Община видин
ИмеОбщина видин
страница1/31
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер2.34 Mb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2013/03/Документ-я-за-общ-поръчка-с-предмет-Охрана-на-общинск
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg
ДОКУМЕНТАЦИЯЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :


“ Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”


одобрена с Решение № 1200-2848/05.03.2013 г.

на Кмета на община Видин


цена на документацията: 10 лв.

гр.ВИДИН


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


РАЗДЕЛ ІІІ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ IV

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ


РАЗДЕЛ V

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


РАЗДЕЛ VІ

ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ VІІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА


РАЗДЕЛ VІІІ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА


РАЗДЕЛ ІХ

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


РАЗДЕЛ Х

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


РАЗДЕЛ ХI

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


РАЗДЕЛ ХІI

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


РАЗДЕЛ ХІІI

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


РАЗДЕЛ ХIV

ДРУГИ УСЛОВИЯ


РАЗДЕЛ ХV

ПРИЛОЖЕНИЯ

ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА1. Обектът на обществената поръчка “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции”, включва :


І. Осигуряване на невъоръжена, физическа охрана по следните обособени позиции:


1. Охрана на парк „Владикина бахча", парк „Рова” и „Крайдунавски парк” /вкл. бивше Военно поделение, Крепостта „Баба Вида” и Колодрума/ ;

2. Охрана на стар гробищен парк, нов гробищен парк;

3. Охрана на Централен общински пазар;

4. Охрана на Спортен комплекс „Г. Бенковски” /стадион и покрита писта/;

5. Охраната на ЦДГ № 19 „ЗВЪНЧЕ”.

6. Охрана на на Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ - с. Гомотарци /вкл. Защитено жилище „Надежда” и Защитено жилище „Сбъдната мечта ” – с. Гомотарци/ и на Дом за стари хора с.Кутово


ІІ. Охрана със СОТ по следните обособени позиции:


7. Охрана на Спортна зала и на Гребна база.

8. Охрана на детски градини – 24 броя.

9. Охрана на Кметствата в населените места от Община Видин - 33 броя.

10. Охрана на Направление „Социални услуги” – Управление, на Дневен център за деца с увреждания „Пролет”/ДЦДУ/, на Център за социална рехабилитация и интеграция и на Център за обществена подкрепа

11. Охрана на Склад №1, Склад №2 и Склад №3 на Община Видин


2. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:

Охрана на Парк „Владикина бахча" включва: нощна физическа охрана на Парк "Владикина бахча"- разположен на територията от ул."Акад.Стефан Младенов", ул."Владикина", бл.№1 от к-с Хр.Ботев" и ул."Хр.Ботев" .

Охрана на „Крайдунавски парк” и на парк „Рова” включва: денонощна, физическа охрана на „Крайдунавски парк” - от СК „Колодрума” до Крепост „Баба Вида”вкл. /Средновековна крепост, състояща се от две части: жилищно-стопанска и отбранителна, находяща се в гр. Видин, кв. „Калето”, ПИ 533/ и Бившото военно поделение, находящо се непосредствено до Крепостта „Баба Вида”.

Охрана на парк „Рова” включва: парка от Драматичен театър до Районна здравна инспекция;


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

Охрана на стар гробищен парк включва: денонощна, физическа охрана на: А/ “Дом на покойника “ , находящ се между оградата на гробищния парк на старото гробище и ж. п. линия Видин- Кошава;

Б/ “Руското военно гробище “ – съобразно поставените оградни стени , находящо се между квартал “Нов път “ , ж.п. линия Видин- Кошава и шосето Видин- Кула;

В/ “Гробищен парк на старото гробище “-съобразно поставените оградни стени ;

Г/ Паркинга пред оградата на стар гробищен парк

Охрана на нов гробищен парк включва: денонощна, физическа охрана на “Гробищен парк на новото гробище “-съобразно поставените оградни стени , находящо се в местността “Алимана “ между 6-ти и 7- ми км. на път Е-79 ;


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:

Охрана на Централен общински пазар включва: денонощна, физическа охрана : „Централен общински пазар”- съобразно поставените оградни стени и преместваемите търговски обекти около тях.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:

Охрана на Спортен комплекс „Г.Бенковски” включва: денонощна, физическа охрана на стадион и покрита писта, находящи се в гр. Видин, к-с „Ал. Стамболийски”, кв. 379.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5:

Охрана на ЦДГ № 19 „ЗВЪНЧЕ” включва: денонощна, физическа охрана на двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул.Цар Иван-Асен II " №51.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6:

Охрана на Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ - с. Гомотарци включва денонощна, физическа охрана на сградата на Дома, и сградите на Защитено жилище „Надежда” и Защитено жилище „Сбъдната мечта ”, находящи се в с. Гомотарци, общ. Видин, ул ”Втора ” № 1; Охрана на Дом за стари хора-с.Кутово включва денонощна, физическа охрана на сградата на Дома, находящ се на адрес, общ. Видин, с. Кутово, ул. „Първа” № 1;


ІІ. Охрана със СОТ по следните обособени позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7:

Охрана на Спортна зала, охрана на Гребна база: охрана със сигнално–охранителна техника на следните обекти - Спортна зала „Фестивална”, находяща се в гр. Видин, ПИ 49;; Гребна база - част от двуетажна сграда, находяща се в гр. Видин, между р. Дунав и ист. крепост „Баба Вида”;


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8:

Охрана на Детски градини – 24 броя включва охрана със сигнално–охранителна техника на следните обекти:

1. ЦДГ № 1 „ЖЕЛЯЗКО ПОПНИКОЛОВ” , двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул.”6-ти септември” №9

2. ЦДГ № 3 „ДЕТЕЛИНА”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул.”Алеко Константинов” №11

3.ЦДГ № 4 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, находяща се в гр.Видин, ул."Цар Иван Шишман" No 1

 1. ЦДГ № 8 „ЗДРАВЕЦ”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул.”Баба Тонка” №1

5. ЦДГ № 9 „АРАБЕЛА”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул.”Любен Порчелов” №2

6.ОДЗ № 10 „РАДОСТ”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул."Горазд" No 67 /ЦДГ № 6 , филиал на ОДЗ №10 , находяща се в гр.Видин кв.”Селището”/

7. ОДЗ № 11 „СЛАВЕЙЧЕ”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул."Горазд" No 36

8.ОДЗ № 13 „ВИДА”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ж. к. "Вида"

 1. ЦДГ № 14 „ЗОРНИЦА”, триетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" No 68 / детската градина заема втория и третия етаж и 3 помещения на първия/

 2. ЦДГ № 15 „НЕЗАБРАВКА”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул.”Йеромонах Лазар” №10

 3. ОДЗ № 16 „РУСАЛКА”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул."Ромил Видински" No 78

 4. ЦДГ № 17 „СИНЧЕЦ”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ж.к. "Крум Бъчваров", ул."Райко Жинзифов"

 5. ОДЗ № 18 „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, двуетажна сграда находяща се в гр.Видин, ж. к. "Васил Левски"

 6. ЦДГ „Брезичка” /бивше общежитие/, находяща се в село Буковец , Община Видин

 7. ЦДГ „Пролетен цвят” /в сградата на бившето училище/ , находяща се в село Кутово , Община Видин

 8. ЦДГ „Чучулига” , находяща се в село Градец , Община Видин

 9. ЦДГ „Здравец” , находяща се в село Капитановци, Община видин

 10. ЦДГ , находяща се в село Покрайна , Община Видин

 11. ЦДГ , находяща се в село Гомотарци , Община Видин

 12. ЦДГ „Брезичка” , находяща се в село Синаговци , Община Видин

 13. ПДГ находяща се в село Сланотрън, Община Видин, филиал на ЦДГ „Пролетен цвят” село Кутово

 14. ПДГ находяща се в село Кошава, Община Видин, филиал на ЦДГ „Пролетен цвят” село Кутово


ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ С НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОХРАНА

КЪМ НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ”


 1. Детска ясла „СЛЪНЧЕВ КЪТ” , триетажна сграда находяща се в гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" No 68 /детската ясла заема първия етаж /


ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ С НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОХРАНА

КЪМ КМЕТСТВО гр.ДУНАВЦИ


24. ЦДГ „МИР” , двуетажна сграда находяща се в гр.Дунавци, ул."Г. Димитров" No 117 , Община Видин


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9:

Охрана на Кметствата в населените места от община Видин – 33 населени места включва: охрана със сигнално–охранителна техника на следните обекти: Кметствата в с. Акациево, с. Антимово, с. Ботево, с. Буковец, с. Бела Рада, с. Войница, с. Въртоп, с. Гайтанци, с. Генерал Мариново, с. Гомотарци, с. Градец, с. Динковица, с. Бошняк, с. Дружба, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Иново, с. Капитановци, с. Каленик, с. Кошава, с. Кутово, с. Майор Узуново, с. Новоселци, с. Пешаково, с. Плакудер, с. Покрайна, с. Рупци, с. Симеоново, с. Слана Бара, с. Синаговци, с. Сланотрън, с. Търняне.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10::

Охрана на Направление „Социални услуги” – Управление включва охрана със сигнално–охранителна техника на следния обект: административната сграда на НСУ, находяща се в гр. Видин, ул ” Княз Борис І” № 1 ; Охрана на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ / включва охрана със сигнално–охранителна техника на следния обект: сграда, общинска собственост , находяща се на адрес гр. Видин, ул ”Искър” № 17; Охрана на Център за социална рехабилитация и интеграция включва охрана със сигнално–охранителна техника на следния обект: част от първия етаж на сграда общинска собственост /ОДЗ №16 „Русалка”/, находящ се на адрес гр. Видин, ул "Йоасаф Бдински" №6; Охрана на Център за обществена подкрепа включва охрана със сигнално–охранителна техника на следния обект: сграда на ул. „Княз Борис І” №32


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11:

Охрана на Склад №1, Склад №2 и Склад №3 на Община Видин включва охраната на складове №1 /с две помещения/ , №2 /с три помещения/ и №3 /с три помещения/, находящи се в гр. Видин – Бивше военно поделение до Крепостта „Баба Вида”.


3. Срок за изпълнение на поръчката: 2 (две) години, считано от датата на сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.


Б. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


1. Изпълнителят трябва да организира и осъществи надеждна охрана на недвижимите имоти, прилежащите им терени и движимото имущество в тях по обособената позиция за която кандидатства, съгласно следната схема:


 

обект

постове

Режим на охрана

1

Парк „Владикина бахча"

1 обходен пост

нощен


2

„Крайдунавски парк”

/вкл. бивше Военно поделение, Крепостта „Баба Вида” и Колодрума/

2 обходни поста

Денонощен

3

Парк „Рова”

1 обходен пост

Денонощен

4

Стар гробищен парк

1 обходен пост

Денонощен

5

Нов гробищен парк

1 обходен пост

Денонощен

6

Централен общински пазар

1 обходен пост

Денонощен

7

Спортен комплекс „Г. Бенковски”

1 обходен пост

Денонощен

8

ЦДГ №19 „ЗВЪНЧЕ”

1 обходен пост

Денонощен

9

Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ - с. Гомотарци /вкл. Защитено жилище „Надежда” и Защитено жилище „Сбъдната мечта ” – с. Гомотарци/

1 обходен пост

Денонощен

10

Дом за стари хора с.Кутово

1 обходен пост

Денонощен

11

Спортна зала, Гребна база

СОТ

Денонощен

12

Детски градини – 24 броя

СОТ

Денонощен

13

Кметствата в населените места от Община Видин - 33 броя.

СОТ

Денонощен

14

Направление „Социални услуги” – Управление, Дневен център за деца с увреждания „Пролет”/ДЦДУ/, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа

СОТ

Денонощен

15

Склад №1, Склад №2 и Склад №3 на Община Видин


СОТ

Денонощен2. Охраната на обектите с обходни постове е денонощна физическа невъоръжена охрана в работни, почивни и празнични дни, като извършва се от 1 (един) охранител на смяна по график при спазване изискванията за регламент на почивка и продължителност на работно време съгласно ЗЧОД и КТ, при 24 часов режим на работа.

Извършва се непрекъснат обход и оглед на охранявания обект, като се следи за спазването на обществения ред, отзовава се на сигналите, подадени от гражданите и се реагира по съответния начин за предотвратяване на всяка една проява в разрив с нормалния обществен ред и всяко едно посегателство върху имуществото, находящо се в охранявания имот.

Контролът на цялата охранителна дейност се осъществява постоянно от началник охрана, който поддържа денонощна телефонна и радио връзка с всички постове, включени в обособената позиция и следи за точното и коректно изпълнение на задълженията на охранителите.

УЧАСТНИКЪТ трябва да осъществява ефективно своята дейност и да не допуска посегателства в охраняваните обекти.


3. Използваната сигнално-охранителна техника, следва да отговаря на следните изисквания:

3.1. Да позволява комбиниране на датчици за периферна охрана (отваряне на врати и прозорци) и инфрачервени и микровълнови датчици за обемна охрана (движение на човек в помещение) – според спецификата на обекта

3.2. Охраната извършвана чрез сигнално-охранителна система трябва надеждно да регистрира опити за проникване в охранявания обект с цел опазване целостта на обекта и находящото се в него движимо имущество.

3.3. Сигнално-охранителната техника в обектите трябва да имат резервно електрозахранване, което да осигурява най-малко 12 /дванадесет/ часа автономна работа.

3.4. Времето от получаване на сигнала от охранявания обект до фактическото явяване на мобилна група (наряд, патрул) на участника не може да надвишава 5 минути за обектите в гр. Видин и 15 минути за обектите извън гр.Видин.

3.5. Освен техническите характеристики на охранителните устройства от изключителна важност за правилното функциониране на системата и избягване на грешни задействания са качествения монтаж и правилното разположение на детекторите в охраняваната зона, което е необходимо да се извърши от висококвалифицирани специалисти,а след приключване на монтажа задължително да се извърши пълен тест за проверка на проектните решения.

3.6. Участникът да разполага със специализирани екипи за бързо реагиране, действащи след регистриране на алармени сигнали от системите за сигурност в охраняваните обекти, причинени от извънредни ситуации, евентуални нарушители и нарушения или нападения чрез взлом. В случай на възникнали извънредни ситуации, участникът да има възможност да включва и допълнителни сили – мобилни групи за подпомагане действията на Автопатрулната охрана.

3.7. За постигане на максимален ефект от действията на СОТ, чрез висока степен на реакция, участникът да разполага със съвременен автомобилен парк, модерни технически и комуникационни средства, високо качествено помощно оборудване.

3.8. Техническата поддръжка на сигнално-охранителна техника е за сметка на участника - извършване на ежемесечни технически прегледи на СОТ в обектите, в които се експлоатират, тестване на монтираните датчици и др.; при необходимост монтаж на нови сензори или промяна на първоначалното им местоположение, да се осигури 24 часов контрол върху техническото състояние и работа на системата /СОТ/ в обекта/тите/ на възложителя. В случай на установени дефектирали елементи на СОТ да се подменят в срок от 2 /два/ часа; участникът се задължава да достави и подмени на доставни цени необходимите части, материали и консумативи за извършване на ремонта за системите на СОТ, които следва да отговарят на изискванията на стандартите валидни в РБългария.


3.9. Участникът, избран за изпълнител на настоящата поръчка, следва да достави СОБСТВЕНИ и да монтира ЗА СВОЯ СМЕТКА сигнално-охранителната система, както и всички елементи, необходими за тяхното изграждане и функциониране. След изтичане срока на договора за изпълнение на поръчката, същите остават собственост на Възложителя.


4. За запознаване с особеностите на охраняваните обекти, необходими при изготвяне на офертата, всеки участник следва да направи оглед на обектите до крайната дата за подаване на офертата, за което представя декларация по образец. Огледът се провежда през работните дни от 09.00 до 16.00 ч., след предварителна писмена заявка до Възложителя за съгласуване на датата и часа на огледа. Право на оглед имат само лица, закупили документация за участие. До оглед се допускат най – много двама представители на кандидата.


В. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО


1. Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подзаконовите нормативни актове, уреждащи дейността, трудовото и осигурително законодателство и изискванията, заложени в настоящата документация.

2. Изисквания за изпълнение, качество и надеждност на услугата

2.1 Изпълнителят трябва да организира охраната си така, че:

2.1.1 Услугата да се изпълнява, по начин определен в настоящата Техническа спецификация.

2.1.2 Да изисква присъствието на материално-отговорните лица /МОЛ/ в случаите на внасяне и изнасяне на движими вещи, собственост на Общината.

2.1.3 Охраната трябва да е осигурена при спазване на предложените от изпълнителя планове за охрана на всеки един от обектите от обособената позиция за която участва.

2.1.4. Качеството на охраната да се гарантира чрез пълно погасяване от Изпълнителя на имуществените вреди, претърпени от Възложителя в резултат от извършени незаконни посегателства /кражби, грабежи и др./ върху охраняваното имущество.

2.3 Изпълнителят следва да спазва забраните, регламентирани в чл. 25 и 26 от ЗЧОД.

2.4 Изпълнителят по договора и охранителите на обекта следва да оказват съдействие на представителите на Общината и съответното Направление или Предприятие към което се води охранявания обект.

2.5 Изпълнителят е длъжен да осигури персонала за охрана на всеки имот съгласно горепосочената схема и не следва да бъде променян независимо от обективни и субективни причини – болнични, отпуски или напускане на служители,

2.6. Изпълнителят следва да осигури реално месечно заплащане на охранителите си за срока на действие на договора, съответстващо на трудовото им възнаграждение съгласно предложената ценова оферта .

3. При организиране на охраната изпълнителят е длъжен:

3.1. да оценява състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при сключване на договора и при необходимост, но не по-малко от веднъж на тримесечие, като представя на възложителя доклад за извършената оценка в десетдневен срок;

3.2. на база на извършената оценка да създаде съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

3.3. в едномесечен срок от влизане в сила на договора за охрана да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя по договора за охрана или от упълномощен от него представител.


4.Изисквания към служителите на участника, осъществяващи охраната:

- Да притежават професионална квалификация "охранител" или да са завършили успешно курс за първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия "охранител";

- Да носят лична идентификационна карта със снимка, униформено облекло и отличителен знак;

- Да извършват наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали;

- Да умеят да използват средства за принуда и защита и средства за осъществяване на незабавни комуникации с упълномощеното лице на Възложителя и полицията;

- Да предприемат всички законови действия за опазване живота и здравето на лицата, пребиваващи в обектите, както и за опазване имуществото в тях;

- Да предотвратяват нерегламентирано проникване на външни лица в обектите;

- Да следят за кризисни ситуации в (и около) охраняваните обекти, като при възникване на такива да уведомяват незабавно ръководителя на охранителната дейност и съответните компетентни органи и лица, като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите;

- При изпълнение на поръчката с действията си и/или с поведението си да не възпрепятстват по никакъв начин работата на служителите, както и на външните посетители и да осигуряват тяхната спокойна работна обстановка;

- За всички появили се нередности, поява на нарушители и др., охранителите на смяна задължително да уведомяват началника на охраната и упълномощените лица от страна на Възложителя, с оглед съгласуване на действията си.

- При данни за извършено престъпление незабавно се уведомяват прокурорът и съответните полицейски органи

5. Участникът в процедурата трябва да има установено ефективно взаимодействие с органите на Министерство на вътрешните работи и техническа възможност за координация между охранителите.


6. Изпълнителят на настоящата поръчка носи пълна имуществена отговорност за покриване на имуществените вреди, претърпени от Възложителя в резултат от извършени незаконни посегателства /кражби, грабежи и др./ върху охраняваното имущество. Изпълнителят следва да гарантира възстановяване на щетите по балансова стойност след подписването на констативен протокол. При отказ на изпълнителя да подпише констативен протокол, възложителят има право да прихваща стойността на щетата от месечната стойност на услугата или да използва представената гаранция за изпълнение.


7. Осъществяване на контрол от страна на Възложителя и критерии за приемане на работата по договора

7.1 Върху процеса на изпълнение на договора за обществена поръчка от страна на Възложителя ще се осъществява контрол чрез определени за целта служители.

7.2 Възложителя има право до прави предложения за корекции и промени в предоставените му планове за охрана, свързани с повишаване ефективността на предоставената му услуга.

7.3 Приемането на работата по осъществяване на услугата се извършва ежемесечно чрез двустранно подписани протоколи за качеството на предоставената услуга, придружени с копия на месечния график на охранителите, ежемесечни справки за работещите охранители по договора за охрана.

8. Начин на плащане – до 60 (шестдесет) дни, след месеца, през който е извършена услугата, срещу издадена фактура и месечен протокол с приложения, подписан от представители на страните по договора за качеството на предоставената услуга.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом