Заседанието присъстваха 20. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 20. Относно
Дата на преобразуване16.04.2013
Размер201.44 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 36.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 36/ 26.08.2010 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 20.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010 г.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №682

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети Добрички общински съвет, гр.Добрич приема информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2010 г.

Поименно гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 4

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше; “въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка, град Добрич за 2010 година.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №683

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7, чл. 12 от Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона на държавния бюджет на Република България за 2010 г. и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Добричка, град Добрич, Добрички общински съвет гр.Добрич:

1. Приема актуализирания бюджет на община Добричка, град Добрич за 2010 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 12 774 135 лв., съгласно Приложение № 1;

1.1.1. Приходи за делеграни от държавата дейности в размер на 7 878 806 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 256 703 лв., в т.ч.:

1.1.1.1.1. По закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г. – 5 822 050 лв.

1.1.1.1.2. Извършени компенсирани промени до влизане в сила на закона в размер на 434 653 лв.

1.1.1.2. Други компенсирани промени до влизане в сила на закона в размер на 349 125 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2009 година в размер на 1 272 978 лв.

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 4 895 329 лв.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 844 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 648 472 лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 674 100 лв.

- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 99 900 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 648 800 лв. в. т.ч.:

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 391 400 лв.

1.1.2.5. Получени трансфери 55 733 лв. в т.ч.: ПУДООС – 49986 лв.

1.1.2.6. Компенсирани промени до влизане в сила на закона в размер на /-/ 678 800 лв.

1.1.2.7. Възстановени заеми /+/ - 136 783 лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2009 година в размер на 566 241 лв., в т.ч.:

1.2. По разходите в размер на 12 774 135 лв., съгласно приложения № 2-23 в т.ч.:

1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на 7 878 806 лв.

1.2.2. за местни дейности в размер на 4 727 544 лв.

1.2.3. Дофинансиране на делегирани държавни дейности – 167 785 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционна програма в размер на – 832 426 лв. /Съгласно поименно разпределение на разходите за основен ремонт и придобиване на ДМА, по обекти Приложение 24, финансирана от:

- целева субсидия за капиталови разходи – 648 800 лв.

- собствени средства – 183 626 лв.

3.Приема актуализирана справка за числеността и средствата за работна заплата на персонала в държавните и местни дейности в Община Добричка за 2010 г., съгласно приложение № 25.

Поименно гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Съществуването на самостоятелни и слети паралелки с брой не по-малко от 10 ученици в паралелка в община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №684

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Добрички общински съвет, град Добрич дава съгласието си за съществуването на самостоятелни и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици в паралелка, за които са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в училищата от община Добричка, град Добрич извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г. както следва:

ОУ „Отец Паисий” - с. Батово

= самостоятелна паралелка в ІІІ клас с 14 ученици

= самостоятелна паралелка в ІV клас със 14 ученици

= самостоятелна паралелка в VІІ клас с 10 ученици

= самостоятелна паралелка в VІІІ клас с 13 ученици

ОУ „Г. С. Раковски” - с. Бенковски

= слята паралелка в І - ІІ клас с 14ученици

= слята паралелка в V - VІ клас с 10 ученици

= слята паралелка в VІІ - VІІІ клас с 11 ученици

ОУ „Св. Кирил и Методий” – с. Ведрина

= слята паралелка в І - ІІІ клас с 10 ученици

= слята паралелка във ІІ – ІV клас с 13 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 15 ученици

ОУ „Св. Кирил и Методий” – с. Дончево

= слята паралелка в І - ІІІ клас със 16 ученици

= слята паралелка във ІІ - ІV клас със 17 ученици

= слята паралелка в V – VІ клас със 17 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 14 ученици

ОУ „Хр. Ботев” – с. Владимирово

= слята паралелка в І – ІІІ клас с 12 ученици

= слята паралелка във ІІ - ІV клас с 10 ученици

= слята паралелка в V - VІ клас с 10 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 10 ученици

ОУ „Ст. Караджа” – с. Житница

= слята паралелка в І – ІІ клас със 17 ученици

= слята паралелка в ІІІ – ІV клас с 12 ученици

= самостоятелна паралелка в VІ клас със 16 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 22 ученици

ОУ „Неофит Рилски” – с. Ловчанци

= самостоятелна паралелка в ІІІ клас с 13 ученици

= слята паралелка в І – ІІ клас с 20 ученици

= слята паралелка в V – VІ клас с 25 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас със 17 ученици

ОУ „Васил Левски” – с. Божурово

= слята паралелка в І – ІІІ клас с 18 ученици

= слята паралелка във ІІ – ІV клас със 17 ученици

= слята паралелка в V – VІІ клас с 19 ученици

= слята паралелка в VІ – VІІІ клас с 22 ученици

ОУ „Отец Паисий” – с. Овчарово

= слята паралелка в І – ІІ клас с 22 ученици

= самостоятелна паралелка в ІV клас с 12 ученици

= слята паралелка в V – VІ клас с 26 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 18 ученици

НУ „Отец Паисий” – с. Плачи дол

= слята паралелка в І - ІІ клас с 10 ученици

= слята паралелка в ІІІ - ІV клас с 12 ученици

ОУ „Добри Войников” – с. Победа

= самостоятелна паралелка в І клас с 13 ученици

= самостоятелна паралелка във ІІ клас с 12 ученици

= самостоятелна паралелка в ІІІ клас с 15 ученици

= самостоятелна паралелка в ІV клас с 14 ученици

= слята паралелка в VІІ-VІІІ клас с 22 ученици

ОУ „Климент Охридски” – с. Смолница

= слята паралелка в І – ІІ клас с 15 ученици

= слята паралелка в ІІІ – ІV клас с 21 ученици

= слята паралелка в V – VІ клас с 14 ученици

ОУ „Пейо К. Яворов” – с. Стефаново

= самостоятелна паралелка в ІІІ клас с 15 ученици

= слята паралелка във ІІ – ІV клас с 19 ученици

= слята паралелка в VІ - VІІ клас със 17 ученици

ОУ „Христо Ботев” – с. Стожер

= самостоятелна паралелка в І клас с 13 ученици

= самостоятелна паралелка във ІІ клас с 12 ученици

= самостоятелна паралелка в ІV клас с 12 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас със 16 ученици

НУ „Христо Ботев” – с. Ф. Дянково

= самостоятелна паралела в І клас с 15 ученици

= слята паралелка във ІІ– ІІІ клас с 15 ученици

НУ „Христо Ботев” – с. Лясково

= слята паралелка в І – ІІ клас с 10 ученици

= слята паралелка в ІІІ - ІV клас с 14 ученици

ОУ „Св. Кирил и Методий” – с. Ст. Караджа

= слята паралелка в І – ІІ клас с 12 ученици

= слята паралелка в ІІІ – ІV клас с 11 ученици

= слятапаралелка в V – VІ клас с 10 ученици

ОУ „Васил Левски” – с. Хитово

= самостоятелна паралелка в І клас с 15 ученици

= слята паралелка в ІІІ-ІV клас с 14 ученици

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 26 ученици

ОУ „Димитър Минчев” – с. Паскалево

= слята паралелка в І –ІV клас с 11 ученици

= слята паралелка във ІІ – ІІІ клас с 12 ученици

ОУ „Братя Миладинови” с. Черна

= самостоятелна паралелка в І клас с 13 ученици

= слята паралелка в V – VІІ клас с 14 ученици

= слята паралелка в VІ – VІІІ клас с 13 ученици

Гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 3


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Ведрина, община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на община Добричка

Р Е Ш Е Н И Е: №685

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет град Добрич дава съгласието си за съществуването на една слята паралелка с брой ученици под 10 в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Ведрина, за която са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г., както следва:

= слята паралелка в V - VІ клас с 8 ученици;

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Формиране на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Димитър Минчев” с. Паскалево, община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №686

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет град Добрич дава съгласието си за съществуването на две слети паралелки с брой ученици под 10 в ОУ „Димитър Минчев” с. Паскалево, за които са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г., както следва:

= слята паралелка в V -VІ клас с 6 ученици;

= слята паралелка в VІІ – VІІІ клас с 5 ученици.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна и една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Братя Миладинови” с. Черна, община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е : №687

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет град Добрич дава съгласието си за съществуването на две паралелки с брой ученици под 10 в ОУ „Братя Миладинови” с. Черна, за които са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г., както следва:

= слята паралелка във ІІ – клас с 9 ученици;

= самостоятелна паралелка в ІV клас с 8 ученици.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Стефан Караджа, община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на община Добричка

Р Е Ш Е Н И Е : №688

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет град Добрич дава съгласието си за съществуването на една слята паралелка с брой ученици под 10 в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Стефан Караджа, за която са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г., както следва:

= слята паралелка в VІІ - VІІІ клас с 5 ученици;

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Г.С.Раковски” с. Бенковски, община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №689

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет град Добрич дава съгласието си за съществуването на една слята паралелка с брой ученици под 10 в ОУ „Г.С.Раковски” с. Бенковски, за която са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г., както следва:

= слята паралелка в ІІІ - ІV клас с 9 ученици;

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Климент Охридски” с. Смолница, община Добричка, град Добрич.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №690

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Добрички общински съвет град Добрич дава съгласието си за съществуването на една слята паралелка с брой ученици под 10 в ОУ „Климент Охридски” с. Смолница, за която са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за бюджетната 2010 г., както следва:

= слята паралелка в VІІ - VІІІ клас с 6 ученици;

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Осигуряване на средства за изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие”.

Внася: Петко Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №691

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1 т.10 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с изискванията на ДДС№ 7/04.04.2008 г. раздел ІІІ, т.20 и ДДС № 8/04.04.2008 г. Добрички общински съвет, гр.Добрич приема да се извърши прехвърляне на бюджетен кредит от § 9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, както следва:

1.Временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетна сметка – 339 000 лв., в т.ч.:

- за проект „Обновление на читалищата в община Добричка” – 286 000 лв.

-за проект „Възстановяване и модернизация на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич” - - 53 000 лв.

2. Възлага на кмета на общината да извърши последващи законови действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 3

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Разпределение на допълнителни финансови средства за транспорт на класиралите се фолклорни състави от община Добричка за Десетия национален събор на народното творчество „Копривщица 2010 г.”

Внася: Дико Иванов

Зам.кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №692

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Добрички общински съвет, град Добрич допълва т. 2 от решение № 653/29.07.2010 г. с последно изречение със следния текст: Разликата от 2 000 лв. да се разпредели за покриване недостига на средства за транспорт на класираните състави със Заповед на кмета на общината по предложение на директора на дирекция ОКЗСУСВТЗ.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Молба от Янка Георгиева Симеонова от с.Одърци, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 700 лв. за оперативна и след оперативна интервенция – химиотерапия.


РЕШЕНИЕ: №693

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 700 лв. на Янка Георгиева Симеонова от с.Одърци, община Добричка за следоперативно лечение.

За извършените разходи да се представят необходимите финансови документи в общината.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Писмо от кмета на община Добричка относно: Молба от Галина Димитрова Дичева от с.Бранище, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. за операция на очите.

РЕШЕНИЕ: №694

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 500 лв. на Галина Димитрова Дичева от с.Бранище, община Добричка за операция на очите.

За извършените разходи да се представят необходимите финансови документи в общината.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Молба от Господинка Константинова Йоргова от с.Одринци, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 450 лв. за следоперативно лечение – лъчелечение.

РЕШЕНИЕ: №695

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 450 лв. на Господинка Константинова Йоргова от с.Одринци, община Добричка за извършване на следоперативно лечение.

За извършените разходи да се представят необходимите финансови документи в общината.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Лиляна Георгиева Иванова от с.Одърци, община Добричка, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 1200 лв. за следоперативно лечение на злокачествено заболяване.

РЕШЕНИЕ: №696

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласие за отпускане на финансова помощ в размер на 1200 лв. на Лиляна Георгиева Иванова от с.Одърци, община Добричка за следоперативно лечение.

За извършените разходи да се представят необходимите финансови документи в общината.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Писмо от зам.кмета на общината относно: Докладна записка от кметския наместник на с.Бдинци относно ползването на средства в размер на 3613.80 лв. представляващи 30 % получени от наеми и извършени продажби на общински имоти през 2009 г.

Внася: Д.Иванов

Зам.кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: №697

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 3613,80 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаване под наем на общински имоти в с.Бдинци, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за закупуване на 350 м.водопроводни тръби за свързване на водоема в с.Бдинци и подмяна на липсващата част от оградата на гробищния парк.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Писмо от зам.кмета на общината относно: Докладна записка от кметския наместник на с.Миладиновци относно разходване на 30% от средства получени от продажби и отдаване под наем на общински имоти през 2009 г.

Внася: Д.Иванов

Зам.кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №698

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 3132,88 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от продажба и отдаване под наем на общински имоти в с.Миладиновци, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за почистване и изграждане на 100 м. тръбопровод и 2 броя ревизионни шахти на естествена чешма и за изграждане на водопровод за питейна вода от с.Ловчанци.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Осигуряване на средства за ремонт и измазване на бръснарница в с.Смолница по предписание на РИОКОЗ гр.Добрич.

Внася: М.Петков

Кмет на с.Смолница

РЕШЕНИЕ: №699

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 1300 лв. представляващи част от 30 % от средствата, придобити от продажби и отдаване под наем на общински имоти в с.Смолница, община Добричка, да се изразходват за ремонт и измазване на бръснарницата в селото по предписание на РИОКОЗ гр.Добрич.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Разходване на средства представляващи 30 % от приходите получени от отдаване под наем на общински имоти и земи през 2008 и 2009 г.

Внася: Ив.Костадинова

Кмет на с.Тянево

РЕШЕНИЕ: №700

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 2022,00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем на общински имоти и земи в с.Тянево, община Добричка, през 2008 и 2009 г. да се изразходват за ремонт на две естествени чешми и освежаване помещението в ритуалната зала в гробищен парк.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Ползването на средства в размер на 1868 лв. представляващи 30% от получени наеми от общински имоти в с.Ломница за 2009 г.

Внася: Г.Юнусова

Кмет на с.Ломница

РЕШЕНИЕ: №701

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 1868,00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем на общински имоти в с.Ломница, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за ремонт на автоспирката.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Ползването на средства в размер на 3092 лв. представляващи 30% от получени наеми от общински имоти в с.Подслон за 2009 г.

Внася: Р.Костадинова

Кмет на с.Подслон

РЕШЕНИЕ: №702

1.На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.45, ал.4 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 3092,00 лв. представляващи 30 % от средствата, придобити от отдаването под наем на общински имоти в с.Подслон, община Добричка, през 2009 г. да се изразходват за ремонт на естествената чешма в селото и подмяна на външната врата на кметството.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - инж. Петър Стефанов Петров.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж в с.Сливенци, община Добричка.

Внася Петко Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №703

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.5, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост приета с решение №544/29.01.2010 г, както следва:

1. В Приложение № 17 , се допълва следния имот:

1.1 с.Сливенци, община Добричка – сграда „Смесен магазин” със застроена площ 81 кв.м. построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-магазини, кв. 5, с площ 690 кв.м. (шестстотин и деветдесет кв.м.), и очаквани разходи в размер на 200 лв.

ІІ. Дава съгласието си община Добричка, град Добрич да придобие възмездно право на собственост върху сграда – „Смесен магазин” построена в УПИ ХVІІ-магазини, кв.5 по плана на с.Сливенци, община Добричка, на цена 200 лв.

ІІІ. Възлага на кмета на община Добричка последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 16; “против”-0; “въздържали се ” - 1

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - Петър Иванов Петров.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на подземна тръба и оптична кабелна линия, минаваща през общински имоти (публична общинска собственост) в регулацията на с. Приморци.

Внася Тошко Петков

Зам.кмет на общината

РЕШЕНИЕ: №704

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и месната администрация /ЗМСМА/; чл.7, ал.2 от ЗОС; чл. 193, ал.6 от ЗУТ и чл. 73, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие да се прокара подземна тръбна и оптична кабелна линия с дължина 566л.м., минаваща през общински имоти /публична общинска собственост/ в регулацията на с. Приморци, както следва:

- по тротоара към път ІІ-27 Добрич-Балчик в частта от о.т. 39 до о.т. 40;

- през общинска улица /о.т. 40 ÷о.т. 19/;

-през имот, отреден за магазин, кметство, комб. сграда, пазар, кв. 13, с. Приморци;

- през общинска улица /о.т. 43 ÷о.т. 17/;

за обект: „Изграждане на подземна тръбна и оптична кабелна линия на „НОВАТЕЛ” ЕООД от съществуваща К.Ш. на кръстовище на път ІІ-27, км. 7+747 /гр. Добрич/ до съществуваща К.Ш. пред зърнобаза гр. Балчик, област Добрич, км. 107+934 /гр. Балчик/”.


На „НОВАТЕЛ” ЕООД гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, бул. България №45А, ЕИК 131301643, представлявано от Жолт Тибор Беце – управител.

ІІ. Възлага на Кмета на община Добричка, гр. Добрич последващите, съгласно закона действия.

Поименно гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Георги Славчев Коев, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Информация за работата на Общинския съвет по жалби на граждани във връзка с нарушения на нормативните актове.

Внася: Сл. Петрова

Председател на ОбС

РЕШЕНИЕ: №705

1. Добрички общински съвет, гр.Добрич приема за сведение информацията за работата на Общинския съвет по жалби на граждани във връзка с нарушения на нормативните актове.

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Обсъждане на жалба от собственици на животни отглеждани в с. Опанец.

РЕШЕНИЕ: №706

І.Добрички общински съвет, гр.Добрич изгражда комисия за проверка на жалбата на собствениците на животни отглеждани в с.Опанец в състав:

1.Стелиян Георгиев Маринов – председател

2.Димчо Маринов Димов – член

3.Димитър Стоилов Димитров – член

4.Димитър Василев Чернев – член

5.Мария Пасева Христова - член

След извършване на проверката комисията да запознае Общинския съвет с резултатите от нея

Гласували: “за”- 17; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/


Свързани:

Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом