Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
ИмеОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
Дата на преобразуване17.04.2013
Размер99.13 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2012/oktomber_2012/oktomber_2012.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

ОТЧЕТ

за м. октомври 2012 г.

РИОСВ-Смолян


През месец октомври експертите на РИОСВ-Смолян извършиха 209 бр. проверки. Проверени са 201 бр. обекта. Дадените предписания са 70 бр.

През месец октомври са наложени 4 наказателни постановления на обща стойност 6500 лв. В три от случаите наказанието е по ЗУО - за извършване на дейности без съответните изискуеми разрешителни, както и за не водене на отчетност. В четвъртия случай наказателното постановление е за опит за продажба на незаконно притежаван защитен вид – шипоопашата костенурка.


І.Компонент „Води”

През м.октомври бяха извършени общо 60 бр. проверки по Закона за водите, свързани с планов, последващ контрол на обекти с издадени Разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадни води, съгласно годишния план на инспекцията, както и извънредни проверки по сигнали и жалби.

При подаден сигнал за замътване на р. Черна в района след ВЕЦ”Устово” бeшe констатирано видимо замътване на реката, вследствие почистване от наноси на водната камера на ВЕЦ-а. Бяха взети водни проби от р.Черна, непосредствено след основния изпускател на ВЕЦ-а. Резултатите от лабораторните анализи не показаха надвишения на имисионните ограничения за II-а категория водоприемник, каквато е р.Черна.

Проверен беше сигнал за измиране на риба в р.Лъкинска, като случая беше препратен по компетентност до Районна прокуратура – Асеновград.

Осъществен беше контролен мониторинг на отпадните води на рудниците „Дружба” и „Джурково”, при извършена комплексна проверка на „Лъки Инвест”АД. Вследствие на предприетите мерки от страна на „Лъки Инвест Говедарника” ЕООД, експлоатиращ рудник „Дружба”, е намалено внасяното замърсяване в р.Джурковска с отпадните руднични води и РИОСВ-Смолян намали наложената им месечна имуществена санкция от 2899 лв. на 58лв.

Извърши се контролен мониторинг на отпадните води на Хвостохранилище „Ерма река”, заустващо отпадните си води в р. Ерма река, общ. Златоград, както и на ГПСОВ-Златоград.

Продължава контрола над млекопреработвателните предприятия на територията на обл.Смолян, като се провериха пречиствателните съоръжения на ЕТ „АЛАДА-М. Банашък“ с. Бял извор; „Родопчанка“ ООД с. Бял извор, „Анмар“ ООД с. Падина и „Персенски“ ООД с. Жълтуша.

Извършени бяха 13 броя проверки на животновъдни обекти на територията на РИОСВ-Смолян, с превантивен контрол за евентуално замърсяване на районите около фермите и за нерегламентирани зауствания в реките на торов отпадък. При констатирани нарушения на екологичното законодателство са дадени предписания за отстраняването им.

Експерти от инспекцията бяха включени в междуведомствена комисия, назначена със Заповед на Областния управител на Област Смолян, която извърши 16 проверки на речните корита в Смолянска област и на техническото състояние на ХТС в областта.

ІІ.Компонент „Въздух”

Основната дейност в направлението е свързана с контрол на обекти - източници на емисии в атмосферния въздух.

1.Във връзка с оценка на КАВ:

-Изготвена е справка за месец октомври 2012 г. за концентрациите на ФПЧ10 в АИС „Смолян” и КФС „Рожен”, както и ФПЧ 2.5 за третото тримесечие на 2012г на КФС „Рожен”. На сайта на РИОСВ – Смолян е публикувана информация за концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ 2.5 на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян. Изготвен е доклад за летен период /април 2012г-октомври 2012г./,същият е и анализиран.

2.През месец октомври са извършени 21 броя проверки на обекти с 25 площадки на територията на РИОСВ – Смолян, свързани с КАВ.

-През месец октомври са проверени 5 обекта от годишният график за комплексни проверки- на ЕТ„Анри 64-Андрей Кехайов” ЕООД-5бр. площадки, „Кокоимпекс”ООД-гр. Смолян, „Лъки-Инвест-ЛОФ”ЕООД-Лъки, „Лъки-Инвест „Говедарника”ЕООД-Лъки, р-к „Дружба” и „Лъки-Инвест-Джурково”ЕООД-гр.Лъки р-к „Джурково”.

-Извършена беше проверка на 6 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за БЛАП за 2012г.

-Извършена беше проверка на 3 обекта от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян по Наредба 7- за ЛОС.

-Извършена беше проверка на три обекта-бензиностанции от Наредба №16.

-Извършени бяха проверки на асфалтова база с.Хвойна към „Виастройинженеринг”ООД и асфалтова база в м. „Тикалско дере” към „ИСА-2000”ЕООД за налагане на текущи месечни санкции.

-Извършена беше проверка на един обект от годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

-Извършена беше проверка за неорганизирани емисии от стара кариера-гр.Чепеларе.

ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

През месеца са извършени 4 проверки по сигнали за нападения на мечки на селскостопанско имущество в землищата на гр. Чепеларе, с. Павелско, с. Широка лъка и с. Виево. В 3 от случаите е установено, че нападението е от кафява мечка. В 1 от случаите се констатира, че нападението не е от кафява мечка.

Извършени са 13 проверки на защитени територии: Поддържани резервати „Шабаница”, „Конски дол” и „Амзово”, Природни забележителности „Невястата”, „Смолянски езера”, „Сливодолско падало” и „Ледницата”, Защитени местности: „Дълбок дол”, „Чаирите”, „Триградското ждрело”, „Манастирището”, „Куцинско блато” и „Старата гора”. Извършена е една проверка на проектна защитена територия по модела „растителни микрорезервати” – „Лагерът – Лъгът”. В защитените територии не са констатирани нарушения.

Извършен е биологичен мониторинг на кафява мечка в района на ТП „ДЛС Кормисош”, като са обхванати 4 броя маршрути. Извършена е проверка на ловното стопанство относно опазване на вида кафява мечка.

Във връзка с подобряване на превантивния контрол върху ползването на гори в района на с. Лясково, представител на РИОСВ – Смолян взе участие в провеждането на второ лесоустройствено съвещание. Горите са собственост на ДЗЗД „Айдарица – Мандрите”, с. Забърдо.

Проверени са два зоомагазина за продажба на застрашени видове животни, включени в приложенията на Вашингтонската конвенция /CITES/.

Извършена е проверка на билко-заготвителен пункт относно водената документация по изкупуването, съхранението и продажбата на билки съгласно изискванията на Закона за лечебни растения.

ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

Извършените проверки по отпадъци през м. октомври са 109 броя, като от тях 5 комплексни и една по комплексно разрешително, като е наблегнато на проверките за нерегламентирани сметища и чистотата на пътищата, а именно:

-за замърсени площи с битови и строителни отпадъци – общ.Ардино – кметство Стояново, с.Дядовци; общ.Чепеларе – с.Забърдо, с.Хвойна, с.Богутево; общ.Смолян – с.Могилица, кметство Арда, с.Буката, кметсво Горна Арда, с.Киселчово, с.Бориково, с.Широка лъка, с.Стойките, с.Солища, с.Гела; общ.Доспат – с.Барутин; общ.Мадан – с.Галище, с.Букова поляна, кметсво Бориново; общ.Девин – с.Триград и общински път Тешел-Триград, м.Забрал; общ.Неделино – с.Козарка, с.Върлино, м.Барев дол, с.Тънка бара, кметсво с.Крайна; общ.Сатовча – с.Туховища, с.Крибул, с.Фъргово, с.Слащен; общ.Лъки –с. Манастир.

-проверени са общинските депа в ликвидация на общините – Доспат, Борино, Чепеларе и Ардино. Ликвидирано е общинското депо на община Доспат в с.Барутин, като на площадката е изграден завод за газификация и когенерация на биомаса и е извършена биологична рекултивация на свободните терени около съоръженията; на общинското депо Ардино в с.Светулка се изгражда претоварна станция; на останалите две депа при проверката не се констатира депониране на битови отпадъци след затварянето им.

-по документи бяха проверени всички регионални депа във връзка с плащането на таксите по чл.60 и чл.64 от ЗУО, за което се изпрати справка в МОСВ. Като цяло общините изплащат за определените периоди на разплащане дължимите такси по сметката на РИОСВ-Смолян, като само за депото в Доспат има липсващи 1988лв., които предстои да бъдат уточнени допълнително. Проверени бяха и регионалните депа в Смолян и с.Барутин, при което не бяха констатирани проблеми в експлоатацията.

-през месеца по писмо на МОСВ се извършиха съвместни проверки на пунктовете за изкупуване на хартия и пластмаса. Предварително бяха поискани от общините сведения за такива пунктове на тяхна територия и се оказа, че в РИОСВ разполагаме с по-пълна информация от общинските администрации. При проверките бяха констатирани несъществени пропуски по отношение на финансовото отчитане на закупените отпадъци, тариране на кантарите и др., за което бяха дадени съответни предписания.

-21 броя са проверките на предприятия извършващи дейности с ПО и ОО – дървопреработващи и шивашки предприятия, автосервизи и автомивки.

-23 броя са проверките за продуктови такси.


V.Фактор на въздействие „ОХВ” и КР

V.1.Химикали

По направление химикали през м.октомври 2012 бе извършен контрол на 7 обекта – потребители по веригата. Извършен е контрол по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дадено е 1 предписание за изготвяне на оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно Наредбата, чийто срок за изпълнение не е изтекъл.

Извършен е контрол за наличие на информационен лист за безопасност (ИЛБ), наличие на вещества от кандидат списъка за разрешаване и ограничения по отношение на производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия, съхранение съгласно изискванията на ИЛБ.

V.2.КР

През м. октомври се извърши проверка по изпълнението на условията в комплексно разрешително № 190-Н1-И0-А0/2009г. на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград, Неделино”- гр.Мадан с оператор Община Мадан. Дадено бе 1 предписание

VІ.Фактор на въздействие „Шум”

Извършено е измерване на нива на промишлен шум на 4 обекта от годишният график за измерване на шум:

-„Амер спортс”АД-Чепеларе;

-„Вева груп”ЕООД-Доспат;

-„Лъки инвест-ЛОФ”ЕООД-Лъки;

-„Персенк”АД-с.Хвойна, Община-Чепеларе.

Замерванията не са показали превишаване на праговете на регламентираните в нормативната уредба, допустими нива за промишлен шум.


VІІ.”Превантивна дейност”

През изтеклия месец са извършени 9 бр. проверки по контрол на издадени решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, решения по преценяване на необходимостта от ЕО и решения по ОВОС. Извършените проверки са били за инвестиционни предложения, попадащи в землището на Община Сатовча и Община Смолян, Община Девин, Община Мадан и Община Чепеларе. Не са констатирани нарушения на поставените в решенията условия и мерки. Извършена е и 1 проверка на място по постъпило уведомление за инвестиционно предложение.


VІІІ.Правен

За периода няма съставени актове за установяване на административни нарушения.


За периода има издадени 4 броя наказателни постановления.


I. Първо наказателно постановление №14/03.10.2012г.


1. Русана Николова Пацева, с адрес гр. Смолян, общ. Смолян, ул.“Александър Стамболийски“ №10.

2. Размерът на наложената глоба е 100 лева.

3. Нарушена норма – чл. 38, ал. 1, т. 6, предл. 7 във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗБР.

4. Нарушение – извършва предлагане за продажба на препарирани екземпляри на защитени видове, посочени в Приложение № 3 към чл. 37 от ЗБР.


II. Второ наказателно постановление №15/15.10.2012г.


1. Васил Атанасов Василев, с адрес с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул.“Бузлуджа“ №37.

2. Размерът на наложената глоба е 1 400 лева.

3. Нарушена норма – чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 133, ал.3, т.3 от ЗУО.

4. Нарушение – извършване на дейности по третиране на отпадъци без разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел първи по ЗУО.


Забележка: АУАН е съставен на 27.07.2012г. от служители на РУ “Полиция“ – Ардино.


III. Трето наказателно постановление №16/25.10.2012г.


1. „Доспатлес“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, ул.“Орфей“ №6.

2. Размерът на наложената имуществена санкция е 2 000 лева.

3. Нарушена норма – чл. 8, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО.

4. Нарушение – не води отчетност на отпадъците и не предоставя документи относно отчета за управление на дейностите по отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


IV. Четвърто наказателно постановление №17/29.10.2012г.


1. “Съби Хаджийски – 2012“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. “Ален Мак“ №16.

2. Размерът на наложената имуществена санкция е 3 000 лева.

3. Нарушена норма – чл. 35, ал. 2, т. 3, във вр. ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 143, ал. 1, т. 1, предл. 1, 2 и 3 от ЗУО.

4.Нарушение – извършва дейности по събиране, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС без разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел първи от ЗУО.


Поради препращане на административно – наказателната преписка по съставен акт № ГГ – 02/ 20.04.2012 г. на органите на прокуратурата, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН, същият е прекратен с резолюция № ПО-15-14/19.10.2012г. на директора на РИОСВ - Смолян.


За периода няма издадени заповеди за налагане на ПАМ.


За периода има наложени 2 бр. нови текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.


I. Първо наказателно постановление


1. Нарушител – ”ИСА 2000” ЕООД- гр. София, за обект – асфалтова база.

2. Размер на наложената текуща месечна имуществена санкция – 1 242 лева.

3. Нарушение – надвишаване на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, установени в Наредба 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници.


II. Второ наказателно постановление


1. Нарушител – ”Виастройинженеринг” ООД- гр. Смолян, за обект – асфалтова база.

2. Размер на наложената текуща месечна имуществена санкция – 478 лева.

3. Нарушение – надвишаване на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, установени в Наредба 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж ...


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян


/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на риосв-смолян
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
През м май бяха извършени 36 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
През м юни бяха извършени 33 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за м. Октомври 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за м. Август 2011год. Риосв-смолян
Извършен е засилен контрол на интензивно работещия бетонов възел „Прима бетон”, снабдяващ денонощно с бетон строящия се обект на...
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом