Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание
ИмеСпециализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание
страница1/5
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер441.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia-agk.com/esoft/planove/zadanie_aleko-vitosha/zadanie-P4-4.doc
  1   2   3   4   5специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша”


планово задание


ИНВЕСТИТОР: “ВИТОША СКИ” АД


РЪКОВОДИТЕЛ ФИРМА: ....................

(арх. Емил ЛЕКОВ)


С О Ф И Я, януари 2008 г

СЪДЪРЖАНИЕ


Раздел І

Общи положения


1. Встъпителни бележки

2. Цели и задачи на специализирания подробният устройствен план Информационно обезпечение

3. Планова осигуреност по минали проектни разработки за територията на ПП Витоша

раздел ІІ

Информационно осигуряване

4. Природно - климатична справка

5. Флора и фауна

6. Социално икономическа, демографска и инфраструктурна характеристика на зоната предложена за обхват на ПУП по данни от ОГП и ПУ ПП Витоша

6.1. Население и демографска характеристика на населените места попадащи в обхвата на ПУП

6.2. Селищна мрежа

6.3. Техническа инфраструктура

6.4. Икономика

6.5. Информационно обслужване на туристите в ПП Витоша

6.6. Кратка информация за ПП Витоша и съществуващото ползуване на териториите в парка по План за управление

РАЗДЕЛ ІІІ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, НАСОКИ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА специализиран ПУП НА ”ТУРИСТИЧЕСКА И СКИ ЗОНА „АЛЕКО” ОТ ПП ВИТОША

7. Основни изводи за състояние зона «Алеко»

8. Насоки и принципи за развитие

9. Фази на разработване

10. Съдържание на специализираният ПУП на туристическа и ски зона „Алеко” от ПП Витоша

10.1. Съдържание на предварителният проект

10.2. Съдържание на окончателният проект

Библиография

ОГП гр. София

ПУ ПП Витоша

Климатичен справочник БАН

Статистика

Раздел І

Общи положения


1. Встъпителни бележки

Подробният устройствен план на „Туристическа и ски зона „Алеко” от ПП Витоша” ще е основополагащ, програмен документ за цялостното устройство на една от изявените територията от зоната и важен инструмент при формирането и провеждането на политиката за устойчиво, и балансирано развитие на територия.

Основанията за разработване на специализираният подробен устройствен план са следните:

Съгласно чл. 7 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община устройството на Природен парк “Витоша” се осъществява съгласно плана за управление на парка и въз основа на подробни устрйствени планове, изготвени в съответствие с плана за управление, при спазване на изискванията на Закона за защитените територии и на Закона за горите. Съгласно чл. 10, ал.1 от същия закон в зелената система се включва територията на Природен парк “Витоша”. Според §1, т. 3 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община не са озеленени площи горите от горски фонд и горите в защитени територии, чието устроствено предназначение се определя по реда на специален закон. В приложението по чл. 3, ал.2 от ЗУЗСО в т. 59 е посочена устройствена категория- Природен парк и е визирано, че в административните граници на Столичната община е включена част от територията на Природен парк “Витоша”.

Съгласно чл. 111 от Закона за устройство на територията за защитени територии могат да бъдат разработвани специализирани подробни устройствени планове, които решават отделни устройствени проблеми и обхващат структурни части от територията на общината.

Разработването на ПУП ще се извърши съгласно изискванията на чл. 108 от Закона за устройство на територията и съгласно предписание на Столична община изх. № ГР-70-00-834/07 за изготвяне на Специализиран Подробен устройствен план на туристическа и ски зона „Алеко” от ПП Витоша (СПУП) (приложение писмо СО).

2. Цели и задачи на подробният устройствен план за ски зоната

Целите и задачите на СПУП на туристическа и ски зона „Алеко” от ПП Витоша произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и комплексна среда при отчитане на спецификата й и изискванията, предявени с Плановото задание.

Посочените по-долу цели и задачи имат принципен характер и чрез тях може да се оценят резултатите и смисъла на проектното решение. Те осигуряват комплексния характер на устройственото решение и са ключа за контрол в това направление.

Главната цел на СПУП на туристическа и ски зона Витоша, е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти - важен устройствен фактор.

За постигането на целта на разработката, се решават следните основни задачи:

а) конкретизиране на териториалният обхват за пространствено развитие на туристическата ски зоната до 2020 г.;

б) определяне на устройственото предназначение на отделните видове терени съобразна ПУ;

в) обвързване на елементите на функционалната система "отдих и спорт" и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера;

д) определяне на структурата, трасетата на елементите на комуникационна мрежа и паркирането;

ж) развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;

и) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

В този смисъл специализирания Подробният устройствен план трябва да съдържа решения за:

1. Структура на териториите за рекреация;

2. Строителните граници (за терените извън ПУ)в това число и терените за ново развитие, при отчитане собствеността , ограничителите и стимулаторите за териториално развитие.

3. Устройствени предложения за организиране на туристически пътеки, писти с точни граници;

4. Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура.

5. Границите на териториите със строга защитените ;

6. Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда, компенсаторни мерки.

7. Да се разработят разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели.

8. Да отчита предвижданията на Плана за управление на парк Витоша

ПУП на ски зона Витоша да се разработи за перспективен срок от 15 години, т.е. планов хоризонт 2020 година.

3. Планова осигуреност по минали проектни разработки за територията на ПП Витоша

От създаването на Народен парк “Витоша” през 1934 г. до 1952 г. той се е управлявал по “Правилник за Народния парк Витоша и включените в него бранища” от 24.12.1938 г., ДВ, бр.5/1939 г.

Първият лесоустройствен проект е изготвен в 1939-1941 г. от управлението на Народния парк.

Вторият лесоустройствен проект е изготвен от “Агролеспроект” и е влязал в сила с ПМС N 621/1952 г. С него са устроени 22725,8 ха от площта на планината. От тогава до наши дни за Витоша е утвърден от Комитета по горите само още един паркоустройствен проект през 1964 г., с който площта на парка е намалена до 15807,3 ха.

По-голямата част от мероприятията, предвидени по тези планове, са изпълнени или загубили своята стойност във времето.

Последните две разработки на “Софпроект” - “Генерален устройствен план” от 1987 г. и “Териториално-устройствен план” от 1979 г.не са приети и нямат екзекутивна сила. Те, обаче, предлагат богата информация и верен подход за ползване на рекреационните ресурси на планината ..

В периода от 1976 до 1989 г. са разработени още:

1976 г. - Състояние и перспективи за развитие на Народен парк Витоша - “Агролеспроект”;

1978 г. - “Национална и дългосрочна програма за борба с ерозията в частност Народен парк Витоша - “Агролеспроект”;

1982 г. - ТИЗ за паркоустройствен проект - “Агролеспроект”;

1982 г. - Ландшафтна таксация - “Агролеспроект”;

1982 г. - Ландшафтно и екологическо предложение за устройство на Народен парк Витоша - “Агролеспроект”;

1983 г. - Паркоустройствен проект на НП Витоша, фаза ТИД за РПП - “Агролеспроект”;

1983 г. - Генерален план на Витоша планина, фаза предварителен проект - “Софпроект”;

1985 г. - Директивен план-концепция за Зимните олимпийски игри’92 - “Софпроект”;

1989 г. - Екологическо проучване на община “Витоша” - “Агролеспроект”. -Генерална схема на канализация и пречистване на отпадни води на Н.П. Витоша - “БОРА-ООД”, одобрена от ВЕЕС при МОСВ през 1992 г.;

-Лесоустройствени проекти на държавните лесничейства София, Радомир, Самоков и Витошко. Първото ловоустрояване на Витошко е извършено през 1968 г. През 1979 г. е изготвен втори ловоустройствен проект. Последният проект е от 1998 г.

В НЦТРЖП по проблемите на парк Витоша се работи от 1992 г с проучвания за:

-движение на границите между ДГФ и ССФ в землищата на бившите села Витошко и Крапец;

-движение на границите на парка и резерватите в него от създаването му до 1981 г. и частично изменение на ОГП София - Подвитошка яка.

Всички изброени разработки и многото публикации за Витоша, представляват информационната основа за разработване на СПУП на туристическа и ски зона «Алеко» от ПП Витоша.


раздел ІІ

Информационно осигуряване

Пълнотата на информацията по различните функционални и интегриращи системи, е гаранция за задълбочеността на анализа и правилността на определените за решаване тесни места.

Информационното осигуряване на ПУП трябва да се базира на два основи документа: ПУ на ПП Витоша и ОГП на гр. София.

От двата проекта за нуждите на заданието е селектирана информация в следните направления:

4. Природно - климатична справка

Климатът на Витоша е планински. Разглежданата територия попада в два климатични пояса – средно -планинския пояс 1000-1600 метра и високопланински над 1600 м. н.в. Надморската височина определя и спецификата в климатичните данни. За това трябва да се разглеждат данните от станциите на х. Боерица (1703 м.н.в.) и Черни връх (2286 м.н.в.).

Температурата на въздуха се характеризира със следните данните:

Средно-месечна и средно-годишна температура на въздуха в град.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Год.

Боерица

-5,2

-4,6

-2,3

2,7

7,4

10,8

12,9

12,9

9,6

5,2

1,4

-2,7

4,0

Ч. връх

-8.3

-7.9

-6.0

-1.8

2.9

6.5

8.8

9.0

6.0

2.0

-2.0

-5.9

0.3Валежите са със стойности около 700 мм до 1000 мм в най-високите части (на Черни връх 1030 мм). През зимата на височина до 1000 м около 70-90 % от валежите са от сняг, а в по-високите части над 1000 м – 90-100 %. Годишната амплитуда на валежите е различна и се влияе от изложението. По северните склонове разликата между летните и зимните валежи е 10-15% от годишната им сума.

Средният месечен брой на дни с валеж почти не се влияе от надморската височина. Най-много дни с валежи има през май - юни, около 10-15, а най-малко през август – септември 5-8. През декември, януари и февруари в 50-70% от тези дни валежите са от сняг, а във високите части на планината тези валежи са изключително от сняг. На височини над 1800 м през април и ноември броят на дните със сняг са около 50-60% от общия брой на дни с валеж.

За височини 1000 - 1500 м натрупването на сняг започва през първото- второто десетдневие на ноември. Максималното натрупване е в средата- края на февруари и е около 40-60 см. Максималното натрупване на сняг на височини над 2000 м е в края на март - началото на април и е около 150-170 см (“Черни връх” - 200 см). В отделни зими максималната снежна покривка може да достигне 200-250 см, а на “Черни връх” до 300-350 см.

Относителната влажност на въздуха е най-сух през лятото (август), когато относителната влажност се изменя от 60 до 80 %. Максимални месечни стойности се наблюдават през декември (на места ноември) и се колебаят от 80 до 90 %. На подветрените склонове и по високите части на планината амплитудата на годишните колебания намалява.

Ветровия режим има следните характеристики:

Честота на вятъра по посока в %- годишна:

посока

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

muxo

честота

7.0

9.3

12.9

4.4

8.7

24.7

15.9

17.1

4.7Коефициентът за преход на годишната скорост на вятъра в зависимост от характера на релефа е следния:

Средно и високопланински релеф (> 1000м.)

Планинска долина
напречна

0.70

надлъжна

1.60

Планинска котловина
лошо продуваема

0.70

добре продуваема

1.70

Планински склон
подветрен

0.90

наветрен

1.90

Открити хребети и върхове

2.00


  1   2   3   4   5

Свързани:

Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconПо Доклада за екологична оценка
Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран...
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconСравнителна таблица на приетите и неприети предложения
От получените писмени становища по проект за „Планово задание за спуп за туристическа и ски зона „Алеко”
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconОтносно: Екологична оценка и Общ устройствен план на "Туристическа и ски зона на Трявна"
Моля да имате предвид следното становище относно ео и оуп на "Туристическа и ски зона на Трявна". В същото се посочват редица закононарушения...
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: искане за повторно провеждане на процедурата по обществена консултация на део и дос на спуп на туристическа и ски-зона „Алеко”...
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconПланово задание за разработване на общ устройствен
Планово задание за разработване на общ устройствен план /оуп/ на община Варна варна 2006
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconПланово задание за разработване на общ устройствен план /оуп/ на община Варна

Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconДо Община Трявна Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново Копие Министерство на
Относно: Екологична оценка и Общ устройствен план на "Туристическа и ски зона на Трявна"
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconОбщ устройствен план община Ветово Планово техническо задание
Разрешението за разработването на Общ устройствен план на община Ветово е издадено по реда и съгласно изискванията на чл. 124 от...
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconНова ски зона в Природен парк Витоша не може да се изгради законно
Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Държавната агенция по горите и Столичната община са дали разрешение на...
Специализиран подробен устройствен план за туристическа и ски зона «алеко» от пп витоша планово задание iconЗаповеди за допускане изменение на подробен устройствен план 2012 г
Допускане изработването на подробен устройствен план (прз) за промяна на предназначението на част от п и. 12259. 146. 104
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом