Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика
ИмеПрограма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер98.83 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://archive.unwe.bg/docs/doktoranti/23.doc


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА "СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА"
ПРОГРАМА

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДОКТОРАНТУРА ПО

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

/СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/


Раздел I. Логистиката в националното стопанство и фирмата

Тема 1. Условия и фактори за възникване и развитие на логистиката. Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Обект на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Обхват на логистиката. Цел на логистиката. Пространственият фактор в логистиката. Факторът време в логистиката. Логистични разходи - същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи.Концепция за "анализ на общите логистични разходи". Еволюция и развитие на логистичната концепция. Същност на концепцията “Управление на веригата на доставките”.


Тема 2. Логистиката във фирменото управление. Логистични управленски дейности. Място и роля на логистиката във фирменото управление. Връзки и взаимодействие с другите области на фирменото управление - маркетинг, производство, финанси. Стратегически, тактически и оперативни решения в логистиката. Особеностите на логистичната проблематика във фирмите от различните отрасли и сфери на националната икономика - индустрия, търговия, транспорт, непроизводствена сфера.


Тема 3. Основополагащи концепции в управлението на логистиката. Основни положения на концепцията за. Тотално управление на качеството (TQM). Дефиниции за качеството. Икономика на качеството. Международни стандарти в областта на качеството - ИСО 9000. Теоретични основи‚ същност и принципи на концепцията "Точно навреме"(Just in Time) (ТНВ). Реинженеринг на бизнес процесите. (BRP). Конкуриране чрез времето (Time-based competition).


Тема 4. Логистична стратегия. Логистични аспекти на определяне на мисията на организацията, целите, корпоративната и бизнес стратегии. Разработване на логистична стратегия. Логистиката като елемент на стратегията на фирмата. Логистиката като конкурентно оръжие.


Тема 5. Органи и организационни структури в логистиката. Организация на управлението на логистичната дейност във фирмите. Специализирани организации и фирми за логистична дейност. Логистични платформи (центрове).


Тема 6. Проектиране на логистични системи. Основни концепции при проектиране на логистични системи. Методи за анализ и диагностика. Подходи и етапи при проектирането на логистични системи.


Тема 7.Международна логистика. Фактори и тенденции обуславящи интернационализацията на логистичната дейност. Обхват и съдържание на международната логистика. Тенденции в развитието на логистиката в различните страни и региони на света.


Тема 8. Роля и значимост на логистиката в националното стопанство и фирмата. Фактори, обуславящи нарастващата роля на логистиката в националната икономика и в управлението на фирмите. Тенденции в развитието на световната икономика и влиянието им върху логистичната дейност. Тенденции в развитието на производствените‚ търговските‚ транспортните и информационните технологии и влиянието им върху логистичната дейност.


Раздел II. Структурни елементи на логистичната система


Тема 9. Логистична характеристика на продуктите. Класификация на продуктите. Кодирана номенклатура на продуктите - принципи на изграждане. Европейски стандарти при кодиране на продукцията - ЕАН кодове. Жизнен цикъл на продуктите и влиянието му върху логистичната дейност. Показатели за логистична оценка на продуктите. Влияние на логистичните характеристики на продуктите върху логистичната дейност. Методи за кластеризация на продуктите -ABC анализ.


Тема 10. Същност, класификация и показатели за използуването на материалните ресурси. Фактори, влияещи на използуването на материалните ресурси. Методи за нормиране разхода на материалите. Модели за оптимално използуване на материалните ресурси - модели за рационално разкрояване, модели за оптимални смеси.


Тема 11. Рециклиране и логистика. Вторични материални ресурси и икономическо развитие. Първични и вторични материални потоци в ресурсния цикъл. Класификация на вторичните материални ресурси. Характеристика на източниците на вторични материални ресурси. Регулатори на процеса на рециклиране.Подходи и форми на организация на дейностите по рециклиране. Рециклиране и логистика.


Тема 12. Логистични канали. Същност и еволюция на каналите за дистрибуция. Структура на каналите за дистрибуция. Основни потоци в каналите за дистрибуция. Маркетингови и логистични канали. Логистична верига и логистична мрежа. Тенденции и фактори в развитието на логистичните канали. Хоризонтално и вертикално интегриране в логистичната дейност. Проектиране на каналите за дистрибуция.


Тема 13. Обслужване на клиентите. Същност и роля на обслужването на клиентите.Елементи на обслужването на клиентите. Показатели за измерване на нивото на логистичното обслужване. Връзки и зависимости между логистичнитe разходи и нивото на логистичното обслужване. Подходи и методи за определяне на нивото на логистичното обслужване.


Тема 14. Обработване на поръчките. Видове поръчки. Концепция за "цикъл на обработване на поръчките на клиентите" - елементи и фактори, влияещи върху неговата продължителност. Съвременни системи за обработване на поръчките.


Тема 15. Материални запаси. Същност, класификация, показатели и фактори за формирането на материалните запаси. Роля на запасите в логистичните процеси. Управление на запасите. Основни положения на теорията за управление на запасите. Класификация и сравнителен анализ на различните концепции, подходи и методи за управление на запасите. Приложимост при решаването на конкретни логистични проблеми.


Тема 16. Основни модели за управление на запасите при независимо търсене. Системи за управление на запасите - управляващи параметри, сравнителен анализ. Методи за определяне на параметрите на "системата с точка на поръчване" и "системата с периодична проверка". Модели за определяне на оптималния обем на доставката, гаранционния запас, точката на поръчване и периода между проверките.


Тема 17. Транспорт и логистика. Роля и функции на транспорта в логистиката. Характеристика на транспортна система. Транспортен пазар. Качество на превозите. Международно и национално регулиране на транспорта. Тенденции в развитието на транспортната инфраструктура и транспортните технологии.


Тема 18. Логистична оценка на различните видове транспорт. Показатели, характеризиращи влиянието на транспорта върху логистиката (запаси, разходи, ниво на обслужване). Транспортни решения на потребителите на транспортни услуги. Транспортни решения на превозвачите. Критерии и методи за избор на вида на транспорта, на собствен или нает транспорт. Влияние на новите логистични технологии върху транспорта.


Тема 19. Складови и манипулационни системи и технологии. Същност, роля и функции на складовете в логистичната система. Видове складове. Показатели за оценка на състоянието и използуването на складовете. Складови процеси и операции. Критерии и методи за избор на собствени или наети складове, за определяне на броя, капацитета и месторазполагането на складовете. Тенденции в развитието на складовите системи и технологии.


Тема 21. Информационни технологии в логистиката. Системи за автоматична идентификация на стоките -.баркод системи и RFID. Информационни технологии в производството, в търговията и транспорта.. Електронен обмен на данни (EDI). Електронен бизнес. Управленски информационни системи (MIS). Интегрирани информационни системи.


Раздел III. Управленски решения на отделните фази на материалните потоци.


Тема 22. Управление на дистрибуцията. Място и роля на управлението на дистрибуцията в управлението на фирмената логистика. Елементи на дистрибуционната система. Управленски решения при управлението на дистрибуцията.


Тема 23. Определяне структурата на дистрибуционната система. Методи за оценка на вариантите и избор на оптимална структура на дистрибуционна система. Критерии и методи за вземане на решения относно физическите елементи на дистрибуционната система.


Тема 24. Планиране на ресурсите за реализация /ПРР/ (DRP). Същност и фази на процеса на управление в ПРР. Входяща информация, алгоритъм и "изход" на ПРР.


Тема 25. Логистични аспекти на стратегическите решения в управлението на операциите/производството. Продуктово-пазарна ориентация и производствена стратегия на фирмата. Производство за запаси и производство по поръчка. Подходи и методи при определянето на капацитета, типа на производствения процес, териториалното и вътрешното разположение на производството.


Тема 26. Нормиране на разхода и управление на материалните ресурси. Същност и класификация на нормите за разход на материалните ресурси.Състав и структура на нормите за разход на материални ресурси. Методи и технология за разработване на нормите за разход на материалните ресурси.


Тема 27. Прогнозиране на търсенето. Качествени и количествени методи за прогнозиране на търсенето. Методи за анализ на динамичните редове. Причинно-следствени модели. Прогнозиране на сезонното търсене. Показатели за точност на прогнозите. Наблюдение и контрол на прогнозите. Избор на метод за прогнозиране.


Тема 28. Планиране на производството/операциите. Фази и етапи на планиране на производство/операциите. Стратегии при разработване на обобщения производствен план. Методи за агрегирано планиране на производството/операциите. Генерален план-график - същност и методи за разработване. Грубо (предварително) планиране на капацитета.


Тема 29. "Планиране на потребностите от материали" ППМ (MRP) Теоретични основи. Входяща информация. Проблеми при разработването на дървото на изделието и структурната спецификация на материалите. Алгоритъм на ППМ. Методи за определяне на обемите на поръчките и гаранционните запаси. Развитие на ППМ - "Планиране на производствените ресурси" ППР (MRP II). Основни положения на подхода "Оптимизирана производствена технология" (OPT).


Тема 30. Приложение на концепцията "Точно навреме"(JIT) в управлението на производството. Елементи на "Точно навреме". Производствени методи. Информационна система. "Канбан" карти - видове, механизъм на приложение, методи за определяне на броя им. Системи за оперативно управление на производството "с изтласкване" ("push") и системи с изтегляне" ("pull") - характеристика и сравнителен анализ.


Тема 31. Същност, роля, цели и задачи на управлението на снабдяването. Дефиниране, цели и задачи на снабдяването като логистична функция. Основни дейности и управленски решения в снабдяването. Стратегическа роля на снабдяването като определящ фактор за конкурентната способност на фирмата. Място на снабдяването в организацията и взаимовръзки с другите функционални области. Тенденции в развитието на управлението на снабдяването.


Тема 32. Стратегическо управление на снабдяването. Разработване на стратегия за снабдяването. Управление на качеството в областта на снабдяването. Функционално-стойностният анализ в управлението на снабдяването. Изследване на пазара за суровини и материали. Решение за собствено производство или закупуване на материали. Политики за източници на снабдяване и избор на доставчици. Взаимоотношения с доставчиците.


Тема 33. Оперативно управление на снабдяването. Характеристика на дейностите, включени в цикъла на снабдяването. Ролята на отдела по снабдяване при определяне на материалните потребности на организацията. Видове заявки и управление на потока от заявки. Видове споразумения за поръчване и подходи за изготвяне на поръчката за закупуване. Управление на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката. Регистриране на информацията по закупуването. Методи и средства за опростяване на процесите и процедурите в цикъла на снабдяване.


Тема 34. Управление на качеството. Системи за управление на качеството. Изисквания, заложени в серията стандарти ISO 9000. Статистически методи за контрол на качеството - контролни карти, контрол на качеството чрез извадки. Логистиката в условията на приложение на концепцията за тотално управление на качеството.

ЛИТЕРАТУРА


 1. Бауэрсокс, Доналд, Дейвид Клосс. Логистика – интегрированная цеп поставок. Москва, 2001

 2. Брешков, Ив. Управление на транспорта. УНСС, Стопанство, 2000г

 3. Василев, Е. Управление на транспортни системи. УНСС, Стопанство, 2004 г.

 4. Джонсон Дж., Д. Вуд, Д. Вордлоу, П. Мэрфи, Современная логистика. Вильямс, 2004

 5. Гаторна Дж. Основи на логистиката и дистрибуцият., Делфин прес, 1996

 6. Димитров П. (ред.) Логистиката в променящия се свят. БАЛ, София, 1996

 7. Димитров П. (ред.) Логистиката икономиката на преход. Албатрос, София, 1999.

 8. Димитров П. (ред.) Логистиката в България. Ибис, София. 2003

 9. Димитров П. (ред.) Логистиката в националното стопанство и фирмата. Ибис, София, 2004.

 10. Димитров П. (ред.), Логистиката в действие. Ибис, София, 2005

 11. Димитров П. (ред.), Логистиката в теорията и практиката. Ибис, София, 2008

 12. Димитров П., Величкова К., Раковска М. Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2008

 13. Димитров П., Толев М., Тодоров Ф., Величкова К., Корбанколева И. Логистични системи, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010.

 14. Ишикава, К. Тотално управление на качеството в Япония, превод от англ. С., Христо Ботев, 1994

 15. Казуо Цучия Японския опит в управление на бизнеса . ЦКПМ, С., 1992 г.

 16. Кристофер, М., Логиститка и управление цепочками поставок, превод с англ. Питер, 2004.

 17. Кръстев К.., Михайлов А.., Спасов В., Бояджиев Я., Складови и транспортно-складови системи, С. Техника, 1992.

 18. Лайкър Дж. Пътят на Toyota. ROI, 2005.

 19. Сток Дж., Ламберт Д., Стратегическое управление логистикой, М., Инфра-М, 2005

 20. Хамър М., Дж. Чампи, Реинженеринг на компанията, ЦКПМ, С., 1996 г.

 21. Шонбергер. Японские методы управления производством. Пер с англ. М. Прогресс, 1991 (Schonberger R. Japanese Manufacturing Techniques.The Free Press, 1982).

 22. Ballou, Ronald H. Business logistics/supply chain management: planning, organizing, and controlling the supply chain. Pearson/Prentice Hall, 2004.

 23. Bowersox, D., D. Gloss, Cooper, M. Supply Chain Logistics Management. McGraw-Hill. 2009.

 24. Chase R., Aquilano N., Jacobs R. Operations Management forCompetitive advantage , McGraw-Hill/Irwin, 2006.

 25. Coyle J., Bardi Ed., Langley C. J. Supply Chain Management: a Logistics Perspective. Cengage Learning Inc., 2009.

 26. Dobler D.W., Burt D.N., Starling S. World class supply management: the key to supply chain management

 27. . 6th edition, McGraw-Hill/Irwin, NY, 2003.

 28. Dornier, P. Ernst. R., Fender M.,. Kouvelis, P. Global Operations and Logistics. Wiley,1998.

 29. Evans J. & W.Lindsay. The Management and Control of Quality. South Western Intl., 6th ed. 2002

 30. Hall R. Zero Inventories. IRWIN, 1993

 31. Hammer M. and J. Champy. Reengeneering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution.Nicholas Brealey Publishing, London, 1993.

 32. Heizer, J. and Render B. Operations management. Pearson/Prentice, 2005.

 33. Krajewski L. J., Ritzman L.P. Operations Management. Strategy and Analysis. Prentice Hall, 2003

 34. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. 2005.

 35. Lambert D., Stock J. Fundamentals of Logistics management. McGraw-Hill, 2006.

 36. Leenders, M.R., Johnson P., Flynn A., Fearon H. Purchasing and Supply Management. McGraw-Hill Higher Education, 2010.

 37. Lysons, K. and B. Farrington (2006) Purchasing and Supply Chain Management. 7th ed. Harlow, England: Pearson Education, 709 p.

 38. Monczka R.M., Handfield R.B., Guinpero L., Patterson J., Purchasing and Supply Chain Management. South-Western,2009.

 39. Wood D., Barone A., Murphy P., Wardlow D. International Logistics, 2002.

 40. Van Weele, A.J. Purchasing and Supply Chain Management. Aalysis, Strategy, Planning, and Practice. 4th ed. London: Thomson Learning, 2005.


СПИСАНИЯ


 1. Железопътен транспорт

 2. Логистика

 3. Journal of Business Logistics

 4. Logistics Today

 5. Transportation and Distribution

 6. European Journal of Purchasing and Supply Management

 7. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

 8. The Journal of Supply Chain Management

 9. Logistics Information Management

 10. Purchasing and Supply Chain Management

 11. International Journal of Logistics ManagementСвързани:

Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconКонкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика)
Икономика и управление“ (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление
Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Обект на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Обхват...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconПрограма за конкурсен изпит за редовна докторантура по 4
За конкурсен изпит за редовна докторантура по 3 Биологичeски науки ( ентомология )
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Логистични разходи същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепция...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconПрограма за конкурсен изпит по специалността
За конкурсен изпит по специалността “логистика на сигурността и отбраната” за учебната 2008–2009 година
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Икономически анализ и планиране в отбраната и сигурността)
Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление /стопанска логистика iconКонкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
По научна специалност 05. 02. 18 “икономика и управление” (Стратегическо управление в отбраната и сигурността)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом