Общински съвет град разлог наредба
ИмеОбщински съвет град разлог наредба
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер118.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://gallery.bg/razlog/images/documents/nardbi/naredba12011.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД РАЗЛОГ


Н А Р Е Д Б А

1


За осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на Община Разлог


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, за осигуряване и спазване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите, безопасността на движението, поддържането и спазването на зелените площи, парковете и градините, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Н А Р Е Ж Д А :


Наредба № 1 се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Разлог.

2. Собственици, наематели и други обитатели на жилищни сгради.

3. Управители на търговски дружества, еднолични търговци, ръководители на учреждения и организации, развиващи дейност на територията на Община Разлог.


І. ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И ПОЧИВКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.


ЗАБРАНЯВА СЕ :

1. По всяко време на денонощието:

а/ вдигане на необичаен шум по улиците, площадите, обществените места, както и извършването на производствена и други дейности, предизвикващи шум и вредности над допустимите норми за работещи и живеещи в съседство с обектите;

б/ непристойно и скандално поведение и други прояви, несъвместими с благоприличието и обществения морал, по улиците, площадите, превозните средства и останалите обществени места.

2. През нощта от 22.00 ч. до 6.00ч., а в почивните и празничните дни от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00ч. до 7.00 ч.

а/ пеенето, свиренето, както и други подобни прояви, които нарушават спокойствието и почивката на гражданите;

б/ използването на радиоапарати, магнетофони и други подобни, когато шумът не може да се ограничи в помещението и нарушава тишината и спокойствието на гражданите, да спазват допустимите децибели за силата на озвучителните уредби и оркестри.

3. Употребата на газово оръжие на обществени места, както и достъпа на лица, носещи газово оръжие в заведенията, дискотеките, училищата и други обществени места.

4. Организирането и достъпът до хазартни игри, извършване на религиозни обреди и служби на лица до 18 години и предоставяне на помещения за това в културни институции, училища, младежки и детски обекти за нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията.

5. Продажбата или предлагането на еротични, порнографски издания и предмети и наркотични или психотропни вещества на територията на Общината.

6. Писането и драскането на думи, текстове и знаци по фасадите на сгради, паметници, огради, тоалетни, коридори, подлези и др.

7. Лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни агитационни материали и други извън определените от Общинска администрация за тази цел места;

8. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни и агитационни материали, които са поставени на определените от Общинска администрация места, преди изтичането на срока им;

9. Продажбата, носенето и употребата на спиртни напитки по време на спортни и други обществени прояви /митинги, шествия, концерти и др./ в района на мероприятията;

10. Употребата на пиротехнически изделия, предмети и др. подобни, можещи да доведат до самонараняване и увреждане на здравето;

11. Извършването на търговска дейност извън определените от Общинска администрация места и извън разрешените сфери на търговия;

12. Продажбата, сервирането и консумацията на алкохолни напитки в заведенията за хранене, в учебни, възпитателни, социални и здравни заведения, както и на младежки забави, спортни и други подобни на деца и ученици до 18-годишна възраст.

13. Продажбата на тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни на територията на детски, учебни, социални и здравни заведения, както и в търговските обекти отстоящи до 200 м. от тях, като разстоянието се определя от централния вход на детското, учебно, социално или здравно заведение до централния вход на търговския обект мерено по остта на най- близкия пешеходен път.

14. Допускането в заведения за хранене и развлечения на малолетни и непълнолетни без документ и легитимация;

15. Допускането на малолетни и непълнолетни без родител, настойник или попечител в заведенията за хранене и развлечения със следното часово ограничение:

- за периода от 01.10. до 31.05. след 22.00 часа;

- за периода от 01.06. до 30.09. след 23.00 часа.

16. Малолетни и непълнолетни да посещават интернет клубове със следното часово ограничение:

- за периода от 01.10. до 31.05. след 22.00 часа;

- за периода от 01.06. до 30.09. след 23.00 часа.

17. Сервирането на спиртни напитки на пияни граждани, невменяеми, както и на обявените на системно напиващи се граждани и хронични алкохолици;

18. Отказа за обслужване в обществени заведения за отдих и развлечения на гражданите заради тяхната раса, религия, етнос, култура;


ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ:

1. Организаторите на масови обществени и спортни прояви, включително киноложки изложби се задължават:

а/ да уведомяват писмено органите на Районното полицейско управление предварително за времето и мястото на провеждането им с оглед осигуряване на обществения ред, заявките се подават не по-късно от 24 часа предварително.;

б/ да създават, а посетителите да спазват, реда при продажбата на билети, при влизането и напускането на салоните, залите, стадионите и др. По начин осигуряващ нормалното и безопасно протичане на мероприятието.

в/ организаторите на мероприятия с масово участие на малолетни и непълнолетни са длъжни да осигурят медицински надзор и да уведомят органите на МВР.

2. Организаторите на обредите, службите и процесите на открито да ги провеждат съобразно общите закони и административните разпоредби.

3. Собствениците или наематели на ЗОХ да съгласуват работното си време с Общинска администрация. Определеното работно време може да се удължава с разрешение на Кмета на Общината след писмено искане на собственика или управителя на тези заведения. За съгласуване на работното време се заплаща такса в размер на 20.00 лв.

4. Собствениците или наемателите на увеселителни и питейни заведения и барове работещи от 22.00 ч. до 6.00 ч., да осигурят недопускането на лица, носещи в себе си огнестрелно оръжие и пиротехнически изделия от втори, трети и четвърти клас, съгласно чл.19, ал.3,т.1,2 и 3 от ППЗКВВООБ.


ІІ. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ.


ЗАБРАНЯВА СЕ:

1. Движение на верижни машини по асфалтираните улици, в населените места и общинската пътна мрежа. Придвижването на тези машини следва да се извършва само чрез специална платформа;

2. Домуването на товарен автотранспорт и автобуси извън определените от Общинска администрация и фирмите места;

3. Паркирането на превозни средства теглени с животинска тяга до 100 м от питейни заведения, ресторанти, кафенета, детски площадки, училища, зелени площи и паркове;

4. Своеволното местене и увреждане на пътните знаци;

5. Разкопаването на улиците без разрешение на Общинска администрация и без съгласуване с органите на полицията;

6. Самоволното ограничаване от граждани на движението по улиците или тяхното заемане от всякакъв вид материали;

7. Карането на ролери, кънки и самоделни лагерни колички и пързалянето със ски и шейни през зимата по уличните платна, тротоари и извън местата определени за детски площадки;

8. Карането на велосипеди по начин, застрашаващ собственото и на околните здраве и живот;

9. Возенето по двама на велосипеди, с изключение на децата от предучилищна възраст и то на специално пригодени седалки;

10. Движението на МПС без или с неизправен шумозаглушител;

11. Движението на ППС в зоните на парковете, детските площадки и пешеходните алеи.

12. Разполагането на селскостопански инвентар върху тротоарите и уличните платна;

13. На собствениците на разкомплектовани и/или стари негодни автомобили паркирали на общинска собственост се връчва писмено предизвестие. Собствениците са длъжни в 7 – дневен срок да освободят заеманата площ.При неспазване на 7-дневния срок съответното МПС се репарира на определеното за целта място за тяхна сметка, при спазване разпоредбите на чл.143, ал.5 и чл.184, ал.1,т.5 от Закона за движение по пътищата.

14. Поставянето на части и други табели по пътепоказателните пилони и стълбовете на светофарните уредби.

15. Превозването на необезопасени и лесно разпиляеми товари без покривала;

16. Паркирането на пътни превозни средства на разстояние 10 м преди и след противопожарни хидранти, входове и изходи на сгради с масово пребиваване на хора и училища.

17./1/ На улица “Шейново” от пресечката с ул.”Стефан Стамболов” до пресечката с ул.”Подполковник Спиридонов” и паркинга пред символичната врата на града се въвежда режим на краткотрайно платено паркиране /”синя зона”/ на леки и лекотоварни автомобили, с общо тегло до 2,5 тона и микробуси с до 12 пътнически места.


ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ:

1. Пешеходците да спазват правилата за движение, като се движат по тротоарите и пресичат уличното платно на определените и маркирани за целта места;

2. Придвижването на групи деца, ученици и граждани да става в съответствие със Закона за движение по пътищата.

3. Специализираните органи да променят /при нужда/ и поддържат знаковото стопанство и пътната маркировка в съответствие със Закона за движение по пътищата.


ІІІ. ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА В ОБЩИНАТА, ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ


ЗАБРАНЯВА СЕ:

1. Замърсяването на улиците, тротоарите, площадите, зелените площи и други обществени места по какъвто и да е начин, местенето на кофите за смет от определените им места, събарянето и ползването им за други цели;

2. Миенето, гресирането и ремонтирането на пътни превозни средства по уличните платна, тротоарите и зелените площи;

3. Движението на претоварени, неуплътнени, неизмити и с неугледен вид МПС, които замърсяват улиците при превозване на пръст, варово – циментов разтвор, баластра, горивни материали, фураж, оборски тор и др.;

4. Свободно пускане, пашуването и връзването на домашни животни по улиците, площадите и озеленителните площи в населените места и извън населищни територии.

5. Пускането на движение на превозни средства с животинска тяга без да са регистрирани по установен ред в Наредба на Общински съвет – гр. Разлог;

6. Задържането на повече от 24 часа на строителни и друг вид материали по тротоарите и улиците, площадите и други обществени терени. Изключение се прави само за строителни материали при строеж и основен ремонт на сгради за определен и разрешен от Общинска администрация /отдел ТСУ/ срок. Започването на строителство и ремонтни работи на обекти без поставяне на предпазна ограда осигуряваща безопасността на превозните средства и пешеходците.

6(а).Задържането на повече от 24 часа на строителни и битови отпадъци пред домовете и междублоковите пространства.

7. Изхвърлянето на битови, строителни и други отпадъци и умрели животни в реките и крайселищните райони, освен определените сметища, а умрелите животни в трупните ями;

7(а). Струпването (складирането) на изкопни земни маси, както и оборска тор на места за общо ползване в градините на населеното място.

8. Свободното пускане на кучета, като безстопанствените се събират по установен ред в Наредба на Общински съвет – гр. Разлог;

9. Воденото на кучета и други животни без ремък и намордник с изключение на селскостопанските животни на обществени места , както и въвеждането им в обществени заведения,пускането им без надзор, с изключение на специалните кучета водачи . Допуска се воденото без намордник на дребни кучета само с къс ремък /1,5м/;

10. Нанасянето на повреди върху дърветата и храстите причинени от бране на цвят и плодове, чупене и рязане на клони, забиването на метални предмети, нараняването на кората, палене на огън.

11. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури.

12. Газенето по тревни площи.

12(а).Преминаването и паркирането на МПС в озеленителните площи в населените места и извънселищните територии.

12(б).Складирането и строителни материали и дърва в озеленителните площи.

12(в). Ползването на озеленителни площи, тротоарите и др. Места, предназначени за общо ползване около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж.

13. Нанасянето на повреди и местенето на парковите съоръжения.

14. Изхвърлянето на неугасени предмети включително фасове в паркове, градини, улични платна и тротоари особено през летния сезон.

15. Повреждане на автобусни навеси, чешми, фонтани, съоръжения поставени в детските и спортните площадки и на обществени места за общо ползване.

16. Събарянето, повреждането и оскверняването на паметници и скулптури.

17. Къпането и плуването в неохраняеми водни площи.

18. Поставянето на необезопасени предмети по парапетите на балконите.

19. Ограничаването на дворни парцелни места с неподходяща ограда. Видът се определя от ТСУ при Общинска администрация и се контролира от тях.

20.Чупенето, демонтирането, изключването на уличното и парковото осветление;

21. Движението на стада за пашуване извън определените със Заповед на кметовете маршрути през селищата;

22. Сушенето на сено, шума, боб и др. по тротоарите и уличните платна, на входните и изходните артерии и централните улици на населените места.


ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ:

1. Всички собственици на дворни места да направят огради на лицевата страна по установения ред, да ги ремонтират периодично, да ги поддържат в приличен вид.

2. Собствениците и наематели на имоти и обекти:

а/ да полагат грижи за посадените на тротоарите дръвчета и храсти в прилежащия район и тяхното опазване;

б/да почистват своевременно снега по тротоарите и да отстраняват ледените пластове и висулки;

в/да поддържат чиста територията в и около обектите си.

3. Всички еднолични, колективни, дружествени и други фирми да поддържат тротоарите чисти, да събират опаковъчните и други отпадъци в зоните на обектите им.

4. Каруцарите да носят регистрационни номера и да поставят подопашни престилки на конете, когато се движат в чертите на града и други населени места.

5. Всички граждани, предприятия и учреждения да предпазват от задръстване шахтите на канализацията.

6. Всички граждани да почистват /измиват/ тротоарите и част от уличното платно, където са сушили сено, царевица, боб, тютюн и други материали от извършена строително – монтажна дейност;

7. Общинска администрация да разрешава откриването на павилион, бистра, бар – кафенета и други след съгласуване със съответните органи /ХЕИ,ТАК,ТСУ,ППО,РПУ и др./

8. Органи, организации и отделни граждани да възстановяват повреденото по тяхна вина улично и парково осветление.


ІV. НАКАЗАНИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ.


1. На нарушителите на настоящата наредба се налагат следните наказания:

а/ обществено порицание;

б/глоба до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции, в размер до 50 000 лв. Глоба до 50 лв. се взема на място с квитанция от упълномощени от Общинска администрация актосъставители;

в/ при повторно нарушение временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.


V. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Контролът по спазване разпоредбите на Наредбата се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината и на служителите на РПУ – Разлог.

2. За констатирани нарушения се съставят актове от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината, Кметове на кметства или упълномощени от тях лица и служители на РПУ – Разлог.

3. Въз основа на съставяните актове Кмета на Община Разлог или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

4. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълненията на наказателни постановления се извършва по реда предвиден в ЗАНН.

5. Установените в тази Наредба административни наказания се налагат, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.

6. Независимо от административно наказателната отговорност нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на причинените материални щети.

7. За нарушения, извършвани от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 г. и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родители, попечители или настойници, когато съзнателно са допуснали извършване и/или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.

8. Административно наказателни – отговорни и непълнолетните лица, навършили 16г., когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното от тях.

9. За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административна отговорности носят служителите които са ги извършили, както и ръководителите, които са нарушили или допуснали да бъдат извършени. В случаите когато наказващия орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно наказателно производство, съставлява престъпление по НК, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява и събраните материали се изпращат на Районния прокурор.


VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Общински съвет – гр. Разлог задължава органите упълномощени по изпълнението на настоящата Наредба да се отчитат за дейността си по спазването на Наредбата пред Общински съвет – гр. Разлог на всеки 6 месеца.

2. Настоящата Наредба и направените санкции да бъдат изнасяни на публични места и разгласявани по регионалните медии.

3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с Решение на Общински съвет – гр. Разлог.

4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 38/29.02.1996г. на Общински съвет – гр. Разлог, изменена и допълнена с Решения № № 98/23.12.1998г., № 96/17.04.2000г. 10/08.12.2003г., 138/24.11.2005г., 129/28.09.2006г., № 165/30.11.2006г., № 170, 171/25.09.2008г., № 6/29.01.2009г. и № 2/ 27.01.2011г. на Общински съвет – гр. Разлог.


Свързани:

Общински съвет град разлог наредба iconОбщинскисъвет град разлог протоко л
Днес, 21. 02. 2011 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе извънредно съвместно заседание на Общински...
Общински съвет град разлог наредба iconЗапове д
Общински пазари”, годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на сезонни стоки на открито за 2012 година...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 29. 07. 2010 година, от 14. 05 часа в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 22. 12. 2010 година, от 14. 10 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 28. 04. 2011 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 28. 12. 2009 година, от 14. 05 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 11. 11. 2011 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 30. 10. 2008 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 29. 04. 2010 година, от 14. 05 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Общински съвет град разлог наредба iconПротоко л
Днес, 27. 01. 2011 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе редовно заседание на Общински съвет,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом