Решени е №
ИмеРешени е №
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер58.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2012/NAHD/04_2012/129_12.doc
Р Е Ш Е Н И Е


.....................

гр. Карлово, 25.04.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Карловският районен съд І наказателен състав,

на седемнадесети април през две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ГЕОРГИЕВА


при секретаря М.Т.

като разгледа докладваното от съдията

наказателно административен характер дело № 129 по описа за 2012 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № **/ 12.10.2011 г. на Началника на РУП Карлово, на И.М.И.,***, Пловдивска област, ****** В е наложено административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ и чл.53 от ЗАНН- глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.

Недоволен от наказателното постановление е останал жалбоподателят И. и го обжалва като с жалбата моли съда да отмени същото като неправилно и незаконосъобразно. Счита, че извършеното нарушение от него се явява маловажно.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, явява се лично. Поддържа жалбата си. Не сочи нови доказателства. Моли да му бъде отменена наложената глоба.

Органът, издал наказателното постановление, редовно призован, не изпраща представител. Не взема становище по жалбата.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено от фактическа страна следното:

С АУАН от 06.10.2011 г. било прието, че жалбоподателят И. е извършил нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, тъй като на 06.10.2011 г., около 11 часа, в гр. Карлово, в сградата на РУП Карлово, при регистрация на газов пистолет „Voltran”, кал. 9 мм. с № ****** се установило, че оръжието е закупено на 13.11.2009 г. и собственика му г-н И. не го е регистрирал в законоустановения срок.

АУАН бил съставен в присъствие на жалбоподателя, който го подписал и получил препис от него. В АУАН жалбоподателят отбелязал възражението си, че не знаел, че трябва да регистрира оръжието в МВР.

С АУАН било иззето като доказателство копие на удостоверение № *** от 13.11.2009 г., от което се установява, че жалбоподателят закупил процесното газово оръжие на 13.11.2009 г. от фирма ЕТ „******”.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено атакуваното НП, с което на жалбоподателя И. било наложено административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ и чл.53 от ЗАНН- глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, тъй като на 06.10.2011 г., около 11 часа, в гр. Карлово, в сградата на РУП Карлово, при регистрация на газов пистолет „Voltran”, кал. 9 мм. с № ****** се установило, че оръжието е закупено на 13.11.2009 г. и собственика му г-н И. не го е регистрирал в законоустановения срок .

Атакуваното НП било връчено на жалбоподателя на 15.02.2012 г.

Жалбата срещу него постъпила в РУП Карлово на 22.02.2012 г.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото гласни и писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло при постановяване на решението си като взаимнонепротиворечиви и пряко относими към предмета на доказване по делото.

При така установената и приета фактическа обстановка, съдът направи следните изводи от правна страна:

Жалбата на И.М.И. е допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес да обжалва и в законоустановения срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

При съставяне на процесния АУАН и издаване на атакуваното НП са допуснати нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателят. Допуснатите нарушения касаят непълнота в обстоятелствата, които са пряко относими към нарушението, което е вменено във вина на жалбоподателя.

Жалбоподателят е наказан за това, че не е регистрирал в законния срок притежаваният от него газов пистолет „Voltran”, кал. 9 мм. с № ******, закупен на 13.11.2009 г. Счетено е, че с това деяние жалбоподателят е осъществил нарушение на § 11 вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.

Разпоредбата на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ въвежда задължение за българските граждани в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице. Съобразно § 11 от ЗОБВВПИ „Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила”. ЗОБВВПИ е влязъл в сила от 17.09.2010 г.

Доказано е в процесния случай, че газовия пистолет е закупен от И. на 13.11.2009 г., т.е. преди влизане на закона в сила. За лицето е възникнало задължението да декларира неогнестрелното оръжие, с кинетична енергия над 24 джаула, до една година от влизане в сила на закона, а именно от 17.09.2010 г. И. ***, да за декларира оръжието на 06.10.2011 г., т.е. деветнадесет дни след изтичане на крайния срок. Безспорно в случая е налице неизпълнение на задължението, вменено му по силата на закона.

В процесния АУАН и атакуваното НП обаче не са вписани всички обстоятелства, касаещи фактическия състав на твърдяното нарушение. Липсва обстоятелството, че неогнестрелното оръжие газов пистолет „Voltran”, кал. 9 мм. с № ******, е с кинетична енергия над 24 джаула, така че да се приеме, че е налице задължение за жалбоподателя да декларира оръжието. Не е описано и обстоятелството, в какъв срок жалбоподателят е бил длъжен да го декларира, тъй като чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ и § 11 от ЗОБВВПИ въвеждат различни срокове за регистрация. Упоменаването в АУАН и НП на датата на закупуване на оръжието не е достатъчно, за да се приеме, че е нарушен § 11 от ЗОБВВПИ, който въвежда краен срок до една година от влизане на закона в сила т.е. до една година от 17.09.2010 г., а именно до 17.09.2011 г. Това обстоятелство като част от фактическия състав на нарушението не следва да се презюмира, а да е упоменато конкретно и точно.

Липсата на изброените по- горе обстоятелства съставлява нарушение на императивната разпоредба на чл.42 т.4 от ЗАНН и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което е самостоятелно основание за отмяна на атакуваното НП като незаконосъобразно.

Извън посочените по- горе процесуални нарушения, съдът намира, че неправилно е квалифицирано твърдяното нарушение. Посочено и в АУАН и в НП, че жалбоподателят е нарушил § 11 от ЗОБВВПИ във връзка с чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ. Нормата на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ касае нововъзникналите случаи за уведомяване на Началника на РУП относно придобиване на неогнестрелни оръжия, а § 11 от ЗОБВВПИ заварените положения. Двете норми уреждат съвсем различни и самостоятелни по себе си правни положения и задължения, които не биха могли да са свързани по между си. Извършеното препращане в случая от § 11 към чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ, създава неяснота относно обстоятелствата по извършване на нарушението, касаещи преди всичко сроковете за регистрация във връзка със задължението на наказаното лице за регистрация.

Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че са нарушени императивните норми на чл.42 т.5 и чл. 57 ал.1 т.6 от ЗАНН, които въвежда задължение за точно и конкретно изписване на нарушените законови разпоредби в АУАН и НП. Така допуснато нарушение на императивни разпоредби на ЗАНН, касаещи спазване на процедурата при издаване на АУАН и НП съществено нарушава правото на защита на жалбоподателя.

На следващо място неправилно е квалифицирано твърдяното нарушение, тъй като е прието, че жалбоподателят не е регистрирал газовото оръжие. Същият обаче няма такова задължение, а има задължение да декларира това оръжие. Задължението за регистрация възниква за Началника на РУП Карлово след деклариране на оръжието.

Допусната в този смисъл неточност в атакуваното НП води до противоречие между посочената за нарушена правна норма и обстоятелствата по извършване на нарушението, което ограничава правото на защита на жалбоподателя, тъй като същия не би могъл да разбере за какво точно нарушение е наказан.

Дори и да не бяха налице посочените формални основания за отмяна на атакуваното НП, то извършеното нарушение отнсно неспазването на срока за деклариране от жалбоподателя представлява явно маловажен случай. Същият се е явил, за да декларира притежаваното от него газово оръжие деветнадесет дни след изтичане на крайния срок, визиран в закона- 17.09.2011 г. Доброволно е отишъл в сградата на РУП Карлово с тази цел и сам е представил надлежни доказателства за датата на закупуване на оръжието. Посоченото закъснение от деветнадесет дни е незначително и наложеното наказание в случая глоба от 500 лв. се явява несъразмерно тежко с оглед тежестта на нарушението.

Поради изложеното атакуваното НП се явява незаконосъобразно и неправилно и следва да бъде отменено изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ наказателно постановление № **/ 12.10.2011 г. на Началника на РУП Карлово, на И.М.И.,***, Пловдивска област, ****** В е наложено административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ и чл.53 от ЗАНН- глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на § 11 от ЗОБВВПИ вр. чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ като незаконосъобразно и неправилно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване от страните в 14- дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Пловдив.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


МТ

Свързани:

Решени е № iconРешени е

Решени е № iconРешени е
Протокол №
Решени е № iconДело №2-1-442/12 решени е

Решени е № iconРешени е
Общинският съвет гр. Пордим на основание чл. 21, ал. 3 от змсма и чл. 10, ал. 4 от подос
Решени е № iconРешени е
На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за обществени поръчки
Решени е № icon¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ решени е
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от змсма и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от пмс №67/14....
Решени е № iconРешени е
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 10. 12. 2009 г., Протокол №32
Решени е № iconРешени е
Производството е по чл. 63, ал. 1, предл последно от занн, във вр с чл. 208 и сл от апк
Решени е № iconРешени е
Производството е по иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
Решени е № iconРешени е
Производството е по обективно съединени искове с правно основание член 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от кт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом