пр-е № 9); 12. Д-я за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв)(Пр-е № 10); 13. Д-я по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Приложение № 11). Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството и услугите са АЗ и ИА „ГИТ“; 14.Дек-я по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП(П-е № 12а); 15. Справка-дек-я по чл. 50 , ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот, за оборота на услугите (подготовка на инвестиционни проекти) и за оборота на строителството за последните 3 (три) (2009, 2010 и 2011) г.(П-е № 13); 16. Заверено копие на балансите и ОПР за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) г.; 17. Списък на основните договори за услуги - подготовка на инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти, изпълнени през последните 3 години назад от крайния срок за подаване на оферти и Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години назад, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; (П-е № 14);18. Копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или еквивалентно за чуждестранни лица; 19. Копие от изискуемите сертификати: ISO 9001:2008 в областта на проектирането; ISO 9001:2008 в строителството; ISO 9001:2008 в хидротехническото строителство, пристанища и укрепителни съоръжения; ISO 14001:2005 - системи за управление на околната среда в строителството; ISO 14001:2004 в хидротехническото строителство, пристанища и укрепителни съоръжения или други сертификати, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество и опазване на околната среда. 20. Копия от Застраховки за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството; Други документи (виж т. IV.3 Допълнителна информация от настоящото обявление)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

а) Заверено копие от балансите и ОПР-тата за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години; б) Справка - декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Приложение № 13); в) Копие на валидни „Застраховки за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени; г) Удостоврение/я от обслужващите банки за наличие на средства или налична кредитна линия, доказуема чрез писмо-декларация от банката-кредитор за налична и неусвоена кредитна линия, която е разрешено да бъде използвана единствено за изпълнението на настоящия договор, предмет на поръчката. Участникът в настоящата обществена поръчка следва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот от дейността за последните три години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), не по-малък от 12 000 000 (дванадесет милиона) лева без ДДС. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. 1.2. Участникът трябва да е реализирал оборот на услугите (подготовка на инвестиционни проекти - проектиране) за последните 3 години в размер на: 80 000 (осемдесет) хиляди лева без ДДС; участникът трябва да е реализирал оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, общо за последните 3 (три) финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер на: 6 000 000 (шест милиона) лева без ДДС. Уточнение: Под “обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира реконструкция и ново строителство на обекти, съгласно номенклатурата в Приложение № 2 към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и изграждане на пътища с асфалтови покрития и/или железопътна инфраструктура, и/или пътни подходи, прелезна настилка, пътна сигнализация, отводняване и изграждане, реконструкции и основни ремонти на: обществено обслужващи сгради и съответните сградни и площадкови инсталации (електрически, ВиК, ОВК, газоснабдителни и др.); жилищни и производствени сгради и съответните сградни и площадкови инсталации (електрически, ВиК, ОВК, газоснабдителни и др.) и изграждане/реконструкция/рехабилитация на пристанищни съоръжения, включително кейови стени и/или вълноломни съоръжения и/или брегоукрепителни стени и съоръжения, на подпорни стени от бетон и стоманобетон и/или язовирни стени от бетон, стоманобетон, земни и земно-скални материали и/или защитни диги и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите и/или укрепване на свлачище, съоръжения – недвижими имоти, за измерване на количеството и качеството на водите. Отделните строителни области по-горе могат да са предмет и на повече от един договор като в този случай всички договори сумарно трябва да доказват посочения оборот. В случай, че участникът е обединение на юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло. 1.3. Застрахователната сума по «Застраховка за професионална отговорност в проектирането» трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 1.4.Застрахователната сума по «Застраховка за професионална отговорност в строителството» трябва да покрива минималната застрахователна сума за обектите, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредбата; 1.5. Участникът да има възможност за осигуряване на оборотни средства за изпълнението на дейностите си по поръчката в размер на не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева за изпълнение на поръчката под формата на наличен финансов ресурс или привлечени средства (краткосрочни кредити за целите на изпълнението на предмета на настоящата поръчка).

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1.Участникът трябва да има за последните 3 (три) години изпълнен минимум 1 договор като проектант за подготовка на инвестиционен проект за инфраструктурен обект, както и да има изпълнен за последните пет години минимум 1 или повече договора като изпълнител за строително – монтажни работи за обекти, сходни с предмета на дейност по настоящата поръчка. Под “обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират, посочените по-горе. 2.2. Участникът трябва да е вписан в ЦПРС – от първа група, трета категория и втора група, първа категория и/или ако е чуждестранно лице - участник да докаже регистрацията си в еквивалентен регистър на държавата, в която е установено или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС, поне за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция “Строителство”. 2.3. Участникът трябва да притежава следните валидни сертификати: ISO 9001:2008 в областта на проектирането; ISO 9001:2008 в строителството; ISO 9001:2008 в хидротехническото строителство, пристанища и укрепителни съоръжения; ISO 14001:2005 - системи за управление на околната среда в строителството; ISO 14001:2004 в хидротехническото строителство, пристанища и укрепителни съоръжения или други сертификати, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество и опазване на околната среда; 2.5. Участникът трябва да притежава собствено и/или наето оборудване, технически съоръжения и механизация, необходими за изпълнение на поръчката съобразно предложената в Техническото предложение технология за строителство: Багер с обем на кофата мин. 2м3 – 1 брой; Товарачна машина тип фадрома – 1 брой; Комбиниран багер – 2 броя; Товарен автомобил тип самосвал с товароносимост мин. 18 т – 2 броя; Товарен автомобил тип бордови с товароносимост мин.18 т – 2 броя; Валяк с общо тегло мин. 8 т – 1 брой; Автогрейдер – 1 брой; Автокран с минимална товароподемност 15 т – 1 брой; Стационарна бетонпомпа – 1 брой; Бетонпомпа на автошаси – 2 броя. Наличието на съответното оборудване може да се доказва и чрез предварителен договор, договор под условие или друг документ, от който е видно, че трети лица имат готовност да предоставят на съответния участник изискваните ресурси за изпълнението на поръчката предвид разпоредбата на чл. 51а от ЗОП. 2.6. Участникът трябва да разполага с: • Ръководител на екипа: Образование и квалификация: висше, степен магистър или еквивалент по специалност ПГС/ССС; Общ професионален опит: минимум 10 г. Специфичен професионален опит: опит в управление/ координиране на инвестиционни инфраструктурни проекти – минимум 5 г.; • Проектант по част «ПБЗ»: О-е и к-я: Стр. инженер, пълна проектантска правоспособност, специалност Организация и изпълнение на строителството, магистър. ОПО: 5 г. СПО: 3 г. • Технически ръководител за дейност № 2: О-е и к-я: магистър по специалност „Транспортно строителство”, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ. ОПО минимум 5 години общ трудов стаж като строителен инженер; Други изисквания (виж т. III.1.4. Други особени условия от настоящото обявление)

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Работна програма /текстова част/ ; тежест: 10
Показател: Обяснителна записка; тежест: 15
Показател: Доставки на материали и оборудване ; тежест: 5
Показател: Време за реакция при изпълнение на гаранционните задължение, поети в офертата; тежест: 10
Показател: Предлагана цена; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 473865 от 02.03.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

31.08.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

20 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата се внася предварително по сметка на ДП "Пристанищна инфраструктура" IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00; BIC CECBBGSF; "Централна кооперативна банка" АД - клон Химимпорт. Получаването става в стая № 415 в Главно управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" срещу представен документ за внесената сума.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.09.2012 г. Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 11.09.2012 г. Час: 10:00

Място

ГУ на ДП "Пристанищна инфраструктура", гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" Nо 69, ет. 4, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Не се изисква пълномощно с нотариална заверка на подписа.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO004-4.0.01-0003 по проект: „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” – фаза 2, лот 1: „Изграждане на РИС център Русе и строителен надзор”, финансиран по Приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно - водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., с конкретен бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

VI.3) Допълнителна информация

22. Удостоврение/я от обслужващите банки за наличие на средства или налична кредитна линия за настоящата поръчка; 23. Списък – декларация (в оригинал) на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. (Приложение № 15) Копие на документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника; 24. Списък - декларация на екипа на проекта: проектантски персонал; инженерно-технически за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителните дейности. (Приложение № 17); 25. Автобиографии на лицата (Приложение № 18) и Декларация за участие на всеки участник в екипа (Приложение № 19); 26. Декларация съгласно чл. 51 , ал.8 от ЗОП, за средния годишен брой на работниците и служителите (Приложение № 20) и Справка - декларация за броя на работниците и служителите (Приложение № 21); 27. Декларация по образец че е запознат, с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти по дейности, предоставени от Възложителя и със строителната площадка и условията на строителство на място(Приложение № 22); 27. Техническото предложение (Приложение № 23), поставено в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“; 28. Ценовото предложение (Приложение № 24), Хонорар сметка (Приложение 24.5.), Количествено-стойностна сметка по уедрени показатели по образец Приложение № 24.1.Приложение № 24.2 и Приложение № 24.3. Ценови показатели за формиране на единичните цени, за дейности № 2, 3 и 4 по образци (Приложение № 24.4.), поставени в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.08.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", бул. "Шипченски проход" №69, За: Емилия Лекова, Република България 1574, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Булгартрансгаз" еад, ж к. "Люлин 2", бул. "Панчо Владигеров" №66, За: инж. Маргарита Градева, България 1336, София, Тел.: 003592...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Чез разпределение България" ад, ул. "Цар Симеон" №330, За: Ив. Горанчева, България 1309, София, Тел.: 02 8958920, Факс: 02 8272171;...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Чез разпределение България ад, ул. Цар Симеон 330, За: Христо Чавдаров, България 1309, София, Тел.: 02 8958916, Факс: 02 8272171;02...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Чез разпределение България" ад, ул. "Цар Симеон" №330, За: Бисер Дихонов, Република България 1309, София, Тел.: 02 8958935, e-mail:,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Булгартрансгаз" еад, ж к. "Люлин 2", бул. "Панчо Владигеров" №66, За: инж. Цветана Димова и Ангела Лилова, България 1336, София,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Национална електрическа компания еад, ул."Веслец 5", За: Силвия Парашкевова 02 9263576 по общи въпроси; Бойко Николов 0885066507...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-раднево: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Мини Марица-изток" еад, ул. "Георги Димитров" №13, За: Красимира Георгиева експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.:...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Български пощи" еад, ул. "Акад. Стефан Младенов", №1, бл. 31, За: Петър Николов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493176,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп строителство
Софийска вода" ад, Район Младост, ж к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Радостина Стефанова, България 1766, София,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом