Решени е №
ИмеРешени е №
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер58.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2012/NAHD/12_2012/659_12.doc
Р Е Ш Е Н И Е


.....................

гр. К., 14.12.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Карловският районен съд І наказателен състав,

на двадесети ноември през две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ГЕОРГИЕВА


при секретаря Сн.Д.

като разгледа докладваното от съдията

наказателно административен характер дело № 659 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 30/ 03.10.2011 г. на Началника на *** К., на Г.Н.С.,***, П. област, ул. **** е наложено административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ и чл.53 от ЗАНН- глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.

Недоволен от наказателното постановление е останал жалбоподателят С. и го обжалва, като с жалбата моли съда да отмени същото като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че извършеното нарушение от него се явява маловажно и издаденото на наказателното постановление за незаконосъобразно и неправилно.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. В.- М.- упълномощена по делото. Поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да му бъде уважена жалбата и да бъде отменено атакуваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно.

Органът, издал наказателното постановление, редовно призован, не изпраща представител. Не взема становище по жалбата.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено от фактическа страна следното:

С АУАН от 26.09.2011 г. било прието, че жалбоподателят С. е извършил нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, тъй като на 29.09.2011 г., около 14.00 часа, в гр. К., в сградата на *** К., при регистрация на газов пистолет **** се установило, че оръжието е закупено на 19.01.2006 г. и собственика му г-н С. не го е регистрирал в законоустановения срок.

АУАН бил съставен в присъствие на жалбоподателя, който го подписал и получил препис от него. В АУАН жалбоподателят отбелязал възражението си, че не е запознат със срока.

С АУАН било иззето като доказателство копие на удостоверение № 198 от 19.01.2006 г., от което се установява, че жалбоподателят закупил процесното газово оръжие на 19.01.2006 г. от фирма „****” ЕООД гр. С. с управител А.Д..

Въз основа на така съставения АУАН било издадено на 03.10.2011 г. атакуваното НП, с което на жалбоподателя С. било наложено административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ и чл.53 от ЗАНН- глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, тъй като 29.09.2011 г., около 14.00 часа, в гр. К., в сградата на *** К., при регистрация на газов пистолет **** се установило, че оръжието е закупено на 19.01.2006 г. и собственика му г-н С. не го е регистрирал в законоустановения срок.

Атакуваното НП било връчено на жалбоподателя на 01.10.2012 г.

Жалбата срещу него постъпила в *** К. на 04.10.2012 г.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло при постановяване на решението си като взаимнонепротиворечиви и пряко относими към предмета на доказване по делото.

При така установената и приета фактическа обстановка, съдът направи следните изводи от правна страна:

Жалбата на Г.Н.С. е допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес да обжалва и в законоустановения срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

При съставяне на процесния АУАН и издаване на атакуваното НП са допуснати нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателят. Допуснатите нарушения касаят непълнота в обстоятелствата, които са пряко относими към нарушението, което е вменено във вина на жалбоподателя.

Жалбоподателят е наказан за това, че не е регистрирал в законния срок притежаваният от него газов пистолет ****, закупен на 19.01.2006 г. Счетено е, че с това деяние жалбоподателят е осъществил нарушение на § 11 вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.

Разпоредбата на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ въвежда задължение за българските граждани в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице. Съобразно § 11 от ЗОБВВПИ „Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила”. ЗОБВВПИ е влязъл в сила от 17.09.2010 г.

Доказано е в процесния случай, че газовия пистолет е закупен от С. на 19.01.2006 г., т.е. преди влизане на закона в сила. За лицето е възникнало задължението да декларира неогнестрелното оръжие, с кинетична енергия над 24 джаула, до една година от влизане в сила на закона, а именно от 17.09.2010 г. С. е отишъл в *** К., да за декларира оръжието на 26.09.2011 г., т.е. осем дни след изтичане на крайния срок. Безспорно в случая е налице неизпълнение на задължението, вменено му по силата на закона.

В процесния АУАН и атакуваното НП обаче не са вписани всички обстоятелства, касаещи фактическия състав на твърдяното нарушение. Липсва обстоятелството, че неогнестрелното оръжие газов пистолет ****, е с кинетична енергия над 24 джаула, така че да се приеме, че е налице задължение за жалбоподателя да декларира оръжието. Не е описано и обстоятелството, в какъв срок жалбоподателят е бил длъжен да го декларира, тъй като чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ и § 11 от ЗОБВВПИ въвеждат различни срокове за регистрация. Упоменаването в АУАН и НП на датата на закупуване на оръжието не е достатъчно, за да се приеме, че е нарушен § 11 от ЗОБВВПИ, който въвежда краен срок до една година от влизане на закона в сила т.е. до една година от 17.09.2010 г., а именно до 17.09.2011 г. Това обстоятелство като част от фактическия състав на нарушението не следва да се презюмира, а да е упоменато конкретно и точно.

Липсата на изброените по- горе обстоятелства съставлява нарушение на императивната разпоредба на чл.42 т.4 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което е самостоятелно основание за отмяна на атакуваното НП като незаконосъобразно.

Извън посочените по- горе процесуални нарушения, съдът намира, че неправилно е квалифицирано твърдяното нарушение. Посочено и в АУАН и в НП, че жалбоподателят е нарушил § 11 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ. Нормата на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ касае нововъзникналите случаи за уведомяване на Началника на *** относно придобиване на неогнестрелни оръжия, а § 11 от ЗОБВВПИ заварените положения. Двете норми уреждат съвсем различни и самостоятелни по себе си правни положения и задължения, които не биха могли да са свързани по между си. Извършеното препращане в случая от § 11 към чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, създава неяснота относно обстоятелствата по извършване на нарушението, касаещи преди всичко сроковете за регистрация във връзка със задължението на наказаното лице за регистрация.

Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че са нарушени императивните норми на чл.42 т.5 и чл. 57 ал.1 т.6 от ЗАНН, които въвеждат задължение за точно и конкретно изписване на нарушените законови разпоредби в АУАН и НП. Така допуснато нарушение на императивни разпоредби на ЗАНН, касаещи спазване на процедурата при издаване на АУАН и НП съществено нарушава правото на защита на жалбоподателя.

На следващо място неправилно е квалифицирано твърдяното нарушение, тъй като е прието, че жалбоподателят не е регистрирал газовото оръжие. Същият обаче няма такова задължение, а има задължение да декларира това оръжие чрез уведомяване на Началника на ***. Задължението за регистрация възниква за Началника на *** К. след деклариране на оръжието.

Допусната в този смисъл неточност в атакуваното НП води до противоречие между посочената за нарушена правна норма и обстоятелствата по извършване на нарушението, което ограничава правото на защита на жалбоподателя, тъй като същия не би могъл да разбере за какво точно нарушение е наказан.

Дори и да не бяха налице посочените формални основания за отмяна на атакуваното НП, то извършеното нарушение относно неспазването на срока за деклариране от жалбоподателя представлява явно маловажен случай. Същият се е явил, за да декларира притежаваното от него газово оръжие осем дни след изтичане на крайния срок, визиран в закона- 17.09.2011 г. Доброволно е отишъл в сградата на *** К. с тази цел и сам е представил надлежни доказателства за датата на закупуване на оръжието. Посоченото закъснение от осем дни е незначително и наложеното наказание в случая глоба от 500 лв. се явява несъразмерно тежко с оглед тежестта на нарушението.

Поради изложеното атакуваното НП се явява незаконосъобразно и неправилно и следва да бъде отменено изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ наказателно постановление № 30/ 03.10.2011 г. на Началника на *** К., с което на Г.Н.С.,***, П. област, ул. **** е наложено административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ и чл.53 от ЗАНН- глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ като незаконосъобразно и неправилно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване от страните в 14- дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Пловдив.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Сн.Д.

Свързани:

Решени е № iconРешени е

Решени е № iconРешени е
Протокол №
Решени е № iconДело №2-1-442/12 решени е

Решени е № iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
Решени е № iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
Решени е № icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
Решени е № iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
Решени е № iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
Решени е № iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Решени е № iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом