Община видин
ИмеОбщина видин
Дата на преобразуване12.04.2013
Размер80.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2012/11/Договор-проект.doc

ОБЩИНА ВИДИН


Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
Днес ...................2012 г. в гр.Видин, между:

1.ОБЩИНА ВИДИН, ЕИК: 000159508, представлявана от Герго Гергов - Кмет на общината и Ирена Горанова - Началник отдел “ФСД и Б“ в община Видин, с адрес на управление: пл."Бдинци" № 2, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

И

2. “...................................”, ЕИК: ............................., гр.Видин, представлявана от ..................................................................., с адрес на управление: .................................................................................., наричана по-нататък в договора

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна , и на основание определеният изпълнител на обществената поръчка съгласно редът и условията на Глава осма „а" на Закон за обществените поръчки за извършване на услуга с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативния сезон 2012-2013г.” се сключи настоящият договор за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативния сезон 2012 - 2013 год. ,

включващ следните четвъртокласни пътища:

- път ІV-10004 /Видин- Димово/-Дунавци- Търняне-/Слана бара-Раковица/-от км 0+000 до км 4+600- 4,6 км;

-път ІV-10005 /Видин-Димово/-Жеглица- от км 0+000 до км 1+100–1,1км ;

- път ІV-10006 / Видин-Димово/-Ивановци – от км 0+000 км до 1+650 – 1,65 км;

- път ІV- 10010 О.п.Видин – м.”Къмпингите”- от км 0+000 до

км 3+400 - 3,4 км;

-път ІV – 11004 /Дунавци – Арчар/ - Гайтанци - /Видин-Димово/- от км 5+700 до км 8+700 - 3,0 км;

- път ІV – 11008 Арчар – Държаница- Въртоп- / Видин- Димово/- от км 13+500 до км 16+000 – 3,5км;

- път ІV – 12102 /Иново – Градец/-Динковица - от км 0+000 до км 1+000 - 1 км;

- път ІV – 12104 Градец – Плакудер от км 0+000 до км 3+400 – 3,4 км;

- път ІV -12107 /Градец – Бойница/- Долни Бошняк - от км 0+000 до км 3+300 – 3,3 км;

- път ІV – 12206 / Ново село – Видин/ -Неговановци – Винарово-Майор Узуново - / Видин – Брегово/- от км 6+000 до км 10+000 - 4 км;

- път ІV - 12209 / ІІІ – 1221/ - Кошава- Гомотарци- от км 0+000 до км 4+800 - 4,8 км;

- път ІV – 12211 / Видин-Златен рог/ - Покрайна –Гомотарци- км 0+000 до 8+400 – 8,4 км;

- път ІV – 12213 /Златен рог – Кошава/ Сланотрън- / Златен рог – Кошава/- от км 0+000 до км 1+500 – 1,5 км;

- път ІV – 14001 / Видин- Кула/ - Слана бара- от км 0+000 до 1+600 – 1,6 км;

- път ІV- 14002 /Видин – Кула / - Цар Петрово – Генерал Мариново –Рупци- о.п. Видин- от км 16+200 до 26+200 - 10 км;

- път ІV – 14004 /Рупци – Цар Петрово/- Генерал Мариново- Дружба- Тополовец - Цар Петрово – от км 0+000 до км 6+400 – 6,4 км;

- път ІV – 14006 / Генерал Мариново – Цар Петрово/-Пешаково- от км 0+000 до 2+000 – 2 км;

- път ІV – 14008 / Видин – Кула/- Рупци- Акациево- от км 3+200 до км 4+800 – 1,6 км;

- път ІV – 14012 /Видин – Кула /- Бела Рада - от км 0+000 до км 1+100 - 1,1 км;

- път ІV – 14119 Синаговци - кв. “М. Георгиев”- от км 0+000 до км 0+900 – 0,9 км;

- път ІV- 12212 /Ново село – Видин /- Капитановци- Иново- в участък с. Капитановци – 1,1 км , в участък с. Иново – 2,4 км – 3,5 км;

- път – ІV- 12215 – ІІІ – 122 /Ново село- Видин / Капитановци- Покрайна – 3,6 км

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора в сьответствие с изискванията на “Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата”/НА “ПИ “ от 2009 г./ - Дял ІV “Зимно поддържане на пътищата”, изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ Видовете дейности, предмет на договора, както и необходимите за извършването им персонал, бази, материали и оборудване се осигуряват изцяло и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.2./1/. Договорената цена с ДДС на видовете услуги, включени в предмета на договора, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:


І.1.Стойност на снегопочистване за 1м.час по видове машини:

- Фадрома - ………….. лв./м.час

- Високопроходим автомобили - ………………лв/м.час


І.2. Стойност снегопочистване за 1 км път :

- Т 150, фадрома или високопроходими автомобили - …………….. лв./км


І.3 Стойност на опесъчаване за 1км път: - ........................ лв./км.

­­І.4 Товарач

-багер -.......................... лв./м.час

-фадрома - ......................... лв./м.час

І.5 Стойност на други дейности, свързани със зимното поддържане и

снегопочистване:

- стойност на 1 тон смес /пясък и сол/ за опесъчаване - .................... лв./т

- направа, превоз и фигуриране на купчинки от сол и пясък на

стръмни и опасни места - .................. лв./куб.м

- оформяне корони на дървета - .................. лв./бр.

- изкърпване пътна настилка със студена асф. Смес - .................. лв./кв.м

- почистване канавки от земни наноси и храсти - ............................. лв./л.м

- направа хоризонтална маркировка - ............................. лв./кв.м


/2/ Общата стойност на възложената работа, предмет на договора не може да надхвърля 47 000 /четиретдесе и седем хиляди/ лв. с ДДС. Общата стойност се определя на база единичните цени, посочени в ал.1, умножени по количествата действително извършени дейности и видове работи.

/3/. Обема на работата се определя на база отчетните документи за извършената работа на използваната техника, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/4/. Заплащането на извършените услуги се извършва по банков път въз основа на представен констативен протокол с подробни количествино стойностни сметки,подписани от Възложителя и Изпълнителя, товарителници за извършените видове работа по дни и часове, Протокол - образец № 19 и данъчна фактура до 15 работни дни от представянето им.

/5/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на този член от настоящия договор по банкова сметка:

IBAN .............................................

Банков код: ...................................

При банка ......................................


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложените услуги в рамките на договорените условия, като организира и координира дейностите.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена при условията на чл.2 от този договор.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изгради опорни пунктове, оборудвани с необходимите материали и техника за зимното поддържане и снегопочистване, в които са организирани денонощни дежурства за своевременното извършване на различните видове услуги съгласно изискванията заложени в Дял ІV “Зимно поддържане на пътищата” /НА “ПИ” – 2009 г./

б/ да извърши изцяло за своя сметка даден вид услуга , когато това се налага поради некачествено, непълно или неточно изпълнение на работата, констатирано от инвеститорския контрол на обекта, в рамките на допълнително уточнен между страните срок;

в/ да влага при опесъчаването качествени материали, отговарящи на инструкциите на ИА"Пътища";

г/ акуратно и подробно подържане на дневник, вписващ излезлите на работа машини по направления, часа на излизане и прибиране в базата, както и работника извършил услугата. Изпълнителят изпраща ежедневно извадка от дневника за излязлата техника в работа по факс: 601 – 117;

д/ да доказва с необходимите документи (товарителници), количеството и вида на изпълнените работи по дадено направление и час на започване и завършване на работата. Същите да бъдат заверени от кметовете на съответните населени места, през който минава пътя;

е/ в посочените по-горе случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание или непознаване на обектите, свързани с предмета на този договор.

ж/ да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция в размер на /3%/ от стойността на поръчката или ......................лева, при подписването му, която ще бъде освободена след приключване на зимния период.(31.03.2013година).

Чл .6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осъществява контрол по изпълнение на работите.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава информация, кои пътища са били почистени през изминалото денонощие всяка сутрин в 8,00 часа на дежурния служител общински съвет по сигурност

гр. Видин на телефони: 094/601 130, 094/609 403 или 0895 64 40 60

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасните условия на труд при изпълнение на настоящия договор.


Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност, ако вложените материали и други не са с необходимото качество и /или влошават качеството на извършените дейности и видове работи като цяло, включително и ако са допуснати отклонения от изискванията, предвидени в Техническата спецификация, изискванията залегнали в “Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на НА “ПИ” от 2009 год. – Дял ІV “Зимно поддържане на пътищата” и задължителните разпоредби на действащите нормативни актове.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при изпълнение на договора е задължен да опазва от повреди и разрушения изградената инженерна инфраструктура в и извън границите на обекта.В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  • да заплати уговореното възнаграждение за извършване на услугите при условията на чл.2 от договора;

  • да осигури инвеститорски контрол при извършване и отчитане на изпълнените услуги;

  • да осигури съответните специалисти, които при отпочване на работата да посочат местата на обекта;

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на договора да осъществява контрол, без това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от дейностите по договора или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже заплащането на цялото възнаграждение или на част от него до отстраняване на нарушението.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на договора, в резултат на които възникнат:

  • смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

  • загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие на изпълнение предмета на договора.


ОТГОВОРНОСТИ


Чл.15. При забава на плащанията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от 10 % от забавеното плащане.

Чл. 16. При забава на срока за реагиране при снеговалеж, както и при неспазване на изискванията, залегнали в “Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на НА “ПИ” от 2009г.- Дял ІV “Зимно поддържане на пътищата” от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 000 /хиляда/ лева за всяка забава или нарушение.

Чл.17. При неизпълнение на останалите задълженията по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от общата стойност на договора.

Чл.18. Във всички случаи на неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранция за изпълнение на договора в пълен размер.


ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.19. Договорът е със срок на действие от датата на сключване му до края на оперативния сезон. Договорът не може да се прекратява в зимна обстановка.

Чл.20. Договорът се прекратява при наличие на поне едно от следните условия:

а/ с изтичане срока на договора;

б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ


Чл.21. Всички услуги се изпълняват съобразно техническите и технологични изисквания за поддържане и ремонт на пътищата / НА “ПИ” – 2009 г. / - дял ІV “Зимно поддържане на пътищата”


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.22. Спорове по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.23. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на РБ и специалните нормативни актове на Общински съвет-Видин.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 дневен срок , след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването й поради неизпълнение.

Чл.25. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез препоръчана поща или по факсов апарат.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и влиза в сила от датата на подписването.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……………… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………… / Герго Гергов / / ........................................................... /

КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН


Началник Отдел “ ФСД и Б “ :…………......

/ Ирена Горанова/

Свързани:

Община видин iconОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план...
Община видин iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община видин iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община видин iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община видин iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община видин iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община видин iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община видин iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Община видин iconЗакон за опазване на околната среда, дв бр. 91/25. 09. 2002 г
Омплексна програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството...
Община видин iconBg-видин: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом