Литература, каб. 520; e-mail tmollov
ИмеЛитература, каб. 520; e-mail tmollov
страница1/4
Дата на преобразуване08.04.2013
Размер290.76 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-vt.bg/userinfo/107/doc/1/2/Todor_Mollov-Bibliografia.doc
  1   2   3   4
Доцент д-р ТОДОР ДОНЧЕВ МОЛЛОВ

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Катедра “Българска литература”, каб. 520; e-mail tmollov_vtu@abv.bg


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


КНИГИ:

1995

1. Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. /Предговор и обща редакция проф. Ив. Радев; осъвременяване на текста и бележки гл. ас. Т. Моллов. Велико Търново: ВТУ, 1995. Авторски текст: Летопис и родословие: с. 11-69; Бележки: с. 70-94).

1997

2. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново: ВТУ, 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 с. Рецензии: сп. Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. ХХIV, 1998, кн. 1-2, с. 185-186 (А. Калоянов; съкратено и в сп.: Българистика и българисти); Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 205 (Ив. Станков); сп. Българска реч (София, СУ), год. VІІ, 2001, кн. 1, с. 55-59 (М. Байрамова).

2007

3. „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр. (съавт. с А. Калоянов и М. Спасова). Авторски текст: 1.1. Българските и византийските чудеса на свети Георги: Текст и контекст в културата и Историята. (с. 68-122: І. Бележки към проблема за спецификата на поетиката и хронотопа на Сказание за железния кръст; ІІ. Бележки върху произхода и спецификата на някои мотиви от СЖК (1. Произходът на Железния кръст; 2. Специфика на жертвоприношенията); ІІІ. Чудесата на свети Георги във византийската и старобългарската (славянската) традиция; ІV. Чудесата: контекст или текст на българската история); 1.2. Приложение (с. 212-223: І. Избрана библиография за свети Георги и неговия култ; ІІ. Подбрана библиография на изследвания върху „Сказание за железния кръст”; ІІІ. Археография на СЖК и на отделните чудеса от него); Рецензии и отзиви: Радев, Р. [анотация за:] А. Калоянов, М. Спасова, Т. Моллов. „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). В. Търново, 2007, с. 534-535.

2011

4. Болен Дойчин в сръбския и българския фолклор. В. Търново, Изд. Фабер, 2011, 288 стр. (съавт. с М. Йованович), ISBN: 978-954-400-471-2. Авторски текст: с. 99-276: Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Въведение. Първа част. Българските варианти на „Болен Дойчин“ – актуално състояние и проблеми на интерпретацията; Втора част. Дойчин (Болен Дойчин) като особен „текст“ на българския фолклор; Вместо заключение; Приложения; Библиография; Резюме на сръбски език: с. 282-287).


СТАТИИ:

1983

1. Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис”. // Студентски изследвания - 82. Велико Търново: ВТУ, 1983, с. 84-91 (Разширен и в кн.: Мит - епос - история, 1997, гл. 1).

1984

2. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски. // Студентски изследвания.1983-1984. Велико Търново: ВТУ, 1984, с. 129-140.

1988

3. Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме).

1989

4. Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд. // Българска етнография (София, БАН – ИЕМ; ISSN 0323-9268), год. ХIV, 1989, кн. 1, с. 39-47.

1992

5. Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. // История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135.

1993

6. „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново: ВТУ, 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294.

7. Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118 (вж. 1988).

1994

8. За границите на смисъла в Шишмановата песен. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 143-149.

9. Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. // Лясковец в миналото. Велико Търново, 1994, с. 187-220.

10. Новелистични приказки. // Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 87-94.

11. Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 130-135.

12. Приказки за животни. // Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 29-35.

13. Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155.

1995

14. „Нецензурното” в един сборник и „цензурата”. // Славейков лист: Паметно издание по повод 100 години от смъртта на П. Р. Славейков (17. 11. 1827 - 1. 7. 1895), Трявна, 16-27 май 1995 г. (за „Български притчи или пословици и характерни думи”).

15. Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста („Короуна же боудет АнтихрисцА мати”). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), г. IV, 1995, № 1, с. 32-43.

16. Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: „Чудо на Свети Георги с българина”. // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: ВТУ, 1995, с. 411-419.

1996

17. Българският „пророк Исаия”: Фолклорно-митологичните основания за избора. // Български фолклор (София, БАН – ИФ; ISSN 1023-9861), год. ХХII, 1996, № 1-2, с. 21-36.

18. Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). // Архив за поселищни проучвания (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-6507), год. V, 1996, № 1-2 (Краеведски сборник), с. 31-48.

19. Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. // Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново: ВТУ, 1996, 7-15.

20. Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. // Известия на историческия музей - Кюстендил '92, Т. IV, Ч. 1. С., 1996 (ISSN 0861-4342), с. 141-146.

21. Юрдан Трифонов и българския фолклор. // Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Враца, 1996, с. 105-116 (Библиотека „Български Северозапад” към „Известия на музеите в Северозападна България”, № 9, Серия „Научни изследвания”, № 4).

1997

22. „Медно гумно”, „медно капище” или „медни врата” в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI в. // Българистични проучвания. 2 (Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия, Велико Търново, ВТУ, 20-21 август 1996 г.), Велико Търново: Изд. ПИК, 1997, ISBN 954-8258-86-2, с. 321-332.

23. Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.

24. Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново: ВТУ, 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210.

1998

25. Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). // Балканите. Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, С., 1998, ISBN 954-680-084-8, с. 246-254.

26. Българският фолклорно-митологичен контекст при „разпознаването” на пророк Даниил за „патрон” от средецките пророци в края на Х век. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. В. Търново, Изд. “ПИК”, 1998, ISBN 954-736-005-1, с. 227-240.

27. Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново: ВТУ, 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316.

28. Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). // Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152.

29. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. // Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69.

1999

30. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). // Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 36-44 (вж. 2003, съкратен).

31. „Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”. // Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септ. 1994 г.). Велико Търново, ВТУ, 1999, ISBN 954-524-214-0, с. 113-130.

2000

32. Вълкът и овчарят. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24.

33. Замъчи се Божа майка. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 12-15.

34. Мара Пепеляшка. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 16-20.

35. Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски. // Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78 (вж. и www.ongal.net/editions/5Sve_folk/15Todo_molo.doc); (вж. 2003).

36. Народни гатанки. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 39-42

37. Нероден Петко. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 25-29.

38. Свети Георги убива сура ламя. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 30-34.

39. Тодорини кукли. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 35-38.

40. Троица братя града градяха. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 8-11.

41. Шетба шета Марко Прилепчанин. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 3-7.

2001

42. „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. // Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново: ВТУ, 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105.

43. „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247.

44. Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. // Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, ВТУ, 2001, с. 299-314.

45. Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). // Следите на Свещената Книга в българската литература. Велико Търново, Изд. Фабер, 2001, ISBN 954-9541-94-0, с. 25-34.

46. Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 206-209 (вж. и www.ongal.net/editions/6Kult_obr/36To_mo1.doc).

47. Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 106-112 (www.ongal.net/editions/6Kult_obr/19To_mo.doc).

2002

48. От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове). // Известия на Исторически музей, Кюстендил, Т. 6. Велико Търново, 2002, 197-208.

49. Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. // Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. 28, 2002, № 4, с. 25-41 (съвм. с Анчо Калоянов).

2003

50. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, ВТУ, ISBN 954-524-349-X, с. 2003, с. 505-518.

51. Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски. // Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, ВТУ, 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63 (вж. 2000 и 2001).

52. Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землище. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519 (съвм. с Анчо Калоянов).

53. Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? // Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24.

54. Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). // Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81.

2004

55. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). // Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 36-43.

56. Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. // Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, ВТУ, 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302.

57. Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). // Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166 (Разширен - вж.: 2007).

  1   2   3   4

Свързани:

Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconНосител за
Великотърновски университет, Филологически факултет, Катедра “Българска литература”, каб. 520; e-mail tmollov
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconBrealloy mo bredent
Ако бъде използван Chrome-Cobalt-Bonding (Order No. 520 0032 0 и 520 0032 1) или Cream-Bond (Order Nr. 520 0032 2 и 520 0032 3),...
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconЛечебно заведение Име, презиме и фамилия на управителя
Ловеч ул. “Д-р Съйко Съев” №27, в сутерен – тяло „А” каб на управителя №15 и каб. №№1,2,3,7,11,12,13,6 и 8, първи етаж – каб. №№1,9,10...
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconMiles' to go p. O. Box 6 cortaro, az 85652 520-682-7272 fax 520-682-0480

Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconДо арх. Петко йовчев председател на ус на каб копие: арх. Данчо данчев председател на регионална колегия софия копие: арх. Георги савов председател на регионална колегия „нова към каб уважаеми господа
Поради факта, че наближава Общото събрание на каб, а ние ландшафтните архитекти членове на каб съгласно зкаиип, не принадлежим към...
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconРуководство. М.: Наука, 1987. 520 с. Адлер С., Дашен Р. Алгебры токов и их применение в физике частиц: Пер с англ
Абрикосов А. А. Основы теории металлов: Учеб руководство. — М.: Наука, 1987. — 520 с
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconРешения на петото общо събрание на каб
Делегатите на Петото общо събрание на каб, подкрепяйки досегашната работа на Управителния съвет и Оперативното ръководство за издигане...
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconПротокол от проведена среща между ръководствата на каб и саб
Днес, 15 октомври 2009 г в централния офис на каб (ул. „Цар Асен” №1) се проведе среща, по инициатива на каб, между Оперативното...
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconОтчет за дейността на ус на каб за периода
Отчетът, който предстои да направим е изключително важен за каб по няколко причини
Литература, каб. 520; e-mail tmollov iconОтчет за дейността на каб рк варна за периода 03. 2009 03. 2010 г
Настоящият ус на каб рк – Варна е избран на общо събрание на 23. 01. 2008г в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом