Закон за обществените поръчки
ИмеЗакон за обществените поръчки
страница1/19
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер2.81 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/public_orders/1/Закон_за_обществените_поръчк
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ЗАКОН за обществените поръчки


Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 1.05.2005 г., доп., бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 79 от 29.09.2006 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 52 от 9.07.2010 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 19.04.2011 г., бр. 43 от 7.06.2011 г., в сила от 15.06.2011 г., изм., бр. 73 от 20.09.2011 г., в сила от 20.10.2011 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.


ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПРАВИЛА


Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Раздел I

Цел и принципи


Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.


Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи:


1. публичност и прозрачност;


2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) свободна и лоялна конкуренция;


3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.


(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.


Раздел II

Обекти и субекти на обществени поръчки


Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:


1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 33 от 2012 г.) доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;


2. предоставянето на услуги;


3. строителството, включително:


а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;


б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;


в) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.


(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., нова, бр. 33 от 2012 г.) Обекти на обществени поръчки са и:


1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;


2. доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;


3. строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;


4. строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.


Чл. 4. Не са обект на обществени поръчки:


1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;


2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;


3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., доп., бр. 34 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., изм., бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 98 от 2008 г.) финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, при изкупуване и окачествяване на продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за подпомагане на земеделските производители;


4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;


5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм., бр. 37 от 2006 г., бр. 52 от 2010 г.) арбитражните и помирителните услуги;


6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) трудовите договори;


7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) предоставянето на заеми от Българската банка за развитие, за финансиране на финансовия недостиг за проекти по оперативни програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с процедурата по "Кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013, между Република България и Европейска инвестиционна банка";


8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г. , в сила от 1.01.2014 г.) договорите по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси, обслужването, програмното и ресурсното осигуряване на СЕБРА и операциите по събиране на приходи и други постъпления на бюджетните организации чрез картовите разплащания по чл. 154, ал. 8 и 10 от Закона за публичните финанси, операциите по управление на ликвидността на системата на единна сметка и извършването на гаранционни и други депозити по чл. 154, ал. 22 и 23 от Закона за публичните финанси.


Чл. 5. (1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:


1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 2, които се възлагат чрез:


а) открита или ограничена процедура от възложители по чл. 7, т. 1 - 4;


б) открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление от възложители по чл. 7, т. 5 и 6;


2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 3, които се възлагат чрез открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;


3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 5, които се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;


4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в приложение № 6, които се възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на договаряне без обявление.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 2 и 3, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.


(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 5 и 6, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.


(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 52 от 2010 г., предишна ал. 3, изм., бр. 33 от 2012 г.) Обществените поръчки по ал. 1, т. 1 и 2 се възлагат за срок до 5 години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка.


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложители на обществени поръчки са:


1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;


2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;


3. публичноправните организации;


4. обединенията от субекти по т. 1 или 3;


5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д;


6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия, са:


1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи, или


2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.


(2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:


1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и


2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.


(3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:


1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и


2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:


1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или


2. доставката на питейна вода до такива мрежи.


(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона и за дейности, свързани със:


1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или


2. отвеждането или пречистването на отпадни води.


(3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:


1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7а, чл. 7в - 7д, и


2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.


(2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги.


(2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона за цялата си дейност.


Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска област, са:


1. търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;


2. експлоатацията на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.


Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.


(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.


(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2010 г.) Когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.


(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).


(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).


(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.


(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., отм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм., бр. 33 от 2012 г.) (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки.


(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури и сключва договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители.


(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.


(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.


(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 11, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на този закон.


(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Решенията по ал. 1 съдържат:


1. наименование на възложителя;


2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;


3. посочване вида на процедурата и предмета на поръчката;


4. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от етапа на процедурата;


5. мотиви - в случаите, когато се изискват;


6. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;


7. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.


(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) При издаване на решенията по ал. 1 възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за:


1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на Закона за концесиите;


2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. ) договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а - 7в и чл. 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;


3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставки, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно да извършват тази дейност при същите условия;


4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а;


5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за доставка на вода, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;


6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия;


7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - 7д, на един от участниците в него;


8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - 7д, на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко три години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;


9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г. относно изречение второ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, т. 1 и 3 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт; актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз;


10. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.);


11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) договори за лекарствени продукти, медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели, сключвани от Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване;


12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.) договори за възлагане на дейности по създаване на гори, провеждане на сечи и добив на дървесина и ползване на недървесни горски продукти по смисъла на Закона за горите;


13. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) договори за комунални услуги, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт или техни обединения, с дружество, създадено по реда на Закона за общинската собственост, което е възложител по чл. 7, т. 3 и за което са изпълнени едновременно следните условия:


а) капиталът му е изцяло общинска собственост;


б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложители върху собствените им структурни звена;


в) предметът на дейност съгласно неговите учредителни или устройствени документи е осъществяване на комунални услуги;


г) поне 90 на сто от оборота му е формиран от предоставяне на комунални услуги на съответния възложител или обединение от възложители;


14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) договори, възлагани в изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;


15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация.


(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.


(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.


(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 13, когато дружеството не е реализирало оборот поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е при създаването му да е предвидено годишният му оборот да се реализира от услугите, които предоставя на възложителя.


(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) При отпадане на някое от условията по ал. 1, т. 13 възложителят е длъжен да прекрати договора в едномесечен срок.


(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Възложителите уведомяват Агенцията по обществени поръчки по нейно искане за:


1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) случаите, за които прилагат изключенията по ал. 1, т. 2;


2. предмета на договорите по ал. 1, т. 3;


3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) името на свързаното предприятие, предмета и стойността на договора, както и доказателства за наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 8 в случаите, когато се прилагат тези изключения.


(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.


Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 52 от 2010 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., бр. 33 от 2012 г.) (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:


1. възлагани по специфични процедурни правила:


а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, от една страна, и една или повече трети страни - от друга;


б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;


2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;


3. възлагани за целите на разузнавателни дейности;


4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави - членки на Европейския съюз, за разработване на нов продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;


5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;


6. възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:


а) доставката на военно оборудване или специално оборудване, или


б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква "а", или


в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги;


7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;


8. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.


(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава - членка на Европейския съюз, ако има такива.


(3) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите приема наредба, с която се уреждат:


1. критериите и редът за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и


2. редът за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили в случаите по ал. 1, т. 6;


3. условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения - в случаите по ал. 1, т. 2.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите нямат право да прилагат основанията по чл. 4, 12 и 13 с цел заобикаляне прилагането на закона.


Чл. 14. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС:


1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв.;


2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв.


(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:


1. за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.;


2. за доставки, услуги и конкурс за проект - равни или по-високи от 400 000 лв.


(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да прилагат предвидените в този закон опростени правила, когато обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 имат следните стойности без ДДС:


1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.;


2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45а, ал. 2.


(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:


1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;


2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.


(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:


1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 670 000 лв.;


2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 66 000 лв.;


3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) за конкурс за проект - под 66 000 лв.


(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 и 3 възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи.


(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.


(2) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги, се прилага редът за обекта, който има по-висока стойност.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон като възложител, когато общата стойност на договора без ДДС е равна или по-висока от 391 160 лв.


(5) В случаите по ал. 3 и 4 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява, както следва:


1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:


а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;


б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;


в) (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48;


2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:


а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или


б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;


3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 33 от 2012 г.) при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции или подновявания;


4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:


а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;


б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 години - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;


5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други плащания;


6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионите или лихвите и други плащания;


7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;


8. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;


9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;


10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) при рамково споразумение или динамична система за доставки - на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., бр. 33 от 2012 г.) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3, т. 12.


(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., бр. 33 от 2012 г.) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, 2, 3 или 4 при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.


(5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.


(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.


(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Закон за обществените поръчки iconЗакон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. Закон за обществените поръчки
Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика и индикатори за нейната оценка
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Чл. 5 Кандидат за изпълнител и изпълнител по договор за обществени поръчки може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо...
Закон за обществените поръчки iconОбщина борован 32 4 0
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 14, ал....
Закон за обществените поръчки iconВ контекста на европейските директиви
Въз основа на критичен анализ на действащия Закон за обществените поръчки се правят изводи за неправилен законодателен подход, пропуски...
Закон за обществените поръчки iconНай-често срещани нарушения при възлагане на обществени поръчки, установени от органите на сметната палата мариана Кацарова –експерт-юрист
Сметната палата, наред с Агенцията за държавна финансова инспеция /адфи/, е един от органите, на които Законът за обществените поръчки...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 28 От 2004 Г.)

Закон за обществените поръчки iconОбщинашуме н
С настоящата покана и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона...
Закон за обществените поръчки iconЗакон за обществените поръчки
Одобрявам: Николай Димитров -кмет на община несебър
Закон за обществените поръчки iconЗакона за обществените поръчки
Чл. (1) С правилника се урежда редът за разглеждане и решаване на спорове по обществени поръчки, възложени на Арбитражния съд към...
Закон за обществените поръчки iconОбявление за обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом