Пълно описание на
ИмеПълно описание на
страница1/4
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.teteven.bg/images/stories/documents/ob.porachka/bolnica/26.opisanie na porachkata. te
  1   2   3   4


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.


I. Пълно описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на медицинско и немедицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД“, в изпълнение на проект „Преустройство и оборудване на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел Пешев“ ЕООД“, договор № BG161PO001/4.1-05/2011/005, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, съгласно приложената техническа спецификация.


Участникът, определен за изпълнител, с когото възложителят сключи договор за изпълнение на поръчката, следва да:


По обособена позиция № 1:

1. Достави оборудването, съгласно техническата спецификация, в сроковете и при условията на техническото предложение;

2. В рамките на 30 (тридесет) дни след подписване на договора да представи изготвен от него, в съответствие с доставяното оборудване, проект по част лъчезащита за:

  • Компютърен томограф - 8 срезов;

  • Мамографска система – аналогова;

  • Аналогов стационарен рентгенов апарат с графичен и скопичен пост;

  • Мобилен рентгенов апарат тип „Кугел“;

  • Рентгенов апарат тип „С-рамо“.

3. Да инсталира и пусне в експлоатация и проведе обучение за работа с апаратите в сроковете и при условията на техническата оферта.


По обособена позиция № 2:

Достави и монтира оборудването и обзавеждането, съгласно техническата спецификация, в сроковете и при условията на техническото предложение.


Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на издадена от възложителя писмена заявка за доставка. Участникът е длъжен в срока си за изпълнение на доставката да предвиди всички технологично необходими срокове, свързани със спецификата на доставяното оборудване и обзавеждане.

II. Технически спецификации

1. По обособена позиция № 1
Спецификации – изисквания/артикул

Количество, параметър или условие за съответствие

ПОДОБЕКТ ПОЛИКЛИНИКА

1.

Компютърен томограф - 8 срезов

Брой срезове при пълно завъртане в аксиален режим мин. 8 среза;

Минимален размер на гентрито >/= 70см.;

Минимална възможност за наклон на гентрито мин.+/- 30 градуса;

Дължина на непрекъснато аксиално сканиране мин. 150 см.;

Минимално време за ротация на 360 градуса - макс 1,0 sec;

Разделителна способност на образа: ≥15 lp/cm при MFT0;

Максимална товароносимост на масата мин. 200 кг.;

Топлинен капацитет на анода мин. 3,5 MHU;

Максимален ток на тръбата мин. 300 mA;

Мощност на генератора мин. 40 kw.;

Обхват на киловолтите мин. 90-130 kv.;

Брой физически детектори във всеки ред мин. 650 бр.;

Многопотребителска операционна система с потребителски интерфейс - прозорец/меню базиран, с използване на мишка;

2 бр. цветни медицински LCD монитори с резолюция 1280х1024 поне 19 /инча/;

Разговорна уредба с аудио инструкции;

Автоматично оптимизиране на дозата, базирано на обзорния скен;

Автоматични и ръчни режими на работа;

Мултипланарна реконструкция;

Мултипланарна обемна реконструкция;

3D обемно рендиране;

Виртуална ендоскопия;

Възможност за дистанционно сервизно обслужване и поддръжка;

Софтуер за автоматично отстраняване на изображенията на костни структури;

Софтуер за КТ периферна ангиография с количествен съдов анализ;

Дълготрайно запаметяване на CD и DVD в DICOM формат;

Електро разпределително табло;

Пълна DICOM функционалност;

Едноглав инжектор за КТ;

UPS за конзолата;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

2.

Мамографска система - аналогова

Високочестотен генератор с мощност мин. 3.5 кват.;

Рентгенова тръба с молибденов филтър;

Гентри с ръчна ротация;

Моторизирана компресия с оптимизиране на нивото на компресиране;

Стандартни приспособления за компресиране при буки с размери мин. 18х24 см и 24х30 см.;

Автоматичен и ръчен контрол на експозицията;

Възможност за увеличаване на образа - мин. 1.5 пъти;

Възможност за последваща дигитализация на образите със CR система;

Електроразпределително табло;

Лъчезащитен екран;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

3.

Аналогов стационарен рентгенов апарат с графичен и скопичен пост


Универсална рентгенова система за скопия и графия:

Пациентна маса с Тренделенбург мин. +90/- 15 градуса;

Устройство за прицелни снимки;

Електронно-оптичен преобразувател с размер мин. 22 см;

Рентгенова тръба - високо скоростна с топлинен капацитет - мин. 300 KHU;

Конзола с дистанционно управление за контрол на системата;

Образна система със CCD камера и матрица мин. 512 х 512 пиксела;

Автоматичен контрол на експонацията;

Високо-честотен генератор с мощност мин. 50 kw.;

2 броя монитори с диагонал мин. 18" - по един за контролното и процедурното помещение;

Възможност за томографски изследвания;

DAP метър;

Интерком;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

4.

Система за дигитализиране

Минимални технически характеристики:

1. CR система за дигитализиране на образа на конвенционални рентгенови апарати и мамографи:

Скорост на обработване на касети ≥ 30 касети на час за размери 35/35см. или 35/43 см.;

Разделителна способност ≥ 10 пиксела/мм;

Цифрови нива на градация 4096 нива /12bit/;

Изходни данни файлове във формат DICOM 3.0;

Автоматично и ръчно изпращане на получените дигитални образи до сървър, работна станция, принтер или друго DICOM устройство;

Възможност за автоматизирано регистриране на касетите чрез баркод четец;

Работа с мамографски касети и софтуер за мамография;

Касети в комплекта: 2 бр. 35х43 см., 1бр. 35х43, 2 бр. мамографски касети 18Х24.

2. Работна станция за първоначална обработка на получените дигитални образи:

Многоядрен процесор с честота ≥ 2 GHz;

Оперативна памет ≥ 2 GB;

Хард диск ≥ 500 GB;

Оптично записващо устройство;

Контролен медицински монитор ≥ 17”.

3. Софтуер за допълнителна обработка и архивиране на образите.

Увеличаване и намаляване на яркост и контраст;

Ротация на образа;

Възможност за въвеждане на свободен текст върху образа;

Възможност за автоматична корекция;

Пълна DICOM функционалност, включително запис на CD или DVD;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

5.

DICOM принтер

Минимални технически характеристики:

Медицински Dicom Принтер

Скорост на печат ≥ 60 филма/час;

Резолюция ≥ 10 пиксела/мм за конвенционални изображения

Резолюция ≥ 20 пиксела/мм за мамографски изображения

Печат на различни конвенционални формати рентгенови филми:

Печат на различни формати мамографски филми:

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

6.

Мултифункционален ултразвуков апарат /4D/ с пълен комплект трансдюсери

Минимални технически характеристики:

Съвременна цифрова система с разширени възможности за мултидисциплинарна диагностика;

Методи и възможности за получаване на изображения:

Спектрален - PW, HPRF PW доплер със скоростен обхват над 7,5 м / сек;

Спектрален - CW доплер със скоростен обхват над 9 м / сек;

Максимална скорост на анализ при спектрален доплер над 40 КHz;

Дирекционален мощностен доплер;

Цветен тъканен доплер;

Цветен М-режим;

Доплер автотрасиране в реално време;

4D изобразяване със скорост на кадрите при 4D образ над 30 обеми/сек, автоматично;

4D в реално време;

Режим за 3D изобразяване със стандартен трансдюсер;

Методи на изобразяване:

Стандартни, включително:

Широколентово тъканно хармонично изобразяване от последно поколение;

Изисквания към апаратурата при формиране на изображенията:

Максимална честота на кадрите над 800 кадъра/сек;

Дълбочина на изобразяване до 30 см;

Функцията за премахване на зърнести артефакти (speckle reduction), която да не намалява кадровата честота и да може да се използва при кардиологични приложения;

Функция за изграждане на композитен образ от поне 3 образа, получени при сканиране под различен ъгъл с възможност за настройка ъгъла на сканиране;

Функция „трапецовиден образ“;

Функция за автоматична оптимизация на образа с една команда;

Избираеми от оператора най-малко 4 работни честоти на трансдюсерите за В – режим;

Възможност за автоматичен контрол на корекцията на ъгъла при изследване с PW Доплер;

Методики и програми за измервания:

Пълен набор диагностичен софтуер за абдоминални и повърхностни приложения;

Пълен набор диагностичен софтуер за кардиоваскуларни приложения, включително:

Тъканен доплер;

Изобразяване на тъканните скорости;

Стрес - ехо програма с физични и фармакологични протоколи;

Кинетични цветни изображения;

Програма за определяне интима / медия задебеляване;

Акушерски софтуер - пълен пакет за гестационна възраст, фетално тегло, морфология;

Гинекологичен софтуер - пълен пакет;

Акушерски и гинекологичен доплер - специализирани програми;

Пълен абдоминален морфологичен и съдов пакет измервания;

Пълен пакет бъбречни и урологични изследвания включително определяне на простатно -

Архитектура, интерфейс, контролен панел и ергономия:

ЕКГ модул с кабели и електроди;

Монитор - мин. 17" LCD , променливи посока, наклон;

LAN интерфейс за мрежова връзка с компютър и сървър;

USB интерфейс за архивиране на преносима USB памет на образи и филми;

Архив и комуникации:

Кино - памет максимално над 1000 образа;

Архив на статични и динамични изображения в суров формат и последващ анализ и обработка в ехографа;

Експорт на образи в изборни формати - суров, DICOM, JPEG, AVI;

Възможност за защита на системата - потребителска парола за достъп;

Възможност за защита на пациентните данни - образи с автоматично заличени данни за пациента;

Дигитален черно-бял термопринтер с консуматив за 200 снимки;

Конектори за сонди:

Най-малко 3 отделни активни конектора за трансдюсери;

Трансдюсери:

1. Електронен трансдюсер, с фазова решетка, трансторакален, мин. 90°;

Минимален работен честотен обхват 1.5 до 3.5 MHz;

2. Електронен конвексен трансдюсер, 60 мм;

Минимален работен честотен обхват 2 до 5 MHz;

3. Електронен конвексен 4D трансдюсер;

Минимален работен честотен обхват 2 до 5 MHz;

4.Електронен фазова решетка, флексибилен, трансезофагеален трансдюсер;

Минимален работен честотен обхват 4 до 6 MHz;

5. Електронен конвексен трансвагинален трансдюсер;

Минимален работен честотен обхват 4 до 9 MHz;

Възможности за надграждане:

1. Електронен линеарен трансдюсер с ширина над 40 мм

Минимален работен честотен обхват 6 до 15 MHz.

1 бр.

7.

Автоматичен хематологичен анализатор - 5-DIF

Минимални технически характеристики:

Лазерна флоуцитометрия за отчитане на 5-part WBC;

Изработвани параметри - 24 параметъра, 1 скатерграми и 2 хистограми;

Производителност - 60 проби/час;

Устройството за автоматично подаване на проби;

Автоматичен качествен контрол;

Маркиране на патологични резултати извън референтни граници,

Двупосочна връзка с LIS;

Режими на работа CBC и DIFF;

Архивиращ софтуер за съхранение на данни и прехвърляне на данни;

Съвременна компютърна конфигурация с лазерен принтер,за работа с LIS, с лиценз за OS;

Икономичен разход на работни реактиви;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

8.

Автоматичен селективен биохимичен анализатор

Минимални технически характеристики:

Автоматичен селективен клинично-химичен анализатор;

Отворена система, работеща с реактиви на различни производители;

Аналитични принципи: фотометричен, турбидиметричен, потенциометричен, крайноточков, кинетичен, бихроматичен;

С производителност поне 300 фотометрични теста на час;

Отделение за реактиви – 60 позиции;

Оптична система с минимум 12 броя дължини в диапазона 340 -800 nm;

Хладилна камера на борда за реактиви;

Използване на кювети за многократна употреба;

Автоматично измиване на кюветите;

Възможност за включване в цялостната информационна система на лабораторията и болницата;

Регистрация на изразходваните реактиви;

Едно-, дву- и многоточкова автоматична калибрация, линейна и нелинейна калибрация;

Автоматичен температурен контрол по време на работния процес в реакционния модул и в модула за съхраняване на реактивите;

Непрекъснато зареждане на нови проби по време на работа;

Възможност за вмъкване на спешни изследвания (STAT изследвания ) в хода на рутинната работа;

Автоматично разреждане на пробите;

Двустранна комуникация с ЛИС;

Програма качествен контрол:

• Изчисляване на средна стойност, коефициент на вариация и стандартно отклонение;

• Числено и графично представяне на контролните материали.

Комплектация на анализатора:

Съвременна компютърна конфигурация с лазерен принтер,за работа с LIS, с лиценз за OS;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

9.

Глюкоанализатор

За автоматично измерване на кръвна захар и/или лактат в хемолизирана пълна кръв;

Да разполага с аутосемплер за 40 проби и вграден бар-код четец;

Да позволява зареждане на спешни проби;

Принцип – глюкозо-оксидазен метод на анализ;

Прецизност - : < 1,5 % за глюкоза и <2,0 % за лактат;

Производителност - 120 пациентни проби на час;

Да изпълнява повторение на патологични проби;

Да е с вграден принтер;

Интерфейс за връзка с информационна система;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

10.

Кръвно-газов анализатор

Кръвно-газовият анализатор за работа с пълна кръв от спринцовка или капилярка;

Да определя директно pH, pCO2, pO2, и Hct.;

И изчислява TCO2, HCO3, BE/B/, BE/ecf./ A-aDO2 и други.

Време за определяне на резултата до 120 секунди.

Да разполага с вграден термопринтер.

Да е снабден с интерфейс за включване на локална информационна система;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

11.

Йон-селективен анализатор

Параметри:

Да определя: K, Na, Cl и да има възможност за изработване на йонизиран калций или литий;

Да има дълъг живот на електродите, минимум 14-18 месеца;

Да работи със серум, плазма, урина ликвор;

Да работи с по-малко количество проба;

Производителност: до 60 проби/час;

Автоматична калибрация;

Да запаметява данните от резултатите за по-късно повикване.

Да има стенд-бай режим;

Да има вграден термопринтер;

Интерфейс за връзка с информационна система;

Ръководство за работа на български език.

1 бр.

12.

Центрофуга

Настолна центрофуга. Да работи с кръвни и уринни проби, както и за други рутинни приложения в лабораторията. Корпусът да е изработен от стомана с антикорозионно покритие, лесен за почистване. Да е снабдена с дигитални дисплеи за скорост и време. Максимална скорост – 6 000 rpm със стъпка през 100. Функция за импулсно центрофугиране. Обхватът на часовника да е от 1 до 100 минути, при стъпка от 1 минута. Максимален капацитет от 12 до 24 гнезда по 15 ml. Програмируема микропроцесорна система за контрол и защита. Да е окомплектована с летящ ротор с 4 кошници и подходящи адаптери, позволяващи центрофугирането на обикновени епруветки и затворена система за вземане на кръв. Да е висок клас на защита и ниско ниво на шум.

Ръководство за работа на български език.

1 бр.
  1   2   3   4

Свързани:

Пълно описание на iconТехническо задание: избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на община несебър пълно описание на обекта на поръчката, технически и функционални изисквания и специфични условия
Пълно описание на обекта на поръчката, технически и функционални изисквания и специфични условия
Пълно описание на iconПълно описание на предмета на поръчката

Пълно описание на iconПълно описание на предмета на поръчката

Пълно описание на iconОбщинатърговищ е
Пълно описание на предмета на поръчката включително на обособените позиции-Приложение №3
Пълно описание на iconОбщинатърговищ е
Пълно описание на предмета на поръчката включително на обособените позиции-Приложение №3
Пълно описание на iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Пълно описание на iconТом първи
Общи условия, съдържащи пълно описание обекта на поръчката, включително на обособените позиции
Пълно описание на iconОбщина цар калоян
Пълно описание на обекта на поръчката, изисквания към изпълнението и техническа спецификация
Пълно описание на iconЧаст първа
Пълно описание на предмета на поръчката, вкл на обособените позиции. Изисквания към продуктите
Пълно описание на iconI. пълно описание на обекта на поръчката. Цел на задачата
Токови и напреженови измервателни трансформатори за 20 kV и вакуумни прекъсвачи за 20 kV
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом