Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да
ИмеФорма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да
Дата на преобразуване10.04.2013
Размер34.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/Press/Konsultacii/2012/December/EEA/Prilojenie_37-form
Приложение № 37

към чл.25, ал.1, т.2

ФОРМА

за регистриране в публичен регистър

на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Заявявам, че желая да:

 бъда вписан в регистъра

 актуализирам данните си в регистъра поради промяна в обстоятелствата

 бъда отписан от регистъра

(вярното се отбелязва със знак „х”)


Наименование на лицето:      


ЕИК:      


Адрес за кореспонденция:

Пощенски код:     

Населено място:      

Община:      

Улица, №:      

Интернет адрес:      


Лице за контакти:


Име:      

Фамилия:      

Телефон:      

Факс:      

e-mail:      
Категория на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на пазара

(с „Х” се отбелязва Категорията на електрическото и електронното оборудване, което лицето пуска на пазара)

Категория 1 – Големи домакински уреди
Категория 2 – Малки домакински уреди
Категория 3 – Информационно и телекомуникационно оборудване
Категория 4 – Потребителски уреди
Категория 5 – Осветителни тела
Категория 5а – Газоразрядни лампи
Категория 6 – Електрически и електронни инструменти

(с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване)
Категория 7 – Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или спорт
Категория 8 – Медицински устройства

(с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)
Категория 9 – Уреди за мониторинг и контрол
Категория 10 - Автомати
Начин на изпълнение на задълженията

(с „Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се записва името й)

Индивидуално
на разрешението по чл. 81 ЗУО                    

Колективна система представлявана от организация по оползотворяване
Наименование на организацията по оползотворяване

     

Лице заплащащо продуктова такса в ПУДООС

Търговски марки, които лицето използва в страната

(всяка търговска марка се записва на отделен ред)

1.

     

7.

     

2.

     

8.

     

3.

     

9.

     

4.

     

10.

     

5.

     

11.

     

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни. (задължително се отбелязва със знак „х”)

Дата…………………… Декларатор: …………………

(подпис и печат)

стр. от

Свързани:

Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconФорма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства данни за лицето наименование на лицето: 
Х” се отбелязва начина на изпълнение на задълженията, за колективна система се записва името й
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconОбщи положения
Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconНаредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconУдостоверение за съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и
Удостоверение за съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconНаредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Приета с пмс №82 от 10. 04. 2006 г., обн., Дв, бр. 36 от 05. 2006 г., в сила от 07. 2006 г., изм., бр. 57 от 14. 07. 2006 г., в сила...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconНаредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Чл. (1) С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране,...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconНаредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Чл. (1) С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране,...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да icon3. Информационно и телекомуникационно оборудване
Списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение №1 към чл. 3,...
Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconГрафик за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване Заявявам, че желая да iconЗакон за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн., Дв, бр. 10 от 2000 г.
Чл. 21д (1) Условията и редът за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом