Доклад за 2011 год
ИмеДоклад за 2011 год
страница1/27
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/rr/r-kpkz/dokladi-11/BulstrandR11.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Годишен доклад за 2011 год.

за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително

№ 371-Н0/2008 г.
Оператор:

БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН –

СТАРА ЗАГОРА

КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “СТРАНДЖА”
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод

2

2. Система за управление на околната среда

5

3. Използване на ресурси

13

3.1. Използване на вода

13

3.2. Използване на енергия

15

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

21

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

22

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

24

 1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

24

 1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

25

 1. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

30

 1. Управление на отпадъците

39

4.5. Шум

44

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

45

 1. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

47

 1. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

47

 1. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

48

7.1. Аварии

48

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

48

 1. Подписване на годишния доклад

49

9. Приложения 50


1. Увод

 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително


Инсталация, попадаща в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

 1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 1

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 2

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 3

 • Газотурбинен компресорен агрегат № 4

 • Водогреен котел № 1

 • Водогреен котел № 2
 • Адрес по местонахождение на инсталацията

с.Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, КС”Странджа”


 • Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително №371-Н0/2008 г.


 • Дата на подписване на КР

28.11.2008 г. / Решение № 371-Н0-И0-А0/2008 г. /

Поправка по чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс -

10.06.2009 г. / Решение № 371-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. /


 • Дата на влизане в сила на КР

06.01.2009 г.


 • Оператор на инсталацията, притежател на разрешителното

”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, гр. София


 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

гр.София, ж.к.” Люлин-2”, бул.” Панчо Владигеров”№ 66

тел.02/939 62 62, факс: 02/925 00 63

e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg


 • Лице за контакти

инж.Петя Бакърджиева-еколог Югоизточен експлоатационен район Стара Загора

 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

с.Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, КС”Странджа”

тел.0884 339 445, факс: 02/9396681

e-mail: Petya.Bakardzhieva@bulgartransgaz.bg


 • Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Компресорна станция Странджа служи за повишаване налягането на природния газ по транзитната система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Станцията разполага с 4 бр. паралелно работещи газотурбинни компресорни агрегата

/ ГТКА/. За гориво на ГТКА се ползва очистен и редуциран природен газ от станционните колектори и след понижаване на налягането му в газорегулираща станция /ГРС / постъпва към горивните системи на ГТKA.

В компресорната станция се извършват следните процеси:

 • Очистване на газа от механични примеси и влага;

 • Повишаване на налягането;

 • Понижаване температурата на газа.

Очистване на газа от механични примеси и влага

В инсталацията за очистване на газа става отделяне на евентуално носени механични примеси и кондензат. Монтирани са три броя прахоуловители и един скрубер.

Продуктите отделени след очистването на природния газ в прахоуловителите се събират в кондензатосборник.

Повишаване на налягането

Очистен от механични примеси, газът постъпва за компресия до необходимото налягане в компресорния цех. Компресирането на газа се извършва с центробежни компресори, характеризиращи се с непрекъснато действие на въртящото се работно колело и свиване на газа под действието на инерционни сили. Компресорът се задвижва с газотурбинни двигатели.

Понижаване температурата на газа

След компресирането газът е с повишена температура, поради което се налага да се охлади до по-ниска температура за запазване на изолацията на тръбопроводите и поддържане на контрактната температура на границата с Република Турция. Това охлаждане се осъществява в инсталацията за охлаждане на газа.

Инсталацията за охлаждане на газа се състои от пет броя АВО (автоматичен въздушен охладител).

 • Производствен капацитет на инсталацията

Инсталация

Капацитет

Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

 1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:

Газотурбинен компресорен агрегат №1

26.7 MW

Газотурбинен компресорен агрегат №2

26.7 MW

Газотурбинен компресорен агрегат №3

26.7 MW

Газотурбинен компресорен агрегат №4

35 MW

Водогреен котел № 1

0.25 MW

Водогреен котел № 2

0.15 MW

По Условие 4.2:

Инсталация

Годишно производство-произведена топлоенергия

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW

360 220.649 MWh
 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Система за управление на околната среда:

 • Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително – еколог Югоизточен експлоатационен район Стара Загора

 • Отговорник – използване на вода;

 • Отговорник – използване на енергия;

 • Отговорници – използване и съхранение на спомагателни материали и горива;

 • Отговорник – емисии в атмосферата, отпадъчни води, почви, шум;

 • Отговорници – управление на отпадъците;

 • Отговорници – предотвратяване и действие при аварии.
 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


гр.Стара Загора 6000, ул.” Стара планина“ № 2


 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ –ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

гр.Пловдив, ул.” Булаир” № 26


2. Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

Въведена е система за управление на околната среда/СУОС/, която дефинира следните цели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Свързани:

Доклад за 2011 год iconДоклад директора моу сош с. Майрамадаг
Отчётный доклад школы – это возможность показать ключевые направления работы нашей школы, задачи, направленные на достижение определённых...
Доклад за 2011 год iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...
Доклад за 2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год
Точно това владение доказва придобивната давност на процесните 29. 80 кв м., считано от 08. 2000 год до 08. 2010 год. Моли да се...
Доклад за 2011 год iconДоклад за фактическото състояние и дейността
Настоящият доклад е изготвен от Временната комисия на Общински съвет-Шумен,създадена с Решение №9 по протокол №3 от 07. 12. 2011...
Доклад за 2011 год iconДоклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Разрешително №24/14. 01. 2005,І-ва актуализация от 07. 07. 2006 год.Іі-ра актуализация от 27. 06. 2011 год
Доклад за 2011 год iconПротоко л
...
Доклад за 2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Доклад за 2011 год iconДоклад на сд за дейността на Дружеството през 2011 год.: проект за решение ос приема доклада на сд за дейността на Дружеството през 2011 год
Еик акционер на „Велбъжд” ад, притежаващ / / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Велбъжд” ад, гр. Кюстендил,...
Доклад за 2011 год iconРешение №578/04. 08. 2011 год
Постъпило на 14. 10. 2011 год от ответника писмо, с което изпраща препис- извлечение от Решение №594/06. 10. 2011 год на О. С. Г....
Доклад за 2011 год iconДоклад по итогам работы образовательного учреждения за 2011/2012 учебный год
В 2011/2012 учебном году вся деятельностьбыла построена в соответствии с Уставом школы и локальными актами
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом