Книга isbn 978-954-92641-1-1
ИмеКнига isbn 978-954-92641-1-1
Дата на преобразуване16.04.2013
Размер78.48 Kb.
ТипКнига
източникhttp://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera1/A 15-KNR_Профилираща дисциплина

Преподавател

Специализирана продукция

Общо

1.

Въвдение в комуникативните нарушения

Доц. д-р Жана Атанасова

Янкова, Ж., А. Янина. Лесните ножици за деца със специални образователни потребности. С., 2010 Книга ISBN 978-954-92641-1-1

Янкова, Ж. Актуални аспекти в дейността на екипите за комплексно педагогическо оценяване в регионалните инспекторати по образованието. Сборник, “Европейски практики в образованието – интеграция и интернационализация”, Варна, 2007

Yankova, Zh. D. Branekova. Possibilities for application of the informational technologies with the training of children and students with special educational demands. Volume 8, Supplement 3, 2010

Шошева, В. Ж.Янкова. Професионално развитие и предизвикателства пред специалния педагог. В: Сб., Непрекъснато образование – предизвикателство пред съвременния човек, Десети национален педагогически форум с международно участие. Стара Загора, стр.53-56, 2009


4

2.

Имерване, програмиране и интервенции при комуникативни нарушения

Проф. дпн Дора Левтерова

Левтерова Д., В. Сивакова (2010). Електронна терапия на заекване и въпросник за оценяване на използваемостта на Логопед 3.0. В сб. „Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев”.

Левтерова Д., Св.Сарийска, Г.Славчева (2010). Оценка на способността да се застава на чуждата гледна точка. В: сб. „Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.

Иванова Г., Левтерова Д., Св.Сарийска, Г.Славчева (2010). Оценка на игровата компетентност. В: сб. „Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността придецата от предучилищна възраст”, Пловдив, изд. „Макрос”.

Левтерова Д. (2010). Грамотност и обучителни трудности. В сб. „Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев”.

Levterova D., (2009) Professional – Family Interaction in Dyscalculia Treatment. In: Proceedings of the 6-th Mediterranean Conference on Mathematics Education.

5

3

Езикови нарушения

Гл. ас. д-р Албена Игнатова

Ignatova, A. (2007). Correlation between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Dyslexia in assessing academic achievements. First European Congress in Diagnostic, Detection, Prevention and Therapy of Communication Disorders, Patra, Greese.

Игнатова, A. (2008). Четивен дефицит при деца със синдром на Хиперактивност и Дефицит на вниманието (ХАДВ). Специална Педагогика, Mарт, pp. 20-33.

Станкова, M. и A. Игнатова. (2009). Комуникативни нарушения при рядко диагностицирани синдроми (фамилен хиперинсулинизъм). В: Логопедия: VII Национална Конференция на Националното Сдружение на логопедите в България, София, стр. 37-52. ISBN: 978-954-9458

Игнатова, A (2011). Етиологични теории за Дислекия-Литературен Обзор.В Годишник на Департамент Медикобиологични науки на НБУ. Vol. 6. Publishers” Prof. G. Vinarova. Assist. Prof. P. Mihova, ISBN-13: 978-954-535-344-9

4

4

Говорни нарушения

Проф. дпн Дора Левтерова

Левтерова Д., (2007) Свидетелското поведение като социална компетентност при интегрирано образование. В: Хуманизация и демократизация на университетското образование. Изд. Екс-Прес.

Левтерова Д., (2007) Социална компетентност в просоциалното и в манипулативното поведение. В Социална компетентност ІІ част. Под ред. Левтерова Д., УИ „Паисий Хилендарски”.

Levterova D., (2007) Интегрированное образование и социальная компетенция. In: Ciaglos`c` I zmiana w pedagogoce XXI wieki. Siedlce.

Levterova D. (2007) Social Competence Disabled People. In X European congress of psychology. Prague

Левтерова Д., (2008) Социална компетентност и комуникация. В Социална компетентност ІІІ част. Под ред. Левтерова Д., УИ „Паисий Хилендарски”.

5

5

Комуникативни нарушения при обучителни трудности

Проф. дпн Дора Левтерова

Левтерова Д. (2010). Грамотност и обучителни трудности. В сб. „Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев”.

Левтерова Д., (2011) Педагогическа среда за студенти със специални потребности. В: Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Втора книга том1. ЕКС –ПРЕС.

Левтерова Д., (2011) Социално благополучие и приказкотерапия В: Благополучието... П/р Д.Левтерова, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”./под печат/

Levterova D.,(2011).Teachers’s perception of the children with special educational needs. In: Teacher’s Thinking and Reasoning, Velke Bilovice, Slovakia, ISBN 978-80-89443-10-9.

Левтерова Д., (2011) Професиональное и высшее образование для студентов с ограниченными возможностями – проект Q4S In Zagrozenia dzieci I mlodziezy we wspolczenstwie. P/R Tamara Zacharuk, Czesc II, Siedlce, Poland.

5

6

Невербални терапевтични стратегии

Гл. ас. д-р Ваня Сивакова

Тотков, Г., В. Сивакова, Д. Левтерова и др. Е-обучението в информационното общество, Пловдивско университетско издателство „П. Хилендарски”, Пловдив, 2010, 156-160, 169-177, 182-198. ISBN 978-954-423-651-9.

Ангелова-Сивакова В., Св. Енков, Г. Тотков, Т. Терзиева, Съвременни технологии в диагностицирането, консултирането и обучението на лица със специални образователни потребности, 3-та Нац. Конференция с международно участие по е-обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 г., Свищов, 85-92.

2

7

Алтернативни интервенционни стратегии при деца с езиково-говорни нарушения

Проф. дпн Пламен Радев

Радев, Пл., Основи на вътрешния училищен мениджмънт, Пловдив, ISBN 978 – 954 – 423 – 462 – 1, 2008.

Радев, Пл., Формиране на критично мислене в обучението, сп. Педагогика,ISSN 0861-3982, №5, 2010.

Радев, Пл., Управление на конфликтите. В Практически наръчник “Управление и развитие на училището” ISSN 1314-023-Х, С., 2010:

Радев, Пл., Стратегическо управление на училището.

Радев, Пл., Стратегии за справяне с агресията и насилието в училище.

Радев, Пл., Управление на организационната култура в училище.

Радевев, Пл., Съвременни методи за проверка и оценка на знанията.

Радев, Пл., Ефективност на училищната организация. Критерии за ефективни и успяващи училища.

Радев, Пл., Управление на качеството в училищната организация.

9

8.

Индивидуални програми и дизайн на инструкциите при комуникативни нарушения

Проф. дпн Галин Цоков

Miltenoff, Pl., John Hoover, Galin Tzokov. Leadership and planning in educational technology: Globalization and local decisions. – сб. Националната стратегия за висше образование и пазара на труда., С., 2008, 44-59.

Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр.

Цоков, Г., О. Койчев. Приложението на е-консултирането за подобряване на достъпа и адаптирането на лица с увреждания към университетската среда. – Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания., Пл., 2007, 43-55.

Цоков, Г. Специфики на иновационните процеси в българското училищно образование – E-образование, 35, 2010. 3-8

Цоков, Г. Виртуализация на обучението в академична среда, чрез използване на социалната мрежа „Фейсбук”.- Педагогика, 2, 2010., 34-48

Цоков, Г. Организация на виртуалната училищна среда. Интернет сайт на училището.- Управление и развитие на училището, РААБЕ, актуализация № 1, 2010., 1-14.

Цоков, Г. Изграждане на виртуалната училищна среда чрез УЕБ 2.0. технологии.- Управление и развитие на училището, РААБЕ, актуализация № 2, 2010., 15-29.

Цоков, Г. Иновационни процеси в управлението на българското училище.- сб. Българското училище – ключ към обществото и икономиката на знанието. С. 2010. , 185-190


8

9.

Комуникативни нарушения при интелектуални увреждания

Доц. д-р Жана Атанасова

Янкова, Ж К. Дамянов. Семейството и ресурсното подпомагане на ученици със специални образователни потребности. В: Сб. Научно теоретична конференция „Иновации в подготовката на кадри за социалната работа”. Тр У. Стара Загора, 2010

Янкова, Ж Ролята на екипите за комплексно педагогическо оценяване на деца и ученици със специални образователни потребности. Сб. Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика. СУ”Св. Климент Охридски”, 2010

Yankova, Zh. D. Branekova. Possibilities for application of the informational technologies with the training of children and students with special educational demands. Volume 8, Supplement 3, 2010

Янкова, Ж Ученическото портфолио при ученици със специални образователни потребности. В: Сб. XX Юбилейна международна научна конференция. Стара Загора, 2010

Янкова, Ж Квалификация на учителите за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. В: Сб., Единадесети национален педагогически форум с международно участие. Стара Загора, 2010

Първанова, Ц. Ж. Янкова. Рисунката- средство за развитие на познавателната дейност при ученици с лека умствена изостаналост. Специална педагогика, юни, стр.23-30, 2008


5

10.

Комуникатвини нарушения при СОП и таланти

Гл. ас. д-р Албена Игнатова

Ignatova, A. (2007). Correlation between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Dyslexia in assessing academic achievements. First European Congress in Diagnostic, Detection, Prevention and Therapy of Communication Disorders, Patra, Greese.

Игнатова, A. (2008). Четивен дефицит при деца със синдром на Хиперактивност и Дефицит на вниманието (ХАДВ). Специална Педагогика, Mарт, pp. 20-33.

Станкова, M. и A. Игнатова. (2009). Комуникативни нарушения при рядко диагностицирани синдроми (фамилен хиперинсулинизъм). В: Логопедия: VII Национална Конференция на Националното Сдружение на логопедите в България, София, стр. 37-52. ISBN: 978-954-9458

Игнатова, A (2011). Етиологични теории за Дислекия-Литературен Обзор.В Годишник на Департамент Медикобиологични науки на НБУ. Vol. 6. Publishers” Prof. G. Vinarova. Assist. Prof. P. Mihova, ISBN-13: 978-954-535-344-9

4

11.

Асистиращи технологии и универсален дизайн за учене при комуникативни нарушения

Доц. д-р Жана Атанасова

Янкова, Ж., А. Янина. Лесните ножици за деца със специални образователни потребности. С., 2010 Книга ISBN 978-954-92641-1-1

Янкова, Ж., А. Янина. Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности. Специална педагогика, 2, 2010

Янкова, Ж Ученическото портфолио при ученици със специални образователни потребности. В: Сб. XX Юбилейна международна научна конференция. Стара Загора, 2010

Yankova, Zh. A. Yanina. Assistive devices and technology in education of children and students with mental retardation. Volume 8, Supplement 3, 2010

Yankova, Zh. D. Branekova. Possibilities for application of the informational technologies with the training of children and students with special educational demands. Volume 8, Supplement 3, 2010


5

12

Социален и фамилен контекст при комуникативни нарушения

Доц. д-р Кирилка Тагарева

Тагарева, К. Проблеми на общуването в ранна детска възраст, 2007, С., Изд. “Спектър”. 146 с.

Тагарева, К. Психология на предметната дейност в ранна детска възраст, 2007, С. , Изд. “Спектър”.

Тагарева, К. Сензорна и двигателна депривация в ранна детска възраст. В сп. “Психологическа мисъл”, 2007. Стр. 40-47

Тагарева, К. Об эффективности двух программ психолого-педагогической помощи детям младенческого и раннего возраста, воспитывающихся в детских домах. // Problematica educatiei in mileniul III: national, regionalq European. Chisinau, 2007, с. 334-340.

Тагарева, К. За ролята на практическата дейност в развитието на ситуативно-личностното и ситуативно-деловото общуване в кърмаческа възраст. В сп. «Психология журнал», 2009 г. Бр. 57, стр. 10-13.

Тагарева, К. С. Развитие на общуването в ранна детска възраст. В сп. Психология журнал, 2010 г. №7, 17-22 стр.

6


Общо:

64

Свързани:

Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconМонография и глави от книги
Нарлева К. Социалното предприемачество. Издателство Матадор 74, Варна, 2011, isbn 978-954-371-302-8
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconРегионален исторически музей русе
Етнология и демонология. Съст. Николай Ненов, Росен Р. Малчев, Константин Рангочев. С., 2007. Isbn 978-954-476-044-9
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconСписъкнапубликациит е
Социално-педагогическата работа и изкуството, съавтор с Розалия Кузманова- карталова, Университетско издателство "Св св. Кирил и...
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconСписък на публикациите
Сборник с доклади “Съвременно образование и чужд език”, ик “Астарта”, В. Търново: 2006, isbn-10: 954-8324-98-9; isbn-13: 97-8-954-8324-98-4...
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconКнига Математика и реальность: конфронтация строгости и сложности Статьи. Воспоминания об А. Т. Терехине Издательство Солитон Москва isbn 978-5-903304-09-7 Книга
Книга предназначается читателям, интересующимся историей науки, приложениями математических методов к различным задачам, новыми направлениями...
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconПълен списък на научните публикации
Парадоксалната феноменология на другостта (Другият: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структура). Варна, 2010. Всу...
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconСправочник по элементарной математике / Выгодский, Марк Яковлевич. М. Аст : Астрель; Владимир : вкт, 2011. 509 с. Предм имен: указ.: с. 491-509. Isbn 978-5-17-055926 Isbn 978-5-271-22157 Isbn 978-5-226-00975-4
В 922 Выгодский, Марк Яковлевич.   Справочник по элементарной математике / Выгодский, Марк Яковлевич. М. Аст : Астрель; Владимир...
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconПрограма на курс :"основи на маркетинга", учебна 2010-2011г
Кръстева Н., „Направи си сам маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, isbn: 978-954-323-548-3, Издателство...
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconСписък на публикациите на Стефка Буюклиева Учебници и учебни ръководства
Стефка Буюклиева, “Елементарна теория на числата с алгоритми”, УниМат смб, isbn 978-954-8880-37-4, 2011
Книга isbn 978-954-92641-1-1 iconКнига на символите. В. Търново, 2003 книга, 235 стр., Isbn 954 775 200 6
Фразеологизмы компаративного типа в русском и болгарском языках. В. Търново, 1984, ІV международен симпозиум на мапрял доклад (съавторство...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом