План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2
ИмеПлан за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2
страница1/13
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер1.4 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dkiad.mvr.bg/NR/rdonlyres/9175554B-01BA-448B-AF81-447D016AB900/0/planzanamalqvanenare
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ПЛАН

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСАМИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 3

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 6

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 22

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 38

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 44

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 49

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 51

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 55

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 62

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 78

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 82

МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 95

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 96

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 100


Наименование на услугата

Описание на проблема

Мерки за решаване на проблема

Нормативни промени и действия

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Електронен обмен на служебна кореспонденция между МВнР и органите по гражданска регистрация в Република България

Липсва бърза комуникация между представителствата в чужбина и институциите в България. Съществуващият до момента обмен на служебна документация значително забавя решаването на проблеми, свързани с гражданското състояние.

Да започне електронно оформяне на необходимата документация и да стартира комуникация по електронен път между МВнР и органите по гражданска регистрация в Република България.

Сключване на споразумение между МВнР и МРРБОбмен на документи, свързани с българско гражданство, между МВнР и Министерството на правосъдието

Липсва бърза комуникация между представителствата в чужбина и Министерството на правосъдието. Това създава предпоставки за забавяне на обмена на документи, свързани с българското гражданство.

Да започне електронно оформяне на необходимата документация и да стартира комуникация и обмен на документи по електронен път между МВнР и Министерството на правосъдието.

Сключване на споразумение между МВнР и МПОсигуряване на достъп до електронната система на Нотариалната камара

Липсва бърза комуникация между представителствата в чужбина и органите в България, осъществяващи нотариални функции.

Да се предостави достъп до системата. Това ще позволи нотариусите да извършват бърза проверка за извършена вече заверка от консул.

Не са необходими законодателни промени.Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност


Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност.

Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.

Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейностПредоставяне на консулски услуги

Липсват представителства на България в някои страни или държави с огромна територия. Това създава затруднения и големи разходи за гражданите и фирмите.

Да се измени Инструкция № 1 от 5.01.2007 г. за прилагане на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица. Да се допълнят функциите на почетните (нещатни) консулски длъжностни лица на Република България в чужбина с функции по консулско обслужване на български граждани и юридически лица в чужбина.

Изготвяне на промени в съществуващата Инструкция


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Издаване и отнемане на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Според чл. 91 е, ал. 3, т. 1 от ЗМВР, се изисква прилагане към преписката на актуално удостоверение за търговска регистрация. Изискването не кореспондира с изискванията на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър. В приетия ЗИД на ЗМВР, който влиза в сила от 1 юли 2012 г., този документ се изисква, ако не е посочен ЕИК.

Да се измени Наредба № Із-2815 от 2011 г., като се съобрази с изменената редакция на чл. 91е, ал. 3, т. 1 от ЗМВР - актуално удостоверение за търговска регистрация да се изисква единствено когато от заявителя не е посочен ЕИК.

Промяна в Наредба № Із-2815 на МВР от 2011 г.Издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по чл. 4 от Наредбата за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от Наредбата от търговците, които подават писмено заявление, се изисква нотариална заверка на всички, приложени към заявлението документи, ако същите не са оригинали.

Съгласно чл. 17, ал. 3, т. 5 от Наредбата от търговците се изисква документ, удостоверяващ прослужено време в структурите за Пожарна безопасност и защита на населението по съответното направление на дейност.

Документите по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Наредбата да се подават от заявителя, заверени с подпис и печат за вярност.

В заявлението си лицето да посочва само структурата и периода, през които е служил. Да не се изисква документ, удостоверяващ прослужено време в структурните звена на пожарната безопасност и защита на населението, а да се извършва служебна проверка за посочения стаж. Това е съобразено със структурата на ГДПБЗН, която включва и териториални звена на ПБЗН.

Промяна в Наредба № Із-2815 на МВР от 2011 г.Подаване на заявление по чл. 17 от Наредбата за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

В случай на констатиране на недостатъци в заявлението по чл. 17 от наредбата и приложените към него документи, от търговците се изисква да отстранят в 3-дневен срок недостатъците, за да бъде издадено разрешение за осъществяване на дейности по чл. 4 от Наредбата. Посоченият в чл. 19 от Наредбата срок за отстраняване на нередовности в подадените документи е в съответствие с изискванията на АПК и е 3 дни.

В съответствие с разпоредбите на чл. 7 от ЗОАРАКСД срокът за отстраняване на нередности да се увеличи от 3 дни на 10 работни дни.

Промяна в Наредба № Із-2815 на МВР от 2011 г.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност

Изисква се прилагане на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. Това не е необходимо, тъй като регистърът е публичен.


Изисква се служебна бележка от областната дирекция на МВР, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер. Информацията е налична и дори е в рамките на същата структура.


При преобразуване по Търговския закон, носителят на лиценза губи лиценза. Най-малко аргументирано е това в случаите на универсално правоприемство.


Въпреки че изграждането на регистър на лицензите за частна охранителна дейност е предвидено преди повече от 10 години, той все още не изграден. ЗОАРАКСД изрично задължава лицензиращият орган да създаде и поддържа публичен регистър и да осигури безплатен достъп по електронен път до регистъра.

Няма създадена възможност заявлението за издаване на лиценз за частна охранителна дейност да се подава в ОДМВР.

1. Да се премахне изискването за предоставяне на актуално удостоверение за вписване. Достатъчно е подаването на декларация за действителния ЕИК. В ЗОБВВПИ има такава практика.


2. Да се премахне изискването за предоставяне на служебна бележка от ОД на МВР. В момента се прави служебна проверка и дори предоставена бележката не се взема предвид.


3. Въвеждане на възможност при преобразуване или промяна на правната форма на търговците, полученият лиценз да остава в сила.


4. Да се ускори изграждането на истински регистър на издадените лицензи за частна охранителна дейност (в момента съществува списък), който да се съчетае с изграждането на "Единната система за противодействие на престъпността".


5. Да се създаде възможност заявлението за издаване на лиценз да се подава чрез териториалните структури на МВР, което ще улесни заявителите. Създаването на такава възможност ще улесни стопанските субекти и ще разшири ролята на териториалните звена на МВР. По този начин предоставянето на услугата ще бъде по-близо до клиентите.

1. Промяна в Закона за частната охранителна дейност


2. Да се изгради регистър на издадените лицензи за частна охранителна дейностУдостоверяване на търговци, регистрирани в държава - членка на ЕС или страна по ЕИП, Швейцария, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

При подаване на заявление за удостоверяване на правото да извършват частна охранителна дейност физическите лица и членовете на управителните органи са задължени да представят служебна бележка от Националната следствена служба и областната дирекция на МВР, удостоверяваща липсата на започнати наказателни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер. Тази проверка може да се извършва служебно и да не се налага издаването на бележка.

Да отпадне задължението за предоставяне на служебна бележка от ОДМВР, а необходимите справки да се правят служебно.

Промени в Наредба № Із-2895 на МВР от 2011 г.Регистрация за провеждане на допълнително обучение

В чл. 157, ал. 3 от Закона за движение по пътищата е предвидено, че министърът на вътрешните работи определя условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение. В същото време регистрацията за провеждане на обучение за първоначално придобиване на СУМПС се извършва от МТИТС. Изискванията по двата вида регистрация са много сходни, като изискванията към тези за първоначално придобиване са посочени в ЗДвП, а за допълнително обучение с наредба на министъра на вътрешните работи. Реално едни и същи фирми подлежат на двойна регистрация.

Наредба № I-13 от 12 февруари 2003 г. съдържа неактуални норми и изисква представяне на документи, които в голямата си част не отговарят на действащата нормативна уредба. Изискванията, на които трябва да отговарят преподавателите, учебният кабинет и материалната база, са посочени само в приетата учебна документация.


Воденият регистър на получилите регистрация не е публичен.


1. Подаването на заявление и необходимите документи за получаване на разрешение да става децентрализирано в звената „Пътна полиция” в СДВР или ОДМВР.

2. Да се увеличи срокът на валидност на разрешенията от 2 на 5 години.

3. Да се разпишат всички изисквания (документи), които кандидатстващият търговец трябва да представи, както и процедурата по издаване и получаване на разрешение.

4. Да се разработи подходяща електронна форма за публично предоставяне на информацията от регистъра на издадените разрешения за извършване на допълнително обучение.

5. Да се предвиди възможност при липса или непълноти на документите регистрацията да не се отказва, а процедурата да се спира до предоставянето им.

6. Да се включат разпоредби, които да предоставят възможност, ако учебният кабинет е регистриран за провеждане на обучение за първоначално придобиване на СУМПС, то протоколът от проверката на кабинета да бъде признаван при кандидатстване за получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки.

Промени в Наредба №І-13/2003 на МВР и/или Закона за движение по пътищата
Получаване на временни регистрационни табели

Нормативната уредба не е актуална и се изискват несъществуващи документи, както и такива, които могат да се изискат служебно.

Да се премахне изискването за предоставяне на следните документи:

- копие от съдебното решение за регистрация на фирмата или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър;
- копие от карта за идентификация БУЛСТАТ;
- удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал);

- копие от удостоверение за данъчна регистрация на фирмата;
- копия на удостоверения за регистрация на търговските обекти.

Наредба № I-45 на МВР от 24 март 2000 г.Разрешение за пожарогасителна дейност и/или спасителна дейност и/или противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни и/или мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти и/или експлоатация на противопожарни уреди и съоръженияИзисква се прилагане на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър. Това не е необходимо, тъй като регистърът е публичен.

Да отпадне изискването в Наредба № Із-2815 от 7 ноември 2011 г. за представяне на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението.

Наредба № Із-2815 на МВР от 7 ноември 2011 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Създаване и поддържане на публични регистри за издаваните лицензи по реда на ЗКНВП в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2 от ЗОАРАКСД - за режимите по чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 87, ал. 1 от ЗКНВП

Не се водят публични регистри за издаваните лицензи по реда на ЗКНВП.

В ЗКНВП да се предвиди воденето на публични регистри.


Промени в ЗКНВП
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconПлан за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г
Общи задължения на всички институции по Плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconРепубликабългари я министерство на външните работи

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconС подкрепата на Програма matra, Министерство на външните работи, Кралство Нидерландия София
С подкрепата на Програма matra, Министерство на външните работи, Кралство Нидерландия
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconОбщи положения
Чл. (1) Дипломатическата служба е специализирана държавна администрация под ръководството на министъра на външните работи, чиято...
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconМинистерство на външните работи държавен протокол дипломатически корпус (справочник)

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconРепублика българия четиридесето народно събрание
Комисията по европейските въпроси разгледа Годишната стратегия на Европейската комисия за 2008 г. На заседанието присъстваха г-жа...
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconМинистерство на външните работи
Разговор с министър Меглена Кунева, Би Ти Ви, "Тази сутрин", 8 септември 2005 г. 2
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconЗакон за дипломатическата служба
Чл. (1) Дипломатическата служба е специализирана държавна администрация под ръководството на министъра на външните работи, чиято...
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconВ периода 3-5 ноември 2009 г в Мтитс се проведе Експертна мисия на Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (taiex) на Европейската комисия с гостуващ
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на...
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса министерство на външните работи 2 iconРепублика българия
Адрес: Дипломатически институт, Министерство на външните работи, ул. Александър Жендов №2, София 1040, За конкурса
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом