Община видин
ИмеОбщина видин
страница4/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Раздел IХ.

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


1. За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия с писмена заповед, съгласно чл. 34 от ЗОП.

2. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

3. За провеждане на процедурата Възложителят назначава. комисията след изтичане на срока за получаване на офертите.

4. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя.

5. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.

6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

7. Комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

8. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОП.

9. Комисията разглежда офертите по следния ред:

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 "Предлагана цена". Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 "Предлагана цена" на останалите участници.

В присъствието на лицата по т. 6 комисията отваря плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 "Документи за подбор", оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

10. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

11. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по т.10.

12. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

13. След изтичането на срока по т. 11 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

14. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от участниците разяснения, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и №3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

15. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

16. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

17. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова осведомяване.

18. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по т.17 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели и оповестява предлаганите цени.

19. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на образуването на това предложение, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмените обосновки по т.19 и да не предложи за отстраняване офертите, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

предложеното техническо решение;

наличието на изключително благоприятни условия за участника;

икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

получаване на държавна помощ.

21. Когато участникът не представи в срок писмените обосновки по или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

22. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

23. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:

който не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл. 56 от ЗОП и от настоящата документация.;

за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

За когото по реда на чл. 68 ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

24. Комисията уведомява възложителя, когато в нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участниците по смисъла на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомлението не спира провеждането и приключването на процедурата.

25. Всички допуснати до оценка оферти в процедурата ще се оценяват по критерий: "икономически най-изгодна оферта".

26. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, съдържащ информацията, посочена в чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

27. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

28. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.


Раздел Х.


ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА


Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.


В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се определи икономически най-изгодната оферта, то комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно разпопоредбата на чл. 71 ал.4 и ал.5 от ЗОП.


Оценяването на допуснатите оферти /за всяка обособена позиция/ и формирането на комплексната им оценка ще се извърши по показатели, чиято тежест се определя чрез точкова система и методика, както следва :


Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) ТО – техническа оценка – с относителна тежест 60% в комплексната оценка;

б) ФО – предлагана цена за изпълнение на поръчката (с включени всички разходи) – с относителна тежест 40% в комплексната оценка;

І. Техническа оценка / ТО/- тежест в комплексната оценка 60 %.

Максимален брой точки по техническия показател – 60 /шестдесет точки, като същият включва следните подпоказатели:

Проект на план и схема за охрана на обектите / Т1/ – с тежест 15% в комплексната оценка


Предложение за организацията на охраната „Концепция2/ – 15% в комплексната оценка


Срок за възстановяване на имуществени щети на Възложителя в дни 3/ – с относителна тежест 15% в комплексната оценка


Допълнителни предложения на участника за осигуряване на надеждна охрана - 4/ с относителна тежест 15% в комплексната оценка


Изброените показатели се оценяват както следва:


1. Оценка на проект на план и схема за охрана- Т1

Представени план и схема за охрана, брой охранители, режим на сменност, разработени варианти за действие на охранителите при различни екстремални ситуации и време за реакция при евентуални инциденти и получени сигнали – максимум - 15 точки:

  • Кандидата представил най-пълен и детайлно описан план и схема за всеки един от обектите, съобразен със ЗЧОД, спецификата на обектите и вида на охраната - получава 15 т.;

  • Кандидата предложил адекватно и добре изготвен план и схема, съгласно спецификата на обектите - получава 10 т.;

  • Кандидата представил формално изготвен план и схема (без конкретизация и обосновки) - получава 5 т;.


Забележка :Когато в обособената позиция има повече от един обект комисията оценява плана и схемата на всеки обект по отделно. За оценка на офертета по този показател се взима средноаритметичната стойност на оценките на представените планове за всички обекти в обособената позиция /важи само за обособените позиции на физическа охрана/.


2. Оценка „Концепция” за организация на охрана – 2/

  • Предложение за организацията на охраната „Концепция” – максимум - 15 точки:

  • Кандидата предложил най-подробна и детайлна концепция, показваща най-добро познаване спецификата на обектите, най-добра организация, оперативен и технически контрол на дейността и охраняваните обекти – получава 15 т.;

  • Кандидата предложил добре и адекватно изготвена концепция според спецификата на обекта – получава 10 т.;

  • Формално изготвена концепция без обосновки и конкретизации свързани със спецификата на охраняваните обекти – 5 т.;


3. Оценка на срок за възстановяване на имуществени щети на Възложителя в дни – Т3


Максимален брой точки по този показател – 15 /петнадесет/ точки


Оценката на офертата по показателя ще се изчислява на база предложения от участника срок за възстановяване на щети, по следната формула:

Кмин х 15

Т3 = ------------------- , където:

Кi,п

Кi,п - e предложения от участника срок за възстановяване на щети на Възложителя


Кмин - e най-краткия срок за възстановяване на щети на Възложителя, предложен от участник в процедурата.


4. Оценка на допълнителни предложения на участника за осигуряване на надеждна охрана - / Т4/

Максимален брой точки по този показател – 15 /петнадесет/ точки


Участникът е предвидил допълнителни методи за осигуряване на надеждна охрана като видеонаблюдение на обектите обект на поръчката, монтиране на паник бутони и др.- получава 15 точки.

При липса на допълнителни предложения от участника – получава 0 точки.


Общата техническа оценка на офертата се определя по формулата:


ТО = Т1 + Т2 + Т3+ Т4


ІІ. Финансова оценка /ФО/ - тежест в комплексната оценка 40%

Максимален брой точки по този показател – 40 /четиридесет/


Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена за обектите в обособената позиция /без ДДС/ за един месец по следната формулата:


ФО min х 40

ФО/п / = -------------------------- , където:

ФО n


ФО min” - най-ниската предложена стойност, от всички предложени стойности за изпълнение на охранителната дейност на обектите в обособената позиция, на допуснатите до участие оферти;

- “40” - максимален брой точки за критерия;

- “Ф n”- предложената от n- тия участник стойност по обособената позиция;

- “Ф /п/” – точките, които получава п-тия участник по оценявания критерий;


Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ като сума от ТО и ФО,от максимално възможни 100 точки, изчислена по формулата:


КО = ТО + ФО


Раздел ХI.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


А. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването му.

4. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.


Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

а) не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта;

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а , или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

3. Възложителят изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до участниците в процедурата и до изпълнителния директор на АОП, в 3-дневен срок от издаването му.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 1, букви "в", "д" и "е" или т. 2, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

5. Всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Жалба може да подава заинтересовано лице или заинтересован участник при спазване на изискванията на гл. 11 от ЗОП, като жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя.

Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка по предходното изречение, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или до влизане в сила на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.


В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка (съгласно Приложение № 15) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

4.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 3 от раздел ІІІ (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите за удостоверяване на липсата на обстоятелства по т. 3 от раздел ІІІ от настоящата документация (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)или когато те не включват всички случаи по т. 3 от раздел ІІІ, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

4.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответният документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

4.3. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел ХІІ от настоящата документация.

4.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

5. Удостоверение от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция на труда” за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 4 от ЗОП

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 4. В този случай, той може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП

8. Начин на плащане по договора: до 90 (деветдесет) дни, след месеца, през който е извършена услугата, срещу издадена фактура и месечен протокол с приложения, подписан от представители на страните по договора за качеството на предоставената услуга.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом