Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
ИмеНаредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
страница1/6
Дата на преобразуване10.04.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://brk.bg/docs/Nareba_IUMPS.rtf
  1   2   3   4   5   6
НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В сила от 25.01.2013 г.

Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях.

(2) Изискванията по ал. 1 се определят с цел:

1. предотвратяване образуването на отпадъци от МПС;

2. постигане на определените в чл. 8 нива за повторната употреба и рециклиране, повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС, както и за ограничаване на обезвреждането им;

3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на МПС, както и от лицата, които извършват дейности с ИУМПС, за ограничаване вредното въздействие на МПС през целия им жизнен цикъл върху човешкото здраве и околната среда;

4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на ИУМПС по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране;

5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара МПС.


Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата (ЗДП);

2. излезли от употреба моторни превозни средства от категориите МПС по т. 1;

3. компоненти и материали от МПС и ИУМПС по т. 1 и 2.

(2) Наредбата се прилага за ИУМПС независимо от начина, по който МПС, от които те произлизат, са били обслужвани (поддържани) или ремонтирани по време на експлоатацията им и независимо от това, дали са били оборудвани с компоненти, доставени от производителя, или с други компоненти, чието монтиране като резервни части или части за подмяна съответства на нормативните изисквания.


Чл. 3. (1) За триколесните МПС от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, букви "г" и "з" ЗДП се прилагат само изискванията на чл. 17, 18 и 21.

(2) За МПС със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.), наричана по-нататък "Наредба № 60 от 2009 г.", не се прилагат изискванията на чл. 8.


Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА МПС


Чл. 4. Производителите на МПС при проектирането и производството им съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях предприемат мерки за:

1. намаляване образуването на отпадъци от МПС;

2. ограничаване използването на опасни вещества, доколкото е технически възможно, с цел предотвратяване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда, улесняване на рециклирането и ограничаване на обезвреждането им;

3. улесняване разкомплектуването на ИУМПС, повторната употреба, оползотворяването и по-специално рециклирането на техните компоненти и материали;

4. влагане на по-голямо количество рециклирани материали при производството на МПС.


Чл. 5. (1) Забранява се пускането на пазара на материали и компоненти за МПС, съдържащи олово, живак, кадмий и шествалентен хром, с изключение на тези по приложение № 1.

(2) Лица, които пускат на пазара материали и компоненти за МПС, обозначени със знак "Х" в приложение № 1, ги етикетират или обозначават по друг подходящ начин.


Чл. 6. (1) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях обозначават компонентите и материалите, които могат да бъдат отделени при разкомплектуване на ИУМПС, с цел улесняване на повторното им използване и/или рециклиране.

(2) Обозначаването по ал. 1 се поставя видимо, четливо и незаличимо.

(3) Пластмасовите компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 100 грама, се обозначават, като се прилагат изискванията на следните стандарти:

1. БДС EN ISO 1043-1:2012 - "Пластмаси - означения и съкратени термини. Част 1: Основни полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2011)";

2. БДС EN ISO 1043-2:2012 - "Пластмаси - означения и съкратени термини. Част 2: Пълнители и усилващи материали (ISO 1043-2:2011)";

3. БДС EN ISO 11469:2003 Пластмаси - "Обща идентификация и маркировка на продукти и пластмасови материали (ISO 11469:2000)".

(4) Еластичните компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 200 грама, се обозначават, като се прилага БДС ISO 1629:2006 - "Каучук и латекс. Номенклатура".

(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за обозначаване на гумите на МПС.


Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ


Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 7. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност отговарят за:

1. създаването и функционирането на системи за събиране на всички ИУМПС на територията на страната и доколкото е технически възможно - на използваните части, отстранени като отпадък при ремонт на МПС;

2. изграждането и функционирането на площадки за събиране и съхраняване и на центрове за разкомплектуване на ИУМПС, отговарящи на минималните технически изисквания по приложение № 3;

3. предаването на всички ИУМПС на площадките за събиране и съхраняване или в центровете за разкомплектуване;

4. разкомплектуването на приетите ИУМПС в центровете за разкомплектуване.


Чл. 8. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да осигурят приемането на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване на цялото количество ИУМПС, образувани в страната през текущата година.

(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки за поетапно постигане на следните цели:

1. ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-ниско от 95 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по ал. 1;

2. ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-ниско от 85 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по ал. 1.

(3) Целите по ал. 2 се постигат съгласно сроковете по § 4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР).

(4) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2 от всяко лице, което пуска на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2.

(5) При изчисленията по ал. 4 не се отчита броят на изнесените, изпратените от страната към територията на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), МПС с прекратена регистрация с цел повторна употреба и броят на откраднатите МПС.


Чл. 9. Лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС, както и за изпълнението на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за батерии и акумулатори и НУБА.


Чл. 10. Износът на ИУМПС, на отпадъци от МПС и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, се считат за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2 само ако:

1. са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190, 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък "Регламент 1013/2006", и

2. е налице доказателство, че операцията по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, е извършена при условия, равностойни на изискванията за опазване на човешкото здраве и на околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС, включително че съоръжението или инсталацията, в която е извършена съответната операция, гарантира постигането на целите по чл. 8.


Раздел II.
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи


Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 8 чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.

(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУМПС, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(3) Лицата, които пускат на пазара МПС, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.

(4) Организацията по оползотворяване по ал. 2 осигурява за своя сметка изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на:

1. количеството пуснати на пазара МПС от нейните членове;

2. издадените документи по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 47, 75 и 87 от 2012 г.), удостоверяващи заплатено възнаграждение на организацията по оползотворяване.


Чл. 12. (1) Организацията по оползотворяване на ИУМПС изготвя програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:

1. предварителен финансов разчет на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;

2. план, посочващ сроковете за сключване на договори с общини, които ще бъдат обслужвани от колективната система за събиране на ИУМПС;

3. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара МПС, в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;

4. план, съдържащ мерки за събиране на ИУМПС от собствениците им и за приемането им на площадките за събиране и съхраняване и в центровете за разкомплектуване;

5. мерки, които се предприемат в случай на временно прекъсване или намаляване на възможностите за повторна употреба и третиране на ИУМПС;

6. план за информиране притежателите на ИУМПС относно възможностите за предаването им в центровете за разкомплектуване или на площадките за събиране и съхраняване;

7. мерки за компенсиране на негативни влияния върху пазарната цена на рециклируемите материали;

8. мерки за изпълнение на изискванията на чл. 8;

9. мерки за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС.

(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.

(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 - 5 ЗУО.

(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.

(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.


Чл. 13. (1) За изпълнение на задълженията за събиране, повторна употреба, оползотворяване, в т.ч. рециклиране на ИУМПС, организацията по оползотворяване сключва договори с лица по чл. 17 и с кметове на общини.

(2) Организацията по оползотворяване може да извършва и самостоятелно дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8 при наличие на документ по чл. 35 ЗУО.


Раздел III.
Индивидуално изпълнение на задълженията


Чл. 14. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, се считат за индивидуално изпълняващи задълженията си за постигане на целите по чл. 8 след получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка:

1. събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;

2. изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на количеството пуснати на пазара МПС.

(3) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 2 се извършва в реално време.

(4) Лицата по ал. 1 имат право да извършват дейности по ал. 2, т. 1 при наличие на:

1. документ по чл. 35 ЗУО, или

2. сключен договор с лица по чл. 17.


Чл. 15. (1) Лицата по чл. 14 изготвят програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:

1. план за управление на ИУМПС, включващ мерки за оптимизиране на събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;

2. план за количествата ИУМПС, които ще бъдат събирани, съхранявани и разкомплектувани за изпълнение на целите по чл. 8;

3. мерки за изпълнение на целите по чл. 8;

4. план за увеличаване на компонентите от ИУМПС, подлежащи на повторна употреба;

5. мерки за изпълнение на целите на наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС;

6. мерки за изпълнение на изискванията на чл. 32.

(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.

(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 - 5 ЗУО.

(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.

(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.


Глава четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА


Чл. 16. (1) Кметът на общината:

1. определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО и наредбата по чл. 22 ЗУО;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор със:

1. организации по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по ал. 2 за всеки район поотделно.

(4) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на съответната общината;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;

3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

(5) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconIi. Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства
Наредба №3 от 11 май 2011 Г. За изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconIi. Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства
Наредба №3 от 11 май 2011 Г. За изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconОтчет на "Евролийз Рент а кар" еоод 2007 година
Предмет на дейност: Отдаване под наем на моторни превозни средства, покупко-продажба на моторни превозни средства, транспортна дейност...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconСписък на фирми в региона за събиране и разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №115 от 8 януари 2004 г за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение
Ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconНаредба №60 от 24 април 2009 Г. За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета в сила от 29. 04. 2009 г
Наредба №60 от 24 април 2009 Г. За одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconПроект на наредба
Чл Тази Наредба урежда правилата, ограниченията и забраните, свързани с почасовото платено паркиране на моторни превозни средства...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства icon2. Тълкуване на наказанието, свързано с: „невписване в отчетните документи на всички обстоятелства след непосредственото извършване на сделката за получаване и/или експедиране на очцм
Прилагане на законодателството, свързано с управлението на отпадъци от черни и цветни метали (очцм), отпадъци от метални опаковки,...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconОбщина Кърджали
Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в пи...
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства iconА. моторни превозни средства
Директива 70/156/еио на Съвета от 6 февруари 1970 г за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно одобряването на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом