Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд
ИмеПрограма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер21.18 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/78089/617373/version/1/file/fn-12.doc

Одобрил


Декан:

/проф. дфзн Александър Драйшу/

ПРОГРАМА


за конкурсен изпит за докторантура по направление 4.1 Физически науки

Физика на плазмата и газовия разряд

(вкл. “физични процеси в плазма и при газов разряд”)
1. Дефиниция на плазма, квазинеутралност, разделяне на зарядите. Условие за газовост, взаимодействия. Високо и нискотемпературна плазма, постижения, проблеми.

2. Едночастично приближение. Движение на заредени частици в електрично и магнитни полета.

3.Удари в плазмата, бинарно приближение, еластични електрон-атомни удари, предаване на енергия и импулс при ударите. Транспортно сечение. Класическо и квантово описание.

4.Възбуждане и йонизация на тежките частици с електронен удар, рекомбинация – типове. Взаимодействия между тежки частици. Кулонови взаимодействия в плазмата.

5. Радиационни явления в плазмата

6. Функция на разпределение на електроните в нискотемпературна неравновесна плазма. Приближения. Преход към макроскопическото описание на средата.

7. Транспортни процеси в плазмата без магнитно поле. Дрейф, подвижност, проводимост, енергия на електроните в н.т. плазма. Баланс на електронната енергия.

8. Дифузия на заредените частици в плазмата без магнитно поле. Връзка между коефициентите на подвижност и дифузия. Дифузионни загуби.

9. Кинетика на ионизация и рекомбинация на заредените частици в електроположителни и електроотрицателни газове. Уравнения на баланс.Кинетика на възбудените състояния в н.т.плазма. Уравнения на баланс.

10. Общо описание на самостоятелните разряди. Механизми на самоподържане на различните типове разряди. Елементарни процеси на граничните повърхности – типове емисия на електрони. Плазмени модели.

11. Пробив на газа в постоянно електрическо поле, преход от несамостоятелен към самостоятелен разряд. Лавинен пробив. Стримерен пробив.-

12. Тлеещ разряд. Положителен стълб на тлеещия разряд, отрицателно тлеещо светене, разряд в кух катод.

13. Дъгов разряд, искра, коронен разряд ,мълния .

14. Мощни бързи разряди от типа Z и Θ пинч. Моделно описание. Съвременно състояние на Z пинча и перспективите за приложение. Типове Z пинч.

15. Диагностика на параметрите на плазма, създадена от Z пинч и плазмен фокус.


Литература

1. Ю. И. Райзер Физика газового разряда Москва, 1987

2. Е Мак-Даниел “Процесси столкновения в йонизованних газах”, Мир, Москва, 1967

3. Л.М.Биберман, В.С.Воробьев, И.Т.Якубов Кинетика неравновесной низкотем пературной плазмы, Наука , Москва, 1982

4. С И Лукьянов Горячая плазма и управляемый ядерный синтез, Наука, Москва, 1975

5. Б Ю Шарков, редактор, Ядерный синтез с инерционным удержанием. Современное состояние и перспективы для энергетики,. Физматлит, Москва, 2005

Съставил:

/проф. А. Благоев/


Свързани:

Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на атомите и молекулите
Основни понятия на квантовата механика. Принцип на неопределеността. Принцип на суперпозицията. Оператори
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма за конкурсен изпит за редовна докторантура по 4
За конкурсен изпит за редовна докторантура по 3 Биологичeски науки ( ентомология )
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограм а
За конкурсен изпит за редовна докторантура по 3 Биологически науки (микробиология)
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма За конкурсен изпит за редовна докторантура по 3 Биологически науки (ботаника)
Цитология на водораслите. Характеристика и устройство на прокариотните водораслови клетки. Основни пигменти и резервни вещества на...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност икономика и управление
Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Обект на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Обхват...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма за конкурсен изпит за редовна докторантура по 4
Хидробиологията като съвременна екологична наука. Основни теоретични и приложни задачи
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconПрограма за конкурсен изпит за редовна докторантура по 4
Възбудимост и възбудими тъкани. Възникване и предаване на електричния потенциал. Видове потенциали
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconФакултет физика и инженерни технологии професионално направление
Успешно класиране, организирано от Университета (успешно издържан кандидатстудентски изпит по Математика/Физика или оценка от държавен...
Програма за конкурсен изпит за докторантура по направление 1 Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом