І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
ИмеІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер115.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/03081211.doc

Доставки
 Номер 3 от 08.12.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Северозападно държавно предприятие - Враца, ТП "Държавно горско стопанство - Миджур", гр. Белоградчик

 Пощенски код: 3950

 Място/места за контакт:: с. Чупрене, ул. Асен Балкански № 2

 E-mail:: ddsmidzhue@abv.bg

 Факс: 09327 2420

 Пощенски адрес: с. Чупрене, ул. Асен Балкански № 2

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: с. Чупрене

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: инж. Цветан Георгиев Михайлов 

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя

 Телефон: 09327 2430

 Адрес на профила на купувача

 Страна: БЪЛГАРИЯ

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост 

 Вид на възложителя: Териториално поделение на Държавно предприятие, създадено по ЗГ

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: Възлагане на доставка на горива и смазочни материали за 2012 г., осъществена чрез покупка на бензин А-95 н, дизелово гориво и български смазочни масла, необходими за функционирането и експлоатацията на МПС, собственост на ТП ДГС "Миджур"

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG311

 Място на изпълнение: гр. Белоградчик, с. Чупрене

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: Открита процедура по възлагане на доставка на горива и смазочни материали за 2012 г., осъществена чрез покупка на бензин А-95 н, дизелово гориво и български смазочни масла, необходими за функционирането и експлоатацията на МПС, собственост на ТП ДГС "Миджур"

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 09100000: Горива

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Обект на обществената поръчка е възлагане доставка на горива и смазочни материали за 2012 г., осъществена чрез покупка на бензин А 95-Н - приблизително 13800 л.; дизелово гориво - приблизително 3800 л., български моторни масла - приблизително 1000 л., необходими за функционирането и експлоатацията на МПС, собственост на ТП ДГС "Миджур"

 Прогнозна стойност: 34600

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗМЕР НА 1% ОТ ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ ИЛИ 346 ЛВ. ВНОСИМИ В КАСАТА НА ТП ДГС "МИДЖУР" ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ В СРОК ДО 16,00 ЧАСА НА 13.01.2012 Г. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 3% ОТ СТОЙНОСТТА , ВНОСИМА В КАСАТА НА ТП ДГС"МИДЖУР " ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ .

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: ЗАПЛАЩАНЕТО НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ГОРИВА И МАСЛА ЗА СЪОТВЕТНИЯ КАЛЕНДАРЕН МЕСЕЦ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДО 20-ТО ЧИСЛО НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НСА ФАКТУРА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , КОЙТО Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗПРАТИ ФАКТУРАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДО 3-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА .

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА

 Условия: СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 23. ДОКУМЕНТ ЗА ВНЕСЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. 4. ДОКУМЕНТ ЗА ЗАКУПЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 5. КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД СЪГЛ. ЧЛ. 23 ОТ ЗТР, РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС. 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, АЛ. 2 И АЛ. 5 ОТ ЗОП - ПРИЛ. № 4, 5 И 6. 7. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗОП - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. 8. СПИСЪК ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ГОРИВА И МОТОРНИ МАСЛА. 10. ПРЕПОРЪКИ , РЕФЕРЕНЦИИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ОТ ПРЕДИШНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ , ОТ ПОСТОЯННИ ПАРТНЬОРИ ИЛИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИИ В КОИТО КАНДИДАТЪТ ЧЛЕНУВА. 11. ПРЕДЛАГАНАТА ОФЕРТНА ЦЕНА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 12.СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. 13. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ОБЕЩСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 14.СПИСЪК НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: СЪГЛАСНОИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

 Минимални изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: НАЛИЧИЕ НА СОБСТВЕНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ГОРИВА И МОТОРНИ МАСЛА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА БЕЛОГРАДЧИК, ВИДИН, МОНТАНА, СОФИЯ, РУЖИНЦИ, ГАВРИЛ ГЕНОВО, КОИТО СА В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ГР.БЕЛОГРАДЧИК И С.ЧУПРЕНЕ. ЗАРЕЖДАНЕТО НА ГОРИВАТА ДА Е БЕЗКАСОВО С ПОЛЗВАНЕТО НА ТРАНСКАРТИ .

 Минимални изисквания

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: ПРЕДЛОЖЕН % ОТСТЪПКА СПРЯМА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЛИТЪР БЕНЗИН А 95-Н(тежест : 50)

 Показател: ПРЕДЛОЖЕН % ОТСТЪПКА СПРЯМО ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЛИТЪР ДИЗЕЛОВО ГОРИВО (тежест : 25)

 Показател: ПРЕДЛОЖЕН % ОТСТЪПКА СПРЯМО ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЛИТЪР МОТОРНО МАСЛО (тежест : 5)

 Показател: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗКАСОВО ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ТРАНСКАРТИ (тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 50

 Условия: ДОКУМЕНТАЦИЯТА СЕ ПОЛУЧАВА В КАСАТА НА СТОПАНСТВОТО , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9,00 ДО 16,00 ЧАСА ДО 06.01.2012Г. СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ /ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ВНЕСЕНА ЦЕНА В РАЗМЕР 60,00 ЛВ. С ДДС - НЕВЪЗСТАНОВИМА СУМА , ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СТОЙНОСТТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА .

 Дата: 03/01/2012

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 16:00

 Дата: 13/01/2012

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): НЕ

 Място: СГРАДАТА НА ТП ДГС "МИДЖУР" С. ЧУПРЕНЕ , УЛ.АСЕН БАЛКАНСКИ 2

 Време: 10:00

 Лица

 Дата: 16/01/2012

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 02.12.2011 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: БУЛ.ВИТОША 18

 Град: СОФИЯ

 Интернет адрес (URL): www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: БЪЛГАРИЯ

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: СЪГЛАСНО ЧЛ.120 ОТ ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 02/12/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

 

Свързани:

І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом