Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа
ИмеРешени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер45.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2012/NAHD/10_2012/527_12.doc
Р Е Ш Е Н И Е


гр. Карлово 29.10.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Карловският районен съд, ІV наказателен състав, на двадесет и четвърти септември две хиляди и дванадесета година в публично заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕДАЧЕВ


при секретаря Д.П. като разгледа докладваното от съдията наказателно административен характер дело № 527 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С наказателно постановление № 35 от 05.10.2011 г. на Началника на РУ П.К. е наложено, на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на Й.В.Й. ЕГН:********** административно наказание – глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение по § 11 във вр. с чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Недоволен от наказателното постановление е останал жалбоподателят Й. , който обжалва същото с искане за неговата отмяна, което аргументира с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в процедурата по издаването му довели до накърняване на правото му на защита.

Жалбата е подадена в срок от надлежно легитимиран процесуален субект и срещу подлежащ на съдебен контрол акт поради което е процесуално допустима е и следва да бъде разгледана по същество. Разгледана по същество същата е основателна.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 08.08.1988 г. жалбоподателят Й. закупил газов пистолет “ИЖ-76”, калибър 8 мм с № 9483453 . На 29.09.2012 г. при явяването на Й. в РУП-Карлово му бил съставен АУАН, в който е отразено , че на същата дата , при регистрацията на посоченото оръжие, е установено , че собственикът му не го е регистрирал в установения от закона срок и с това е осъществил състава на нарушението по § 11 във вр. с чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ. Въз основа на съставения акт е издадено оспореното наказателно постановление, с което на жалбоподателят е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева, на основание чл. 212 ЗОБВВПИ.

Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка, съдът намира, че наказателното постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, по следните съображения:

При провеждане на административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

На първо място нарушени са разпоредбите на чл. 42, т.3 и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Контролния орган не е посочил датата или периодът на извършване на нарушението, което е вменено във вина на Й. и порокът е пренесен в оспореното наказателно постановление. В АУАН е отразено, че на 29.09.2011 г. в сградата на РУП Карлово е установено, че жалбоподателят не е регистрирал оръжието в законоустановения срок, но липсва каквото и да било отразяване кога точно е извършено нарушението. От обективна страна състава на нарушението по § 11 от ЗОБВВПИ се осъществява чрез бездействие – непредприемане действия по деклариране на придобити до влизане на закона в сила газови оръжия, в едногодишен срок от влизане в ЗОБВВПИ в сила. Бездействието е пропускане на определено действие, което нарушителят е бил правно задължен да извърши, а времето на осъществяването му се определя от началната дата, от която е изпаднал в просрочие до прекратяване на бездействието чрез предприемане на действия от самия нарушител или от контролните органи. Липсата на време на извършеното нарушение, представлява съществено нарушение на процесуалните правила и е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Представлява и пречка за проверка на процесуалните срокове, визирани в чл. 34 от ЗАНН.

На второ място в наказателното постановление е налице порок при описанието на нарушението от гледна точка на обективните признаци на неговия състав. С разпоредбата на § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ е постановено,че лицата придобили неогнестрелни оръжия, включително и газово оръжие до влизането в сила на закона, да ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила. На притежателите на оръжия от посочените видове не е вменено в задължение да водят регистър за придобитите и притежавани оръжия. т.е. да „регистрират“ собствеността си. На тях е вменено задължение само да декларират пред Началника на РУП този факт. Т.е. обективните признаци на нарушението, така както са описани в АУАН и наказателното постановление не кореспондират с правна норма, а деянието се явява несъставомерно по § 11 и по чл. 54 от Закона.

На трето място в процесния АУАН и атакуваното НП липса и точно описание на обстоятелствата, при които нарушението е извършено и които са елемент от състава на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя. Чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ и § 11 от ЗОБВВПИ въвеждат различни срокове за деклариране на неогнестрелни оръжия и отбелязване само на датата на закупуване на оръжието не е достатъчно, за да се приеме, че е нарушен § 11 от ЗОБВВПИ, който въвежда краен срок до една година от влизане на закона в сила т.е. до една година от 17.09.2010 г., а именно до 17.09.2011 г. Допуснато е и съществено нарушение на процесуалните правила при квалифициране на твърдяното административно нарушение. Посочено е и в АУАН и в НП, че жалбоподателят е нарушил § 11 от ЗОБВВПИ, във връзка с чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ. Нормата на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ касае нововъзникналите случаи на деклариране на неогнестрелни оръжия, а § 11 от ЗОБВВПИ заварените положения. Двете норми уреждат съвсем различни и самостоятелни по себе си правни положения и задължения, които не биха могли да са свързани по между си. Извършеното препращане в случая от § 11 към чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, създава неяснота относно обстоятелствата по извършване на нарушението, касаещи преди всичко сроковете за регистрация във връзка със задължението на наказаното лице за деклариране . Тази некоректност влече след себе си и неяснота относно правилното определяне на санкционната норма, тъй като за нарушения по чл. 54 от Закона, наказание се налага по реда на чл. 178, а не по чл. 212, касаещ неуредените случаи.

Посочените нарушения на процесуални правила са съществени, довели са до ограничаване правото на защита на жалбоподателя , водят до незаконосъобразност на наказателното постановление и обуславят неговата отмяна.

По изложените съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ наказателно постановление № 35 от 05.10.2011 г. на Началника на РУ П.К. , с което на Й.В.Й. ЕГН:********** на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева за нарушение по § 11 във вр. с чл. 54, ал.1 от ЗОБВВПИ.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните, в 14 –дневен срок от съобщаването му на страните , пред Административен съд Пловдив.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:Свързани:

Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово, 12. 10. 2010г. В името на народа
Карловски районен съд, IIІ гр с в публично заседание на двадесет и осми септември две хиляди и десета година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово,30. 06. 2008 година №82 в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на двадесети юни през двехиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово,15. 01. 2010 година в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на дванадесети януари през две хиляди и десети година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово 31. 03. 2008 година в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на петнадесети февруари през две хиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово,15. 07. 2008 година в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на втори юли през две хиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово,31. 03. 2008 година в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на осми февруари през две хиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово,07. 11. 2008 година в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е № Гр. Карлово, 09. 05. 2008 г. В името на народа
Карловски районен съд, втори граждански състав, в публично заседание на девети май две хиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е гр. Карлово 06. 10. 2008 година в името на народа
Карловският районен съд в публичното заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и осма година в състав
Решени е гр. Карлово 29. 10. 2012 г. В името на народа iconРешени е № г гр. Карлово в името на народа
Карловският районен съд, четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори март през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом