Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
ИмеДипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките
страница1/5
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер482.96 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.koronal.com/downloads/CENI KNIJA.doc
  1   2   3   4   5Икономически факултет
ДИПЛОМНА РАБОТАТема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките


Дипломант: Научен ръководител:

Фак. ном.,

Спец. “Счетоводство и контрол”

Задочно обучение


1999г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Част първа: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЦЕННИТЕ КНИГИ

Глава I: Дългосрочни инвестиции в ценни книжа

1.Кои ценни книжа се отчитат като дългосрочни инвестиции?

2. Класификация

2.1. Акции

2.2. Облигации

2.3. Капиталови хибриди

3. Сделки и действия с дългосрочни ценни книжа

3.1. Система за търговия с ценни книжа

3.2. Видове сделки с дългосрочни ценни книжа

Глава II. Ценни книжа с характер на движими ценности

1. Обща характеристика

2. Видове

2.1. Акции и облигации

2.2. Финансови деривативи

2.3. ДЦК

2.4. Търговски ценни книжа

2.5. Други краткосрочни ценни книжа

3.Сделки с краткосрочни ценни книжа

3.1.Поемане на емисия

3.2.Сделки с ДЦК

3.3.Сделки с полици

Част втора: ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ

Глава I: Характеристика и законова уредба на банковото счетоводство

1. Основни постановки на НСС 30

2. Национален сметкоплан на банките

Глава II: Методология на счетоводното отчитане на ценни книжа в банките

1.Счетоводно отчитане на сделките и действията с дългосрочни ценни книжа

1.1. Придобиване и продажба

1.2. Замяна, трансформиране, прехвърляне

1.3. Преоценка

2. Счетоводно отчитане на краткосрочните ценни книжа

2.1.Текущи инвестиции в акции и облигации на други местни и чуждестранни дружества

2.2. Изкупени обратно акции и облигации

2.3. Операции с ДЦК

2.4. Счетоводно отчитане на търговските ценни книжа

Използвана литература

Приложения

Увод


Каналите, по които се осъществява трансферът на финансови ресурси между търсещите и предлагащите пари са два - директен и индиректен.

Индиректният канал се характеризира с възловата раля на финансовите посредници. Банките, застрахователните компании, инвестиционните и пенсионните фондове акумулират предлаганите на пазара финансови ресурси и ги насочват към агентите, търсещи пари.

Директният канал е алтернативен източник на финансови средства. При него икономическите субекти емитират ценни книжа и ги пласират на финансовите пазари. Те привличат парични ресурси, поемайки определени задължения към инвеститорите или ги превръщат в собственици. При директните връзки между емитентите и инвеститорите също присъстват посредници /дистрибутори на ценни книжа/, но те не разкъсват потока от парични ресурси и задължения със своето присъствие.

Съществена роля и в двата случая играят банките. Те са предприятия, които търгуват с пари, риск и време.Тези специфични предмети на банковите сделки правят банковото дело специфична индустрия. Основната дейност на банките е събирането и обработката на информация с твърде разностранен предмет и източници. Добрата информационна система предопределя и осигурява вземането на точни стопански решения в банката, пълното и изчерпателно отчитане на всички - реални и потенциални вземания и задължения.

Ядрото на цялата система на отчетността в банковото предприятие е счетоводната отчетност - в счетоводните регистри намират отражение всички сключени сделки, всички наличности и потенциални вземания и задължения. Централното място, което заема счетоводната отчетност в банковото дело, е причината на тази дейност в последните няколко години да се отделя голямо внимание. Непрекъснато увеличаващият се обем на набираната и обработвана информация води до нужда от съвършени информатика и отчетност в банковото дело. Невъзможно е тази информация да бъде обхваната, подредена и интерпретирана правилно, ако не бъдат стандартизирани и пригодени за автоматизирана обработка белезите на класификация, способите за отразяване на настъпилите промени и методите за подреждане и обработка на информационните масиви.

Целта на тази дипломна работа е да характеризира основните видове ценни книжа, да им направи схематично описание като обект на отчитане. Обхванати са сметките, в които се съдържа информацията за обекта и начина и реда за създаването й. С по-голяма подробност и конкретност са обхванати тези кореспонденции, които са най-практикувани в българските търговски банки. Теоретичното описание на счетоводните операции е съобразено с действащото национално счетоводно законодателство и нормативните актове, регламентиращи банковата дейност.

Част първа

  1   2   3   4   5

Свързани:

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДипломна работа тема : "форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане"

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДипломна работа На тема: "Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса"
Те трудно могат да се получат чрез кредити от търговските банки. Поради това се налага да се търсят други източници на средства....
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33 ал. 1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал. 1, т. 6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал. 1, т. 6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconДеклараци я
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал. 1, т. 6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconТема: Българска фондова борса. Съвременно състояние и условия за работа. Държавни ценни книжа

Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconКакво затруднява капиталовия пазар в Литва
Въпреки че пазарът на ценни книжа в Литва съществува вече 7 години, литовските компании не желаят да финансират дейностите си чрез...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките icon2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер
Информация по приложение №11 от наредба №2 от 17. 09. 2003 г. За проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването...
Дипломна работа тема: Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките iconНяма наложени ограничения относно прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер
Наредба №2 от 17 септември 2003година за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом