Община видин
ИмеОбщина видин
страница3/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Раздел V.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Място и условия за получаване на документацията

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр. Видин, Информационен център на Община Видин, пл."Бдинци'' № 2, ет. 1, в работното време на Информационния център на Община Видин (от 9:00 до 17:00 часа), след издаване на фактура.

Закупуването на документация за участие се извършва на касата, находяща се в Информационния център на Община Видин или по банков път, по сметка в лева, както следва:

IBAN: BG44DEMI92408400046021,

BIС: DEMIBGSF, код за вид плащане: 447000

Наименование на банката: “Търговска банка Д” АД – клон Видин

Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето, отправило искането, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗОП. Изпращането на документацията става за сметка на лицето, след получаване на писмено искане с приложено платежно нареждане за внесена сума за закупуване на документацията, в което лицето трябва да посочи необходимата информация за участника, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗОП: име, адрес, телефон, факс, лице за контакт, както и да посочи куриерската служба, с която следва да бъде изпратена документацията за участие.

След заплащането на документацията за участие по банков път, Участникът следва да изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание от: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ, заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението;

Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗОП.

1.5. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

1.6. Предварителният преглед на документацията се извършва на място, в Информационния център на Община Видин.

1.7. Достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде получен на интернет страницата на Община Видин - http://vidin.bg/?page_id=207, като желаещите да подадат оферта участници, задължително следва да закупят същата в указания в обявлението срок.

1.8. Документация за участие се предоставя на заинтересованото лице след представяне на платежно нареждане, че документацията е заплатена.

1.9. Цената на документацията за участие е в размер на 10 ( дeсет) лева с ДДС.

В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП (направени еднократни промени в обявлението и/или документацията за обществена поръчка, свързани със законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка) възложителят ще предостави безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.

1.10. В случай че участникът е обединение, е достатъчно един член на обединението да е закупил документацията за участие.


Раздел VІ.

ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, при условията и по реда на чл. 27а от ЗОП.

2. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

3. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците електронни адреси, или

в) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

д) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "г".

4. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

5. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

6. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

7. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

9. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

9.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

9.2. чл. 73, ал. 4 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от него. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.


Раздел VІІ.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА


1. Подаването на офертата за участие означава, че участникът познава и приема безусловно всички условия в документацията.

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и заплатената цена за документацията са за сметка на участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, независимо от изхода на процедурата. Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата единствено при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 и ал. 2 от ЗОП, в 14-дневен срок от датата на решението за прекратяване на процедурата.

4. Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) дни от датата, посочена в обявлението като краен срок за получаването им.

5. Документацията за участие може да се закупи до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

6. Офертите се подават в сградата на гр.Видин, Информационен център на Община Видин, пл."Бдинци'' № 2, ет. 1, до датата и часа, посочени в обявлението. За краен час се приема часът, отбелязан в регистрационната карта, издадена от регистрационната система в Община Видин, при издаване на входящ номер.

7. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик/кашон от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът записва "Оферта", наименованието на поръчката, обособените позиции, за които се подава офертата, наименуванието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, подробно описано в раздел VІІI "Съдържание на офертата", както следва:

7.1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор";

7.2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката";

7.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".

В Плика №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят отделни запечатани непрозрачни и надписани Пликове №2 за всяка обособена позиция за която се кандидатства /на всеки плик задължително се изписва за коя позиция е/ , а в Плик №3 „Предлагана цена” се поставят отделни запечатани непрозрачни и надписани Пликове №3 за всяка обособена позиция за която се кандидатства /на всеки плик задължително се изписва за коя позиция е/.

8. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

10. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

11. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра.

12. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)".

13. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата.

13.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

13.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документа по чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП

14. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените настоящата документация документи се представят в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

15. Всички документи се представят в оригинал или заверено от участника копие "Вярно с оригинала", с изключение на тези , за които изрично се изисква нотариална заверка.

16. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез "заверено от участника копие", за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текста "Вярно с оригинала" и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

17. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицата по т. 13 от този раздел.

18. Всички страници от офертата трябва да бъдат номерирани. Документите в офертата трябва да бъдат подредени съгласно раздел VІІI от документацията – "Съдържание на офертата".

19. Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

20. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от три дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са закупили документация за участие са посочили адрес за кореспонденция/факс номер, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията се публикуват и на интернет страницата на Община Видин - http://vidin.bg/?page_id=207.

Разясненията се прилагат и към документацията, която предстои да се купува от други участници.

21. Участниците в процедурата могат да подават своите оферти за една или за повече обособени позиции.


Раздел VІІI.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА


Плик № 1 – "Документи за подбор"

1. Оферта – попълва се по приложения към настоящата документация образец - Приложение № 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице;

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.

4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението, след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника.

5. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал - не е необходимо да е нотариално заверено). Пълномощно се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

Забележка: декларациите по т.6, 7 и 8 от този раздел не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от ЗОП (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията (Образец - Приложение № 5). Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 на чл. 47 от ЗОП, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 - 6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица,

участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;

7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а и т. 3 и т. 4, и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) - (Образец - Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;

8. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията (Образец - Приложение № 7).

Декларацията се подписва задължително:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1-6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;

9. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно раздел IV от настоящата документация;

10. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата /парична или банкова/ за всяка обособена позиция по отделно.

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор;- /Приложение № 12/;

12. Административни сведения за участника - /Приложение № 4/;

13. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.

Списъкът се описва в попълнения образец на оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката).

14. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката - съгласно приложения образец – Приложение № 8.

15. Документ за закупена документация

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 3, 6, 7, 8 и 9 /съобразно посочените в Раздел IV/ се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по т. 3, 6, 7, 8 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по т. 9 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

16. Декларация за поемане на пълна имуществена отговорност в резултат на допуснати незаконни посегателства.

17. Декларация за съгласие с всички условия за провеждане на откритата процедура.

18. Декларация за извършен оглед на всеки обект в обособената позиция, за която участника кандидатства.


Плик № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката"по обособена позиция №.....

1. Техническо предложение – следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец - Приложение № 2.

2. Декларация на участника със срок за възстановяване на имуществени вреди на Възложителя /в календарни дни/ .

3. План за охрана /и схема/ на всеки обект в обособената позиция, за която участника кандидатства, съдържащ:

3.1. Особености на обекта, отчетени след извършения оглед;

3.2.Организация на охраната: - постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации

3.3. Данни за моторните превозни средства, ако такива ще се използват при осъществяване на охраната в обекта;

3.4.Данни за техническите средства за отбрана, ако такива се използват за охраната на обекта;

3.5. График за работа на охранителите;

Забележка: За обособените позиции на охрана със СОТ, участникът представя общ план за обектите в обособената позиция /като се отчетат особеностите на всеки обект/.

4. Цялостна концепция за организация на охраната, съобразена с особеностите на обектите за охрана - броя охранители, покриващи един пост, с изрично посочване на задачите и отговорностите на отделните служители; вариантите за действие на охранителите: при различни природни бедствия, аварии, пожари, наводнения и сигнали за терористични актове и заплахи; план за взаимодействие с органите на МВР и действие на охранителите при сигнали по СОТ; система за контрол на дейността на охранителите и охраняваните обекти.


! Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, които не представи един или някои от документите, изброени в т.1-т.4.


Плик № 3 – "Предлагана цена"по обособена позиция №..............

Ценово предложение - следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец - Приложение № 3.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом