Решени е
ИмеРешени е
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер74.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2012/NAHD/03_2012/63_12.doc
Р Е Ш Е Н И Е


№ .....................

гр. К., 14.03.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Карловският районен съд ІІІ наказателен състав,

на двадесет и втори февруари две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИНА ПОПОВА


при секретаря П.В.

като разгледа докладваното от съдията

наказателно административен характер д. № 63 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С наказателно постановление № *** от *** г. на Началника на РУ П.К. е наложено, на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) на Д.В.Д. административно наказание – глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение по § 11 във вр. с чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Недоволен от наказателното постановление е останал жалбоподателят, който оспорва същото с конкретни основания за незаконосъобразност: твърди, че в момента, в който научил за задължението си да регистрира оръжието, още на същия ден – 20.09.2011 г. предприел съответните действия, Закъснението му било само с три дни. Жалбоподателят бил възрастен човек, пенсиониран по болест с минимална пенсия в размер на *** лева и счита глобата за изключително завишена. Моли съда да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата.

Органът, издал наказателното постановление не изпраща представител.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Наказателното постановление е връчено на 23.01.2012 г., а жалбата е подадена на 24.01.2012 г., изхожда от легитимирано да обжалва лице, процесуално допустима е и следва да бъде разгледана по същество.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка становищата на страните, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 22.11.2004 г. жалбоподателят Д. закупил от „***“ ЕООД гр. *** газов пистолет ***, калибър 9 мм с № *** на стойност 50.00 лева, като за придобиването му била издадена фактура № *** от 22.11.2004 г. На 20.09.2011 г. жалбоподателят се явил в РУ П.К. с цел да декларира закупения от него газов пистолет. Заедно с оръжието представил и фактурата. При явяването на Д. бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № *** от 20.09.2011 г., в който е прието, че на 20.09.2011 г. в сградата на РУП К., при регистрацията на посоченото оръжие, закупено на 22.11.2004 г., се установило, че собственикът му не го е регистрирал в установения от закона срок и с това е осъществил състава на нарушението по § 11 във вр. с чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ. При съставяне на акта нарушителят отразил, че няма възражения.

Въз основа на съставения акт и писмените доказателства по делото е издадено оспореното наказателно постановление, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева, на основание чл. 212 ЗОБВВПИ.

Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка, съдът намира, че наказателното постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, по следните съображения:

При провеждане на административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Пороците не могат да бъдат отстранени в производството по чл. 59 и сл. от ЗАНН. При извършената служебна проверка за законосъобразност на наказателното постановление съдът констатира, че са допуснати нарушения на разпоредбите на чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Контролния орган не е посочил датата (периодът) на извършване на нарушението, което е вменено във вина на Д. и порокът буквално е пренесен в оспореното наказателно постановление. В АУАН е отразено, че на 20.09.2011 г. в сградата на РУП К. е установено, че жалбоподателят не е регистрирал оръжието в законоустановения срок, но липсва каквото и да било отразяване кога точно е извършено това нарушение. От обективна страна състава на нарушението по § 11 от ЗОБВВПИ се осъществява чрез бездействие – непредприемане действия по деклариране на придобити до влизане на закона в сила газови оръжия, в едногодишен срок от влизане в ЗОБВВПИ в сила. Бездействието е пропускане на определено действие, което нарушителят е бил правно задължен да извърши, а времето на осъществяването му се определя от началната дата, от която е изпаднал в просрочие до прекратяване на бездействието чрез предприемане на действия от самия нарушител или от контролните органи. Нарушението се явява продължено, а период на извършването му не е посочен нито от контролния нито от наказващия орган. Липсата на време в административно-наказателния процес, представлява съществено нарушение на процесуалните правила, довело е да ограничаване правото на защита на жалбоподателя, представлява и пречка за проверка на процесуалните срокове, визирани в чл. 34 от ЗАНН. Друг съществен порок на наказателното постановление е описанието на обективните признаци на твърдяното нарушение. С разпоредбата на § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ е постановено лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, да ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила. На притежателите на оръжия от посочените видове не е вменено в задължение да водят регистър за придобитите и притежавани оръжия. Т.е. от обективна страна същите са в невъзможност да „регистрират“ собствеността си. На тях е вменено задължение само да декларират пред Началника на РУП този факт. Т.е. обективните признаци на нарушението, така както са описани в АУАН и наказателното постановление не кореспондират с правна норма, а деянието се явява несъставомерно по § 11 и по чл. 54 от Закона. В процесния АУАН и атакуваното НП липса и точно описание на обстоятелствата, при които нарушението е извършено и които са елемент от състава на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя. Чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ и § 11 от ЗОБВВПИ въвеждат различни срокове за деклариране на неогнестрелни оръжия и отбелязване само н датата на закупуване на оръжието не е достатъчно, за да се приеме, че е нарушен § 11 от ЗОБВВПИ, който въвежда краен срок до една година от влизане на закона в сила т.е. до една година от 17.09.2010 г., а именно до 17.09.2011 г. Това обстоятелство като част от фактическия състав на нарушението не следва да се презюмира, а да е упоменато конкретно и точно. Липсата на изброените по- горе обстоятелства съставлява нарушение на императивната разпоредба на чл.42 т.4 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което е самостоятелно основание за отмяна на атакуваното НП като незаконосъобразно. Допуснато е и съществено нарушение на процесуалните правила при квалифициране на твърдяното административно нарушение. Посочено и в АУАН и в НП, че жалбоподателят е нарушил § 11 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ. Нормата на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ касае нововъзникналите случаи на деклариране на неогнестрелни оръжия, а § 11 от ЗОБВВПИ заварените положения. Двете норми уреждат съвсем различни и самостоятелни по себе си правни положения и задължения, които не биха могли да са свързани по между си. Извършеното препращане в случая от § 11 към чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, създава неяснота относно обстоятелствата по извършване на нарушението, касаещи преди всичко сроковете за регистрация във връзка със задължението на наказаното лице за регистрация. Тази некоректност влече след себе си и неяснота относно правилното определяне на санкционната норма, тъй като за нарушения по чл. 54 от Закона, наказание се налага по реда на чл. 178, а не ро чл. 212, касаещ неуредените случаи. Посочените нарушения на процесуални правила са съществени, довели са до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и водят до незаконосъобразност на наказателното постановление, респективно – до неговата отменя, без съдът да обсъжда по същество има ли извършено нарушение и виновно ли е извършено.

Според настоящата съдебна инстанция е коректно да се отбележи, че при установените обстоятелства, дори да липсваха пороци в акта и наказателното постановление, случаят би се явил маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН по следните съображения:

При извършване на преценка дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи маловажните случаи на административни нарушения от нарушенията, обхванати от чл. 6 ЗАНН. Когато деянието представлява маловажен случай на административно нарушение, той следва да приложи чл. 28 ЗАНН. Прилагайки тази разпоредба, наказващият орган всъщност освобождава от административно- наказателна отговорност. В конкретния случай преценка за маловажност не е направена. На 17.09.2010 г. е влязъл в сила ЗОБВВПИ (обнародван ДВ бр. 73 от 17.09.2010 г.), като с разпоредбата на чл. 54, ал.1 е въведено задължение за лицата, придобили газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, в 14-дневен срок от придобиването да го декларират пред съответния началник на РУ на МВР. С разпоредбата на § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ е въведено същото задължение и за притежателите на оръжия от посочения вид, които са ги придобили преди влизане в сила на закона, като е определен едногодишен срок от влизане на закона в сила. Този срок е изтекъл на 17.09.2011 г. – събота, определен за работен дан с Постановление на министерски съвет. С §5 от ПЗР е отменен действащия дотогава Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. В отменения закон газовите оръжия, какъвто е предмета на настоящото производство, не били поставени под никакъв разрешителен и/или регистрационен режим – нито за лицата, които извършват търговска дейност, нито за притежателите им. Физическите лица са имали право да придобиват и отчуждават газово оръжие, без да уведомяват службите за контрол или друг административен орган. Не са имали задължение да сигнализират при погиване или загубване на такова оръжие. Лице, която се е явило само няколко дни след изтичане на срока за деклариране на оръжие от такъв вид, формално е осъществило състав на нарушение, но обществената опасност на същото би била явно незначителна. Макар и в нарушение, проявената инициатива от страна на жалбоподателя в рамките на три дни след крайния срок да предприеме действия по декларираното сочат на проявена отговорност от негова страна. Пред настоящата инстанция са ангажирани доказателства, че жалбоподателят е с пожизнено пенсиониран по болест, т.е. същият не реализира трудови доходи. Същият е на възраст 71 години, т.е. в пенсионна възраст – факт, който е бил известен още при образуване на административно-наказателното производство. Наличието или липсата на лична опасност, личните характеристики на дееца, са обстоятелства, които следва да се вземат предвид при преценката за маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. .

По изложените съображения оспореното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ наказателно постановление № *** от *** г. на Началника на РУ Полиция К., с което е наложено на Д.В.Д. ***, ЕГН ********** административно наказание, на основание чл. 212 Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение по § 11 от ПЗР във вр. с чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните, в 14 –дневен срок след получаване на съобщението, че е изготвено, пред Административен съд Пловдив.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


П.В.

Свързани:

Решени е iconРешени е

Решени е iconРешени е
Протокол №
Решени е iconДело №2-1-442/12 решени е

Решени е iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
Решени е iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
Решени е icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
Решени е iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
Решени е iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
Решени е iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Решени е iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом