Община видин
ИмеОбщина видин
страница5/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Раздел ХIІ.

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата,

в размер на 1900 /хиляда и деветстотин/ лева за обособена позиция №1, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 1000 / хиляда / лева за обособена позиция №.2, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 500 / петстотин / лева за обособена позиция №.3, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 500 / петстотин / лева за обособена позиция №.4, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 500 / петстотин / лева за обособена позиция №.5, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 1000 / хиляда/ лева за обособена позиция №.6, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 140 / сто и четиридесет / лева за обособена позиция №.7, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 860 / осемстотин и шестдесет/ лева за обособена позиция №.8, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС;

в размер на 790 / седемстотин и деветдесет/ лева за обособена позиция №.9, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС.

в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева за обособена позиция №.10, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС

в размер на 70 / седемдесет / лева за обособена позиция №.11, представляваща до 1 % от прогнозната стойност на позицията без ДДС


2. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на Община Видин:

Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД – клон Видин

IBAN: BG79DEMI92403300046030

BIC: DEMIBGSF

Банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

4. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

6. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

7. Гаранцията за участие на отстранените участници и на класираните след второто място участници се освобождава от Възложителя в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

8. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават след сключване на договора за обществена поръчка.

9. Възложителят освобождава гаранциите по т. 7 и 8 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

10. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

а/ оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

б/ обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител до решаване на спора;

в/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

11. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

12. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета на поръчката, за която се представя гаранцията.

13. Участникът, определен за изпълнител на обособената позиция/поръчката, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 (три) на сто от стойността на позицията/поръчката без ДДС.

14. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.

15. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се определят с договора.

16. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

17. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

18. В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с един месец срока на действие на договора.

19. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.


Раздел ХІІI

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА


Срок за изпълнение на поръчката: 2 /две/ години от сключване на договора.

.

Раздел ХІV

ДРУГИ УКАЗАНИЯ


По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.


Приложение №1

До Кмета на община Видин

Гр. Видин, пл.”Бдинци” №2


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за обособена позиция № / за целия обем на поръчката.

/Забележка: Записва се само частта, за която участника подава оферта. В случай, че кандидаства за определени обособени позиции, трябва да изпише номерата на обособените позиции/.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея „Техническо предложение” и „Ценова оферта”.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]1 подизпълнители.

Подизпълнителите2, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:Наименование

БУЛСТАТ/ЕИК

Видове дейности, които ще изпълнява

Дял на участието в обществената поръчка


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък на документите от офертата за участие.


[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


Приложение №2.1

/образец за обособените позиции на физическа охрана/


До Кмета на община Видин

Гр. Видин, пл.”Бдинци” №2


ЦЕНОВА ОФЕРТА

от


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции” предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с условията на тази документация, като цените за услугата по обособена позиция №......... са, както следва:

Цена за извършване на услагата за 1 /един/ месец в размер на: .......................... лева без ДДС (словом .............................................................);

Цена за извършване на услагата за целия период на договора 24 /двадесет и четири/ месеца е в размер на.......................... лева без ДДС (словом .............................................................).

Забележка:

Уучастникът представя отделна ценова оферта за всяка обособена позиция, по която участва.

Така предложената цена е формирана на база на записаните цени в следната таблица:

Обект


Брой охрани-телиЧасова ставка-лв./час/ с включени в нея допълнителни разходиСтойност на издръжката на 1 охранител за 1 месец

в лева, без ДДС

Цена за охрана на обекта за 1 месец (включително цената за издръжка на съответния брой охранители)

в лева, без ДДС

Цена за охрана на обекта за период от 24 месеца в лева без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

1.2.Забележка:

В таблицата се вписват всички обекти в обособената позиция, за коята се подава ценовта оферта

Декларирам, че реалното месечно заплащане на един охранител за целия срок на договора ще бъде не по-ниско от минималната работна заплата.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Ценовата оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

Предложените стойности са твърдо фиксирани суми, включващи всички разходи по изпълнение на услугата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/ общата цена на офертата. (участникът посочва коя цена ще бъде валидна). В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/ единичната цена в съответствие с единичната/ общата цена на офертата.

Настоящето ценово предложение напълно съответства на техническата спецификация за предлаганата услуга по охрана.


Дата: …………… г. Подпис и печат: ………………


Приложение №2.2

/образец за обособените позиции на СОТ/


До Кмета на община Видин

Гр. Видин, пл.”Бдинци” №2


ЦЕНОВА ОФЕРТА

от


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции” предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с условията на тази документация, като цените за услугата по обособена позиция №......... са, както следва:

Цена за извършване на услагата за 1 /един/ месец в размер на: .......................... лева без ДДС (словом .............................................................);

Цена за извършване на услагата за целия период на договора 24 /двадесет и четири/ месеца е в размер на.......................... лева без ДДС (словом .............................................................).

Забележка:

Участникът представя отделна ценова оферта за всяка обособена позиция, по която участва.

Така предложената цена е формирана на база на записаните цени в следната таблица:

Обект


Брой устройства

/клавиатури, датчици за движение/

Цена за охрана на обекта за 1 месец

в лева, без ДДС

Цена за охрана на обекта за период от 24 месеца в лева без ДДС

1

2

3

4

5

1.

2.

Забележка:

В таблицата се вписват всички обекти в обособената позиция, за коята се подава ценовта оферта.

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Ценовата оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок на подаване на офертите.

Предложените стойности са твърдо фиксирани суми, включващи всички разходи по изпълнение на услугата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/ общата цена на офертата. (участникът посочва коя цена ще бъде валидна). В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/ единичната цена в съответствие с единичната/ общата цена на офертата.

Настоящето ценово предложение напълно съответства на техническата спецификация за предлаганата услуга по охрана.


Дата: …………… г. Подпис и печат: ………………

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом