Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г
ИмеПроизводството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер229.08 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Производството е делбено - втора фаза - за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение № 5369/15.07.2010 г., постановено по Г.д. № 930/2010 г. по описа на Районен съд Б., с което е приключила първата фаза на делбеното производство, съсобствени недвижими имоти:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.615.82.1.1 по кадастралната карта на Г.Б., с адрес Г.Б., У.Ц. С. № 3, .1, намиращ се в сграда с идентификатор 04279.615.82.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.615.82, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: две зимнични помещения от север, площ на обекта по документ: 89 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 04279.615.82.1.2, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел ХХVІІІ, имот с пл.№ 2458, квартал 132 по плана на Г.Б., като и две зимнични помещения от същата жилищна сграда, намиращи се в нейната северна част, при квоти: Б. Г. Б. – 1/6 идеална част, Б. Г. Б. и съпругата му С. К. Б. – 4/6 идеални части в режим на съпружеска имуществена общност, и Б. Г. Б. – останалата 1/6 идеална част;

2.Двуетажна жилищна сграда, находяща се в югозападната част на УПИ ХІ, пл.№ 361, кв.29 по плана на с.Крупник, общ.Симитли, обл.Б., одобрен със заповед № 513/31.05.1973 г., изменен със заповед № 179/08.08.1985 г., площ на УПИ – 1260 кв.м., при граници – от две страни улица, УПИ Х, пл.№ 363, УПИ ХІV, пл.№ 362, и УПИ ХІІ, пл.№ 490, при квоти: Б. Г. Б. – 1/6 идеална част, Б. Г. Б. и съпругата му Ю. С. Б. – 4/6 идеални части в режим на съпружеска имуществена общност, и Б. Г. Б. – останалата 1/6 идеална част.

В съдебното заседание от 11.01.2011 г. след допускане на делбата, на основание чл.346 ГПК, от страна на Б. Г. Б. са направени искания по сметки, във връзка с направени значителни подобрения в допуснатия до делба имот, находящ се в Г.Б., У.Ц. С. № 3, .1. Във връзка с исканията по сметки от страна на съделителя Б. Б. е представена писмена молба, в която подробно са описани направените в горепосочения недвижим имот подобрения. В същото съдебно заседание, на основание чл.349, ал.2 ГПК, е направено искане и от двете страни за възлагане на допуснатия до делба имот, описан в абзац 1 на решение № 5369/15.07.2010 г., постановено по настоящото дело, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 04279.615.82.1.1 по кадастралната карта на Г.Б., с адрес Г.Б., У.Ц. С. № 3, .1, намиращ се в сграда с идентифактор 04279.615.82.1, разположена в поземлен имот с идентикатор 04279.615.82, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: две зимнични помещения от север, площ на обекта по документ: 89 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 04279.615.82.1.2, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел ХХVІІІ, имот с пл.№ 2458, квартал 132 по плана на Г.Б., като и две зимнични помещения от същата жилищна сграда, намиращи се в нейната северна част.

В случай, че не бъде уважено искането за възлагане на имота по реда на чл.349, ал.2 ГПК, от Б. Б. е поискано горепосоченият недвижим имот (жилището, находящо се в Г.Б., У.Ц. С. № 3) да бъде поделен на две, с оглед направените в него значителни преустройства и обособяване на две самостоятелни жилища. Отделно от това е направено искане, ако имотът не бъде възложен по реда на чл.349, ал.2 ГПК или не се допусне поделяне на жилището на две части между страните, имотът да бъде изнесен на публична продан по реда на чл.348 ГПК.

Във връзка с направеното искане по сметки по чл.346 ГПК от страна на Б. Б., поради направени трайни подобрения в допуснатия до делба имот (описан в абзац 1 от решението по допускане на делбата), от страна на ищците Б. и С. Б. е направено възражение за прихващане, тъй като според доводите на последните, за времето от откриване на наследството до образуване на делото, в резултат на тези подобрения и обособявания в нарушение на законодателството и архитектурния проект, ответниците по делото са получавали приходи, тъй като са отдавали процесния имот под наем. Поради това е и направено възражение за прихващане със сумите, получени като месечен наем, в размер на 250 лв., за времето от откриване на наследството - 21.12.2004 г., до датата на подаване на исковата молба за делба. Отделно от това се претендира от исканията по сметки да бъдат изключени тези подобрения, които са в нарушение на архитектурния проект, тъй като нямало никакви доказателства, че те са били извършени със съгласието на останалите съсобственици.

По делото е назначена и приета като доказателство техническо-оценителна експертиза, по която на вещото лице са поставени следните задачи по отношение на допуснатото до делба жилище, находящо се в Г.Б., У.Ц., а именно: поделяем ли е имотът съобразно дяловете на съделителите и техническите правила и норми; да се определи актуалната пазарна цена на обекта като цяло и като фактически поделен между страните; да се определи стойността на претендираните от Б. Б. подобрения, извършени в обекта, като се вземат предвид съображенията, изложени в писмената молба на ответника и становищата на адвокатите на страните, изложени в съдебното заседание; да се определи размерът на пазарния наем на едната фактически обособена част от 48 кв.м. за времето от 21.12.2004 г. до 08.04.2010 г.

Според доклада на вещото лице от 22.02.2011 г., поделянето на жилището, находящо се в Г.Б., У.Ц. С. № 3, .1, е допустимо така, както е фактически извършено съобразно изискванията на Наредба № 7 за ПНУТ към ЗУТ за обособяване на самостоятелен обект с предназначение жилище и съгласно действащите към 1986 г. НССЗР. Пазарната цена за същия имот като цяло е определена от вещото лице на сумата от 69 525 лв. Пазарните цени за имота, фактически разделен между страните, са определени, както следва: пазарната цена на югоизточния апартамент е определена на общата стойност от 41 245 лв., а за северозападния апартамент - на 34 770 лв. В посоченото заключение на вещото лице е определена и стойността на подобренията, направени в същия имот от страна на Б. Б., като общата стойност на извършените подобрения според вещото лице възлиза на сумата от 11 269.03 лв. В четвъртата точка от заключението е определен и пазарният наем за същия имот на база сравнителни данни от отдаване под наем на подобни имоти като местонахождение, вид и състояние на довършителните работи, площ и други, за съответния период, както следва: за 2004 г. - 140 лв. месечен наем; за 2005 г. - 150 лв. месечен наем и 1800 лв. годишен наем; за 2006 г. - 160 лв. месечен наем и 1920 лв. годишен наем; за 2007 г. – 170 лв. месечен наем и 2040 лв. годишен наем; за 2008 г. - 190 лв. месечен наем и 2280 лв. годишен наем; за 2009 г. – 200 лв. месечен наем и 2400 лв. годишен наем; за 2010 г. – 200 лв. месечен наем и 653.34 лв. годишен наем.

С определение, постановено в заседанието от 22.02.2011 г., е назначена допълнителна експертиза, от заключението на вещото лице по която се установява, че пазарната цена на допуснатия до делба недвижим имот, находящ се в с.Крупник, общ.Симитли, обл.Б., възлиза на общата стойност от 11 335 лв.

Заключенията на вещото лице по техническо-оценителната експертиза (основна и допълнителна) следва да бъдат определени като компетентни, пълни и ясни, вещото лице е дало пълен и ясен отговор по всички поставени му от страните и от съда задачи, поради което изнесените фактически данни следва да бъдат кредитирани.

От представеното и прието като доказателство по делото удостоверение изх.№ 146–149/07.02.2011 г., издадено от Службата по вписванията-Б., се установява следното от персоналните партиди на лицата:

1. Б. Г. Б. има извършени следните разпореждания с недвижими имоти на територията на РС Б., а именно: С акт № 134, том VІІ от 23.06.2009 г. – вписан нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда, предназначение: жилище, апартамент, площ по документ - 89 кв.м., Г.Б., обл.Б., общ.Б., У.Ц. С. № 3, .1, със страни О. Л. Д. в качеството на продавач, и Б. Г. Б. в качеството си на купувач;

2. Б. Г. Б. има извършени следните разпореждания с недвижими имоти на територията на РС Б.:

- С акт № 19, том ІХ от 14.09.2007 г. – вписан нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, пл.№ 7654, площ по документ - 0.000 кв.м., Г.Б., ап.4, .3 на кота + 8.85 м. от жил. сграда № 2, обл.Б., общ.Б., Г.Б., с купувач: Б. Г. Б.;

- с акт № 150, том ХVІІІ от 29.12.2009 г. – вписан нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот: поземлен имот, пл.№ 361, площ по документ - 0.000 дка, с.Крупник, двуетажна жилищна сграда, обл.Б., общ.Симитли, с.Крупник, със страни - О. Л. Д., в качеството й на продавач, и Б. Г. Б., в качеството му на купувач;

- с акт № 138, том ХІІ от 27.10.2009 г. – вписан нотариален акт за дарение на недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, пл. № 7654, обект в сграда – мазе № 17, с площ от 4.74 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, парцел – 2, площ по документ – 72.60 кв.м., с адрес: Г. Б., апартамент № 4 на трети етаж на кота + 8.85 м. от жил. сграда № 2, със страни - дарители Б. Г. Б. и Ю. С. Б. и дарен С. Б. Б.;

- с акт № 24, том ХVІ от 23.12.2010 г. – вписан нотариален акт за дарение на недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, предназначение: жилище, апартамент, площ по документ – 62.47 кв.м., Г.Б., кв.Е., обл.Б., общ.Б., Г.Б., бл.67, .2, А., със страни: дарители Ю. С. Б. и Б. Г. Б.;

3. С. К. Б. има следните разпореждания с недвижими имоти на територията на РС Благоеврад: с акт № 121, том ХІІІ от 10.12.2008 г. – вписан нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот: поземлен имот, пл. № 128.48, площ по документ – 500 дка, с.Крупник, местност Ханчето, обл. Б., общ. Симитли, с. Крупник, със страни: продавачи С. К. Б. и Л. К. Б. и купувач Г. Н. С.

4. По отношение на Ю. С. Б. – няма извършени вписвания и разпоредителни сделки.

От удостоверение за декларирани данни изх.№ */10.02.2011 г., издадено от Община Б., се установява, че С. К. Б. с декларация вх.№ 2007 от 29.06.2009 г. е декларирала право на собственост върху 2/6 ид.ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, апартамент, находящ се в Г.Б., У.Ц. С. № 3, .1, и 2/6 ид.ч собственост върху земята; От удостоверение за декларирани данни изх.№ */28.01.2011 г., издадено от Община Симитли, се установява, че с декларация вх.№ 64443 от 27.03.1998 г. С. Б. е декларирала право на собственост върху следния недвижим имот: Ѕ ид. ч. от самостоятелен обект в сграда № 1, с предназначение: жилище, Ѕ ид. ч. от самостоятелен обект в сграда № 2, с предназначение: гараж, и Ѕ ид.ч. от самостоятелен обект в сграда № 3, с предназначение: други нежилищни обекти, и Ѕ ид.ч. право на собственост върху земята, находящи се в с.Черниче, общ.Симитли; с декларация вх.№ 9433 от 08.03.1998 г. е декларирала право на собственост върху Ѕ ид.ч. от следните недвижими имоти, находящи се в с.Крупник, общ.Симитли, м. Над Ханчето: самостоятелен обект в сграда № 1, с предназначение: жилище, и Ѕ ид.ч. право на собственост върху земята.

От удостоверение за декларирани данни с изх.№ */10.02.2011 г., издадено от Община Б., се установява, че Б. Г. Б. с декларация вх.№ 5929 от 07.12.2010 г. е декларирал право на собственост върху 1/6 ид. ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: склад (други нежилищни имоти), находящ се в Г.Б., У.Ц. С. № 3, с декларация вх.№ 2007 от 29.06.2009 г. е декларирал право на собственост върху 3/6 ид.ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, апартамент, находящо се в Г. Б., У.Ц. С. № 3, .1, и 3/6 ид.ч собственост върху земята; От удостоверение за декларирани данни с изх.№ */28.01.2011 г., издадено от Община Симитли, се установява, че Б. Г. Б. с декларация вх.№ 584 от 27.07.2010 г. е декларирал право на собственост върху 1/6 ид.ч. от следния недвижим имот, находящ се в с.Крупник, общ.Симитли, обл.Б.: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, и 1/6 ид.ч. право на собственост върху земята; с декларация вх.№ 9433 от 08.03.1998 г. е декларирано право на собственост върху Ѕ ид.ч. от следния недвижим имот, находящ се в с.Крупник, общ.Симитли, обл.Б., У.П.Яворов, кв.29, парцел ХІV: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, и Ѕ ид.ч право на собственост върху земята.

От удостоверение за декларирани данни изх.№ */10.02.2011 г., издадено от Община Б., се установява, че Б. Г. Б. с декларации вх.№ 5829 от 07.12.2010 г. и вх.№ 301 от 24.01.2011 г. е декларирал право на собственост върху 1/6 ид.ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: склад (други нежилищни имоти), находящ се в Г. Б., У.Ц. С. № 3, и 1/18 ид.ч. собственост върху земята, с декларация вх.№ 2007 от 29.06.2009 г. е декларирал право на собственост върху 1/6 ид.ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, апартамент, находящо се в Г. Б., У.Ц. С. № 3, .1; От удостоверение за декларирани данни с изх. № */10.02.2011 г., издадено от Община Симитли, се установява, че Б. Г. Б. с декларация вх. № 584 от 27.07.2010 г. е декларирал право на собственост върху 3/6 ид.ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, находящо се в с.Крупник, и 3/12 ид.ч. право на собственост върху земята.

От удостоверение за декларирани данни с изх.№ */10.02.2011 г., издадено от Община Б., се установява, че Ю. С. Б. не е декларирала движима и недвижима собственост; От удостоверение за декларирани данни с изх. № */10.02.2011 г., издадено от Община Симитли, се установява, че Ю. С. Б. с декларация с вх. № 335 от 02.02.2005 г. е декларирала право на собственост върху следните недвижими имоти: 1/6 ид.ч. от самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, апартамент, ведно с 1/6 ид.ч. от гараж, находящи се в Г. Симитли, У. „Христо Ботев” № 1, и 1/6 ид.ч. право на собственост върху земята, с декларация с вх. № 584 от 27.07.2010 г. е декларирала 2/6 ид.ч. право на собственост върху следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилище, находящо се в с.Крупник, и 1/12 ид.ч. право на собственост върху земята.

По делото са представени Удостоверение за промяна на данните на Постоянния адрес, с № 000002/07.02.2011 г., издадено от Община Б., Служба ГРАО, от което се установява, че Б. Г. Б. след 01.01.2000 г. е със заявен постоянен адрес в Г. Б., У. „Ц. С.” № 3; Удостоверение за настоящ адрес, с № 000082/07.02.2011 г., издадено от Община Б., от което се установява, че Б. Г. Б. има следният настоящ адрес: Г. Б., У. „Ц. С.” № 3 от дата: 17.02.2000 г.; Удостоверение за постоянен адрес на С. К. Б., с изх. № 000109/07.02.2011 г., издадено от Община Б., от което се установява, че С. К. Б. има следният настоящ адрес: Г. Б., У. „Ц. С.” № 3 от дата: 13.11.2000 г.; Удостоверение за настоящ адрес с изх. № 000083/07.02.2011 г., издадено от Община Б., се установява, че С. К. Б. има следният настоящ адрес: Г. Б., У. „Ц. С.” № 3 от дата: 01.01.1980 г.; от Удостоверение за постоянен адрес с изх. № 000110/07.02.2011 г., издадено от Община Б., се установява, че Б. Г. Б. е регистриран с постоянен адрес: Г. Б., ж.к. „Е.., от дата: 13.12.2000 г.; според Удостоверение за настоящ адрес с изх. № 000084/07.02.2011 г. той е регистриран със следния настоящ адрес: Г. Б., ж.к. „Е.”, ., от дата: 01.01.1980 г.; според Удостоверение за постоянен адрес с изх. № 000111/07.02.2011 г. Ю. С. Б. е регистрирана с постоянен адрес: Г. Б., ж.к. „Е.” бл. 67, . 2, ап. 6; от Удостоверение за настоящ адрес с изх. № 000085/07.02.2011 г. се установява, че Ю. С. Б. е регистрирана с настоящ адрес Г. Б., ж.к. „Е.”.

С оглед на гореизложената фактическа обстановка, при разпределянето между съделителите на допуснатите до делба недвижими имоти, подробно описани в решение № 5369/15.07.2010 г., с което е приключила първата фаза на делбата по настоящото производство, не следва да се уважават исканията на основание чл.349, ал. 2 от ГПК за възлагане на апартамента в Г.Б., У.Ц. С. № 3, .1. В настоящата хипотеза не са налице всички кумулативно необходими и обективно дадени предпоставки, визирани в чл. 349, ал. 2 от ГПК за възлагане на гореописания недвижим имот. Съгласно цитираната законова разпоредба на чл. 349, ал. 2 от ГПК, ако неподелямият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделители се уравняват с пари. От така цитираната законова разпоредба следва, че за да бъде поставен имотът, предмет на делбата, в дял на някой от съделителите, трябва да са налице две специални изисквания, а именно: 1. имотът, чието възлагане се иска, трябва да е придобит по наследство, т.е. същият не трябва да е придобит от съделителя чрез разпоредителна сделка в негова полза, както и имотът, чието възлагане се иска, да има характер на неподелям имот, т.е. да не може да бъде поделен между съделителите без значителни преустройства; 2. законът поставя специални изисквания относно субекта, който претендира да му бъде възложен имота, а именно: към момента на откриване на наследството да е живял в него и да не притежава друго жилище.

Посочените по-горе условия за възлагане не са налице по отношение на съделителите. Видно от приложените по делото доказателства – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 127, том І, рег. № 2000, дело № 121 от 2009 г. на Нотариус М. К., с район на действие РС Б., Б. Г. Б. е придобил 4/6 ид.ч. от имота, чието възлагане се иска, находящ се в Г. Б., по силата на разпоредителна сделка, като по отношение на посочените 4/6 ид.ч. е налице не наследствено правоприемство, а обикновена съсобственост спрямо останалите идеални части от жилището, които са в режим на наследствена съсобственост и от които само 1/6 ид.ч. е придобита от Б. Г. Б. по наследство. Съгласно трайната практика на съдилищата, чл. 349, ал. 2 от ГПК е неприложим и неподеляемото жилище не може да бъде възложено на съделителя, придобил идеални части в същото въз основа на правна сделка (Решение № 681 от 27.06.2000 г. на ВКС по Г.д. № 168/2000 г., І г.о., докладчик съдията А.А.Решение № 282 от 09.05.2001 г. на ВКС по Г.д. № 659/2000 г., І г.о., докладчик съдията А. А., Решение № 257 от 13.04.2001 г. на ВКС по Г. д. № 658/2000 г., І г.о., списание Български законник, бр.9/2001 г., стр.56). Освен това, ищецът Б. Г. Б. не отговаря и на второто изискване, предвидено в чл. 349, ал. 2 от ГПК, а именно: да не притежава друго жилище. Видно от приложените по делото доказателства, подробно описани по-горе, в т.ч. Удостоверение за декларирани данни изх. № */28.01.2011 г., издадено от Община Симитли, Декларация с вх. № 9433/08.04.1998 г. и Нотариален акт № 23, том ІІ, дело № 225/1976 г. на Благоевградския районен съд, е, че ищецът Б. Г. Б., освен допуснатите до делба имоти, притежава Ѕ ид.ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилищна сграда, находяща се в с.Крупник, общ. Симитли, обл. Б., кв. 29, парцел ХІV по ЗРП, одобрен през 1973 г., с административен адрес: с. Крупник, общ. Симитли, обл. Б., У. „П. Яворов”, със застроена площ: 45 кв.м.; От Удостоверение с изх. № */28.01.2011 г., издадено от Община Симитли, декларация с вх. № 64 443/27.03.2008 г. и Нотариален акт № 159, том І, дело № 298/96 г. се установява, че ищцата С. К. Б. притежава Ѕ ид.ч. право на собственост върху следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с предназначение: жилищна сграда, находяща се в с. Черниче, общ. Симитли, обл. Б., кв. 20, парцел І по ЗРП, одобрен през 1959 г., с административен адрес с. Черниче, общ. Симитли, обл. Б., У. „Свобода” № 12, със застроена площ: 160 кв.м. От изложеното следва, че по отношение на ищците Б. Г. Б. и С. К. Б. не са налице всички обективно необходими и кумулативно дадени предпоставки за възлагане по реда на чл. 349, ал. 2 от ГПК на допуснатия до делба с решение № 5369/15.07.2010 г., постановено по настоящото Г. д. № 930/2010 г. по описа на РС Б., недвижим имот, подробно описан в абзац 1 от решението. По отношение на ищците 4/6 ид.ч. от процесния имот са придобити на основание правна сделка, поради което за тях е налице обикновена съсобственост, за която е недопустимо възлагане по реда на чл. 349, ал. 2 от ГПК, която норма визира само случаите на ликвидиране на съсобствеността чрез възлагане, когато недвижимият имот представлява неподеляема наследствена имуществена общност. На следващо място, ищците в настоящото производство, видно от изложеното по-горе, притежават и други недвижими имоти, а императивно установеното изискване на чл.349, ал. 2 от ГПК е съделителят, който претендира възлагане на имота, да е живял в същия към момента на откриване на наследството и да няма друго жилище.

Не следва да бъде уважено и искането имотът, находящ се в Г. Б., да бъде възложен на Б. Г. Б., тъй като в случая не могат да бъдат изпълнени условията по чл.203 от ЗУТ.

В крайна сметка се налага изводът, че неподеляемите имоти, предмет на настоящата делба, трябва да бъдат изнесени на публична продан. Разпоредбата на чл. 348 от ГПК постановява, че когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан. С оглед на цитираната законова разпоредба, имотите, предмет на делбата, които са неподеляеми и не могат да бъдат поставени в дял на съделителите, следва да бъдат изнесени на публична продан, като съобразно изр. 2 на чл. 348 от ГПК бъде позволено на страните да участват при наддаването в публичната продан.

На следващо място, съдът прецени, че предявеният иск с правно основание чл. 346 от ГПК, във връзка с направените искания по сметки, се явява основателен. В тази насока по делото е приложена писмена молба, в която подробно са описани направените подобрения в описания в абзац 1 на решение № 5369/15.07.2010 г., с което е приключила първата фаза на настоящата делба, недвижим имот. Посочените искания по сметки са свързани с предмета на настоящото производство. Същите са изразяват в направени трайни подобрения в допуснатия до делба недвижим имот, които, както се установява от приложените по делото доказателства, значително повишават цената на посочения имот и тяхното неизплащане би довело да обогатяване на ищците без основание. Обстоятелството, че са налице посочените подобрения, се установява по категоричен начин от приложения по делото доказателствен материал, като за посочените подобрения са изразходвани значителни средства, изразяващи се в труд, разходи и материали - в тази насока по делото са приложени като доказателства Фактура № 000019/17.07.2002 г; Фактура № *133/23.09.2002 г.; Фактура № */24.09.2002 г.; Фактура № */27.11.2009 г. и Фактура № */28.12.2009 г. Наличието на твърдяните подобрения в допуснатия до делба имот се установява и от показанията на разпитаните по делото свидетели и в двете фази на настоящата делба, включително и тези, разпитани по почин на ищцовата страна. В тази насока най-показателни са тези на свидетеля Г. С., който в показанията си посочва, че сам е направил част от визираните подобрения. Посочва, че е работил в жилището, находящо се в Г. Б., У. „Ц. С.” № 3, .1, правил е зидария по терасите, шпакловане, лепил е плочки. Свидетелят посочва, че през 2009 г., след като на жилището е била направена изолация, е лепил плочки, а преди това на терасата е направил зидария и шпакловка. На банята е направена зидария, шпакловане, газобетон и са били поставени плочки. В стаята се сменила дограмата, боядисали дюшемето, но последното не било направено от него, тъй като след него имало майстори, които извършили тези дейности. Посочва, че той е направил зидарията, шпакловката на двете стаи и на банята. Сменили входната врата на апартамента на Б. Б., както и прозорците били сменени, като били поставени прозорци с алуминиева дограма и свидетелят лепил плочки под прозорците. Свидетелят посочва, че за извършената работа Б. Б. му заплащал поетапно. Започнали ремонта през 2002 г. и когато свидетелят започнал работа, апартаментът бил разделен и в другата част не е влизал. Едната тераса преградили за кухня, а в другата направили тоалетна с плочки и дограма и я боядисали. Плочките, които свидетелят поставял, не били български. Ремонтът започнал през 2002 г., като последно през 2009 г. били сложени плочки в тоалетната на апартамента. Зидарията на едната тераса била направена от свидетеля, а на другата тераса направил зидария само в една част, не на цялата стена. Поставена била и електрическа инсталация, но свидетелят посочва, че не е поставена от него. Всичко било правено поетапно. Свидетелят е ходил, за седмица-две е оправял едната тераса, после другата тераса, три дни е лепил плочки. Посочва, че му били заплатени за труда от Б. 340 лв. Изцяло били боядисани и подовете, и стените, но не от свидетеля, а от други майстори. Посочените свидетелски показания на Г. С. са пълни, ясни, същите се припокриват и с тези, дадени от другия разпитан като свидетел по делото - И. Н. В показанията си същата посочва, че посещава апартамента на Б. Б. в Г. Б. от 1980 г. насам, като е проследила целия етап на осъществяваните от същия ремонтни дейности. През 2004 г. се направила на терасата баня с плъзгаща врата, направен бил окачен таван. На терасата били сменени прозорците. Предната тераса била преустроена в кухненски бокс с мивки, шкафове, измазани били стените, подовете също били измазани с лак. Преди две години била направена банята. Свидетелката посочва, че всички подобрения са правени от Б., а за тези, които не е могъл да направи сам, е викал майстори. От 30 години Б. се занимавал с поставяне на алуминиева дограма и си направил изолацията от фибран отвътре и върху нея е нанесена мазилката. Подобренията датирали от 2004 г. и ремонтните дейности били извършени поетапно. Показанията на посочените свидетели следва да бъдат кредитирани от настоящия съдебен състав, тъй като същите са последователни, пълни и ясни, същите се припокриват и с останалия събран по делото доказателствен материал, в т.ч. и със заключението на вещото лице по назначената и приета като доказателство по делото техническо-оценителна експертиза. В т.3 от заключението си вещото лице е посочило, че стойността на претендираните от Б. Б. подобрения е определена на база количества, установени при извършения оглед с измерване на отделните видове работи и единични цени от издания на СтройекспертСЕК, анализни цени на СМР към датата на извършването им. Единичните цени включват цени за материали, труд, механизация, доставно-складови, допълнителни и непредвидени разходи, в това число и нормативна печалба за предприемача в размер на 15% без ДДС. Единичната цена за ВиК-инсталация е определена по уедрени показатели, поради липса на подробна количествена сметка. Амортизацията на отделните видове СМР е определена нормативно линейна за общата експлоатационна годност на съответната дейност, а за монтираното оборудване е съобразно гаранционния му срок. В съответствие с поставената му задача, вещото лице при определяне на стойностите на извършените подобрения, предвид становищата на адвокатите, е разделил стойностите на видове СМР, извършени без проект, и стойност на такива, за извършването на които не се изисква проект, като амортизациите са определени по същия начин. В Приложение № 6 към експертизата са посочени подробните изчисления, а резултатите са, както следва: общата стойност на извършените подобрения възлиза на сумата от 11 269.03 лв. С оглед на изложеното съдът не споделя становището на процесуалния представител на ищците, изразено в заседанието от 11.01.2011 г., че от исканията по сметки следва да бъдат изключени тези, които са в нарушение на архитектурния проект и за които нямало доказателства, че е налице съгласие на останалите съсобственици. Ищците са знаели за тези подобрения, още повече, че същите са били извършени в югоизточната част на същото жилище, обитавано и от ищците, но по никакъв начин не са се възпротивявали на тяхното извършване. Освен това, независимо, че част от тези подобрения са били извършени без проект при необходимост от такъв, налице е значително повишаване на пазарната стойност на югозападната част на процесното жилище именно в резултат на тези подобрения, като за същите от страна на ответниците са били изразходвани значителни средства, изразяващи се в труд, материали и пр., и тяхното изключване от исканията по сметки би довело до неоснователно обогатяване на ищците за сметка на ответниците.

Следва да се отхвърли като неоснователно и направеното възражение за прихващане от страна на ищците в заседанието от 11.01.2011 г., във връзка с получавани приходи от страна на ответниците под формата на наеми от отдаване на процесния имот под наем за периода от откриване на наследството - 21.12.2004 г., до датата на подаване на исковата молба за делба, в размер на 250 лв. месечен наем. На първо място, видно от приложените по делото доказателства, в т. ч. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 127, том І, рег. № 2000, дело № 121 от 2009 г. на Нотариус М. К., с район на действие РС Б., вписана в регистъра на НК с рег. № 493, ищците са собственици на 4/6 ид.ч. от процесния имот на основание договор за покупко-продажба, реализиран на 23.06.2009 г., и е недопустимо да се прави възражение за прихващане за получени наеми за период от 21.12.2004 г., когато ищците не са били собственици на процесния имот.

На следващо място, с първото решение № 5369/15.07.2010 г., с което е допусната делбата, Б. Б. е осъден да заплаща месечно обезщетение в размер на 165 лв. за това, че ползва площ от 33 кв.м. вповече от съсобствения недвижим имот, находящ се в Г. Б., У. „Ц. С.” № 3, . 1. С последващо определение, постановено по в.Г.д. № 775/2010 г. на БОС, посоченото решение № 5365/15.07.2010 г. е отменено в частта му, имаща характер на определение, с която Б. Б. е осъден на основание чл.344, ал. 2 от ГПК да заплаща на ищците в настоящото производство сумата над размера от 82.50 лв. месечно като обезщетение за това, че ползва площ от 33 кв.м. повече, отколкото му се полага от съсобствения им недвижим имот, находящ се в Г. Б., У. „Ц. С.” № 3, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.04.2010 г., до приключване на делбата. Посочените съдебни актове обвързват със сила на присъдено нещо страните по делото и е недопустимо след като същите суми са били присъдени под формата на обезщетение в първата фаза на делбата, сега, във втората й фаза, да се претендира повторно тяхното заплащане, този път под формата на възражение за прихващане за реализирани от ответниците доходи, представляващи получени наеми от отдаването на процесния имот под наем. Б. Б. следва да заплаща ежемесечно определената от съда сума под формата на обезщетение и е недопустимо да се претендира два пъти плащане - един път под формата на обезщетение за ползване на имота и втори път - под формата на реализирани наеми за същия имот.

На следващо място, от страна на ищците не бяха ангажирани доказателства, че процесния имот е бил отдаван под наем от ответниците през целия процесен период. Единствено се установи от отговорите на Б. Б., дадени по реда на чл. 176, ал. 1 от ГПК, че югоизточната част от апартамента е била отдавана под наем за период от 3-4 месеца през предходните години преди молбата за делба. В тази насока по делото по почин на ищците беше разпитан като свидетел Илко Дренков, който в показанията си посочва, че е бил наемател в апартамента, находящ се в Г. Б., У. „Ц. С.” № 3, . 1, около 16 месеца. Същият посочва, че е заплащал 150 лв. наем за жилището на Б. Б., а не, както се претендира от ищците, 250 лева наем. Периодът, който свидетелят посочва, обаче касае времето от 01.07.2003 г. до 01.11.2004 г., т.е. не обхваща времето, за което се отнася възражението за прихващане, което е от датата на откриване на наследството - 01.12.2004 г., до датата на предявяване на иска, а посочва предходни наеми, реализирани за същия имот, отпреди откриване на наследството, неотносими към настоящия казус. По делото беше разпитан като свидетел и А. Б. – син на ищците. В показанията си този свидетел посочва, че първият свидетел И. Д. е бил вторият наемател на ответниците, след него под наем в апартамента били момче и момиче, а после - наемател от гръцки произход, а до 2010 г. под наем са били три момичета. Не се установява от показанията на посочения свидетел обаче, че тези наематели са били под наем в процесния апартамент именно във визирания във възражението за прихващане период, доколкото - както беше посочено по-горе - първият от посочените от свидетеля А. Б. наематели - св.Дренков, е бил под наем за период от време отпреди откриване на наследството и неотносим към настоящия казус. Посочените свидетелски показания визират отделни наематели на процесното жилище, без да конкретизират период, в който тези наематели са обитавали жилището. От друга страна, при анализа на доказателствената съвкупност, настоящият състав на РС Б. отчита и близката родствена връзка между посочения свидетел и ищците по делото и евентуалната му заинтересуваност от изхода на делото. От показанията на разпитаната по делото като свидетел И. Н. се установява, че процесният имот е бил отдаван под наем, но не непрекъснато. Свидетелката посочва, че е имало проблеми с наемателите, същите стояли само по 2-3 месеца и напускали. Тя посочва, че в имота е имало наематели през 2009 г. и началото на 2010 г. Посочените показания се припокриват и с тези, дадени от свидетеля Г. С., който често е посещавал процесния имот, тъй като е реализирал част от ремонтните дейности в същия. Свидетелят С. също установява, че в апартамента е имало наематели само през 2009 г.

След като съобрази гореизложената фактическа обстановка и следващата й се правна квалификация, доказателствата по делото и закона, съдът


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл.349, ал.2 от ГПК, за поставяне в дял на съделителите Б. Г. Б. и С. К. Б., на следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.615.82.1.1 по кадастралната карта на Г.Б., с адрес: Г. Б., У. „Ц.., намиращ се в сграда с идентификатор 04279.615.82.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.615.82, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: две зимнични помещения от север, площ на обекта по документ: 89 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 04279.615.82.1.2, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел ХХVІІІ, имот с пл. № 2458, квартал 132 по плана на Г.Б., както и две зимнични помещения от същата жилищна сграда, намиращи се в нейната северна част, а на съделителите Б. Г. Б. и Ю. С. Б. бъде поставен в дял имота, находящ се в с.Крупник, общ.Б., като евентуалното несъответствие в дяловете бъде уравнено в пари.

ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл.349, ал.2 от ГПК, за поставяне в дял на съделителите Б. Г. Б. и Ю. С. Б. на следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.615.82.1.1 по кадастралната карта на Г.Б., с адрес: Г. Б., У. „Ц., намиращ се в сграда с идентификатор 04279.615.82.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.615.82, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: две зимнични помещения от север, площ на обекта по документ: 89 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 04279.615.82.1.2, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в парцел ХХVІІІ, имот с пл. № 2458, квартал 132 по плана на Г.Б., както и две зимнични помещения от същата жилищна сграда, намиращи се в нейната северна част, а на съделителите Б. Г. Б. и С. К. Б. бъде поставен в дял имота, находящ се в с.Крупник, общ.Б., като евентуалното несъответствие в дяловете бъде уравнено в пари.

ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл.353 от ГПК, за поделяне на гореописания недвижим имот, находящ се в Г. Б., У. „Ц. на две части, съобразно установеното дългогодишно ползване и разделяне на имота между съсобствениците, като на съделителите Б. Г. Б. и Ю. С. Б. бъде поставена в дял югоизточната част на апартамента, а на съделителите Б. Г. Б. и С. К. Б. бъде поставена в дял северозападната част от апартамента, като евентуалното несъответствие в дяловете бъде уравнено в пари.

ПОСТАНОВЯВА изнасяне на публична продан, на основание чл.348 от ГПК, на допуснатите до делба недвижими имоти:

1 - самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 04279.615.82.1.1 по кадастралната карта на Б., адрес Б., У.Ц. С. 3, .1, намиращ се в сграда с идентификатор 04279.615.82.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.615.82, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: две зимнични помещения от север, площ на обекта по документ: 89 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 04279.615.82.1.2, който самостоятелен обект по документ за собственост представлява първи жилищен етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, построена в парцел XXVIII, имот с пл.№ 2458, квартал 132 по плана на Б., както и две зимнични помещения от същата жилищна сграда, намиращи се в нейната северна част,

2 - двуетажна жилищна сграда, находяща се в югозападната част на УПИ XІ, пл.№ 361, кв.29 по плана на с.Крупник, общ.Симитли, обл.Б., одобрен със заповед № 513/31.05.1973 г., изменен със заповед № 179/08.08.1985 г., площ на УПИ - 1260 кв.м., при граници - от две страни улица, УПИ X, пл.№ 363, УПИ XIV, пл.№ 362, и УПИ XII, пл.№ 490.

ОСЪЖДА съделителите-ищци Б. Г. Б., ЕГН *, и С. К. Б., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Ц. С. 3, на основание чл.346 от ГПК във вр. чл.86 от ЗЗДог, да заплатят на съделителя-ответник Б. Г. Б., ЕГН *, адрес Г.Б., ж.к.Е.., по сметки, за реализирани в допуснатия до делба имот, подробно описан в абзац 1 от решение № 5369/15.07.2010 г., постановено по Г.д. № 930/2010 г. по описа на РС Б., подобрения и извършени от Б. Г. Б. разходи за труд, средства и материали във връзка с тези подобрения, сума в размер на 12749.67 лв. (дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки), както и законната лихва върху тази сума, считано от датата, на която е направено искането по сметки – 11.01.2011 г., до окончателното изплащане.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано направеното от ищците Б. Г. Б. и С. К. Б. възражение за прихващане и претендираните в тази връзка обезщетения от Б. Г. Б. под формата на наеми, в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) месечен наем за имота, описан в абзац 1 от решение № 5369/15.07.2010 г., постановено по Г.д. № 930/2010 г. по описа на РС Б., считано от датата на откриване на наследството – 21.12.2004 г., до датата на подаване на исковата молба за делба.

ОСЪЖДА съделителя Б. Г. Б., ЕГН *, адрес Г.Б., У., да внесе по сметка на Районен съд Б. 1466.06 лв. (хиляда четиристотин шестдесет и шест лева и шест стотинки) държавна такса за делбата.

ОСЪЖДА съделителя С. К. Б., ЕГН *, адрес Г.Б., У., да внесе по сметка на Районен съд Б. 927 лв. (деветстотин двадесет и седем лева) държавна такса за делбата.

ОСЪЖДА съделителя Б. Г. Б., ЕГН *, адрес Г.Б., ж.к.Е. да внесе по сметка на Районен съд Б. 690.18 лв. (шестстотин и деветдесет лева и осемнадесет стотинки) държавна такса за делбата.

ОСЪЖДА съделителя Ю. С. Б., ЕГН *, адрес Г.Б., ж.к.Е.., да внесе по сметка на Районен съд Б. 151.12 лв. (сто петдесет и един лева и дванадесет стотинки) държавна такса за делбата.

На страните по делото да се връчат копия от настоящото съдебно решение, което може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Б. чрез Районен съд Б. в двуседмичен срок от връчването.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводството е по реда на чл. 208 от г п к/отм.,/втора фаза на съдебна делба
Образувано е по жалба на Т. Сашев П. и Б. Сашев П.,срещу решение 183/29. 12. 2008година,постановено по Г. д.№27/2007година по описа...
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconС решение № от 14. 01. 2011г., постановено по настоящото въззивно гражданско дело № /2010 г., в производство на извършване на съдебна делба по описа на
Егн с адрес гр. Р., ул.”Ал.” №. 2 и П. Н. Н. егн с адрес гр. Р. ул.”А.” №. От допуснатите до делба недвижими имоти са съставени два...
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводството е делбено втора фаза по извършването на делбата. С влязлото в сила съдебно решение по първата фаза е допусната делба между К. С. Ц., Егн *
Упи ІІ, пл.№338, кв. 54 по плана на гр. С., откъм упи І, пл.№339, и ул. О., при граници упи XI, пл.№332, упи X, пл.№337, и улици...
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводството е делбено и е във втората си фаза по извършването на делбата. Първата фаза е завършила с допускането до делба на съсобствените на съделителите
Първата фаза е завършила с допускането до делба на съсобствените на съделителите недвижими имоти 2 залесени горски територии, 7 ниви,...
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводството по делото е образувано по въззивна жалба на Д. К., подадена Ч. А. Б. против решение №930 2010 г постановено по Г. д.№526/2009 г на Р
Производството по делото е образувано по въззивна жалба на Д. К., подадена Ч. А. Б. против решение №930 2010 г постановено по Г....
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводство по чл. 286 и сл от гпк/отм./ втора фаза на делбата
С решение постановено по делото е допусната съдебна делба между Т. С. С. с Егн от Г. Г. Д., ул. “Е. Й. №, оБ. Благоевградска и Т....
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconНастоящото съдебно производство е делбено. То е във втората си фаза по извършването на делбата. В рамките на първата фаза е допусната делба между В. А. М
В рамките на първата фаза е допусната делба между В. А. М., Егн *, адрес Г. Б., У. Б. И. №5. 3, Л. А. Т., Егн *, адрес Г. Б., У....
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводството е по реда на чл. 208 от г п к(отм)във вр с чл. 292 от гпк(отм.),втора фаза на съдебна делба

Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconС влязло в сила решение №4870 от 01. 07. 2010г., постановено по гр д.№479/2010г по описа на Блрс е допуснато
Производството е по реда на чл. 346 и сл от гпк – по втора фаза по извършване на делбата
Производството е делбено втора фаза за поставяне в дял на допуснатите до делба по силата на решение №5369/15. 07. 2010 г., постановено по Г. д. №930/2010 г iconПроизводството е делбено втора фаза по извършване на делбата
Дъбрава, О. Б., обл. Б., местност хармано, имот №000484 по картата на землището, и лозе от 498 дка, девета категория, землище на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом