Община видин
ИмеОбщина видин
страница2/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Раздел ІІІ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица.

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен е в несъстоятелност;

в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

е) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

ж) виновен е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

и) който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

4. Изискванията на т. 3, б. "а" , б. "з" и б. "и" се прилагат, както следва:

при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

при едноличен търговец - за физическото лице – търговец;

във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 3, 4 и 5 се прилагат и за подизпълнителите.

7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 3 и 5 с декларации по образец (Приложения № 5 и 6).

8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 3.

9. Участниците в процедурата представят за всяка обособена позиция отделно техническо предложение и отделна ценова оферта, изготвени в съответствие с образеца на Възложителя.

10. Не се допускат варианти на офертата.


Раздел ІV.

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ


Икономическо и финансово състояние.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:


1.1. Да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги общо за последните 3 /три/ финансови приключили години (2010, 2011 и 2012 г.), или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,

не по-малко от 400 000 лв. (четиристотин хиляди) без ДДС за обособена позиция №1,

не по-малко от 200 000 лв. (двеста хиляди) без ДДС за обособена позиция №2,

не по-малко от 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС за обособена позиция №3,

не по-малко от 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС за обособена позиция №4,

не по-малко от 100 000 лв. (сто хиляди) без ДДС за обособена позиция №5,

не по-малко от 200 000 лв. (двеста хиляди) без ДДС за обособена позиция №6,

не по-малко от 30 000 лв. (тридесет хиляди) без ДДС за обособена позиция №7,

не по-малко от 160 000 лв. (сто и шестдесет хиляди) без ДДС за обособена позиция №8,

не по-малко от 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди) без ДДС за обособена позиция №9,

не по-малко от 30 000 лв. (тридесет хиляди) без ДДС за обособена позиция №10,

не по-малко от 15 000 лв. (петнадесет хиляди) без ДДС за обособена позиция №11

Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, две или повече, назависимо за колко и кои, то тогава реализирания финансов оборот от сходни с предмета на поръчката услуги общо за последните 3 /три/ финансови приключили години (2010, 2011 и 2012 г.), или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, следва да бъде сумарно от всяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта, съгласно изискването за всяка обособена позиция.


Забележка: Под „сходен предмет” следва да се разбира – осъществяване на физическа охрана, пропускателен режим или сигнално – охранителна дейност.

За доказване на това изискване участникът представя:

1.1.1. Справка-декларация по за общия оборот и за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги , за последните 3 /три/ финансови приключили години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /Приложение №9/.

1.1.2. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Забележка: В случай че участникът не е изготвил годишния си финансов отчет за 2012 г. съгласно Закона за счетоводството към датата на подаване на офертата си, за доказване на реализирания през 2012 г. оборот (ако е приложимо) е достатъчно представяне само на справка-декларация по образец съгласно т. 1.1.1.

Участниците, регистрирани по Закона за Търговския регистър, могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството.

Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени


1.2.Да разполага с валидна застраховка имуществена отговорност към трети лица.

За доказване на това изискване участникът представя:

Заверено от участника копие на валидна застраховка имуществена отговорност към трети лица.


Забележка:


В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1.1 трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло..

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването по т. 1.1. се прилага за подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие .


2. Технически възможности и/или квалификация на участника.


Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:

2.1. През последните три години /2010, 2011 и 2012 г./ участникът да е изпълнил успешно поне три договора с предмет, сходен с предмета на поръчката.

Забележка:

Под "изпълнени договори" се разбират такива договори, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения период /2010, 2011 и 2012 г./.

Под „сходен предмет” следва да се разбира – осъществяване на физическа охрана, пропускателен режим или сигнално – охранителна дейност.

За доказване на това изискване участникът представя:

2.1.1. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години /2010, 2011 и 2012 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: предмет; възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител) /Приложение 10/.

2.1.2. Препоръка/и за добро изпълнение за придружаващи включените в списъка по т. 2.1.1. договори.


2.2. Участникът в процедурата следва да има право да извършва частна охранителна дейност съгласно чл.4 от Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/.

За доказване на това изискване участникът представя:

2.2.1. Заверено копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност за територията на цялата страна или за територията на Област Видин (за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЧОД) или удостоверение за право за извършване на частна охранителна дейност (за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД).

2.3. Участникът следва да докаже възможност за осигуряване на квалифициран, нает по трудов договор персонал, необходим за изпълнението на поръчката.

Участникът следва да има средно годишен брой на работниците и служителите наети по трудови договори през 2010, 2011 и 2012 година (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 10 /десет/ лица за извършване на охранителна дейност.

За доказване на това изискване участникът представя:

1.Удостоверение за осигурените лица по трудови правоотношения и справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на офертите, издаден от компетентен орган в страната, в която участникът е установен, за Република България - съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

2. Декларация на участника за средния годишен брой на неговите служители (охранители) и за броя на ръководните служители на участника за последните три години - 2010 г., 2011 г. и 2012 г., съгласно чл. 51, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в зависимост от датата на регистрация на участника /Приложение №11/.

3. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или ръководните му служители, които отговарят за извършването на услугата, съгласно чл. 51, ал.1, т. 7 от ЗОП.

4. Декларация на участника, че служителите са преминали курс за обучениние, включващо задължително програма минимум, изготвена от Академията на МВР и утвърдена от директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" /свободен текст/.

5. Декларация на участника, че ще осигури персонала, за охрана на всеки имот, за който е определен за изпълнител, няма да го променя независимо от обективни и субективни причини – болнични, отпуски или напускане на служители, ще осигури реално месечно заплащане на охранителите си за срока на действие на договора, съответстващо на трудовото им възнаграждение, декларирано от него в Таблицата към ценовата оферта и ще сключи трудови договори за длъжността „Охранител”, отговарящ на изискванията на чл.27 от ЗЧОД /свободен текст/

6. Декларация, че трудовата дейност на персонала от охранителната фирма, зает с охраната на имот/ите ще бъде в съответствие с трудовото и данъчно-осигурително законодателство и ще организира смените на охранителите съгласно разпоредбите на „Наредба за работното време, почивките и отпуските” /свободен текст/.


2.4. Участникът в процедурата трябва да разполага с необходимото техническо оборудване, технически системи за сигурност, помощни и предпазни средства за самозащита, позволени от Закона за частната охранителна дейност.

За доказване на това изискване участникът представя:

2.4.1. Декларация на участника за техническа обезпеченост на охранителите /радиостанция, средства за мобилна комуникация, униформено облекло /лятно и зимно/, помощни средста, отличителни знаци и индентификационна карта/. Да представи снимков материал на униформеното облекло, идентификационната карта и отличителните знаци / свободен текст/.

2.4.2. Списък на техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на поръчката, попълнен по образец /свободен текст/.

2.5. Участникът в процедурата трябва да разполага със собствен Оперативен денонощен дежурен център за контрол и помощ на охранителите /изискването се отнася само за участниците, кандидатстващи за обособените позиции на охрана със СОТ/ ;

Доказва се с декларация и копия от документи за наем, закупуване и/или изграждане на Оперативен дежурен център (включително радиопредаватели / трансмитери).


2.7. Участникът да притежава собствен лиценз за радиочестота с национално или регионално покритие и/или система за осъществяване на комуникация с най-близко разположените постове и органи на полицията;

Да се предоставят ксерокопие на лиценза за радиочестота с национално или регионално покритие със съпътстващите документи за технически характеристики и/или документи за технически характеристики на системата за осъществяване на комуникация с най-близко разположените постове и органи на полицията.


Забележка: Горецитираните документи се поставят в Плик № 1 на офертата за участие


Участникът може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, документите, доказващи икономическото и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то с общите усилия и ресурс на лицата, включени в обединението, следва да бъдат изпълнени минималните изисквания.

В случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите, доказващи икономическото и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом