Община видин
ИмеОбщина видин
страница11/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

ІІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ЗА ОХРАНА


Чл. 6. /1/ Предаването и приемането на имота за охрана и намиращото се в него недвижимо и движимо имущество се извършва чрез предавателно-приемателни протокол-описи, подписани от представители на страните и представляващи неразделна част от договора за охрана.

/2/ До 15 /петнадесет/ работни дни след подписване на договора и уведомяване от страна на Възложителя за готовност за предаване на обекта/ите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подпише протокола по предходната алинея.

/3/ Неизпълнението на задължението по ал. 2 е виновно неизпълнение на задължение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. Сградите и помещенията се приемат за охрана в състоянието, отразено в предавателно-приемателните протокол-описи.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 8. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ помещение в охранявания обект за личния състав, осъществяващ охраната.

/2/ Всички разходи на консумативи, свързани с охраната на обекта, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение при условията и сроковете, установени в настоящия договор.

Чл. 10. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписване на настоящия договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция в размер на ................ /................................................/ лв., като обезпечение за добро изпълнение на договора, във вид на парична сума или банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора.

/2/ Гаранцията се освобождава след изтичане срока на договора и подписване на приемателно-предавателен протокол-опис по чл. 23, ал. 1 от договора.

/3/ Гаранцията се освобождава частично по чл.20, т. 9 при подписване на приемателно-предавателен протокол-опис.

/4/ Представената гаранция се задържа в случаите на чл. 20, .т 4 , 5 и 9 и на чл. 24 от договора или при едностранното му прекратяване от страна на изпълнителя.

Чл. 11. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез своите представители има право по всяко време на денонощието да проверява изпълнението на договора и състоянието на охранявания обект. В случай на констатирано неизпълнение на задължения по обществената поръчка и/или отклонения в качеството на извършваните дейности, се съставят моментни протоколи от проверяващите

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по всяко време да осигурява транспорт за извършване на съвместни проверки от представители на двете страни. Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ В 15 дневен срок от подписването на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на лицата, които имат право да извършват проверки в охранявания обект.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изисква присъствието на материално-отговорните лица /МОЛ/ в случаите на внасяне и изнасяне на движими вещи, собственост на Общината.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

/1/ Да осъществява на свой риск невъоръжена обходна охрана с брой служители, посочени в Ценовото си предложение – неразделна част от настоящия договор. Служителите трябва да извършват непрекъснат обход и оглед на охранявания обект, като се следи за спазването на обществения ред, отзовават се на сигналите, подадени от гражданите и реагират по съответния начин за предотвратяване на всяка една проява в разрив с нормалния обществен ред и всяко едно посегателство върху недвижимото и движимото имущество, находящо се в охранявания имот.

/2/ Да се грижи за опазването на поверените му за охрана недвижимо и движимо имущество.

/3/ Да съхранява предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вещи и документи, свързани с осъществяване предмета на настоящия договор.

/4/ Да осигури квалифициран състав и технически средства за охраната на повереното му имущество в съответствие с всички предложения от офертата за участие– неразделна част от настоящия договор.

/5/ Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за лицата, осъществяващи непосредствената охранителна дейност в обекта чрез списък, съдържащ трите имена и постоянните адреси на същите, номерата на трудовите договори и срока, за който са сключени, в 15 дневен срок от подписването на договора.

/6/ Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълномощно на негов представител, който да подписва, приема, представя документи, свързани с изпълнението на договора за охрана, да отговаря за охраната на имотите по чл. 1 от договора за съответната област и да осъществява контрол върху работата на останалите служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/7/ Да осигури месечно заплащане на охранителите за срока на действие на договора за охрана, съответстващо на трудовото им възнаграждение съгласно ценовата оферта за участие.

/8/ Да осигурява служителите с униформено облекло /лятно и зимно/, отличителен знак и лична идентификационна карта със снимка съгласно офертата за участие.

/9/ Да осигурява служителите с радиостанции, мобилни телефони, помощни средства, ел. прожектор/фенер и др.

/10/ Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички нерегламентирани посещения, установени посегателства върху охранявания обект и за всички вреди, настъпили вследствие на стихийни или природни бедствия.

/11/ Да осигури свой упълномощен представител за извършване на инвентаризация във връзка с регистрирано посегателство в охранявания обект.

/12/ Да извършва всички необходими действия за осигуряване пожарната безопасност на охранявания обект в съответствие с действащите нормативни актове.

/13/ Да осигурява по всяко време достъп на органите на Министерството на вътрешните работи и на Служба „Военна полиция” и да предоставя всички документи, свързани с охраната на обекта.

/14/ Охраната трябва да е осигурена при спазване на предложените от изпълнителя планове за охрана на всеки един от обектите от обособената позиция за която участва.

/15/ При организиране на охраната изпълнителят е длъжен:

а/ да оценява състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при сключване на договора и при необходимост, но не по-малко от веднъж на тримесечие, като представя на възложителя доклад за извършената оценка в десетдневен срок;

б/. на база на извършената оценка да създаде съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

в/ в едномесечен срок от влизане в сила на договора за охрана да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител.

/16/ Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подзаконовите нормативни актове, уреждащи дейността, трудовото и осигурително законодателство и изискванията, заложени в техническата спецификация – неразделна част от договора.

Чл. 14. В случаите на кражба, пожар, наводнение или друго стихийно бедствие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за ограничаване размера на вредите и незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 15. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност в размер на 100 /сто/ % от размера на нанесените вреди в резултат от извършени незаконни посегателства /кражби, грабежи и др./, независимо от режима на работа.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови/заплати изцяло за своя сметка вредите, настъпили вследствие на допуснатите незаконни посегателства /кражби, грабежи и др./ след установяването им, но не по-късно от ........................................... дни от протокола по ал. 3. При допуснато нарушаване на целостта на оградите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови същата със свои сили и средства. Изпълнителят възстановява щетите по балансовата им стойност след подписването на констативен протокол.

/3/ За нанесените вреди се съставя протокол, подписан от представители на страните. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, протоколът се подписва от двама свидетели.

/4/ Цитираният в предходната алинея протокол служи като документ за определяне размера на дължимото обезщетение. При отказ на изпълнителя да подпише констативен протокол, възложителят има право да прихваща стойността на щетата от месечната стойност на услугата или да използва представената гаранция за изпълнение.

Чл. 16. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви, води в охранявания обект и предоставя за проверка план за охрана и документи, както следва:

1. Особености на охранявания обект.

2. Организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактика на действие при различни ситуации.

3. Списък на охранителите, съдържащ трите имена и постоянните адреси на същите, номерата на трудовите договори и срока, за който са сключени.

4. График за работа на охранителите, съгласуван с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за всеки календарен месец.

5. Книга за провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите.

6. Списък на на лицата, които имат право да извършват проверки в охранявания обект.

7. Книга за отразяване на извършените проверки.

8. Книга за отразяване изнасяне/внасяне на движимо имущество.

9. Данни за оръжието, ако такова се използва за охраната на обекта.

10. Данни за моторните моторни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната.

11. Данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи, ако такива се използват за охраната на обекта.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предлага корекции и промени в плана за охрана, свързани с повишаване ефективността на охранителната дейност.


Чл. 17. При необходимост за извършване на промени в списъчния състав на служителите, . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом