Община видин
ИмеОбщина видин
страница7/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

.............. 2012 г. Декларатор: .................. /................../


/печат/


Приложение № 16

До

Oбщина Видин

п.к. 3700,гр. Видин

пл. „Бдинци” № 2


ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА


            Ние, .................... (индивидуализиращи данни на банката), гр. ..................., сме информирани, че нашият Възложител фирма ......................, гр. ................. ЕИК ....................... ще участва със своя оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение № ....................... на Кмета на община Видин. В съответствие със заложените указания в решение № ...................... е необходимо издаване на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата.

            Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ..............., гр.........., ние ...................... (индивидуализиращи данни на банката), се задължаваме неотменяемо и безусловно да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия Възложител, сумата в размер на ............... (цифром) ................. (словом), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ................., гр. ...............:

  1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за нейното подаване;

  2. е определена за изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка, или

  3. не е осигурила гаранция за изпълнение на договора, в съответствие с условията на процедурата.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават, съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ................ (дата) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 16,00 ч. на ..............(дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ............ гр., адрес ............... След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинал на същата в ............. .


НАРЕДИТЕЛ:


......................../......................../

(подпис, фамилия/ печат)


......................./........................./

(подпис, фамилия/ печат)


Забележка: Когато участникът е представил банкова гаранция за участие в процедурата същият да представи нарочна декларация в офертата си, съгласно която се задължава да удължава срока за валидност на банковата гаранция за участие в случай, че е обжалвал решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител – до решаване на спора. Декларацията е свободен текст, поставя се в плик № 1.


Приложение № 17

ДО

………………………………

/ обезпечено лице /

……………………………….


ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


            Ние, …………………………………/1 + индивидуализиращи белези на банката/ сме уведомени, че между Вас ……………………………………./2/ като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и фирма …………………………………….. /3 + индивидуализиращи белези на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ като ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен договор за  ………………….(посочва се предметът на договора). В съответствие с условията на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за добро изпълнение за сумата ……………………………., представляваща …………………………….. от стойността на обособената позиция/поръчката.

            В изпълнение на това, ние ……………………………………/1/ по нареждане на фирма ……………………………………….. /3/, неотменяемо и безусловно се задължаваме, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от нашето отношение с него, да Ви заплатим сумата от ……………………., при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашият Възложител ……………………………../3/ не е изпълнил частично или изцяло свои задължения по договора.

            С оглед удостоверяване автентичността на документите, получавани в ………………………………………… /1/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същите следва да ни бъдат представени чрез посредничество на централата на обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местна банка, потвърждаваща верността на положените подписи.

            Настоящата гаранция е валидна до …………………………………(30 дни след срока на договора).

            Иск по гаранцията ще се счита за редовно предявен, ако е постъпил в ………………………………… /1/ до 16.00 часа на ………………………..(дата) и е оформен съгласно посочените по-горе условия. След тази дата ангажиментът на ……………………………….. /1/ се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

            Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала й като върху него е отразено съгласието на Община Видин за това.

                                   

НАРЕДИТЕЛ:


......................../......................../

(подпис, фамилия/ печат)

......................./........................./

(подпис, фамилия/ печат)

/ 1 /      Фирма на банката

            / 2 /      Възложител

            / 3 /      Изпълнител
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом