Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер49.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-elena.org/CMS_ADM/images_content/NOHD15_09.doc
П Р О Т О К О Л


гр. Елена, 29.01.2009 г.


Е Л Е Н С К И Я Т районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.П.

при участието на секретаря С.Г. и в присъствието на прокурора Б.М. сложи за разглеждане наказателно дело ОХ № 15 по описа за 2009 г. докладвано от председателя.

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:


РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛЕНА се представлява от прокурор Б.М..

ПОДСЪДИМИЯТ К.Я.Б. се явява лично и с адв. М.В.Н. – ВТАК, редовно упълномощен от фаза досъдебно производство до окончателното приключване на делото във всички инстанции.


ПРОКУРОР М. – Да се даде ход на делото. На лице са законните предпоставки за това.

АДВ. Н. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице законните предпоставки за даване ход на делото.

Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.


Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:


К.Я.Б. *** Търново, б. гр., българин, постоянен адрес гр. *******, живущ на същия адрес, основно образование, неженен, неработещ, осъждан, ЕГН **********, л. к. № *******, издадена на 13.09.2006 г. от МВР В. Търново.


ПОДСЪДИМИЯТ К.Я.Б. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Доброволно подписах споразумението. Декларирам още веднъж пред съда, че се отказвам делото да се гледа по общия ред и желая същото да приключи със споразумение.

ПРОКУРОР М. – Г-н съдия, моля да одобрите споразумението, по което е образувано настоящото производство постигнато от мен като наблюдаващ прокурор по БП № ЗМ 12/2009 г. по описа на РУ на МВР гр. Елена, прокурорска преписка № 41/2009 г. по описа на РП Елена и адв. М.Н. в качеството му на защитник на обвиняемия К.Я.Б.. Представеното споразумение е изготвено в изискуемата от закона форма. С него е постигнато съгласие по всички въпроси по чл. 381 от НПК с оглед деянието предмет на делото. Освен, че съответства на закона споразумението не противоречи на морала и моля да постановите определение във варианта, в който е представено споразумението. Като в тази насока искам да внеса едно уточнение по отношение на веществените доказателства, като към същите се включат два патрона за газовия пистолет.

АДВ. Н. – В качеството си на защитник на подсъдимия по настоящото дело заявявам, че сме постигнали споразумение с РП Елена, което сме подписали и са уредени всички въпроси. На лице са основанията предвидени в чл. 381 от НПК. Моля да одобрите така постигнатото споразумение. Същото не противоречи на закона и морала.


Съдът предлага на страните следното допълнение /корекция/ в споразумението, а именно по отношение на веществените доказателства: а именно лек автомобил БМВ 320 с рама № WBACB11010JB54173 с рег. № ВТ 63-65 ВК, газов пистолет и два броя патрони за газов пистолет, находящи се на съхранение в РУ на МВР гр. Елена след влизане на споразумението в сила да се върнат на собственика – подсъдимия К.Я.Б.. Веществени доказателства два броя регистрационни табели № СТ 20-10 АХ намиращи се в РУ на МВР гр. Елена да останат на съхранение в РУ на МВР гр. Елена с оглед предаването им на Г. В. А. с ЕГН ********** ***– собственик на лек автомобил „Фиат Мареа” с рама № ZFA18500000093490, за който лек автомобил са издадени двата броя регистрационни табели СТ 20-10 АХ.


ПОДСЪДИМИЯТ Б. – Съгласен съм с корекцията, която предлага съда в споразумението. Моля тази корекция да залегне в споразумението и да се одобри.

ПРОКУРОР М. – Окончателния вариант на споразумението в частта касаеща веществените доказателства следва да има съдържанието такова каквото предлага съда. Моля да се одобри споразумението заедно с уточнението.

АДВ. Н. – Нямам възражения. Да се направи корекцията. Да се одобри споразумението с корекцията.


Съдът след като се запозна с представеното споразумение и становището на страните включително и на подсъдимия Б., и като взе предвид, че същите се съгласиха с предложената от съда корекция намира, че същото следва да бъде одобрено, а именно: подсъдимият К.Я.Б. да бъде признат за виновен в това, че на 27.01.2009 г. в гр. Елена си служил с контролни знаци издадени за друго моторно превозно средство /монтирал на задното гнездо за регистрационна табела на управлявания от него лек автомобил – негова собственост – „БМВ 320” с рама № WBACB11010JB54173, за който са издадени регистрационни номера ВТ 63-65 ВК, регистрационна табела № СТ 20-10 АХ, издадена за лек автомобил „Фиат Мареа” с рама № ZFA18500000093490. Деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 345, пр. 1 от НК. От престъплението не са причинени имуществени вреди. За осъщественото от подсъдимия Б. деяние, съставляващо престъпление по чл. 345, пр. 1 от НК на осн. чл. 36 и чл. 54 от НК да му бъде наложено наказание глоба в размер на 300.00 лв., която да заплати в полза на държавата. Веществени доказателства - лек автомобил „БМВ 320” с рама № WBACB11010JB54173 с рег. № ВТ 63-65 ВК, газов пистолет и два броя патрони за газов пистолет, находящи се на съхранение в РУ на МВР гр. Елена след влизане на споразумението в сила да се върнат на собственика – подсъдимия К.Я.Б.. Веществени доказателства - два броя регистрационни табели № СТ 20-10 АХ, находящи се в РУ на МВР гр. Елена да останат на съхранение в РУ на МВР гр. Елена и да се върнат на Г. В. А. с ЕГН ********** *** – собственик на лек автомобил „Фиат Мареа” с рама № ZFA18500000093490, за който лек автомобил са издадени двата броя регистрационни табели СТ 20-10 АХ. Подсъдимият следва да заплати направените разноски по делото в размер на 48.00 лв. по сметка на ЕРС.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


Р. ПРОКУРОР:…………………… ЗАЩИТНИК:………………………

Б.М. адв. М.Н.


ПОДСЪДИМ:…………………….

К.Я.Б.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по НОХД № 15/2009 г. по описа на Еленски районен съд.

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Я.Б. *** търново, български гражданин, българин, постоянен адрес гр. ******, живущ на същия адрес, основно образование, неженен, неработещ, осъждан, ЕГН **********, л. к. № **********, издадена на 13.09.2006 г. от МВР В. Търново, за ВИНОВЕН в това, че на 27.01.2009 г. в гр. Елена си служил с контролни знаци, издадени за друго моторно превозно средство /монтирал на задното гнездо за регистрационна табела на управлявания от него лек автомобил „БМВ 320” с рама № WBACB11010JB54173 – негова собственост, за който са издадени регистрационни номера ВТ 63-65 ВК, регистрационна табела № СТ 20-10 АХ, издадена за лек автомобил „Фиат Мареа” с рама № ZFA18500000093490/, поради което и на осн. чл. 345, пр. 1 във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 300.00 лева /триста лева/, която да заплати в полза на Държавата.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - лек автомобил „БМВ 320” с рама № WBACB11010JB54173 с рег. № ВТ 63-65 ВК, газов пистолет и два броя патрони за газов пистолет, находящи се на съхранение в РУ на МВР гр. Елена след влизане на споразумението в сила да се върнат на собственика – подсъдимия К.Я.Б..

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - два броя регистрационни табели № СТ 20-10 АХ, намиращи се в РУ на МВР гр. Елена да останат на съхранение в РУ на МВР гр. Елена и да се върнат на Г. В. А. с ЕГН ********** *** – собственик на лек автомобил „Фиат Мареа” с рама № ZFA18500000093490, за който лек автомобил са издадени двата броя регистрационни табели СТ 20-10 АХ.

ОСЪЖДА подсъдимия К.Я.Б. да заплати направените разноски по делото в размер на 48.00 лв. по сметка на ЕРС.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно.


Протокола е изготвен в ОЗ, което приключи в 16.15 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом