Доклад A6-0406/2008
ИмеДоклад A6-0406/2008
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер201.23 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_deposes/rapports/2008/0406/amendeme


{10/12/2008}10.12.2008 A6-0406/163

Изменение 163

Hartmut Nassauer

{PPE}от името на групата PPE-DEДоклад A6-0406/2008

Avril Doyle

Търговия с квоти за емисии на парникови газове

COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8


Директива 2003/87/ЕО

Член 10б – параграф 2 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Международно споразумение, включващо енергоемки промишлени отрасли, изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, или отраслово международно споразумение относно такива промишлени отрасли трябва да отговаря най-малко на следните критерии, за да се предоставят равни условия на равнище инсталации за отрасли, определени като изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии:
а) участие на държави, представляващи критична маса от най-малко 85 % от производството в световен мащаб, включително основните нововъзникващи пазари,
б) цели за емисии, изразени в еквивалент на СО2,
в) сходни системи за намаляване на емисиите с равностойно действие и основани на критериите за сравнение и оценка, и наложени от всички участващи държави или от държави с цели, които не са изразени в еквивалент на СО2, в отрасли, включени в схемата на ЕС за търговия с емисии,
г) конкурентните материали трябва да бъдат подложени на еднакви ограничения, като се взимат предвид аспектите на жизнения им цикъл,
д) ефективна международна система за наблюдение и проверка,
е) задължителен режим за решаване на спорове и ясни правила за санкциониране, сравними със системата на ЕС,

Or. {EN}en{10/12/2008}10.12.2008 A6-0406/164

Изменение 164

Hartmut Nassauer

{PPE}от името на групата PPE-DEДоклад A6-0406/2008

Avril Doyle

Търговия с квоти за емисии на парникови газове

COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8


Директива 2003/87/ЕО

Член 10б
Текст, предложен от Комисията

Изменение

До юни 2011 г. от гледна точка на резултатите от международните преговори и мащабът на намаление на общите емисии на парникови газове, до който те водят, и след допитване до всички заинтересовани социални партньори, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за които е било определено, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии. Този доклад се придружава от съответни предложения, които могат да включват:

Най-късно до 31 декември 2010 г., в светлината на резултатите от международните преговори и мащаба на намаляване на общите емисии на парникови газове, до който те водят, и след допитване до всички заинтересовани социални партньори, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, определени като изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии. Този доклад се придружава от съответни предложения, които могат да включват:

- коригиране на количеството квоти, получени безплатно от тези отрасли или подотрасли, по смисъла на член 10а;

- коригиране на количеството квоти, получени безплатно от тези отрасли или подотрасли съгласно член 10а;
- компенсаторен механизъм, който покрива косвените разходи вследствие на по-високите разходи за електричество, произтичащи от схемата на Общността, и който е съвместим с правилата на Общността за държавни помощи;

- включване в схемата на Общността на вносители на продукти, произведени в отрасли или подотрасли, определени в съответствие с член 10а.

- включване в схемата на Общността на вносители на продукти, произведени в отрасли или подотрасли, определени в съответствие с член 10а.

Всички задължителни секторни споразумения, които водят до намаляване на общите емисии в степента, необходима за ефективно справяне с измененията на климата, и които могат да бъдат подложени на мониторинг и проверка и са предмет на задължителни мерки за прилагане, също се вземат предвид при определянето на съответните мерки.

Всички правнообвързващи секторни споразумения, които водят до намаляване на общите емисии в степента, необходима за ефективно справяне с изменението на климата, и които могат да бъдат подложени на мониторинг и верифициране и са предмет на задължителни договорености за прилагане, също се вземат предвид при определянето на целесъобразните мерки.

Or. {EN}en{10/12/2008}10.12.2008 A6-0406/165

Изменение 165

Hartmut Nassauer

{PPE}от името на групата PPE-DEДоклад A6-0406/2008

Avril Doyle

Търговия с квоти за емисии на парникови газове

COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Общността ще продължи да играе водеща роля в преговорите за амбициозно международно споразумение, което ще позволи целта за ограничаване на повишението на световната температура до 2 °C да бъде постигната: тя е насърчена и от постигнатия в тази връзка напредък в Бали. В случай че други развити страни и други големи емитери на парникови газове, не вземат участие в това международно споразумение, определени изложени на международна конкуренция енергоемки отрасли, това би могло да доведе до повишаване на емисиите на парникови газове в третите държави, където съответният отрасъл не би бил предмет на подобни ограничения във връзка с емисиите на въглерод („изместване на въглеродни емисии“) и в същото време би могло да постави определени енергоемки отрасли и подотрасли в Общността, които са изложени на международна конкуренция, в икономически неизгодно положение. Това би подкопало екологичната цялостност и ефикасността от действията на Общността, тъй като ще доведе до повишаване на емисиите на друго място. За да се справи с опасността от изместване на въглеродни емисии Общността ще разпредели 100 процентово безплатни квоти на отраслите или подотраслите, които изпълняват съответните критерии. Определянето на тези отрасли и подотрасли, както и изискваните мерки ще бъдат подложени на повторно оценка, за да се гарантира, че са предприети необходимите действия и да се предотврати свръх компенсиране. В случая на такива отрасли или подотрасли, за които надлежно може да се докаже, че опасността от изместване на въглеродни емисии не може да бъде предотвратена другояче, и при които електроенергията представлява голям процент от производствените разходи и тя се произвежда по ефикасен начин, мерките, които се вземат могат да отчитат консумацията на електроенергия в производствения процес, без да се променя общото количество квоти.

(19) Общността ще продължи да играе водеща роля в преговорите за амбициозно международно споразумение, което ще позволи целта за ограничаване на повишението на световната температура до 2 °C да бъде постигната: тя е насърчена и от постигнатия в тази връзка напредък в Бали. В случай че други развити страни и други големи емитери на парникови газове, не вземат участие в това международно споразумение, определени изложени на международна конкуренция енергоемки отрасли, това би могло да доведе до повишаване на емисиите на парникови газове в третите държави, където съответният отрасъл не би бил предмет на подобни ограничения във връзка с емисиите на въглерод („изместване на въглеродни емисии“) и в същото време би могло да постави определени енергоемки отрасли и подотрасли в Общността, които са изложени на международна конкуренция, в икономически неизгодно положение. Това би подкопало екологичната цялостност и ефикасността от действията на Общността. За да се справи с риска от изместване на въглеродни емисии Общността ще разпредели 100 процентово безплатни квоти на отраслите или подотраслите, които изпълняват съответните критерии. Определянето на тези отрасли и подотрасли, както и изискваните мерки ще бъдат подложени на повторно оценка, за да се гарантира, че са предприети необходимите действия и да се предотврати свръхкомпенсиране. В случая на такива отрасли или подотрасли, за които надлежно може да се докаже, че опасността от изместване на въглеродни емисии не може да бъде предотвратена другояче, и при които електроенергията представлява голям процент от производствените разходи и тя се произвежда по ефикасен начин, мерките, които се вземат могат да отчитат консумацията на електроенергия в производствения процес, без да се променя общото количество квоти. Към риска от изместване на въглеродни емисии в тези отрасли или подотрасли следва да се подходи на трицифрено ниво (код NACE-3), когато съответните данни са налични.

Or. {EN}en

Обосновка


Това изменение е разисквано в Съвета след последния триалог и следва да бъде прието от ЕП. То пояснява, че рискът от изместване на въглеродни емисии следва да бъде оценяван въз основа на установения от ЕС код NACE-3.
{10/12/2008}10.12.2008 A6-0406/166

Изменение 166

Hartmut Nassauer

{PPE}от името на групата PPE-DEДоклад A6-0406/2008

Avril Doyle

Търговия с квоти за емисии на парникови газове

COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 8


Директива 2003/87/ЕО

Член 10а – параграф 1 - алинея 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочените в първа алинея мерки осигуряват, в рамките на възможното, провеждането на разпределението по начин, които да стимулира използването на ефикасни техники за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на енергийната ефективност, алтернативните разрешения и производствени практики, използването на биомаса и улавяне и съхранение на парникови газове и да не насърчава повишаване на емисиите. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за производство електроенергия.

Посочените в първа алинея мерки, в рамките на възможното, определят ex ante критерии за сравнение и оценка за цялата Общност с оглед да се осигури провеждането на разпределението по начин, който да стимулира намаляването на емисиите на парникови газове и енергийно ефективните техники, като се вземат предвид най-ефективните техники, заместителите, алтернативните производствени процеси, високоефективното комбинирано производство на енергия, ефикасното енергийно оползотворяване на отпадни газове, използването на биомаса и улавянето, транспортирането и съхранението на въглероден диоксид, при наличието на такива съоръжения, и не насърчава повишаване на емисиите. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за производство на електроенергия, освен в случаите по член 10в и за електричество, произведено от отпадни газове. Когато като гориво се използва отпадъчен газ от производствен процес, квотите се разпределят безплатно на оператора на съоръжението, произвеждащо този отпадъчен газ, при спазване на същите принципи по отношение на разпределението, които се прилагат спрямо тази инсталация.

За всеки отрасъл и подотрасъл по принцип критериите се изчисляват въз основа на продуктите, а не на суровините, така че да се постигнат максимални намаления на емисиите на парникови газове и икономии от гледна точка енергийната ефективност в течение на целия производствен процес на дадения отрасъл или подотрасъл.

Като определя принципите за поставяне на критерии за отделните отрасли Комисията се консултира със заинтересованите страни, включително засегнатите отрасли.

Or. {EN}en

Обосновка

Същата формулировка като тази, която беше разисквана в рамките на триалога, за освобождаване на отпадните газове от процедурата на търгове, но със следното пояснение:

в изменение 54 на ЕП трябва да бъде ясно, че квотите за оползотворяване на отпадни газове трябва да се разпределят на операторите на инсталациите, от които произхождат тези газове, със същите принципи на разпределение като тези, които се прилагат спрямо тези инсталации.


AM\758524BG.doc
PE416.092v01-00

BG BG

Свързани:

Доклад A6-0406/2008 iconДоклад A6-0406/2008
Подобряване и разширяване на схемата на ес за търговия с квоти на емисии на парникови газове
Доклад A6-0406/2008 iconДоклад A6-0406/2008
Общността и за изменение на Директива 96/61/ео на Съвета създаде схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките...
Доклад A6-0406/2008 iconДоклад 2008: разнородна картина при стимулантите
Изявлението е направено днес от агенцията на ес за наркотиците (emcdda) във връзка с оповестяването на Годишен доклад за 2008 г.:...
Доклад A6-0406/2008 iconДоклад за дейността на
Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 г. (01. 10. 2008 г. – 31. 12. 2008 г.)
Доклад A6-0406/2008 iconДоклад за дейността на
Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2008 г. (01. 07. 2008 г. – 30. 09. 2008 г.)
Доклад A6-0406/2008 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Параходство брп” ад, настъпили през първото тримесечие на 2008 г. (01. 01. 2008 г. – 31. 03. 2008 г.)
Доклад A6-0406/2008 iconДоклад за дейността
Важни събития за „Параходство брп” ад, настъпили през второто тримесечие на 2008 г. (01. 04. 2008 г. – 30. 06. 2008 г.)
Доклад A6-0406/2008 iconМеждинен консолидиран доклад
Важни събития за „бианор холдинг” ад, настъпили през второто тримесечие на 2008 г. (01. 04. 2008 г. – 30. 06. 2008 г.) 3
Доклад A6-0406/2008 iconКонсолидиран междинен доклад за дейността на
Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2008 г. (01. 07. 2008 г. – 30. 09. 2008 г.)
Доклад A6-0406/2008 iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом