Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване07.04.2013
Размер114 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001451209.docx
00145-2012-0109BG-Велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 613401, E-mail: velikotarnovo@nssi.bg, Факс: 062 613440

Място/места за контакт: Даниела Монова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.noi.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Държавно обществено осигуряване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на ремонтни дейности на помещенията ползвани и стопанисвани от ТП на НОИ гр. Велико Търново“ по следните обособени позиции: 1. Извършване на строително монтажни работи, включващи ремонт и преустройство на санитарното помещение и предверието към него и ремонт на работните помещения и коридора, находящи се на адрес гр. В.Търново, пл. Център № 2, ет. 5. 2. Ремонт на работните помещения и предверието на санитарното помещение, находящи се на адрес гр. В.Търново, ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4. 3. Ремонт на работните помещения, находящи се на адрес гр. Г.Оряховица, ул. „Г.Измирлиев“ № 4, ет. 3, стаи с № 301, 302 и 303“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр. В.Търново, пл. Център № 2, ет. 5;гр. В.Търново, ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4 и гр. Г.Оряховица, ул. „Г.Измирлиев“ № 4, ет. 3
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Извършване на ремонтни дейности на помещенията ползвани и стопанисвани от ТП на НОИ гр. Велико Търново“ по следните обособени позиции: 1. Извършване на строително монтажни работи, включващи ремонт и преустройство на санитарното помещение и предверието към него и ремонт на работните помещения и коридора, находящи се на адрес гр. В.Търново, пл. Център № 2, ет. 5. 2. Ремонт на работните помещения и предверието на санитарното помещение, находящи се на адрес гр. В.Търново, ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4. 3. Ремонт на работните помещения, находящи се на адрес гр. Г.Оряховица, ул. „Г.Измирлиев“ № 4, ет. 3, стаи с № 301, 302 и 303“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45410000, 45431000, 45431200, 45432100, 45441000, 45000000, 45400000

Описание:

Работи по полагане на мазилка
Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки
Работи по полагане на плочки за стенни облицовки
Други работи по полагане на подови настилки
Работи по стъклопоставяне
Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Извършване на строително монтажни работи, включващи ремонт и преустройство на санитарното помещение и предверието към него и ремонт на работните помещения и коридора, находящи се на адрес гр. В.Търново, пл. Център № 2, ет. 5 - предложената цена за извършване на ремонтни дейности по обособена позиция №1 не може да надхвърли сумата от 22 000.00 лв. без ДДС. Ремонт на работните помещения и предверието на санитарното помещение, находящи се на адрес гр. В.Търново, ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4 - предложената цена за извършване на ремонтни дейности по обособена позиция №2 не може да надхвърли сумата от 11 850.00 лв. без ДДС. Ремонт на работните помещения, находящи се на адрес гр. Г.Оряховица, ул. „Г.Измирлиев“ № 4, ет. 3, стаи с № 301, 302 и 303“ - предложената цена за извършване на ремонтни дейности по обособена позиция №3 не може да надхвърли сумата от 2 000.00 лв. без ДДС.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

45


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN BG55BPBI79313146008201, BIC код: BPBIBGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД - клон гр. Велико Търново, параграф 931000,по обособена позиция №1 в размер на 220,00 /двеста и двайдесет/ лева. /постъпила до датата на отваряне на документите/ или неотменима банкова гаранция за същата сума; позиция №2 в размер на 118,00 /сто и осемнадесет/ лева. /постъпила до датата на отваряне на документите/ или неотменима банкова гаранция за същата сума; позиция №3 в размер на 20,00 /двадесет/ лева. /постъпила до датата на отваряне на документите/ или неотменима банкова гаранция за същата сума. Гаранция за изпълнение на договора: 2 % от стойността на договора под формата на парична сума, по всяка отделно обособена позиция внесена по банкова сметка IBAN BG55BPBI79313146008201, BIC BPBIBGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД - клон гр. Велико Търново, параграф 931000, в размер на 2 % от стойността на договора в лева или неотменима банкова гаранция за същата сума. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след неговото изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност на поръчката не може да надхвърля сумата по Позиция 1 - 22 000.00 лв. без ДДС; по Позиция 2 - 11 850.00 лв. без ДДС; по Позиция 3 - 2000 лв. без ДДС - 50% от сумата по договора се заплаща авансово в срок до 3(три) работни дни, считано от датата на сключване на договора и издаване на фактура от Изпълнителя. - 50% от цената се заплаща от Възложителят на Изпълнителя след извършване на ремонтните дейности, съгласно ценовото предложение, до 5 /пет/ работни дни след представяне на фактура и подписване на протокол, удостоверяващ изпълнение на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, същото следва да се регистрира като юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1.Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; саморъчно заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участник обединение - документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. 2. Документ за внесена гаранция за участие в оригинал: платежно нареждане за внесена парична сума по банкова сметка на възложителя или неотменима банкова гаранция; 3. Документ за закупена документация за участие в процедурата; Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т.2 от ЗОП. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП относно участието на подизпълнители; 6. Декларация относно срока на валидност на представената оферта. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че е спазено изискването за минимална цена на труда; 9. Заявление за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. 10. Административни сведения за участника. 11. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Плик № 2 с надпис “ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 2. Декларация относно срока за изпълнение на поръчката. 3. План-график за изпълнение на поръчката и писмени обяснения към него. Плик № 3 с надпис “ ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 1. Ценовото предложение се представя в отделен, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ 2. Участникът следва да представи ценово предложение в лева без ДДС като следва да включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка и не подлежи на промяна. 3. При несъответствие в ценовото предложение между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и № 3 се представят за всяка от позициите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическото и финансово по чл. 50, ал.1 от ЗОП състояние: - заверени копия от годишния баланс /със заверка от експерт счетоводител, ако е приложимо/ и отчета за приходите и разходите на участника за предходната година /със заверка от експерт счетоводител, ако е приложимо/, с изключение на новорегистрираните кандидати; - информация за общия оборот и за оборота на строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; - при наличие на причини по чл. 50, ал.2 от ЗОП същите да се посочат от участника и да се представят други документи, които възложителят приеме за подходящи;
Минимални изисквания: 1.Заверени фотокопия с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат. 2.Заверени и от експерт счетоводител /само ако е приложимо/.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, както следва: списък на договорите на участника за строителство, изпълнени през последните пет години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на СМР; данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на СМР.
Минимални изисквания: 1.Заверени фотокопия с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

03.09.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 7.67 BGN

Условия и начин на плащане

Плащането на документацията, в размер на 7.67 лева /седем лева и шестдесет и седем стотинки/ с вкл.ДДС, е по банкова сметка IBAN BG55BPBI79313146008201, BIC код: BPBIBGSF в "Юробанк И Еф Джи България" АД - клон гр. Велико Търново, по параграф 361904 или в касата на ТП на НОИ/РУ"СО" гр. Велико Търново.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.09.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 18.09.2012 г. Час: 10:00

Място

ТП на НОИ гр. В. Търново, пл. "Център" № 2, ет. 5, стая 503;

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, които са подали оферти или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел - съгласно разпоредбата на чл.68, ал.3 от ЗОП. При условие, че при отваряне на предложението, участникът ще се представлява от упълномощен представител се представя нотариално заверено пълномощно.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.08.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително монтажни работи, включващи ремонт и преустройство на санитарното помещение и предверието към него и ремонт на работните помещения и коридора, находящи се на адрес: гр. В.Търново, пл. Център № 2, ет. 5

1) Кратко описание

Ремонтните работи ще се извършат в помещения, намиращи се в гр. Велико Търново, пл. Център № 2, ет. 5, състоящи се от санитарен възел, работни помещения, архивни помещения и коридор.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Отделните строителни дейности и количествената стойност, които следва да се извършат са изчерпателно описани в Приложение №1.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 45


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на работните помещения и предверието на санитарното помещение, находящи се на адрес: гр. В.Търново, ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4.

1) Кратко описание

Ремонтните работи ще се извършат на помещения, намиращи се в гр. Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4, състоящи се от предверие на санитарен възел, работни помещения, архивни помещения и коридор.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Отделните строителни дейности и количествената стойност, които следва да се извършат изчерпателно са описани в Приложение №2.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 45


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на работните помещения, находящи се на адрес гр. Г.Оряховица, ул. „Г.Измирлиев“ № 4, ет. 3, стаи с № 301, 302 и 303“.

1) Кратко описание

Ремонтните работи ще се извършат на помещения, намиращи се на адрес: гр. Г.Оряховица, ул. „Г. Измирлиев“ № 4, ет. 3, състоящ се от три работни помещения стаи с № 301, 302 и 303.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Отделните строителни дейности и количествената стойност, които следва да се извършат изчерпателно са описани в Приложение №3.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 15

Свързани:

Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом