Община видин
ИмеОбщина видин
страница12/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ


Чл. 18. /1/ При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на охрана, съгласно чл. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1 от договора, за дните, в които услугата не е предоставяна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение.

/2/ При изпълнение на задълженията си по чл.1 от договора с непълен брой служители, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за брой охранители, реално осъществили охрана на обекта.

/3/ При констатирано неизпълнение или неточно /вкл. забава на / изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя по договора, Възложителят има право да наложи санкция в размер на 100 /сто/ лева, като при неотстраняване на същото в рамките на деня Възложителят има право да наложи нова санкция, както и за всеки ден, в който констатираното неизпълнение не е остранено, но не повече от шест пъти за съответното неизпълнение. На края на всеки отчетен месец, Възложителят сумира всички санкции и удържа стойността им от плащането за извършените услуги, което дължи на Изпълнителя за съответния месец.

/4/ В случай че в рамките на отчетния месец се констатират три неизпълнения или неточни изпълнения от един и същи характер или 6 /шест/ неизпълнения или неточни изпълнения независимо от какъв характер, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1000 /хиляда/ лева, като неустойката се удържа от следващото плащане.


Чл. 19. /1/ Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилага независимо от възможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати договора.


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок.

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. Едностранно от Възложителя без предизвестие, при условията на чл.43, ал.4 от ЗОП.

4. С 15- дневно предизвестие на страната, при системно неизпълнение на задълженията по договора от другата страна.

5. Ако въз основа на влязъл в сила административен акт, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде отнето правото да извършва частна охранителна дейност.

6. В случай, че спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност.

7. При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. При отпадане необходимостта от охрана на имота.

9.. При изпълнение на задълженията си по чл.1 от договора с непълен брой служители, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора.

Чл. 21. При настъпване на някои от обстоятелствата по т.т. 5 – 7 на предходния член ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 22. Извън случаите на чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие.

Чл. 23. /1/ При всички случаи на прекратяване на настоящия договор охранявания обект, ведно с намиращото се в него недвижимо и движимо имущество, се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол-опис, подписан от страните по договора или овластени техни представители. В протокола се отбелязват обстоятелствата по чл. 6 и чл. 7 от този договор.

/2/ До предаване на обекта страните имат правата и задълженията по този договор.

Чл. 24. В случай, че при предаването на обекта бъдат констатирани липси и/или вреди и незаплатени разходи за консумативи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до размера на тяхната стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията по чл. 10.

VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 25. При стихийни или природни бедствия се прилагат разпоредбите на чл. 306 от Търговския закон. За нанесените имуществени вреди се изготвят констативни протоколи.


Чл. 26. /1/ Адресите на страните са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........................................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................................................

/2/ При промяна на адреса на някои от страните, посочен в предходния член, същата следва незабавно да уведоми писмено другата страна. При неизпълнение на това си задължение всички съобщения до променилата адреса си страна, изпратени на адреса по предходния член, ще се считат за получени от нея.

Чл. 27. Не се разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява в охранявания обект стопанска дейност и да предоставя части от него под наем.

Чл. 28. Неразделна част от този договор са:

1. Протокол за предаване на обекта за охрана.

2. Протокол-опис за физическото състояние на всеки подобект.

3. Извадка от офертата за участие – оферта, декларации, пълномощни.

4. Техническото предложение на Изпълнителяс всичките приложения към него.

5. Ценовата оферта на Изпълнителя.

6. Техническата спецификация за изпълнение на поръчката.

Чл. 29. Изменения на настоящия договор се допускат при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 30. Всички изменения и допълнения в настоящия договор имат сила за страните само ако са сключени в писмена форма.

Чл.31. /1/ Страните ще положат всички усилия, за да разрешат по взаимно съгласие евентуални спорове, възникнали от или във връзка с този договор или с неговото тълкуване.

/2/ В случай че не бъде постигнато взаимно съгласие между страните, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


1. ______________ / ______________ /________________/


2. ______________ /


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом