Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г
ИмеПрограма за опазване на околната среда 2013 2018 г
страница1/7
Дата на преобразуване07.04.2013
Размер0.97 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.septemvri.org/index/Programa_environment.doc
  1   2   3   4   5   6   7
ПРОЕКТ


О Б Щ И Н А С Е П Т Е М В Р И


ПРОГРАМАЗА


ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


2013 – 2018 г.


ГР. СЕПТЕМВРИ

2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
І.Въведение


ІІ.Анализ на средата

ІІІ.Природо-географски и териториално-административни фактори

III.1.Географско разположение и съседни общини

III.2.Релеф

III.3.Климат

III.4.Геоложки строеж и полезни изкопаеми

III.5.Кметства и населени места в общината

III.6. Туризъм

ІV.Данни и информация, отнасящи се до околната среда

ІV.1.Обща екологична характеристика

V. Секторни анализи

V.1.Въздух

V.2.Води

V.2.1. Законодателство

V.2.2. Повърхностни води в община Септември

V.2.3. Подпочвени води

V.2.4. Водопотребление

V.2.5. Хидротехнически съоръжения

V.2.6. Минерални води

V.2.7. Основни замърсители на територията на общината

V.3.Почви

V.4.Отпадъци

V.5.Шум

V.6.Биологично разнообразие

V.7.Седмичен отдих.Селищни и крайселищни паркове

VI.Лечебни растения на територията на община Септември

VІI. Анализ на икономическото състояние

VІIІ. Анализ на финансовото състояние

ІX. SWOT-анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи

Х. Визия за околната среда на общината

ХI.Цели на програмата

ХII.План за действие

ХIІI.Приложение
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАОбщина Септемвре, обл.Пазарджик,гр. Септември, ул.”Александър Стамболийски” № 37АІ. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата програма е изработена от общинска администрация на община Септември.

Основание

Програмата е разработена на основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. Тя е изготвена съгласно Указанията на МОСВ относно структурата и съдържанието на общински програми за опазване на околната среда.


Цел на програмата

Основните цели на програмата са:

  • Да се определят и анализират проблемите в областта на околната среда на територията на община Септември и да се предложат решения и действия за тяхното преодоляване.

  • Да се използват природните дадености на общината за развитието на туризма (екотуризъм и селски туризъм).

  • Да обедини усилията на общинските органи, инстанциите, населението за решаване на проблемите в областа на околната среда на територията на община Септември.

  • Да открои приоритетите в областа на околната среда.Програмата е отворена и динамичена, и периодично ще бъде допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и др.фактори от стратегическо значение.


Срок на програмата 2013г. – 2018г.


ІІ. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА


В анализ на средата се обобщава една много важна стъпка от цялостната технология на стратегическото планиране. При нея на първо място се събира и систематизира цялата налична информация, т.е. създава се база данни и на второ място наличната информация се използва за целите на анализа.

Целите на анализа са да се открият важните факти и тенденции и да се намерят причините, които ги обуславят. Продуктът от този раздел (направените констатации) следва да послужат за нуждите на SWOT- анализа.

Анализите са представени в определена последователност, която да позволи цялостно обхващане на разглежданата проблематика. В първа част са представени природо-географските,териториално-административните фактори и демографските проблеми, които стоят пред община Септември. На следващо място са анализите по компоненти на околната среда- въздух, води, почви, биологично разнообразие и по фактори на въздействие- отпадъци и шум. Следват икономическите и финансовите анализи, които са тясно свързани с опазването на околната среда. На последно място е обърнато внимание на анализа на възможните източници за финансиране на дейности, които са свързани с опазване на околната среда.

Всяка една от отделните аналитични части завършва с изводи, които са насочени към основните причини и фактори, които са довели до моментното състояние на общината или биха имали значение за бъдещото й развитие.


III.ПРИРОДО - ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ


III. 1.Географско разположение и съседни общини


Община Септември е разположена в западната част на Средна гора, Тракийската низина на изток и Родопите в най – южната част.

Общата площ, която заема община Септември е 27 516.2 кв.км., като на север граничи с община Лесичово, на изток с община Пазарджик, на запад с община Белово и на юг с община Ракитово.


III. 2.Релеф


Релефът на община Септември е полупланински. Средна гора е представена от ридовете Еледжик и Голак на юг, разделени от дългия проход Траянова врата – Паланката – Ветрен, както и редица хълмове. На територията на Община Септември попадат най – северните разклонения на ридовете Алабак и Кърнарка от Родопския масив, естествена граница на които се явявя р. Чепинска. От Алабак се спуска към Пазарджишкото поле със стръмните си склонове възвишението Милеви скали – 1537 м. надморска височина.


III. 3.Климат


Община Септември попада в преходно – континенталната климатична област. Само високите оградни части с надморска височина над 1000 м. попадат в планинската климатична област.

В температурно отношение регионът се характеризира през зимното полугодие с относително по- високи температури, отколкото Дунавската равнина.

Средната годишна температура е около 12 ºС . Средната януарска температура е 0.2 ºС. Снежната покривка често е неустойчива, пролетта започва сравнително рано. Лятото се отличава с повишена засушливост през периода на вегетация, въпреки че валежите през лятото са най – високи. Средната температура през лятото е 28 ºС .

За територията на община Септември са характерни нахлуванията на студени въздушни маси, които обуславят образуването на късни пролетни и ранни есенни слани.

Преобладаващият вятър е предимно северо – източният, който се чувства по- осезателно през втората половина на зимата.

III.4.Геоложки строеж и полезни изкопаеми


Най-пълна представа за цялосния геоложки строеж на даден район се получава от неговата стратиграфия и тектоника. България като част от Бал-канския полуостров спада към Средиземноморската геосинклинала, коята е заета от гънките на Алпо-Хималайската нагъната система.

Средна гора е изградена от предкамбрийски кристални шисти- гнайси, амфобил, филити и др. метаморфни скали.

В планинското ядро на Същинска Средна гора преобладават баталите на южнобългарски гранит.

Височините на септемврийска община са изградени от гранит, като оградени от по-малки ивици кристални шисти.

Характерни за района са метамарфните скали. При с. Г. Вършило височините са изградени от гранит и кристални шисти. При с. Славовица има образувани гранитонаноси, а източно от с. Ветрен дол се наблюдават мрамори.


III.5.Кметства и населени места в общината, демографска характеристика


На територията на община Септември има общо 14 кметства. Жителите на общината общо са 28 159 .

Разпределението на жителите в община Септември по населени места е посочено в таблица 1.


Таблица 1 Жителите в община Септември по населени места
Населено място

Брой жители

1.

Гр. Септември

9 102

2.

с. Бошуля

809

3.

с. Варвара

2 214

4.

Гр. Ветрен

3 439

5.

с. Ветрен дол

1 638

6.

с. Виноградец

1 502

7.

с. Горно Вършило

37

8.

с. Долно Вършило

3

9.

с. Злокучене

979

10.

с. Карабунар

1 350

11.

с. Ковачево

2 622

12.

с. Лозен

1 041

13.

с. Семчиново

2 066

14.

с. Симеоновец

957

15.

с. Славовица

400
ОБЩО:

28 159


Както в цялата страна, така и в община Септември миграционните движения на населението проявяват колебания и са продиктувани преди всичко от икономически причини. Наблюдава се тенденция към завръщане в селата на хора в пенсионна възраст, които са живеели в по-големите градове на Пазарджишка област и страната, и предпочитат селския начин на живот.

Възрастовата стуктура на населението на общината е неблагоприятна. Висок е относителния дял на населението в пенсионнна възраст (около 40%), а е малък дяла на подтрудоспособната възраст (около 15% от населението).

Естественият прираст е с отрицателан знак (-121), по който община Септември се нарежда на 8 място в областта.

Етническият състав на населението в общината е представен в таблица 2.

Таблица 2 Етническият състав на населението в общинатаНаселение

Състав

Българско

76%

Ромско

22.50%

Турско

0.008%

Друго

0.003%


Компактни ромски маси са обособени в гр. Септември селата Ковачево, Семчиново, Карабунар. В общината се наблюдава влошена демогравска структура. Ромското население се характеризира с положителен естествен прираст за разлика от българското, където населението е застаряващо, младите хора напускат селата.

Равнището на безработица към 31.12.2011г. е 20.00%, а към 31.12.2012г. е 20.77% . Голям е дяла и на нерегистрираните безработни.

В населените места на община Септември съществува голям процент физически износени жилища, които не подлежат на реконструкция и модернизация.

Повече от 50% от общо годните жилища са морално износени, т.е. физически още са годни за обитаване, но се нуждаят от реконструкция и модернизация. През последните години се забелязва тенденция за намаляване на новопроектираните и новоизградените жилища и стопански сгради. Една от основните причини за това са ниските доходи на населението. По отношение на обектите публична и частна общинска собственост, голяма част от сградите се нуждаят от основен ремонт.

Инфраструкторните транспортни коридори се формират от пътните и ж.п. транспортни елементи от най – висок клас, като провеждат международни /МТК/ или национални /НТК/ транспортни коридори я включва директно към националната транспортна система със произтичащите предимства за лесен достъп до вякакъв вид транспорт.

По своето географско местоположение община Септември и нейният център заемат значимо място в транспортно – комуникативната система на страната.

Вътрешната пътна мрежа, чрез която се осъществяват другите връзки между отделните селища в общината, е развита добре и осигурява удобни транспортни връзки на всички населени места от общината с общинския център, а от там и с областния център. Селищата се свързват помежду си основно с пътища от четвъртокласната пътна мрежа. Общинската пътна мрежа е с обща дължина около 61,2 км. Второкласен е път II - по направление гр. Велинград и Белово – Пазарджик. Четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината е с дължина 61,2 км., като състоянието и може да се определи като недобро.

Уличната мрежа в общината в по-голямата си част е с трайна настилка, но поради лошото поддържане през последните години състоянието й е влошено. Има улици без трайна настилка. Пътищата от първи и втори клас от пътната мрежа на общината са в добро състояние. Частично задоволително е състоянието на пътица трети и четвърти клас.


III. 6. Туризъм


Районът на община Септември няма ясно очертан туристически облик. Потокът на туристи е незначителен, като сезонните колебания в това отношение са несъществени.

Независимо от това територията на община Септември е с ненарушена природна среда, разнообразен ландшафт, автентична етнография и фолклор, които благоприятстват развитието на екотуризма и селския туризъм в общината.

Интерес на територията на общината представлява проучвания град – Пистирус, намиращ се недалеч от гр. Септември. Този уникален епиграфски паметник, който представлява юридически документ , излязъл от канцеларията на тракийски владетел е експониран в археологическия музей в гр. Септември. В близост до емпорион Пистирус се намира открита и проучена през четиредесетте години гробница, принадлежаща към могилния некропол на емпориона.

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за
Програмата е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с указанията за общините...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване на околната среда на Община Стара Загора
Настоящата Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Стара Загора е разработени в изпълнение на чл. 79 от Закона...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconОпазване на околната среда
Настоящата програма е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и е приета с Решение №32...
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване на околната среда 2009-2013г
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Програма за опазване на околната среда 2013 2018 г iconПрограма за опазване и възтановяване на околната среда
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на законодателството по опазване на околната среда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом