Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г
ИмеРешение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер57.84 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-sandanski.com/case_files/20111250200029.doc

Р Е Ш Е Н И Е № 64


гр. Сандански, 11.01.2011 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Сандански районен съд в публично заседание на единадесети януари две хиляди и единадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Бузова


При секретаря: Йорданка Стойкова

Разгледа докладваното от съдия Бузова а.н.х.д. № 29 по описа на съда за 2011 год. и на основание чл.6, ал.1, б.”а” във вр. с чл.1, ал.1 и 2 от УБДХ

Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА С. Л. Н., роден на 15.03.1963 г. в гр. XXXXXX, живущ в гр. XXXXXX, ул.”XXXXXX” №XX, българин, български гражданин, разведен, осъждан, безработен, със средно образование, ЕГН XXXXXXXX за ВИНОВЕН, в това че на 10.01.2011 г. около 18.30 часа на пл.”XXXXXX” в гр. XXXXXX, в района на хотел “XXXXX” и в сградата на РУП XXXXXX е извършил: непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държане към органите на властта, с което е нарушил обществения ред и спокойствие - нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ, поради което му НАЛАГА административно наказание „Задържане в структурните звена на МВР” за срок от 15 /петнадесет/ денонощия.

Решението не подлежи на обжалване, а подлежи на незабавно изпълнение.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Мотиви към Решение № 64/11.01.2011 г. по а.н.х.д. № 29/2011 г. по описа на Районен съд гр. Сандански


Производството е по реда на чл. 1 от УБДХ.

Образувано е въз основа на акт за дребно хулиганство, съставен против С. Л. Н., затова че на 10.01.2011 г. около 18.30 часа на пл.”XXXXXXXXX” в гр. XXXXX, в района на хотел “XXXXXXX” и в сградата на РУП XXXXXXXX е извършил непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държане към гражданите и към органите на властта, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. Сочи се в АКДХ, че с действията си Н. е извършил непристойна проява към орган на властта по време на изпълнение на служебните му задължения, нарушаваща обществения ред и е предизвикал възмущение у намиращите се наоколо граждани, с което осъществил състава на чл.1, ал.2 от УБДХ и следва да носи административна отговорност по чл.1, ал.1 от същия указ.

В съдебно заседание нарушителят се признава за виновен. Дава обяснения по нарушението. В последната си дума желае да му бъде наложено по-леко наказание изказва съжаление за стореното.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

Нарушителят С. Л. Н., роден на 15.03.1963 г. в гр. XXXXXX, живущ в гр. XXXXXXX, ул.”XXXXXXXX” №XX, българин, български гражданин, разведен, осъждан, безработен, със средно -образование, ЕГН XXXXXXXX, наказван многократно през последните пет години за нарушения по УБДХ.

Свидетелите Р. П. К. и Г. К. Г. са служители в РУП на МВР-XXXXXXXX. На 10.01.2011 г. двамата свидетели изпълнявали служебните си задължения за времето от 14.00 ч. До 22.00 часа. Около 18.30 часа двамата били изпратени по разпореждане на оперативния дежурен на пл.”XXXXXXX”, пред хотел “XXXXXX” в гр. XXXXXXXX, затова че лице в нетрезво състояние на висок глас псува и обижда минаващите наоколо граждани. На място свидетелите К. и Г. установили нарушителя С. Н., който в момента продължавал да крещи “Къде сте мръсници, копелета гадни, от вас нища не става.” Полицаите предупредили нарушителя Н. да се държи прилично и да не нарушава обществения ред, но вместо това се обърнал към свидетеля К. с думите: “Какъв си бе ти, оставете ме, от вас нищо не става.” Продължил с арогантното си поведение към полицаите и отправил обидни думи към свидетеля Г.: “Ще те смачкам, ти пък кой си, какъв го даваш.” След това му държане нарушителят бил отведен в сградата на РУП гр. XXXXXXX, където продължил да се държи грубо и арогантно към двамата полицаи, като ги обиждал с думите: “Ти ли ке ебеш майка ми, иди при нея” и други подобни цинични изрази.

На 11.01.2011 г. на С. Л. Н. е съставен акт за констатиране на дребно хулиганство. Актът е предявен на нарушителя и подписан от него на същата дата с възражения, че не е обиждал и псувал полицаите.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена от обясненията на нарушителя, както и от останалите доказателствени материали, приложени към административно наказателната преписка. Фактическите констатации относно конкретните действия, охарактеризиращи непристойните проява съдът направи въз основа на гласните доказателствени средства по делото, които прецени за единни и безпротиворечиви в своята цялост.

С оглед изложеното от правна страна съдът приема следното:

С поведението си С. Л. Н. е осъществил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съгласно алинея втора на цитираната разпоредба, дребното хулиганство е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Следователно, за да е налице административно нарушение, е необходимо да е изпълнена някоя от визираните положителни предпоставки, а също и отрицателната такава-поради по-ниската степен на обществена опасност деянието да не представлява престъпление по чл.325 от НК. В случая се доказа общото наличие на предпоставките за търсене на отговорност по указа за извършени три нарушение от нарушителя. На първо място, нарушителят Н. на 10.01.2011 г. около 18.30 часа на пл.”XXXXXXX” в гр. XXXXXXXX, пред хотел “XXXXXX” и по-късно в сградата на РУП XXXXXXXX е извършил непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение и държане към органите на властта – полицейските служители К. и Г., като се е държал арогантно с тях и ги е обиждал, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. Извършените действия попадат в примерно изброените по чл. 1, ал. 2 от указа, като обективират и завършват хулиганската проява. Извършените действия, сами за себе си са непристойни и изразяват неуважение към обществото. Тези действия са посочени и в акта за констатиране на дребно хулиганство и са установени от съда в хода на съдебното следствие като конкретна поведенческа реакция на нарушителя по време на деянията. Обект на дребното хулиганство са редът, установен в страната и общественото спокойствие. Под обществен ред като обект на административното нарушение дребно хулиганство следва да се разбират установените в държавата обществени отношения, основани на нравствеността и определящи поведението на хората в процеса на обществения живот. Безспорно е в случая, че тези действия, извършени от нарушителя не могат да се възприемат като нормална поведенческа реакция в нашето общество. Налице е и втората предпоставка – поради по - ниската степен на обществена опасност / изведена от белезите, които характеризират обективния състав на деянието/ извършеното представлява административно нарушение по УБДХ, а не престъпление по чл. 325 от НК. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината пряк умисъл, т. к. са съпроводени с нарушение на обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, което нарушителят е съзнавал и е искал.

За извършените от нарушителя Н. деяния по чл.1, ал.1 от УБДХ се предвижда наказание задържане в поделенията на МВР до 15 дни или глоба в размер от 100 до 500 лв. При определяне на вида и размера на санкцията съдът прецени, че в случая е налице превес на отегчаващите отговорността обстоятелства. Касае се за лице с висока степен на обществена опасност, предвид на това, че нарушителят е осъждан и наказван многократно за нарушения по УБДХ. Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете и времето и мястото на извършване на нарушението, а именно през светлата част на денонощието и на място, когато и където потокът от хора е интензивен, както и в сградата на РУ на МВР – гр. XXXXXXXX, което говори за лице с липса на утвърдена морална ценностна система, за липса на умения при комуникиране в обществото или по-скоро за наличие на такива „умения”, които не са общоприети от човешките индивиди в съвременното общество. Смекчаващо отговорността обстоятелство е изразеното съжаление за случилото се. Предвид изложеното, съдът намира, че следва да се наложи на нарушителя Н. наказание „Задържане в структурните звена на МВР” за срок от по 15 /петнадесет/ денонощия.

Така мотивиран съдът постанови решението си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №1596 гр. Сандански, 22. 06. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 16. 06. 2011 година в следния състав
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №1316 гр. Сандански, 26. 05. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 03. 05. 2011 година в следния състав
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №834 гр. Сандански, 23. 03. 2011 г
Районен съд сандански в публично заседание на 10. 03. 2011 година в следния състав
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №2275 гр. Сандански, 14. 09. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на четиринадесети септември две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №1601 гр. Сандански, 22. 06. 2011 г
Сандански районен съд в публично заседание на двадесет и втори юни две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №52 от 20 февруари 2012 г
Относно: Вх.№123/ 30. 01. 2012 г предложение от Андон Тотев Кмет на община Сандански, относно приемане на окончателен годишен план...
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconОферт а
За участие в открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти за ддуи – с. Петрово, общ. Сандански, Дневни детски ясли-Сандански,...
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconГр. Сандански, 26. 20. 2011 г
Районен съд –сандански, гражданско отделение, втори състав в публично заседание на 11. 10. 2011 година в следния състав
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №52/26. 10. 2011 г на Д. на тп на Н. Б., с което е оставено в сила
Административният орган с Писмо изх.№ Мп-1377/25. 02. 2011 г.(стр. 52) е поискал от управителя на дат см. Автостопанство Г. Сандански,...
Решение №64 гр. Сандански, 11. 01. 2011 г iconРешение №1030
Районен съд сандански в публично заседание на 17. 03. 2011 г в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом