Документаци я за
ИмеДокументаци я за
страница1/4
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер478.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gagarin-pk.com/e107_files/public/Dokumentacia_PTG28112012.doc
  1   2   3   4
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:


Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, гр. Перник”

I. ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е извършване на ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, намиращи се на ул. "Търново" No 10, гр.Перник.

Поръчка следва де се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящата документация и Количествената сметка за конкретните видове СМР, приложена към документацията.

2. Технически изисквания при изпълнението


Количествените сметки са приложени към настоящата документация.

При изпълнение на СМР следва да се използват и влагат строителни материали, които отговарят на приложимите БДС/EN стандарти и на изискванията за безопасност. Доставените материали трябва да са придружени със сертификати за качество и произход.


При изпълнение на поръчката следва да се спазват:

1. Закон за устройство на територията

2. Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

4. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

5. Закон за техническите изисквания към продуктите

6. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

7. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.


3. Предлагана цена и прогнозна стойност

Прогнозна стойност на поръчката е 116 820 лева с ДДС.

Въз основа на приложената към настоящата покана количествена сметка участникът трябва да изработи количествено-стойностна сметка с включени единични цени в тях. Участниците следва да представят и крайна цена за изпълнение на поръчката по приложената Количествено – стойностна сметка в съотвтствие с приложения образец на ценова оферта.

4. Място на изпълнение на поръчката


Мястото на изпълнение на поръчката е Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, гр.Перник, ул. "Търново" No 10,.


5. Оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се извърши до изтичане на срока за представяне на оферти. Датата на огледа е необходимо да бъде предварително съгласувана с представител на възложителя.

За извършения оглед се подписва декларация обр. № 15 от настоящата документация.


6. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника. Максималният срок за изпълнение не може да е по-дълъг от 2 месеца от датата на сключване на договор.

7. Начин и срок на плащане:

Начинът и сроковете на плащане са посочени в проекта на договор.


8. Гаранционни срокове

Участниците предлагат гаранционни срокове на изпълнените СМР. Гаранционните срокове не трябва да са по-малки от посочените в Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 1. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. 1. Гаранция за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС и се представя преди сключването му в една от следните форми:

 • Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по малко от 60 дни след предложения срок за изпълнение.

 • Или като парична сума преведена по банковата сметка на възложителя:

Условията за възстановяване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

Банкова сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение

Набирателна сметка на МОМН – БНБ ЦУ

IBAN BG 85 BNBG 9661330014910

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.


II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ ІI-1. Изисквания към участниците

І. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация:

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

 1. Участникът следва да има реализиран оборот от строително-ремонтни дейности, сходни с предмета на поръчката, общо за 2009, 2010 и 2011г., не по-малко от 300 000,00 лв. /триста хиляди лева/.

 2. Участникът да има валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството с минимална застрахователна сума 100 000,00 лв /сто хиляди лева/. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

Под „строително-ремонтни дейности, сходни с предмета на поръчката” се разбира изграждане на обекти от образователната и социалната инфраструктура.

За доказване на посочените изисквания, участникът представя:

 1. Баланс и Отчет за приходите и разходите на участника за 2009, 2010 и 2011 год.;

Участниците, регистрирани по Закона за Търговския регистър, могат да посочват ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството.

 1. Декларация, съдържаща информация за оборота от строителство на участника за последните три години (2009, 2010 и 2011г.);

 2. Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТМинимални изисквания за технически възможности и квалификация:

1.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, 4-та категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи втора категория. (чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите).

2. Участникът в процедурата да има внедрени следните системи:

2.1. ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват проектиране и/или строителство;

2.2. ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват проектиране и/или строителство;

2.3. OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват проектиране и/или строителство;

3. Участникът следва да има изпълнени най-малко 3 /три/ договора, сходни с предмета на поръчката през последните пет години /2011,2010, 2009, 2008, 2007/.

Под „договори за строително-ремонтни дейности, сходни с предмета на поръчката” се разбират договори за изграждане и ремонт на обекти от образователната и социалната инфраструктура.

4. Участникът трябва да разполага с технически правоспособни лица, наети по трудов договор и/или гражданско правоотношение, които да бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, включващ минимум следните позиции:

- технически ръководител - строителен инженер /ПГС/, със стаж по специалността минимум 5 /пет/ години;

- координатор "БЗ" - притежаващ документ за правоспособност, в съответствие с чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

За доказване на посочените изисквания, участникът представя:

 • Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на името на Изпълнителя, за изпълнението на строежи от първа група, 4-та категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2, от ЗУТ.

 • Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство).

 • Заверено копие от сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство).

 • Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката (проектиране и/или строителство);

 • Списък на договорите за строителство, сходни с обекта на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011г/. В списъка се посочват само договори, с които участникът доказва изискванията за подбор. За всеки от посочените договори трябва да бъде представена референция за добро изпълнение.

 • Списък на технически правоспособни лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката. Към списъка се прилагат: Декларация за съгласие за участие от всеки от посочените експерти; Копия от дипломи, копия от трудови книжки /или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж/, както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията им за извършване на съответната дейност, с която ще участват в изпълнението на обществената поръчка;

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.


РАЗДЕЛ IІ-2. Изискуеми докуменити

За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

2. Оферта за участие (по образец)

3. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя Договор или споразумение за създаване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), в който задължително се посочва представляващият. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП, посочени в настоящата документация.

5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП, посочени в настоящата документация.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (по образец);

7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец);

8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (по образец);

9. Декларация за наличие или липса на подизпълнители - (по образец);

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - (по образец)- представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документацията.

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (по образец);

12. Декларация за извършен оглед на оглед на строителната площадка (по образец);

13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец).

14. Ценово предложение по образец. Ценовото предложение следва да се представи в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”. Към ценовото предложение се представя попълнена количествено-стойностна сметка.
Всички документи към офертата трябва да са подпечатани и подписани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или удостоверение от ТР на фирмата. На всички копия на документи се поставя „Вярно с оригинала”, печат на участника и се подписват от лицето, което представлява участника.

В случай, че офертата се подписва от пълномощник, се представя нотариално заверено пълномощно.

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.

Офертата се подава на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.


Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.


III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й


1. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя в документацията.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци.

3.. Офертата се представя на български език.

4. Всяка оферта трябва да съдържа документите, посочени от възложителя в документацията за участие.

5. Всеки участник представя само една оферта.

6. Офертата и всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника съгласно ЕИК, респ. удостоверението за актуална съдебна регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на настоящата процедура и отразяващо данните за същата.

7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се изписва предмета на поръчката и позицията, за която се кандидатства. .

8. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и оферта в не запечатан плик или скъсан/ с нарушена цялост плик. Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

9. Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.


Подаването на офертите става всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до датата, посочена в публичната покана на адрес: гр. Перник, ул.”Търново” №10, Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин" гр. Перник.

Участникът посочва върху плика адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и задължително се изписва предмета на поръчката.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.


 1. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТАІ. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

ТЕЖЕСТ

1

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената количествена сметка.

кт1 = 0,45

2

Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни).

кт2 = 0,30

3

Гаранционен срок

кт3 = 0,05

4

Идентифициране на възможните рискове и мерки за справяне с тях


кт4 = 0,20ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и съответните им относителни тежести по формулата:

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и съответните им относителни тежести по формулата:

К = К1 х кт1 + К2 х кт2 + К3 х кт3 + К4 х кт4

където:

   • К1 – оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните работи съгласно приложената количествено-стойностна сметка;

 • К2 – оценка на предложения срок за изпълнение на СМР;

 • К3 – оценка на предложения гаранционен срок;

 • К4 - Идентифициране на възможните рискове и мерки за справяне с тяхкт1, кт2, кт3 и кт4 са коефициентите за тежестта на съответния критерий.


К = К1 х 0,45 + К2 х 0,30 + К3 х 0,05 + К4 х 0,20


Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръглява с точност до 0.01. • Оценка на цената за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметкаРезултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва:

К1 = минимална предложена цена за изпълнение на СМР х 100т.

предложена цена за изпълнение на СМР от конкретния участник

Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, включени в количествената сметка. Минимално предложената цена е тази с най-ниска стойност.

 • Оценка на предложения срок за изпълнение на СМР (в календарни дни)Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва:

К2 = минимален предложен срок за изпълнение на СМР х 100т.

предложен срок за изпълнение на СМР от конкретния участник

 • Оценка на предложения гаранционен срок (в месеци)


Резултатът на конкретния участник по този критерий се изчислява, както следва:

К3 = предложения гаранционен срок от конкретния участник х 100т.

максималния предложен гаранционен срок

 • Идентифициране на възможните рискове и мерки за справяне с тях 1. Идентифициране на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им (Т1.3)

максимално - 20 точки

 • Идентифицирани са изчерпателно и обстойно възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на поръчката и са предложени адекватни и ефективни мерки за преодоляването им (при настъпване) – до 20 т

 • Идентифицирани са възможните рискове за навременно и качествено изпълнение на поръчката, но не предложени ефективни мерки за преодоляването им – до 10 т

 • Не са идентифицирани изчерпателно възможни рискове и/или не предложени адекватни мерки за преодоляването има – до 5 т

 • Не са идентифицирани рисковете и не са предложе мерки за преодоляването им – 0т.Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Забележка: За всяка подадена оферта се изготвя комплексна оценка, която става неразделна част от протокола на комисията.


Приложение № 1

До

ПТГ „Юрий Гагарин”

гр. Перник

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, гр. Перник”


Настоящата оферта е подадена от

…………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/

и подписана от ………………………………………………………………………………………….............

/трите имена /

в качеството му на ………………………………………………………………………………................………

/длъжност/


Адрес за кореспонденци:………………………………………………………………………..

телефон No: ……………………………… факс No:………………………................

e-mail :………………………………………………………………………………………….

ЕИК и регистрация на участника .............................................. ……………………………,

Обслужваща банка: ………………............…………………………………………................

IBAN ................................................., BIC:…………………………………………………..

Лице за контакти ……………………………………………………..........…….................

/ трите имена/

Длъжност: ………………………… телефон / факс: ………………………............…………


УВАЖЕМИ ГОСПОДА,

1.Заявявам, че представляваното от мен дружество желае да участва, при обявените условия, в обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, гр. Перник”.

2. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, както и изискуемите документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП.

 1. Ценовата оферта сме поставили в плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.Дата …………..2012 год. Име, подпис и печат:


Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, гр. Перник”

От …………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/


След запознаване с публичната покана и документацията приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1. Срокът за изпълнение на СМР е ....…………………. календарни дни;

2. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договора.

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР (в месеци): ...........................................

(Минималните гаранционни срокове са съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. (ДВ. Бр.72/03г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. По време на строителството декларирам, че за своя сметка ще осигуря безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назнача Координатор по безопасност и здраве

5. Идентифициране на възможните рискове и мерки за справяне с тях ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Участникът посочва възможните рискове при изпълнението на поръчката както и методите за недопускане на възникването им, съответно мерките за справяне с тях.)


Дата …………..2012 г. Име, подпис и печат:


Приложение № 6


Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А


От………………………………………………………………………………………………

/ наименование на участника/


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имаме удоволствието, да Ви представим ценовата си оферта за: „Ремонтни дейности на покривите на учебна сграда и работилниците на Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин”, гр. Перник”, както следва:

  1. Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: …...................… лева без ДДС (цената се изписва цифром и с думи).

Посочената цена е образувана въз основа на следната количесвено – стойностна сметка:
Наименование на видовете ремонтни работи

Ед. мярка

К-во

Единична цена в лева без ДДС

Обща цена в лева без ДДС

1

2

3

4

5

6

 


Обща цена без ДДС
ДДС 20 %
Обща цена с ДДС


2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. при несъответствие между предложените в количествено-стойностната сметка цени за изпълнение на отделните видове СМР и други дейности с посочената по-горе цена за изпълнение на договора, валидна ще бъде цената за изпълнение на договора. Ако такова несъответствие бъде открито, се задължаваме да приведем цените на отделните видове СМР и другите дейности в съответствие с цената за изпълнение на договора.

3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка..

4. Предлагани стойности на параметрите за ценообразуване на непредвидени СМРПараметри

Стойност на калкулативните параметри

Часова ставка

_________ лв./ч.ч.

Допълнителни разходи върху труда

_________ процента

Допълнителни разходи върху механизацията

_________ процента

ДСР върху стойността на материалите

_________ процента

Печалба върху вложения труд, материали и механизация

_________ процента

Цена на вложените материали и механизация

По фактурна стойностУказания за попълване на ценовата оферта:

Ценовата оферта заедно с приложенията се представят на хартиен и електронен носител /СД/ в Exсel.

Електронният носител се поставя в плика с предлаганата цена.

Цените се посочват без ДДС.


Дата …………..2012 гoд. Име, подпис и печат:


Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки

Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................

В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на управителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6 престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


……………………..2012 г. ДЕКЛАРАТОР..................................

гр. ………………………. / подпис, печат/

* Декларацията се подписва задължително:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.


Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................

В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)

на........................................................................................ ЕИК ....................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

4. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

5. Нямам наложено административно наказание за наемане на незаконно пребиваващи чужденци през последните до пет години;

6. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


……………………..2012 г. ДЕКЛАРАТОР..................................

гр. ………………………. /подпис, печат/


Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
  1   2   3   4

Свързани:

Документаци я за iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я за iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я за iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я за iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я за iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я за iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я за iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я за iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я за iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я за iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом