Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
ИмеДипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
страница5/5
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер482.96 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/CENI KNIJA.doc
1   2   3   4   5

В районните клонове придобиването е:

Д-т с/ка 5161 Краткосрочни държавни ценнни книжа

К-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети

Преоценката се извършва по посочения начин, а на падежа се записва:

Д-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети

К-т с/ка 5161 Краткосрочни държавни ценни книжа,

като разликата между балансова стойност и цената на падежа се отчита по сметките за пирходи от сделки с ценни книжа.

Сделките, осъществени от името и за сметка на клиенти на банката, след внасяне на необходимия депозит в специална депозитна сметка се осчетоводяват:

  • в клона при получаване на заявката от клиента

Д-т клиентска сметка или каса

К-т с/ка 1739 Привлечени средства с друго специално

предназначение в левове - с резмера на депозита

  • при удовлетворяване на поръчката в централното управление се записва:

Д-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети

К-т с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в лева - с цената на закупуване.


  • отчитане продажбата на ДЦК в клона на банката:

Д-т клиентска сметка

К-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети - с покупната цена и

Д-т клиентска сметка

К-т с/ка 7030 Постъпления на продажби на услуги - с комисионната.

Тъй като банката отчита задбалансово ценните книжа закупени за сметка и от името на клиента, тя трябва да ги отпише от тези сметки:

Д-т с/ка 9263 Облигации държани от името на клиенти в лева

К-т с/ка 9998 Обща пасивна задбалансова сметка


Отчитане на операции с ДЦК на вторичния пазар


1. В централното управление на банките при покупка на ДЦК от БНБ или други банки са възможни следните случаи:

  • покупка от БНБ на вторичния пазар - записванията не се различават от записванията при покупка на първичния пазар

  • прехвърляне на ДЦК без движение по разплащателната сметка

Д-т с/ка 4591 Разни разчети с банки

К-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК

  • при покупка от БНБ с клауза за обратно изкупуване - “репо” сделки

Д-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК

К-т с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ - с покупната цена. На падежа на репо договора

Д-т с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ

К-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК - с продажната цена по “репо” договора

  • при продажби от централното управление с клауза за обратно изкупуване

Д-т с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ

К-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК - при продажбата с продажната цена, а на датата на обратното изкупуване

Д-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК

К-т с/ка 5031 Разплащателна сметка при БНБ - с покупната цена по договора “репо”


2. В регионалните клонове


При продажба на ДЦК на физически и юридически лица те подават заявление, в което се посочва серията и номера на емисията и номинала. Подписва се договор за покупко-продажба на ДЦК, в който се записват страните, данните на кукувача, предмета на договора и начина на плащане. Договорът съдържа още правата и задълженията на страните. Издава се сертификат за собственост. Дебитира клиентската сметка и се намаляват наличнастите на ДЦК, собственост на банката.

Д-т с/ка 1713 Разплащателни сметки на търговски предприятия

в лева или

с/ка 1714 Разплащателни сметки на граждани в левове

К-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК

Задбалансово се показва трансформацията:

Д-т с/ка 9263 Облигации, държани от името на клиенти

К-т с/ка 9998 Обща пасивна задбалансова сметка-по

номинал


В края на месеца се извършва преоценка. При обратно изкупуване се правят обратни записвания на тези при прадажбата. На падежа получените от БНБ средства по продадени ДЦК на клиенти се отнасят по отделна аналитична партида на с/ка 1739 Привлечени средства с друго специално предназначение , от където се изплащат представените от клиента сертификати:


Д-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети - с получената

сума по емисията

К-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК - нач. цена*цена на падежа

К-т с /ка1739 Привлечени средства със специално

предназначение - продаден номинал*цена на

падежа


Д-т с/ка 5161 Краткосрочни ДЦК

К-т с/ка 7231 Приходи от операции с инвестиции в левове - с

разликата до балансовата стойност

Падежирането се записва и задбалансово. Изкупените сертификати от банката, но издадени от друга финансова институция се отразяват само задбалансово.


Отчитане на операции с валутни ЗУНК облигации

Промените в Закона за счетоводството налагат да се промени и начинът на отчитане на валутните ЗУНК-ове. Тяхното закупуване се осчетоводява със статиите:

  • в централите на търговските банки

Д-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети - с продажната

цена

Д-т с/ка 6232 Разходи по операции с инвестиции във валута - с

разликата между продажна цена и балансова стойност

К-т с/ка 5163 Дългосрочни ДЦК - с балансовата стойност

съответно при продажба на загуба се дебитира сметката за разходи от операции с инвестиции.

  • в клоновете на банките записванията са по фиксинг на БНБ в деня на сделката:

а) за покупка от централното управление

Д-т с/ка 5163 Дъргосрочни ДЦК

К-т с/ка 4620 Специфични вътрешни разчети - с покупната

цена

и задбалансово:

Д-т с/ка 9881 Покупко-подажба на валута

К-т с/ка 9882 Левова равностойност на купена и продадена

валута - с покупната цена

б) за продажба на клиент:

Д-т клиентска сметка - с продажната цена

К-т с/ка 5163 Дългосрочни ДЦК - с балансовата стойност

К-т с/ка 7232 Приходи от операции е инвестиции - с разликата

и задбалансово:

Д-т с/ка 9882 Левова равностойност на продадена валута

- с продажната цена

К-т с/ка 9881 Покупко-продажба на валута - с балансовата

стойност

К-т с/ка 9998 Обща пасивна кореспондираща задбалансова

сметка - с разликата


Притежаваните от банката държавни ценни книжа и оставени на разположение на брокерски къщи за извършване на борсови операции с тях, а също така и предоставените като залог срещу получени кредити или депозити, се отчитат по сметка 5164 Държавни ценни книги по сметки при брокери или в оборотни портфейли. Записванията при закупуването и продажбата им са същите като тези за отчитане на другите държавни ценни книги.

Получените от други лица държавни ценни книги за управление , за брокерски и други комисиони услуги, също се отразяват. Съставя се статията:

Д-т с/ка 5164 Държавни ценни книги по сметки при брокери или

в оборотни портфейли

К-т с/ка 4910 Доверители.


За върнатите на доверители държавни ценни книги се съставя обратна счетоводна статия. При загубване на правата върху държавни ценни книги, предоставени като обезпечение срещу получени кредити или депозити се дебитират сметки от подгрупи 151 Получени краткосрочни заеми и

161 Приети срочни депозити в левове и се кредитира сметка

5164 Държавни ценни книги по сметки при брокери или в

оборотни портфейли.


2.4. Счетоводно отчитане на търговските ценни книжа

Чрез сметките от подгрупа 518 Полици се отчитат сконтираните от финансовите институции, респективно ресконтиараните от БНБ, полици. Сметките в подгрупата са:

5181 Полици и търговски ценни книги на местни лица в

левове

5182 Полици и търговски ценни книги на местни лица

във валута

5183 Полици и търговски ценни книги на чуждестранни

лица в левове

5184 Полици и търговски ценни книги на чуждестранни

лица във валута

Сметките са активни. Аналитичната отчетност е по издатели-платци, по падеж на полиците и по вид валута за валутните сметки.

При приемане за сконтиране сметките се дебитират срещу кредитиране на сметки 5011 Каса (или 5021 Каса във валута); 503 Разплащателни сметки в левове (или 504 Разплащателни сметки във валута) с получената от сконтиращия сума. Изчисленото от банката сконто като отбив от номинала на полицата се записва:

Д-т с/ка 5181 Полици и търговски ценни книги на местни лица в левове

К-т с/ка 7250 Финансови приходи за бъдещи периоди

Като текущ финансов приход сконтото се осчетоводява едва при погосяването на полицата.

При ресконтиране на полици се намаляват наличностите по с/ка 5181 Полици и търговски ценни книги на местни лица в левове и се увеличават паричните средства. Разликата между цената на сконтиране и цената на ресконтиране се очита по дебита на с/ка 7250 Финансови приходи за бъдещи периоди, тъй като се намалява сконтото, което банката ще получи.

В случай, че се наложи отнасяне на поличната сума като съдебно вземане се записва:

Д-т с/ка 4440 Вземания по съдебни спорове

К-т с/ка 5181 Полици и търговски ценни книги на местни лица

Ако финансовата институция не е в състояние да събере вземането си по дадена полица (например когато издателят, платецът и всички останали джиранти са обявени в несъстоятелност), тя го записва като отписано вземане.

Освен за сконтиране търговски полици могат да се залагат в банката като обезпечение срещу отпуснати кредити или депозити. Те се отчитат задбалансово в сметки:

9221 Заложени полици в левове

9222 Заложени полици във валута

Приетите като залог полици се отчитат по номиналната им стойност и при издължаване на кредита преди падежа се връщат отратно на длъжника-залогодател. При невъзможност на залогодателя да изпълни поетите от него задължения банката като обезпечен кредитор може да се удовлетвори като ресконтира или джироса на трети лица заложената полица.

Използвана литература:

1. Коста Пергелов, Стоян Стоянов “Счетоводство на банките” -

ИК “Люрен” София 1994г.

2. Иванка Петкова “Сделки с ценни книжа” - “Принцепс” София 1998г.

3. “Наръчник по банково счетоводство” авт. колектив - БНБ, КУБС София 1994г.

4. “Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества” авт. колектив - ИК “Труд и право” София 1995г.

5. Тодор Велев “Ценни книжа и фондови борси”

6. Велчо Стоянов “Основи на парично-финансовата теория и политика” - “Галик” София 1995г.

7. Милети Младенов “Пари, банки, кредит” - “Принцепс” Варна 1995г.

8.”Ценни книги” авт. колектив - ИК “Труд и право” София 1995г.

9. “Обща теория на счетоводството” авт. колектив -

ИК “Галактика” София 1991г.

10. Закон за счетоводството

11. Национални счетоводни стандарти

12. Национален сметкоплан

13. Други подзаконови нормативни актове

1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДипломна работа тема : "форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане"

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДипломна работа На тема: "Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса"
Те трудно могат да се получат чрез кредити от търговските банки. Поради това се налага да се търсят други източници на средства....
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33 ал. 1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал. 1, т. 6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал. 1, т. 6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал. 1, т. 6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconТема: Българска фондова борса. Съвременно състояние и условия за работа. Държавни ценни книжа

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconКакво затруднява капиталовия пазар в Литва
Въпреки че пазарът на ценни книжа в Литва съществува вече 7 години, литовските компании не желаят да финансират дейностите си чрез...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките icon2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер
Информация по приложение №11 от наредба №2 от 17. 09. 2003 г. За проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconНяма наложени ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер
Наредба №2 от 17 септември 2003година за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом