Република българия народно събрание
ИмеРепублика българия народно събрание
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер30.84 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.parliament.bg/bills/41/902-01-18.rtf
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРОЕКТ


ЗАКОНза изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения


(Обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28, 88 и 94 от

2005 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)


§ 1. В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 3. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………. 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Цецка Цачева)

МОТИВИкъм проекта на Закон за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения


І. Проектът на Закон за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения предвижда следните изменения:

1. Съгласно чл. 9, т. 5 от закона печатните и други произведения, представляващи обекти – пощенски марки, предназначени за употреба в страната, се депозират в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Законопроектът предвижда депозирането на пощенските марки, предназначени за употреба в страната, да се извършва в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съответно и в разпоредбите, касаещи съставянето на актове за установяване на нарушения, както и за издаването на наказателни постановления се предвижда думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” и „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” да се заменят съответно с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

2. Законопроектът предвижда издадените до влизането му в сила подзаконови нормативни актове да запазят действието си, доколкото не му противоречат.

ІІ. Причините, които налагат приемането на предложените изменения в закона, са продиктувани от Решението на Народно събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България.

Съгласно т. 4 от решението Министерството на транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ІІІ. Целите, които се поставят с приемането на предложения законопроект, са тясно обвързани с изпълнението на Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България.

Предвид изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проекта на Закон за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Дянков)

Свързани:

Република българия народно събрание iconНародно събрание на република българия народно събрание на република българия студентска програма за законодателни проучвания ьмр
Основна цел на Програмата е информационно осигуряване на законодателния процес и обучение на млади и талантливи специалисти
Република българия народно събрание iconBg-софия: обявление за конкурс за проект
Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" №2, За: Димитринка Рускова, Република България 1169, София, Тел.:...
Република българия народно събрание iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" №2, За: инж. Димитрина Рускова, Република България 1000, София, Тел.:...
Република българия народно събрание iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" 2, За: Валери Манолов, Република България 1169, София, Тел.: 02 9392141;...
Република българия народно събрание iconДекларация на народното събрание на република българия за децата на българия
Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание на Република България
Република българия народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Законът е приет от ХХХIХ народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събание
Република българия народно събрание iconЧетиридесето народно събрание
Изток” на Народното събрание се проведе кръгла маса под патронажа на Председателя на Четиридесетото Народно събрание господин Георги...
Република българия народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание
Кръглата маса бе открита в 13,00 ч и председателствана от госпожа Десислава Атанасова – председател на Комисията по здравеопазването...
Република българия народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Република българия народно събрание iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Конституционния съд на Република България от квотата на народното събрание през 2012 г., а също и Процедурни правила за избор на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом