Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер45.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-kostinbrod.org/uploads/acts/nakazatelni/R/2012/nakazatelni-R-19-2012.docР Е Ш Е Н И Е


№……..


гр. Костинброд, 08.02.2012 година.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АКостинбродският районен съд, IІ състав в публично съдебно заседание проведено на седми февруари през две хиляди и дванадесета година, в състав:

Председател: Ивайло И.


при секретар – протоколиста М. Г. и с участието на прокурор ……………… от районна прокуратура гр. Костинброд, като разгледа докладваното от съдия И. н.а.х. дело № 19 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на К. Т. Ц. с ЕГН ********** от гр. С. , срещу наказателно постановление № 01/07.10.2011 година на началника на гр. Г. , с което му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева на основание чл. 178, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.

Жалбоподателят счита, така издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно, като излага подробни доводи в тази насока. Моли съда да отмени изцяло издаденото наказателно постановление.

Въззиваемата страна гр. Г. редовно призована не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

Районна прокуратура гр. Костинброд редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

От събраните по делото писмени и устни доказателства, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

На 25.09.2011 година, около 17.00 часа в с. С. по подаден сигнал в гр. Г. е посетено населеното място от дежурния полицай по ръководство, по повод стрелба с газов пистолет от настоящия жалбоподател, като на последния е иззето оръжието. На 26.09.2011 година за случилото се е докладвано на полицейския служител Р. И. М. /свидетел/ отговарящ за служба КОС, който заедно с полицейския служител Д. А. Л. след извършена проверка и призоваване на нарушителя установили, че настоящия жалбоподател притежава газов пистолет „Екол”, калибър 9 мм., с № FC 750572, закупен на 04.09.2007 година, като в 14 дневен срок не е уведомил началника на по постоянен адрес.

На 26.09.2011 година е съставен акт за установяване на административното нарушение за извършено нарушение на чл. 54, ал. 1 от ЗОБВВПИ. Актът е съставен в присъствието на нарушителя на посочената дата.

Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление. В него е отразено, че жалбоподателя притежава газов пистолет „Екол”, калибър 9 мм., с № FC 750572, закупен на 04.09.2007 година, като в 14 дневен срок след придобиването му не е уведомил писмено началника на по постоянен адрес, като на основание чл. 178 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия му е наложена „Глоба” в размер на 500 лева.

Наказателното постановление е връчено на 22.12.2011 година, а жалбата е депозирана на 27.12.2011 година, видно от пощенското клеймо, поради което настоящия съдебен състав приема, че е подадена в законоустановения срок.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорна въз основа на приложените и приети по делото по реда на чл. 283 от НПК писмени доказателства, така и от разпита на свидетелите Л. и М. – актосъставител.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от ПРАВНА СТРАНА следното:

Подадената жалба е допустима.

Разгледана по същество се явява неоснователна.

При извършената служебна проверка на редовността на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдът намира, че същите отговарят на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. При съставянето им не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Актът въз основа на който е започнала административно-наказателното производство е редовен, носи изискуемите от закона реквизити. В него пълно и ясно е описано нарушението, посочени са и законовите разпоредби, които са нарушени. Актът е редовно връчен на жалбоподателя и са охранени правата му на защита.

Атакуваното наказателно постановление е постановено от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл. 215, ал. 2 от ЗОБВВПИ, видно от приложената по делото заповед на лист 9 от делото.

Съдът намира, че по безспорен начин се установява извършването на нарушение от страна на жалбоподателя, неговата самоличност и вина, съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, като отразеното в акта и в наказателното постановление напълно съвпада с фактическата обстановка, установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства и от събраните гласни доказателства.

Установи се от събраните в хода на съдебното следствие доказателства, че настоящия жалбоподател притежава газов пистолет „Екол”, калибър 9 мм., с № FC 750572, закупен на 04.09.2007 година, като в 14 дневен срок след придобиването му не е уведомил писмено началника на по постоянен адрес. Задължението на притежателя на оръжието произтича от разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от закона, където е вменено да уведоми писмено началника. В тази връзка констатацията на контролните органи се потвърждава и от изложеното в жалбата от жалбоподателя, в която заявява, че действително е закъснял по извинителни причини, както и от показанията на всички свидетели, поради което следва да се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателя.

При определяне на размера на наложената имуществена санкция по посоченото по-горе административно нарушение, а именно в размер на 500 лева, съдът счита, че административнонаказващият орган не се е съобразил в пълна степен с разпоредбата на чл. 27, ал. 2 ЗАНН, във връзка с чл. 178, ал. 1 от ЗОБВВПИ, която разпоредба предвижда глоба в размер от 500 лева. При преценка на всички отегчаващи и смекчаващи обстоятелства по случая - липсата на данни за предишни нарушения на закона, съдът намира, че е налице баланс на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства, поради което така предвиденото наказание – „Глоба” за жалбоподателя в минимален размер, а именно в размер на 500 лева е определена законосъобразно.

Мотивиран от посочените по – горе мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, районен съд гр. Костинброд, ІІ състав


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 01/07.10.2011 година, издадено от началника на гр. Г. , с което на К. Т. Ц. с ЕГН ********** от гр. С. , му е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 500 лева на основание чл. 178, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, като законосъобразно.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Административен съд – С. област в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, 4-ти състав, в закрито заседание на 13. 05. 2011 г
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом