Община видин
ИмеОбщина видин
страница10/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg


П Р О Е К Т!

образец за обособена позиция №2


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВИДИН

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..............................................., гр. ........................

ОБЕКТ:

Позиция № …….


ДОГОВОР ЗА ОХРАНА

______ /___.___.2013 г.


Днес ___.___.2013 г., в град Видин, между:

1. ОБЩИНА ВИДИН, със седалище и адрес на управление : гр. Видин, пл. „Бдинци” №2, ЕИК: 000159508, представлявана от Герго Гергов – Кмет на община Видин и Линка Йоцова - гл. счетоводител на ОП „Обреден дом”, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

2. ........................................................................................., със седалище и адрес на управление гр. ......................., общ. ........................, ул. ..................................., вписано в търговския регистър при ....................................., БУЛСТАТ ................................, ИН по ДДС: BG – ........................................., представлявано от управителя .................................................................................................................................... – ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и осъществява, на свой риск невъоръжена охрана със свои …... /…………….…/ бр. Служители на следните обекти: Стар гробищен парк - А/ “Дом на покойника “ , находящ се между оградата на гробищния парк на старото гробище и ж. п. линия Видин- Кошава, Б/ “Руското военно гробище “ – съобразно поставените оградни стени , находящо се между квартал “Нов път “ , ж.п. линия Видин- Кошава и шосето Видин- Кула, В/ “Гробищен парк на старото гробище “-съобразно поставените оградни стени , Г/ Паркинга пред оградата на стар гробищен парк; Нов гробищен парк - “Гробищен парк на новото гробище “-съобразно поставените оградни стени , находящо се в местността “Алимана “ между 6-ти и 7- ми км. на път Е-79 , ведно с намиращото се в обектите недвижимо и движимо имущество.

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 2 /две/ години и влиза в сила от датата на подписването на протокола по чл. 6, ал. 1.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Чл. 3. /1/ Срещу предоставянето на услугата по чл. 1 от настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, чрез бюджета на ОП „ Обреден дом” - гр. Видин, да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на ............ /………………………………/ лв., без ДДС , по реда и начините, упоменати по-долу в настоящия договор.

Чл. 4. /1/ Възнаграждението се заплаща до 60 /шестдесет/ дни, след месеца, през който е предоставена услугата по чл. 1 от договора, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и констативен протокол, подписан от представители на страните за качеството на предоставената услуга за имота, предмет на договора.

/2/ Констативният протокол по ал. 1 се подписва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след представяне на месечен график за работа на охранителите и ежемесечна справка за работещите охранители по договора за охрана.

Чл. 5. Правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Раздел и Раздели ІІІ, ІV и V от договора се упражняват от Ръководителя на ОП „Обреден дом” – гр. Видин.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом