Община видин
ИмеОбщина видин
страница6/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Приложение №3


До Кмета на община Видин

Гр. Видин, пл.”Бдинци” №2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на Обособена позиция №.......... на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, като:

/Участникът представя отделно техническо предложение за всяка обособена позиция, по която участва/

1. Декларираме, че сме запознати с условията на поръчката и сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията и Техническата спецификация дейностите по предмета на обществената поръчка.

4. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка – 24 месеца от датата на сключване на договор.

5. Конкретното ни предложение за изпълнение на поръчката е отразено в посочените по-долу приложения, неразделна част от Техническата ни оферта.

6. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще водим дневник на дежурствата, в който ще се отразяват имената на охранителите по постове и смени, както и инциденти и други събития, които са се случили по време на дежурствата.

7. Приемаме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване (подаване) на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. При изпълнение на поръчката предлагаме допълнително с цел осъществяване на надеждна охрана да ..................................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................................................................

Забележка: В случай, че участникът направи допълнително предложение за осъществяване на надеждна охрана напр. видеонаблюдение или монтиране на паник бутони или друго еквивалентно, същото следва да бъде предложено за всеки обект от позицията за която кандидатства като се описва изчерпателно за къде колко устройства. За еквивалентно предложение ще се счита само предложенията за засилване качеството на охраната с технически средства /различни от устройствата на СОТ-а //

! Предложението се оценява при формирането на комплексната оценка, но не е задължително.

8. За организиране на цялостната охрана, съгласно техническата спецификация от раздел ІІ-ри на документацията за участие, представяме следните документи, представляващи неразделна част от настоящото техническо предложение, а именно:


/участникът описва изчерпателно приложенията към Техническото предложение/


Дата: …………… г. Подпис и печат: ………………


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Образец


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

ЗА УЧАСТНИКА


Предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


1. Наименование на фирма или име на участника:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


2. Седалище и адрес на управление:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


телефон:____________________ факс:__________________________

e- mail______________________


3. Лице за контакти:


Име: _________________________________________________________________________

Длъжност_____________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Телефон________________________ факс: _________________________


Обслужваща банка: _____________________

Клон _________________________________

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията


IBAN___________________________________________ BIC__________________________

титуляр на сметката

______________________________________________________________________________


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я*

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ _______ с ЕГН , в качеството ми на____________________________________

(посочете длъжността, която заемате)

на ___________,ЕИК_________________________,

(посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление ___________________________________


участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:_______________ г. Декларатор: ____________________


Град ________________ (подпис)


Декларацията се подписва задължително:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ _______ с ЕГН _, в качеството


ми на_______________________ (посочете длъжността, която заемате) на


___________, ЕИК _________________________,

(посочете името на участника)със седалище и адрес на управление

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

4. Представляваното от мен дружество не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

5. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

6. Нямам наложено административно наказание за наемане на незаконно пребиваващи чужденци през последните до пет години;

7. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.


Дата:_______________ г. Декларатор: ____________________


Град ________________ (подпис и печат)


*Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които управлява(т) и представлява(т) участника.


При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я*

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /-ната/ __________________________с ЕГН _, в качеството ми на____________________________________ (посочете длъжността, която заемате)

на , ЕИК _________________________,

(посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. Не съм свързано лице с Възложителя на настоящата обществена поръчка, или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

УТОЧНЕНИЯ

Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, лицата по ал. 4, на чл. 47 следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя.


"Свързани лица" по смисъла на посочената разпоредба са:

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;

2. физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Декларацията се подписва задължително:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка


Долуподписаният /та/ ____________________________________________________, в качеството ми на _____________________________________________________________,

/длъжност, или друго качество/

съгласно _____________________________________________________________________,

/документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр./

на ___________________________________________________________________________,

/наименование на подизпълнителя/

с БУЛСТАТ/ЕИК _________________, регистрирано в ______________________________,

със седалище и адрес на управление ______________________________________________,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]3] ще [участвам/участва4] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”

2. Вида на работите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са съгласно посоченото от участника [наименование на участника] в попълнената и подписана от него Оферта.

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата на подписване] Декларатор: [подпис]:


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Образец

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],

Регистрация: [данни за регистрацията]

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […],

адрес за кореспонденция: […………………],

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ И ЗА ОБОРОТА ОТ ДЕЙНОСТИ, СХОДНИ С ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ /2010, 2011 И 2012 Г./


2010 г.

2011 г.

2012 г.


Общ годишен оборотОборот, сходен с обекта на поръчкатаИзвестно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]


ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

Образец


Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],

Регистрация: [данни за регистрацията]

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […],

адрес за кореспонденция: […………………],

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет“Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ

за дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ / 2010, 2011 И 2012 Г./

Обект (предмет) на договора

Възложител /Получател

[име; лице за контакт; адрес; телефон;e-mail]

Стойност на договора, без ДДС

Начална – крайна дата на договора

В качество-то на:

[главен изпълни-тел; участник в обедине-ние; подизпъл-нител]

Препоръка/

Референция


ДА/НЕ

1

2

3

4

5

6

7


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години

на ……………………................................................................................................................

/име на участника/

със седалище и адрес на управление: гр……………………….................. ул.”………...............................……..….” №…………………..…

с ЕИК/ БУЛСТАТ …………...............................,

представляван от ………………………………………………………………..,

в качеството му на ………………………………………………..,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет“Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


с която същият декларира, че средният годишен брой на работниците и служителите и броя на ръководните служители на участника за последните три години, е както следва:


Брой работници и служители

Брой ръководни служители

2012 г.2011 г.2010 г.
В декларацията участникът удостоверява броя на работниците и служителите, включително тези на ръководни длъжности, наети трайно по трудово правоотношение.


Приложение: документ за удостоверяване на декларираните обстоятелства за съответния период, издаден от съответния компетентен орган.


Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност за неверни данни.


Дата: ............................... ПОДПИС И ПЕЧАТ: .........................


ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки


Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],

Регистрация: [данни за регистрацията]


Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […],

адрес за кореспонденция: […………………], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


Д Е К Л А Р И Р А М:


Във връзка с участието ми в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”, приемам условията в проекта на договора за Обособената позиция/и, за която/които участвам.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


Приложение № 13


Д Е К Л А Р А Ц И Я


за запознаване с условията на обществена поръчка


Подписаният.......................................................................................................................................... (име, презиме, фамилия)

ЕГН: ................................................................, л.к. №....................................................................., издадена:.............................................................от......................................................................гр......................................................................................на....................................................................................адрес.................................................................., в качеството си на .........................................


ОТНОСНО: Участие в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка за услуга, с предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата .......................год. Декларатор: ................................

име и подпис


Приложение № 14


Д Е К Л А Р А Ц И Я


за извършен оглед


Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта № ………………………………….., издаден на …………………… от МВР………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на………………………………………..(посочете длъжността) на…………............... (посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, с предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


Д Е К Л А Р И Р А М:


Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта/ите по позиция № .................. / или обектите на цялата поръчка и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Дата на извършения оглед .............................год.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.


Дата.......................год. Декларатор: ................................

име и подпис


Приложение № 15

ОБРАЗЕЦ


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за поемане на пълна имуществена отговорност


Долуподписаният ……………………………………………………….,

управител /представител/ на .............................................................................. …………………………………………......………......................,


Д Е К Л А Р И Р А М:


Участникът ..................................................... (охранително дружество) в открита процедура, обявена с Решение № ................ от ........................ г., с предмет “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”

ще носи пълна имуществена отговорност (100 %) при допуснати незаконни посегателства /кражби, грабежи и др./ върху предоставеното му за охрана имущество, като същите се възстановяват в съответствие с чл. 15 от проекта за договор от документацията за участие.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом