Защитени зони от мрежата Натура 2000
ИмеЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер21.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://riosv.vracakarst.com/user_pic/ZZ_Oriahovo.doc
Защитени зони от мрежата Натура 2000

Европейската екологична мрежа "Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове от европейско значение.

Нейната цел е опазване на биологичното разнообразие; осигуряване на достатъчно места със съответните условия на средата, необходими за живота на дивите растителни и животински видове; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации, с цел обогатяване на видовото разнообразие и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природата и биоразнообразието.

За всяка защитена зона се изготвя заповед за обявяване, в която ще бъдат определени съответни режими и забрани за дейностите, които биха оказали отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта /ОС/ им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, съгласно разпоредбите на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

На територията на област Враца има 18 защитени зони, от които три са за опазване на дивите птици и 15 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Обект на защита в зоните по Натура 2000 са около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската общност.


Община Оряхово

Защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна:


  • ЗЗ „Река Огоста” с код BG0000614, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землището на гр.Оряхово, на площ около 4500 дка;Видра(Lutra lutra) Обикновена блатна костенурка(Emys orbicularis)


  • ЗЗ “Остров” с код BG0000334 , включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землищата на с. Лесковец, с. Селановци, с. Галово и с.Остров, на площ от 39186,0 дка;

Острови Есперанто и Масата Червенокоремната бумка (Bombina bombina)


  • ЗЗ “Островска степ-Вадин” с код BG0000528, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. Попада в землищата на с.Остров и с. Горни Вадин, на площ от 3 012, 858 дка.
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

Свързани:

Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconНа социологическото изследване
Нагласи на местните общности по отношение ползите и ограниченията от включване в мрежата от защитени зони Натура 2000”
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconМинистерски съвет на Република България
Относно: Информация относно заплахите за отложените защитени зони от мрежата Натура 2000
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconДо какво води предложението на нуг за отлагане на 29 от предложените зони за Натура 2000
Количествени данни за намаляване на покритието на мрежата натура 2000 за избрани видове и природни местообитания, в резултат на решението...
Защитени зони от мрежата Натура 2000 iconЕкологично сдружение "Хаберлеа" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите
Относно: одобряване на списък от защитени зони /Западни и Средни Родопи / в мрежата натура 2000
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом