Списък на преподавателите по учебен план на специалността "иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу" за окс "магистър" задължителни дисциплини
ИмеСписък на преподавателите по учебен план на специалността "иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу" за окс "магистър" задължителни дисциплини
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер127.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/a2013/Akreditacia PF/PRILOJENIA/Prilojenia-Sfera1/A 4- Inov
ПРИЛОЖЕНИЕ А 4. 1.2.1.1.


ТАБЛИЦА №2


СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТТА “ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛЕН ЕТАП НА СОУ” ЗА ОКС “МАГИСТЪР”


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИУчебна дисциплини

Хорариум

ПреподавателиЛекции

Упраж-нения

Име, степен, звание

Година на раждане

Шифър на научната специалност

Вид заетост

Екип

1.

Образователни технологии в предучилищна и начална училищна възраст

155

Доц.д-р Елена Стоянова Събева

1957 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

2.

Иновационни модели на образование

15

5

Проф.д-р Галин Борисов Цоков

1962 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

3.

Приемственост в образователните технологии на детската градина и началното училище

15

Проф.д-р Емилия Любомирова Василева

.


1948 г.05.07.01ГДСУ”Св.Кл.

Охридски”

4.

Технология на интеракция и самоизразяване в предучилищна и начална училищна възраст

15

5

Доц.д-р Софка Райчева Каракехайова

1952 г.

05.07.03

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

5.

Детската градина и началното училище като единна социално-педагогическа система

155

Проф.д-р Димитър Виолетов Гюров

1951 г.

05.07.01

ГД

СУ”Св.Кл.

Охридски”

6.

Технология на интеркултурното образование и игрова култура в предучилищна и начална училищна възраст

15

5

Проф.д-р Весела Методиава Гюрова

1954 г.

05.07.01

ГД

СУ”Св.Кл.

Охридски”

7.

Технология на коопериране и комуникация за деца в неравностойно положение

15

5

Доц.д-р Софка Райчева Каракехайова

1952 г.

05.07.03

05.07.012

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

8.

Технологии на интеркултурно образование в мемждуетническа среда

15

5


Проф.д-р Ирина Колева Колева

1957 г.

05.07.01

ГД

СУ”Св.Кл.

Охридски”

9.

Интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности

15

5

Проф.дпн Дора Стоилова Левтерова

1963 г.

05.06.20

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

10

Технологии за езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст

15

5

Доц.д-р Румяна Димитрова Танкова

1958 г.

05.07.03

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

11

Когнитивно развитие и математическа култура в предучилищна и начална училищна въраст

10

10

Доц.д-р Тодорка Велинова


Гл.ас.д-р Владимира Стефанова Ангелова

1945 г.


1968 г.

05.07.03


05.07.03

ГД


ОТД


СУ”Св.Кл.

Охридски”

ПУ “П. Хилендарски

12

Социални модели и поведенческа култура в пердучилищна и начална училищна възраст

15
Доц.д-р Камелия Бориславова Галчева

1951 г.

05.07.03

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

13

Интердисциплинарни функции на изкуството за естетическо възпитание

10

5

Доц.д-р Даниела Тодорова Маркова

1961 г.

05.08.02

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

14

Преддипломна практика
15

Проф.д-р Марина Спасова Иванова

1961 г.

05.07.03

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИУчебна дисциплини

Хорариум

ПреподавателиЛекции

Упраж-нения

Име, степен, звание

Година на раждане

Шифър на научната специалност

Вид заетост

Екип

1.

Здраве, хигиена и безопасно поведение на детето от предучилищна и начална училищна възраст

5

10

Проф.дбн Янко Ангелов Коларов

1947 г.

01.06.14

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

2.

Технологии за решаване на конфликти в педагогическата колегия

5

10

Доц.д.пс.н. Веселин Костов Василев

1949 г.

05.06.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

3.

Модели на дидактическа анимация, чрез информационни технологии

5

10

Доц.д-р Софка Райчева Каракехайова

1952 г.

05.07.03

05.07.01у

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

4.

Иновации в образованието по музика в детската градина и началното училище

5

10

Доц.д-р Елена Георгиева Арнаудова

1954 г.

05.08.02

05.07.03

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

5.

Алтернативни форми на педагогическо общуване

5

10

Проф.д-р Галин Борисов Цоков

1962 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

6.

Проектиране и планиране – елементи за квалификация на педагозите

5

10

Доц.д-р Албена Александрова Овчарова

1964 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

7

Иновации по физическа култура и спорт за деца от предучилищна и начална училищна възраст

5

10

Проф.дпн Веселин Желязков Маргаритов

1960 г.

05.07.05

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

8

Педагогика и творчество в продуктивните дейности

10

5

Проф.д-р Марина Спасова Иванова

1961 г.

05.07.03

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

9

Диагностични процедури за оценка подготовката на децата за училище

10

5

Доц.д-р Симо Петров Иванов

1956 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

ФАКУЛТАТИВИУчебна дисциплини

Хорариум

ПреподавателиЛекции

Упраж-нения

Име, степен, звание

Година на раждане

Шифър на научната специалност

Вид заетост

Екип

1.

Философия на образованието


15


Проф. дпн Пламен Радев

Иванов

1950


05.07.01.


ОТДПУ “П. Хилендарски”


2

Реджио-педагогика в предучилищното образование и начален етап на СОУ

15
Доц.д-р Албена Александрова Овчарова

1964 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

3.

Технология на интеграция и педагогическо взаимодействие за социализацията в предучилищна и начална училищна възраст

15


Доц.д-р Елена Стоянова Събева

1957 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. Хилендарски

4.

Иновационен мениджмънт в образованието

15
Проф.д-р Галин Борисов Цоков

1962 г.

05.07.01

ОТД


ПУ “П. ХилендарскиДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕМЕСТЪР

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ


1.

Предучилищна педагогика

15

5

доц.д-р галена Стоянова Иванова

1953 г.

05.07.01

ОТД

ПУ "П. Хилендарски"

2.

Технологии на обучението

15

5

проф. дпн Планемн Радев Иванов

1950 г.

05.07.01

ОТД

ПУ "П. Хилендарски"

3.

Технологии на педагогическите взаимодействия по български език и литература в ДГ и НУ

10

10

Доц.д-р Кристина Стоилова Танева

1962

05.07.03

ОТД

ПУ "П. Хилендарски"

4.

Технологии на педагогическите взаимодействия по математика в предучилищна и начална училищна възраст

10

10

Доц.д-р Тодорка Тодорова Велинова

1945 г.

05.07.01

ГД

СУ "Кл. Охридски"

5.

Технологии на педагогическите взаимодействия за ориентиране на детето и ученика в природния и социален свят

10

10

доц.д-р Софка Райчева Каракехайова

1952 г.

05.07.03

ОТД

ПУ "П. Хилендарски"  1. ОТД – Основен трудов договор

  1. ГД – Граждански договор

Свързани:

Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconСписък на преподавателите по учебен план на специалността „информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу
Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на соу” (специалисти) за окс „магистър”
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconСписък на преподавателите по учебен план за специалности: "педагогика на обучението по физическо възпитание"
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “педагогика на обучението по физическо възпитание” за окс “бакалавър” –...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconСписък на преподавателите по учебен план на специалност "комуникативни нарушения на развитието", редовно и задочно обучение, окс "магистър"
Списък на преподавателите по учебен план на специалност “комуникативни нарушения на развитието”, редовно и задочно обучение, окс...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconУчебен план специалност „културен туризъм", окс „магистър", дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – специалност „културен туризъм”, окс „магистър”, дистанционно обучение
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconУчебен план специалност етнология окс(магистър) дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Завършено висше образование – бакалавърска или магистърска степен от други професионални направления
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconУчебен план социална работа с деца в риск окс "магистър", дистанционно обучение
Специалността е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в същото професионално направление. В магистърската програма могат да...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconУчебен план образование в мултикултурна среда окс "магистър", дистанционно обучение
Образование в мултикултурна среда” има интердисциплинарен характер и е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в специалности...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconУчебен план социално предприемачество, магистър, дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебният план на специалността “Социално предприемачество”, магистър е със срок на обучение 2 семестъра за завършилите образователно-квалификационна...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconСпециалности за кандидатстване в ту софия
Всички специалности са за образователно-квалификационна степен (окс) “бакалавър” с продължителност на обучението 4 години, с изключение...
Списък на преподавателите по учебен план на специалността \"иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на соу\" за окс \"магистър\" задължителни дисциплини iconУчебен план социална педагогика окс "магистър", дистанционно обучение
Обучението в специалност “Социална педагогика” е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом