Година: І
ИмеГодина: І
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер17.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://filologia-espt.com/programs/osnovni socioculturni poniatia.doc

Наименование на учебната дисциплина

ОСНОВНИ СОЦИОКУЛТУРНИ ПОНЯТИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, КУЛТУРА, ИСТОРИЯ)


Титуляри на курса: Доц. д-р Димитър Денков


Характер на дисциплината: избираема


Образователно-квалификационна степен: Магистър

Година: І


Семестър: ІІ

Кредити: 4


Часове: 30


Характер на обучението: избираема


Цели на курса: Да запознае студентите с основни черти на херменевтичния метод и историята на понятията, да ги обучи в основни методи за тълкуване на ключови понятия, да създаде у тях умения за разпознаване и употреба на институционални херменевтико-реторически стратегии и интереси.

Наред с историко-теоретическата и методическата си ориентация, курсът се съсредоточава в изграждане на умения за разбиране на различни понятийни употреби в зависимост от историческа епоха, национална култура, религиозна традиция, езикова компетентност, институционална практика и т.н.


Методи на оценяване: Текуща оценка и курсова работа


Език на обучението: българскиСъдържание на дисциплината:

1. Основни черти на херменевтичния метод: история, видове, приложения (теологическо, юридическо, философско) (Аристотел: “Реторика”; М. Хайдегер, “Битие и време”; Х. Г. – Гадамер, “Истина и метод”). 2. История на понятията (Х.-Г. Гадамер, Истина и метод”; Р. Козелек, “Понятийни истории”). 3. История на въздействието: словесни, образни и предметни форми на понятията. 4. Идеология, разбиране, принуда (К. Маркс/ Фр. Енгелс, “Немската идеология”, М. Вебер, “Социология на господството”; М. Фуко, “Надзор и наказание”). 5. Културни институции и институции на убеждението ● Образование; ●Художествено творчество; ● Музей. 6.. Колоквиум върху информационно-публицистични текстове, снимков и филмов материал, събран от студентите –4 ч.

Препоръчана литература: Посочената в тематичния план

Свързани:

Година: І iconИ деловен простор
Пссдп на рм бр. 02-3874/2 од 10. 05. 2005 година, бр. 02-7962/15 од 02. 09. 2005 година, бр. 02-7807/6 од 23. 04. 2007 година, бр....
Година: І iconИ деловен простор
П на рм бр. 02-3874/2 од 10. 05. 2005 година, бр. 02-7962/15 од 02. 09. 2005 година, бр. 02-7807/6 од 23. 04. 2007 година, бр. 02-17652/17...
Година: І iconНамира жалба за процесуално допустима и неоснователна
Тр представените със заявлението годишни финансови отчети на дружеството за 2008 година, 2009 година и от 01. 01. 2010 година до...
Година: І iconС решение №201/29. 12. 2009 година, постановено по Г. дело №821/2009 година по описа на Момчилградския районен съд, е отхвърлен предявения от „Н. С. Е. клон Х
Е. клон Х. срещу „М. 99” О., с. Ч., О. К. иск по чл. 232 Ззд за сумата от 5 872. 80 лева, представляваща незаплатен наем за периода...
Година: І iconС определение №663 от 17. 08. 2011 година, постановено по чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на
Чнд №1889 година втрс е потвърдил постановление от 21. 07. 2011 година на втрп за прекратяване на наказателното производство по дп...
Година: І iconОтчет на Технологичен колеж-Разград за календарната 2007 година
Настоящият отчет се отнася за дейността на Технологичен колеж – Разград през календарната 2007 година. Това е последната четвърта...
Година: І iconЗапочна учебната година и в българо-австрийското училище "Св св. Кирил и Методий"
На 15 септември 2010 година официално бе открита новата учебна година за всички деца, които искат да изучават български език
Година: І iconСъюз на печатарската индустрия в българия информаци я
Ръководството на спиб спази и тази година традицията в началото на всяка календарна година да информира членове си за състоянието...
Година: І iconМеждинен доклад за дейността
Важни събития за транскарт ад, настъпили през третото тримесечие на 2008 година (30. 06. 2008 година – 30. 09. 2008 година)
Година: І iconМеждинен доклад за дейността
Важни събития за транскарт ад, настъпили през четвърто тримесечие на 2009 година (01. 10. 2009 година – 31. 12. 2009 година)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом